Quyết định số 3280/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
39
lượt xem
4
download

Quyết định số 3280/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3280/2003/QĐ-UB về việc kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự Ban An toàn giao thông thành phố Hồ Chí Minh do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3280/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 3208/2003/Q -UB Hà N i, ngày 13 tháng 08 năm 2002 3 QUY T NNH V KI N TOÀN T CH C B MÁY VÀ NHÂN S BAN AN TOÀN GIAO THÔNG THÀNH PH H CHÍ MINH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH - Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; - Căn c Ch th s 22-CT/TW ngày 24 tháng 02 năm 2003 c a Ban Bí thư Trung ương ng v tăng cư ng s lãnh o c a ng i v i công tác m b o tr t t an toàn giao thông ; - Căn c Quy t nh s 917/Q -TTg ngày 29 tháng 10 năm 1997 c a Th tư ng Chính ph v thành l p y ban An toàn giao thông Qu c gia ; Ch th s 04/2003/CT- TTg ngày 12 tháng 3 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph v tri n khai th c hi n Ch th 22-CT/TW ngày 24 tháng 02 năm 2003 c a Ban Bí thư Trung ương ng v tăng cư ng s lãnh o c a ng i v i công tác m b o tr t t an toàn giao thông, ti p t c th c hi n Ngh quy t s 13/2002/NQ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph v các gi i pháp ki m ch gia tăng, ti n t i gi m d n tai n n giao thông và ùn t c giao thông và Công văn s 251/UBATGTQG ngày 27 tháng 02 năm 2002 c a y ban An toàn giao thông Qu c gia v ki n toàn t ch c an toàn giao thông các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ; - Xét ngh c a Thư ng tr c Ban An toàn giao thông thành ph H Chí Minh; QUY T NNH i u 1. Nay ki n toàn t ch c b máy và nhân s Ban An toàn giao thông thành ph H Chí Minh tr c thu c y ban nhân dân thành ph , như sau: 1. Ông Lê Thanh H i, Ch t ch y ban nhân dân thành ph , Trư ng Ban ; 2. Ông Nguy n Văn ua, Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph , Phó trư ng Ban ; 3. Ông Tr n Quang Phư ng, Phó Giám c S Giao thông Công chánh, Phó trư ng
  2. Ban thư ng tr c ; 4. Ông Tr n Tri u Dương, Phó Giám c Công an thành ph , Phó trư ng Ban ; 5. Ông Ph m Ti n Hùng, Phó tham mưu trư ng B ch huy Quân s thành ph , y viên ; 6. Bà Ph m Th Kim L , Phó Giám c S Tài chánh-V t giá, y viên; 7. Bà Nguy n Th Nguy t Hu , Phó Giám c S Tư pháp, y viên ; 8. Ông Nguy n Văn Ngai, Phó Giám c S Giáo d c và ào t o, y viên ; 9. Ông Tr n Văn Tài, Phó Giám c S Văn hóa và Thông tin, y viên ; 10. Bà Văn Th B ch Tuy t, Phó Bí thư Thành oàn Thanh niên C ng s n thành ph , y viên. Ban An toàn giao thông thành ph có con d u riêng, ư c m tài kho n t i kho b c Nhà nư c ; kinh phí ho t ng ư c c p t ngân sách Nhà nư c và ngu n thu x ph t vi ph m hành chính v tr t t an toàn giao thông theo quy nh c a Chính ph và hư ng d n c a B Tài chính. Các thành viên c a Ban An toàn giao thông thành ph làm vi c theo ch kiêm nhi m. Giúp vi c cho Ban an toàn giao thông có 5 n 7 biên ch chuyên trách do Giám c S Giao thông Công chánh b trí và m t s cán b kiêm nhi m theo yêu c u công tác c a Ban. Văn phòng S Giao thông Công chánh m nhi m v công tác hành chính, văn thư, lưu tr cho Ban An toàn giao thông thành ph dư i s ch o c a Phó trư ng Ban thư ng tr c Ban An toàn giao thông thành ph . Ngoài ra, giúp vi c cho Ban An toàn giao thông thành ph còn có oàn ki m tra Ngh nh 14/CP, oàn ki m tra Ngh nh 39/CP và oàn ki m tra Ngh nh 40/CP, ư c hình thành trên cơ s ph i h p các cơ quan c a thành ph . Các thành viên thu c các oàn ki m tra do Thư ng tr c Ban An toàn giao thông thành ph quy t nh trên cơ s danh sách ngh c a các cơ quan liên quan. Tr s c a Ban An toàn giao thông thành ph t t i S Giao thông Công chánh. i u 2. Ban An toàn giao thông thành ph có nhi m v và quy n h n : 2.1- Tư v n cho y ban nhân dân thành ph v ch trương, k ho ch và bi n pháp tri n khai th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t c a các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n v tr t t an toàn giao thông trên a bàn thành ph . 2.2- Ph i h p v i các cơ quan thông tin tuyên truy n và các t ch c oàn th a phương có liên quan tuyên truy n, giáo d c, ph bi n r ng rãi trong m i t ng l p nhân dân nh ng quy nh c a pháp lu t v tr t t an toàn giao thông. 2.3- T ch c ph i h p ho t ng c a các s , ban, ngành có liên quan, y ban nhân dân các qu n-huy n, Ban thanh tra giao thông công chánh và l c lư ng c nh sát thư ng xuyên ki m tra vi c th c hi n các quy nh v an toàn giao thông trên a bàn thành ph . 2.4- T ch c vi c ph i h p các ngành, các c p có liên quan, khNn trương kh c ph c h u qu các v tai n n giao thông nghiêm tr ng x y ra trên a bàn thành ph . 2.5- Theo dõi, t ng h p tình hình tr t t an toàn giao thông trong ph m vi thành ph , báo cáo y ban An toàn giao thông Qu c gia và y ban nhân dân thành ph theo quy nh. T ch c các h i ngh sơ k t, t ng k t tình hình tr t t an toàn giao thông c a thành ph , xét và ngh các c p có thNm quy n khen thư ng các ơn v , cá nhân th c hi n t t v tr t t an toàn giao thông. i u 3. Giám c S Giao thông Công chánh có trách nhi m ph i h p v i Giám c Công an thành ph xây d ng k ho ch và chương trình c th v công tác an toàn giao thông trên a bàn thành ph , trình Trư ng Ban An toàn giao thông thành ph phê duy t tri n khai th c hi n. i u 4. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký, bãi b các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này.
  3. i u 5. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph , Giám c S Tài chánh-V t giá, Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph , Giám c Công an thành ph , Ch huy trư ng B ch huy Quân s thành ph , Giám c S Tư pháp, Giám c S Giáo d c và ào t o, Giám c S Văn hóa và Thông tin, Giám c S Giao thông Công chánh, Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n và các Ông, Bà có tên t i i u 1 có trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n: TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH - Như i u 5 PH - Th tư ng Chính ph - Văn phòng Chính ph Ch t ch - y ban An toàn giao thông Qu c gia - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph Lê Thanh H i - y ban nhân dân thành ph - y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph - Các S -Ngành thành ph - Các oàn th thành ph - Công an thành ph (PC13) - Ban T ch c Chính quy n thành ph - Báo ài thành ph - VPH -UB : CPVP, các T NCTH - Lưu (VX-Hg)
Đồng bộ tài khoản