Quyết định số 33/2001/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
48
lượt xem
2
download

Quyết định số 33/2001/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 33/2001/QĐ-TTg về việc sử dụng xe ôtô phục vụ công tác đối với các nhà khoa học do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 33/2001/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 33/2001/Q -TTg Hà N i, ngày 13 tháng 3 năm 2001 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 33/2001/Q -TTG NGÀY 13 THÁNG 3 NĂM 2001 V VI C S D NG XE Ô TÔ PH C V CÔNG TÁC I V I CÁC NHÀ KHOA H C TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Ngh nh s 14/1998/N -CP ngày 06 tháng 3 năm 1998 c a Chính ph v qu n lý tài s n nhà nư c; Căn c Quy t nh s 122/1999/Q -TTg ngày 10 tháng 5 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph ban hành Quy nh v tiêu chu n, nh m c s d ng xe ô tô trong các cơ quan hành chính s nghi p và doanh nghi p nhà nư c; Theo ngh c a B trư ng B Tài chính, QUY T NNH : i u 1. Cơ quan hành chính s nghi p, doanh nghi p nhà nư c s d ng xe ô tô ư c trang b theo Quy t nh s 122/1999/Q -TTg ngày 10 tháng 5 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph ưa ón t nơi t i nơi làm vi c hàng ngày và i công tác i v i các giáo sư ư c Nhà nư c Vi t Nam công nh n, có m t trong các tiêu chuNn sau : 1. ư c Nhà nư c trao t ng gi i thư ng H Chí Minh; 2. ư c Nhà nư c phong t ng danh hi u Anh hùng Lao ng; Anh hùng L c lư ng vũ trang nhân dân. i u 2. i v i các giáo sư ã ngh hưu, nhưng còn làm ch nhi m tài khoa h c c p Nhà nư c và c p B , n u có m t trong các tiêu chuNn quy nh t i i u 1 cũng thu c i tư ng áp d ng t i Quy t nh này. Cơ quan ch qu n tài khoa h c có trách nhi m b trí xe ô tô ph c v công tác cho các giáo sư này trong th i gian th c hi n tài. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. Nh ng quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này u bãi b . i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, Ch t ch y ban nhân dân t nh,
  2. thành ph tr c thu c Trung ương và các doanh nghi p nhà nư c ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n T n Dũng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản