Quyết định số 33/2002/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
55
lượt xem
2
download

Quyết định số 33/2002/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 33/2002/QĐ-TTg về việc phê duyệt kế hoạch phát triển Internet Việt Nam giai đoạn 2001-2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 33/2002/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 33/2002/Q -TTg Hà N i, ngày 08 tháng 2 năm 2002 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 33/2002/Q -TTG NGÀY 08 THÁNG 02 NĂM 2002 PHÊ DUY T K HO CH PHÁT TRI N INTERNET VI T NAM GIAI O N 2001-2005 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ch th s 58-CT/TW ngày 17 tháng 10 năm 2000 c a B Chính tr v y m nh ng d ng và phát tri n công ngh thông tin trong s nghi p công nghi p hóa và hi n i hóa giai o n 2001-2005; Quy t nh s 81/2001/Q -TTg ngày 18 tháng 10 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Chương trình hành ng tri n khai Ch th nói trên; Căn c Ngh nh s 55/2001/N -CP ngày 23 tháng 8 năm 2001 c a Chính ph v qu n lý, cung c p và s d ng d ch v Internet; Căn c Quy t nh s 158/2001/Q -TTg ngày 18 tháng 10 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph phê duy t "Chi n lư c phát tri n Bưu chính Vi n thông Vi t Nam n năm 2010 và nh hư ng n năm 2020"; Xét ngh c a T ng c c Bưu i n t i t trình s 1261/TCB ngày 25 tháng 10 năm 2001 v K ho ch phát tri n Internet Vi t Nam giai o n 2001 - 2005, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t K ho ch phát tri n Internet Vi t Nam giai o n 2001 - 2005 v i nh ng n i dung ch y u sau ây: I. M C TIÊU PHÁT TRI N 1. M c tiêu t ng quát: - Ny nhanh vi c ph c p Internet trong m i ho t ng c a n n kinh t , văn hoá, xã h i, an ninh, qu c phòng v i ch t lư ng t t, giá c th p hơn ho c tương ương các nư c trong khu v c. - Phát tri n h t ng Internet thành môi trư ng ng d ng thu n l i cho các lo i hình d ch v i n t v thương m i, hành chính, báo chí, bưu chính, vi n thông, tài chính, ngân hàng, giáo d c ào t o t xa, y t qua m ng... ph c v công nghi p hoá, hi n i hoá t nư c.
  2. - T o l p môi trư ng c nh tranh v i nhi u doanh nghi p cung c p d ch v k t n i (IXP), d ch v truy nh p (ISP), d ch v ng d ng (OSP). 2. Các ch tiêu phát tri n c th a) V ph c p Internet : Năm 2002-2003: t t c các vi n nghiên c u, trư ng i h c, cao ng, trung h c d y ngh ư c k t n i Internet; n năm 2005: t m t bình quân 1,3-1,5 thuê bao/100 dân, t l s dân s d ng Internet là 4-5%, ti n t i t t l này m c trung bình khu v c vào năm 2010; kho ng 50% s trư ng ph thông trung h c, 100% s b nh vi n trung ương và trên 50% s b nh vi n t nh ư c k t n i Internet; t t c các B , ngành, cơ quan hành chính nhà nư c, chính quy n c p t nh và huy n ư c k t n i Internet và m ng di n r ng c a Chính ph ; h u h t cán b , công ch c ư c s d ng Internet ph c v công tác chuyên môn và hành chính công i n t . m b o các d ch v trong môi trư ng Internet cho phát tri n thương m i i n t , d ch v ngân hàng, tài chính, h i quan v.v... b) M r ng th trư ng có c nh tranh bình ng gi a các nhà cung c p d ch v Internet: n năm 2005 có t 3 n 5 IXP, 30 n 40 ISP và nhi u OSP ư c c p gi y phép ho t ng. II. CÁC BI N PHÁP CH Y U 1. Hoàn ch nh h th ng pháp lý, nâng cao năng l c qu n lý nhà nư c v Internet a) T ch c th c hi n t t Ngh nh 55/2001/N -CP ngày 23 tháng 8 năm 2001 c a Chính ph v qu n lý, cung c p và s d ng d ch v Internet: - Công khai hoá chính sách, ơn gi n hoá th t c c p phép trong lĩnh v c Internet: năm 2002 công b i u ki n, qui trình c p phép, s lư ng gi y phép các d ch v k t n i, truy c p, ng d ng Internet; quy nh pháp lý cho các d ch v i n t quan tr ng v thanh toán, ch ng th c trên Internet... - Xây d ng h th ng tiêu chuNn ch t lư ng công ngh thông tin, m ng lư i và d ch v Internet; chuNn hoá ti ng Vi t trên m ng máy tính và ph n m m hi n th , trang Web ti ng Vi t. - Hoàn thi n các bi n pháp k thu t m b o an ninh, an toàn thông tin, phòng ch ng tin t c, vi rút nh m m b o ch t lư ng m ng lư i và d ch v Internet, h th ng thông tin i n t c a Chính ph k t n i vào m ng Internet; xây d ng cơ ch mã hoá và gi i mã thông tin; hoàn thi n các quy nh pháp lý x ph t các hành vi ph m t i liên quan n máy tính, Internet. b) Qu n lý có hi u qu ngu n tài nguyên Internet: Nâng cao năng l c c a Trung tâm thông tin m ng Internet Vi t Nam (VNNIC); hi n i hoá các h th ng qu n tr tài
  3. nguyên, máy ch tên mi n qu c gia (DNS); m b o ch quy n, s d ng hi u qu tài nguyên tên mi n, a ch Internet Vi t Nam. c) Th c hi n chính sách giá cư c phù h p, s d ng hi u qu và ti t ki m: - T năm 2002, gi m giá, cư c truy c p Internet t i m c bình quân c a khu v c; gi m cư c vi n thông ph c v phát tri n Internet t i m c giá thành; i m i chính sách qu n lý giá, cư c theo cơ ch th trư ng; thúc Ny các doanh nghi p nâng cao ch t lư ng, gi m giá thành các d ch v Internet. - Xây d ng cơ ch h tr công nghi p i n t , tin h c, vi n thông; khuy n khích l p ráp, s n xu t trong nư c các thi t b u cu i truy nh p Internet (như: máy tính, Web TV, Palm...) giá r , ch t lư ng phù h p; khuy n khích các cơ quan, t ch c nghiên c u khoa h c, giáo d c, ào t o, y t phát tri n công nghi p ph n m m; h tr các cơ quan nhà nư c, cơ quan c a ng, các t ch c chính tr - xã h i s d ng Internet, th hư ng l i ích c a công ngh thông tin; th c hi n chương trình ti t ki m, thu gom máy cũ cung c p mi n phí cho các trung tâm giáo d c c ng ng, cho ngư i dân có thu nh p th p tái s d ng. 2. Phát tri n cơ s h t ng vi n thông ph c v phát tri n Internet - u tư phát tri n h p lý và s d ng có hi u qu m ng lư i vi n thông; t m c trung bình c a khu v c v dung lư ng c ng k t n i Internet qu c t ; áp ng s lư ng, ch t lư ng ư ng truy n, kênh thuê riêng ph c v Internet cho toàn xã h i v i tin c y, an toàn cao, c bi t các m ng c ng ng như: giáo d c, y t , ngân hàng, tài chính, h i quan...; ph c v s d ng hi u qu m ng tin h c di n r ng c a Chính ph (CP.net). - n năm 2005, phát tri n m ng i n tho i công c ng có kh năng truy nh p Internet t i t t c các xã; m r ng các i m truy nh p Internet tr c ti p (POP) t t c các t nh, thành ph ; áp d ng công ngh m i nâng dung lư ng m ng cáp ng, cáp quang hoá t ng ph n truy c p Internet t c cao t i các thành ph l n, khu công nghi p t p trung; m r ng kh năng truy c p Internet ngoài m ng vi n thông (như: truy n hình cáp, i n l c...); phát tri n d ch v Internet trong thông tin di ng, các i m truy c p Internet công c ng, i lý Internet v i giá c phù h p. 3. Phát tri n các d ch v ng d ng truy nh p Internet a) Xây d ng h th ng cơ s d li u, n i dung thông tin i n t ti ng Vi t: - Xây d ng h th ng cơ s d li u qu c gia và chuyên ngành ph c v tin h c hoá qu n lý, i u hành c a Chính ph theo Quy t nh s 112/2001/Q -TTg ngày 25 tháng 7 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph ; t ng bư c i n t hoá các thư vi n nghiên c u, các cơ s ào t o, hình thành các kho thông tin i n t công c ng c a qu c gia. - Ưu tiên t o l p ngu n thông tin i n t n i dung ti ng Vi t phong phú, ph c v nhu c u trong nư c truy nh p Internet; khuy n khích các cơ quan, doanh nghi p, nhà cung c p d ch v Internet t ch c ngu n cơ s d li u thông tin i n t a d ng; t ng bư c
  4. xã h i hoá vi c cung c p n i dung thông tin lên m ng, chú tr ng thông tin ph c v hi n i hoá nông nghi p, nông thôn, ph bi n ki n th c cho nông dân. b) u tư phát tri n các d ch v ng d ng Internet: - ng d ng qui trình công ngh thông tin và Internet ph c v "n n hành chính công i n t ", trư c tiên là các d ch v v c p phép, qu n lý nhân khNu, t ai, ăng ký ô tô, xe máy, h i quan, thu v.v... - ng d ng trong môi trư ng Internet các d ch v i n t v báo chí, bưu chính, vi n thông, tài chính, ngân hàng, giáo d c và ào t o trên m ng, y t qua m ng; t ng bư c phát tri n thương m i i n t , hình thành thói quen ho t ng mua, bán trên Internet gi a các doanh nghi p, h gia ình và cá nhân, ti n t i i n t hoá r ng rãi m i ho t ng thương m i. 4. Nâng cao nh n th c, thói quen s d ng công ngh thông tin và Internet - ưa công ngh thông tin và Internet thành chương trình b t bu c t i các c p h c, t o cơ s tri th c c n thi t cho xã h i; xây d ng các trung tâm ào t o công ngh thông tin, các cơ s Internet c ng ng. - Thư ng xuyên b i dư ng, nâng cao ki n th c v công ngh thông tin và s d ng d ch v Internet cho cán b qu n lý các c p, các ngành, các doanh nghi p; nâng cao nh n th c c a các doanh nghi p v ng d ng công ngh thông tin và Internet trong môi trư ng c nh tranh qu c t . III. HUY NG CÁC NGU N L C - Khuy n khích m i thành ph n kinh t u tư phát tri n các d ch v ng d ng, truy nh p Internet, i lý Internet công c ng. Các doanh nghi p vi n thông u tư h p lý phát tri n m ng vi n thông ph c v ph c p Internet (có s h tr c n thi t c a Nhà nư c cho nh ng vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn). - u tư theo t l thích h p t các ngu n v n ngân sách, ODA, v n c a doanh nghi p cho các m ng truy nh p Internet ph c v c ng ng như: giáo d c và ào t o (Edu.net), y t (Health.net); m ng tin h c hoá qu n lý hành chính Nhà nư c trong ó ưu tiên b trí ngu n ngân sách cho án v xây d ng th ch , cơ s d li u i n t ph c v giáo d c ào t o... i u 2. Phân công nhi m v tri n khai K ho ch: 1. T ng c c Bưu i n làm u m i ph i h p tri n khai th c hi n KƠ ho ch này, t ng k t ánh giá rút kinh nghi m, xu t k ho ch và bi n pháp th c hi n cho giai o n ti p theo; Ch o các doanh nghi p vi n thông, Internet phát tri n cơ s h t ng m ng lư i ph c v ph c p d ch v Internet; ch trì ph i h p v i các cơ quan liên quan nghiên c u, áp d ng các công ngh m i truy c p Internet ngoài m ng vi n thông;
  5. Xây d ng, trình Th tư ng ChƯnh ph ̉ án " i m i chƯnh sách qu n lư giá, cư c vi n thông và Internet Ơn 2005"; tri n khai th c hi n ̉ án "Nâng cao năng l c qu n lư ngu n tài nguyên tên m n, ̃ a ch Internet Vi t Nam 2002 - 2004"; xây d ng và ban hành h th ng tiêu chuNn ch t lư ng m ng lư i và d̃ch v Internet. 2. n h t quí II năm 2002, các B , ngành có liên quan ban hành y các văn b n hư ng d n Ngh nh s 55/2001/N -CP ngày 23 tháng 8 năm 2001 c a Chính ph v qu n lý, cung c p và s d ng d ch v Internet. 3. B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng xây d ng và ban hành h th ng tiêu chuNn công ngh thông tin; th ng nh t tiêu chuNn hoá tiƠng Vi t trên m ng máy tƯnh; ph i h p v i T ng c c Bưu i n, B Công an ̉ xu t các bi n pháp phòng ch ng tin t c, vi rút trên di n qu c gia. 4. B Giáo d c và ào t o xây d ng và th c hi n ̉ án phát tri n m ng và các d̃ch v giáo d c - ào t o ng d ng trên Internet (Edu.net). 5. B Y tƠ xây d ng và th c hi n ̉ án phát tri n m ng và các d̃ch v y tƠ ng d ng trên Internet (Health.net). 6. B Thương m i trình Th tư ng ChƯnh ph các ̉ án, chương trình thúc Ny phát tri n thương m i i n t Vi t Nam. 7. B Tư pháp ch trì ph i h p v i các cơ quan liên quan b sung các quy ̃ nh x ph t i v i các hành vi ph m t i liên quan Ơn máy tƯnh và Internet. 8. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì xây d ng các cơ s d li u i n t ph c v công nghi p hoá, hi n i hoá nông nghi p, nông thôn, ph biƠn kiƠn th c qua m ng cho nông dân. 9. B Tài chƯnh ch trì ph i h p v i các cơ quan liên quan xây d ng, tri n khai chương trình "Tái tiƠt ki m s d ng" ph c v ph c p Internet. 10. Các doanh nghi p vi n thông và Internet că trách nhi m phát tri n nhanh cơ s h t ng m ng lư i, d̃ch v ph c v vi c Ny nhanh phát tri n và ph c p d̃ch v Internet theo ̃ nh hư ng chung ư c phê duy t t i KƠ ho ch này. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ph m Gia Khiêm ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản