Quyết định số 328-TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
50
lượt xem
3
download

Quyết định số 328-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 328-TTg về việc thành lập Tổng công ty hàng không Việt nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 328-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 328-TTg Hà N i, ngày 27 tháng 5 năm 1995 QUY T NNH V VI C THÀNH L P T NG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VI T NAM. TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t t ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; t ch c l i ho t ng kinh doanh trong ngành Hàng không; Xét ngh c a C c trư ng C c Hàng không dân d ng Vi t Nam, QUY T NNH: i u 1. Thành l p T ng công ty Hàng không Vi t Nam trên cơ s t ch c, s p x p l i các doanh nghi p và ơn v s nghi p c a ngành Hàng không dân d ng, l y Hãng Hàng không Qu c gia Vi t Nam làm nòng c t. T ng công ty Hàng không Vi t Nam (sau ây g i t t là T ng công ty) là T ng công ty Nhà nư c ho t ng kinh doanh, có tư cách pháp nhân, có các quy n và nghĩa v dân s theo lu t nh, t ch u trách nhi m v toàn b ho t ng kinh doanh trong ph m vi s v n do T ng công ty qu n lý; các tài s n và các qu t p trung, có con d u, ư c m tài kho n t i Ngân hàng trong nư c và nư c ngoài theo quy nh c a Nhà nư c, ư c t ch c và ho t ng theo i u l T ng công ty. T ng công ty Hàng không Vi t Nam có tên giao d ch qu c t là VIETNAM AVIATION CORPORATION, vi t t t là AVIAVIETNAM. Tr s chính c a T ng công ty t t i thành ph Hà N i. i u 2. T ng công ty có các nhi m v chính sau ây: 1. Th c hi n nhi m v kinh doanh, d ch v , ph c v v v n t i hàng không i v i hành khách, hàng hoá trong nư c và nư c ngoài theo quy ho ch, k ho ch và chính sách phát tri n ngành Hàng không dân d ng c a Nhà nư c, trong ó có xây d ng k ho ch phát tri n, u tư, xây d ng, t o ngu n v n, thuê và mua s m tàu bay, b o dư ng và s a ch a thi t b , xu t nh p khNu v t tư, thi t b , ph tùng, nguyên li u, nhiên li u ph c v cho ho t ng kinh doanh c a T ng công ty; liên doanh, liên k t v i các t ch c kinh t trong nư c và nư c ngoài theo pháp lu t và chính sách c a Nhà nư c, và ti n hành các nhi m v , kinh doanh khác theo pháp lu t. 2. Nh n và s d ng có hi u qu , b o toàn và phát tri n v n do Nhà nư c giao bao g m c ph n v n u tư vào doanh nghi p khác; nh n và s d ng có hi u qu tài
  2. nguyên, t ai, thương quy n và các ngu n l c khác do Nhà nư c giao th c hi n nhi m v kinh doanh và nh ng nhi m v khác ư c giao. 3. T ch c, qu n lý công tác nghiên c u và ng d ng ti n b khoa h c công ngh và công tác ào t o, b i dư ng cán b và công nhân trong T ng công ty. i u 3. 1. Cơ c u t ch c c a T ng công ty g m có: -H i ng qu n tr , Ban ki m soát; - T ng giám c và b máy giúp vi c; - Các ơn v thành viên T ng công ty. 2. T ch c và ho t ng c a T ng công ty ư c quy nh c th trong i u l T ng công ty do Chính ph ban hành. i u 4. C c trư ng C c Hàng không dân d ng Vi t Nam sau khi th ng nh t v i B trư ng, Trư ng ban Ban T ch c - Cán b Chính ph trình Th tư ng Chính ph quy t nh b nhi m Ch t ch H i ng Qu n tr , T ng Giám c và các thành viên khác c a H i ng Qu n tr T ng công ty. C c trư ng C c Hàng không dân d ng Vi t Nam quy t nh b nhi m Phó t ng giám c và K toán trư ng T ng công ty do H i ng qu n tr trình trên cơ s ngh c a T ng giám c T ng công ty. i u 5. 1. C c trư ng C c Hàng không dân d ng Vi t Nam có trách nhi m xây d ng phương án s p x p l i các ơn v kinh doanh và s nghi p v hàng không nói t i i u 1 trên ây l p danh sách các ơn v thành viên T ng công ty trình Th tư ng Chính ph quy t nh. 2. H i ng Qu n tr có trách nhi m xây d ng i u l T ch c và ho t ng c a T ng công ty trình Chính ph ban hành. 3. B trư ng B Tài chính ch trì ph i h p v i C c trư ng C c Hàng không dân d ng Vi t Nam th c hi n vi c giao v n cho T ng công ty. i u 6. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ban hành. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban Nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, H i ng Qu n tr và T ng giám c T ng công ty Hàng không Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
  3. Võ Văn Ki t ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản