Quyết định số 33/2005/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
53
lượt xem
3
download

Quyết định số 33/2005/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 33/2005/QĐ-BGTVT về việc ban hành Quy định tạm thời về tổ chức, hoạt động của lực lượng bảo vệ trên tầu hoả do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 33/2005/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 33/2005/Q -BGTVT Hà N i, ngày 21 tháng 7 năm 2005 QUY T NNH C A B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I S 33/2005/Q -BGTVT NGÀY 21 THÁNG 7 NĂM 2005 BAN HÀNH QUY NNH T M TH I V T CH C, HO T NG C A L C LƯ NG B O V TRÊN TÀU HO B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh nh s 73/2001/N -CP ngày 05 tháng 10 năm 2001 c a Chính ph v ho t ng và t ch c l c lư ng b o v cơ quan, doanh nghi p; Căn c Ngh nh s 34/2003/N -CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Theo ngh c a C c trư ng C c ư ng s t Vi t Nam, V trư ng V Pháp ch , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh t m th i v t ch c, ho t ng c a l c lư ng b o v trên tàu ho . i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này u b bãi b . i u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng các V thu c B , Chánh Thanh tra, C c trư ng C c ư ng s t Vi t Nam, Ch t ch H i ng qu n tr , T ng Giám c T ng Công ty ư ng s t Vi t Nam, Th trư ng cơ quan, ơn v và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. ào ình Bình ( ã ký) QUY NNH T M TH I V T CH C, HO T NG C A L C LƯ NG B O V TRÊN TÀU HO (Ban hành kèm theo Quy t nh s 33/2005/Q -BGTVTngày 21 tháng 7 năm 2005 c a B trư ng B Giao thông v n t i)
  2. Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Văn b n này quy nh v t ch c, ho t ng c a l c lư ng b o v trên tàu ho ; s ph i h p gi a l c lư ng b o v trên tàu ho và b o v ga, gi a l c lư ng b o v trên tàu ho , thanh tra ư ng s t và l c lư ng công an, chính quy n a phương các c p nơi có ga, tuy n ư ng s t i qua. i u 2. i tư ng áp d ng Quy nh này áp d ng i v i t ch c, cá nhân kinh doanh v n t i ư ng s t trên ư ng s t qu c gia ho c có ho t ng liên quan n ư ng s t qu c gia. Trư ng h p i u ư c qu c t mà C ng hoã xã h i ch nghĩa Vi t Nam là thành viên có quy nh khác v i Quy nh này thì áp d ng theo quy nh c a i u ư c qu c t ó. i u 3. L c lư ng b o v trên tàu ho 1. L c lư ng b o v trên tàu ho là l c lư ng thu c b máy t ch c và qu n lý c a doanh nghi p kinh doanh v n t i ư ng s t, bao g m cán b , viên ch c, nhân viên m nhi m công vi c liên quan n b o m tr t t , an toàn v tính m ng, s c kho , tài s n c a doanh nghi p, c a ngư i thuê v n t i và c a hành khách i tàu. Vi c t ch c l c lư ng b o v trên tàu ho do doanh nghi p kinh doanh v n t i ư ng s t quy t nh theo quy nh c a pháp lu t. 2. Vi c trang b , qu n lý trang ph c, phù hi u, thi t b và công c h tr c n thi t cho l c lư ng b o v trên tàu ho ph i ư c th c hi n theo các quy nh t i Ngh nh s 73/2001/N -CP ngày 5 tháng 10 năm 2001 c a Chính ph v ho t ng và t ch c c a l c lư ng b o v cơ quan, doanh nghi p; Thông tư s 10/2002/TT-BCA(A11) ngày 26 tháng 8 năm 2002 c a B Công an hư ng d n th c hi n Ngh nh s 73/2001/N -CP ngày 5 tháng 10 năm 2001; Ngh nh s 47/ CP ngày 12 tháng 8 năm 1996 c a Chính ph v qu n lý vũ khí, v t li u n và công c h tr . i u 4. Trách nhi m c a ngư i ng u doanh nghi p kinh doanh v n t i ư ng s t 1. Ch u trách nhi m v ho t ng c a l c lư ng b o v trên tàu ho trong ph m vi qu n lý c a mình. Ch o, xây d ng và t ch c th c hi n k ho ch b o v trên các chuy n tàu. 2. Căn c vào tính ch t, tình hình c th quy t nh hình th c t ch c, b trí l c lư ng, k ho ch hu n luy n và trang b thi t b , công c h tr cho l c lư ng b o v trên tàu ho theo quy nh c a pháp lu t. 3. Ch trì, ph i h p v i thanh tra ư ng s t, các l c lư ng công an, chính quy n a phương phòng ng a, ngăn ch n, phát hi n các hành vi vi ph m pháp lu t ư ng s t
  3. nh m b o m tr t t , an toàn cho các chuy n tàu, b o v tính m ng, s c kho , tài s n c a hành khách, hành lý và hàng hoá. 4. T ch c th c hi n văn b n hư ng d n nghi p v v công tác b o v c a B Công an. 5. Ch u s thanh tra, ki m tra c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n v t ch c, ho t ng c a l c lư ng b o v trên tàu ho . i u 5. Tiêu chu n nhân viên thu c l c lư ng b o v trên tàu ho 1. Là công dân Vi t Nam 18 tu i tr lên, có lý l ch rõ ràng, o c t t, có trình văn hoá ph thông trung h c và s c kho áp ng nhi m v . 2. ã qua ào t o nghi p v , chuyên môn m t ngành ngh ư ng s t và có b ng ho c ch ng ch chuyên môn. 3. ã qua hu n luy n, b i dư ng nghi p v b o v do Công an c p t nh tr lên t ch c và c p gi y ch ng nh n. Chương 2: NHI M V , QUY N H N, T CH C PH I H P VÀ CH , CHÍNH SÁCH C A L C LƯ NG B O V TRÊN TÀU HO i u 6. Nhi m v và quy n h n c a l c lư ng b o v trên tàu ho 1. Phát hi n, ngăn ch n hành vi xâm ph m tính m ng, s c kho , tài s n, gây r i tr t t , an toàn và các hành vi khác vi ph m pháp lu t x y ra trên tàu; t m gi theo th t c hành chính và d n gi i ngư i vi ph m giao cho trư ng ga, cơ quan công an ho c chính quy n a phương nơi thu n ti n nh t; 2. i v i ngư i có hành vi ngăn c n vi c ch y tàu trái pháp lu t, ném t, á ho c các v t khác làm hư h ng, m t v sinh cho tàu thì l c lư ng b o v trên tàu ho có quy n ngăn ch n, ti n hành các bi n pháp cư ng ch ; t m gi theo th t c hành chính và d n gi i ngư i vi ph m giao cho trư ng ga, cơ quan công an ho c chính quy n a phương khi tàu d ng t i ga g n nh t; 3. Ph i h p v i cán b , công nhân viên công tác trên tàu và các l c lư ng liên quan gi i quy t tai n n giao thông ư ng s t theo quy nh c a pháp lu t; 4. Th c hi n các quy nh v công tác phòng ch ng cháy n trên tàu. Qu n lý thi t b , công c h tr ư c giao theo quy nh c a pháp lu t; 5. Trong khi thi hành nhi m v ư c th c hi n các vi c sau ây: a) Ki m tra, nh c nh cán b , công nhân viên công tác trên tàu, ngư i thuê v n t i, hành khách i tàu th c hi n úng các quy nh, quy trình, quy ph m, th l v n chuy n, n i quy i tàu c a ngành ư ng s t thu c ph m vi nhi m v ư c giao;
  4. b) Ki m tra gi y t , ngư i, hàng hoá trên tàu n u có d u hi u vi ph m pháp lu t và ch u trách nhi m v vi c làm c a mình; c) S d ng thi t b , công c h tr theo quy nh c a pháp lu t can thi p, ngăn ch n hành vi xâm ph m tính m ng, s c kho , tài s n, gây r i tr t t , an toàn và các hành vi khác vi ph m pháp lu t x y ra trên tàu. i u 7. Ph i h p gi a l c lư ng b o v trên tàu ho và b o v dư i ga 1. L c lư ng b o v trên tàu ho và l c lư ng b o v dư i ga, dù thu c m t ho c nhi u ơn v ư ng s t khác nhau, u ph i ph i h p ch t ch trong khi th c hi n nhi m v . 2. Khi l c lư ng b o v trên tàu ho c n s h tr c a l c lư ng b o v dư i ga thì ph i thông báo k p th i cho l c lư ng b o v dư i ga v tên, s hi u tàu; nơi i, nơi n, nơi c n l c lư ng b o v dư i ga n h tr ; tình hình, hình th c h tr . 3. Khi nh n ư c yêu c u c a l c lư ng b o v trên tàu ho , l c lư ng b o v dư i ga có trách nhi m chuNn b , b trí l c lư ng h tr ; trư ng h p c n thi t ngh cơ quan công an, chính quy n a phương chi vi n; 4. Sau khi th c hi n xong công vi c, các l c lư ng b o v có trách nhi m báo cáo k p th i cho cơ quan c p trên. 5. L c lư ng b o v trên tàu ho khi d n gi i ngư i có hành vi vi ph m giao cho trư ng ga, cơ quan công an, chính quy n a phương ho c b o v dư i ga khi tàu d ng l i t i ga g n nh t ph i l p biên b n bàn giao theo quy nh c a pháp lu t. i u 8. Trách nhi m ph i h p v i công an c a l c lư ng b o v trên tàu ho L c lư ng b o v trên tàu ho có trách nhi m ch trì, ph i h p v i cơ quan công an, chính quy n a phương nơi có ga, tuy n ư ng s t i qua trong vi c t ch c b o m an ninh, tr t t , an toàn cho các chuy n tàu; xây d ng chương trình, k ho ch, hình th c, cơ ch ph i h p, bi n pháp th c hi n chương trình, k ho ch ph i h p và báo cáo doanh nghi p kinh doanh v n t i ư ng s t phê duy t th c hi n. i u 9. Trách nhi m b o m an ninh, tr t t , an toàn trong ho t ng ư ng s t c a U ban nhân dân các c p U ban nhân dân các c p nơi có ga, tuy n ư ng s t i qua có trách nhi m ch o l c lư ng công an, chính quy n c p dư i và nhân dân a phương ph i h p v i l c lư ng thanh tra ư ng s t, các l c lư ng b o v c a ngành ư ng s t ngăn ch n, x lý k p th i các hành vi xâm ph m k t c u h t ng ư ng s t, phương ti n ư ng s t và các hành vi khác vi ph m pháp lu t, b o m an toàn cho ho t ng giao thông v n t i ư ng s t. i u 10. T ch c l c lư ng b o v ư ng s t trên tàu ho 1. H th ng l c lư ng b o v ư ng s t ư c t ch c theo ngành d c trong các doanh nghi p kinh doanh v n t i ư ng s t.
  5. 2. L c lư ng b o v trên tàu ho thu c doanh nghi p nào thì ph i ch u s qu n lý, ch o tr c ti p c a ngư i ng u doanh nghi p ó, ng th i ch u ch o, hư ng d n nghi p v b o v c a t ch c b o v c p trên và c a cơ quan công an có liên quan. i u 11. Ch , chính sách i v i l c lư ng b o v trên tàu ho 1. ư c hư ng lương, thư ng, b o hi m xã h i và các quy n l i khác theo quy nh c a pháp lu t v lao ng và c a doanh nghi p kinh doanh v n t i ư ng s t. 2. ư c trang b thi t b , công c h tr , trang ph c, phù hi u, bi n hi u riêng theo quy nh c a pháp lu t và c a doanh nghi p kinh doanh v n t i ư ng s t th c hi n nhi m v ư c giao. 3. ư c hu n luy n, b i dư ng nghi p v b o v và chuyên môn k thu t thu c lĩnh v c công tác m nhi m. 4. Cán b , công nhân viên thu c l c lư ng b o v trên tàu ho trong khi làm nhi m v mà b thương, hy sinh thì ư c áp d ng tiêu chuNn xác nh n là thương binh, li t s và ư c hư ng chính sách như thương binh, li t s theo quy nh c a pháp lu t. 5. ư c hư ng các quy n l i khác theo quy nh c a pháp lu t. Chương 3: KHEN THƯ NG, K LU T i u 12. Khen thư ng T p th , cá nhân thu c l c lư ng b o v trên tàu ho có thành tích hoàn thành nhi m v xu t s c trong công tác b o v ư c giao và trong phong trào qu n chúng b o v an ninh T qu c ư c khen thư ng theo quy nh c a Nhà nư c, c a ngành giao thông v n t i và c a ngành công an. i u 13. K lu t T p th , cá nhân thu c l c lư ng b o v trên tàu ho l i d ng nhi m v , quy n h n ư c giao th c hi n các hành vi vi ph m pháp lu t thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m s b x lý k lu t, x ph t hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s ; n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. Chương 4: T CH C TH C HI N i u 14. Trách nhi m c a C c ư ng s t Vi t Nam 1. Ph i h p v i các cơ quan, ơn v liên quan hư ng d n, giám sát vi c th c hi n Quy nh này.
  6. 2. Ch ng kh o sát, nghiên c u, xu t k p th i v i lãnh o B các bi n pháp phù h p nh m tăng cư ng b o m an ninh, tr t t , an toàn trong ho t ng ư ng s t. 3. Ch o thanh tra ư ng s t ph i h p v i l c lư ng b o v trên tàu ho , chính quy n a phương trong vi c b o m tr t t , an toàn trong ho t ng ư ng s t. i u 15. Trách nhi m c a T ng Công ty ư ng s t Vi t Nam 1. Quán tri t, ph bi n r ng rãi n toàn th cán b , công nhân viên trong ph m vi qu n lý th c hi n có hi u qu Quy nh này. 2. Ch o các doanh nghi p kinh doanh v n t i ư ng s t tr c thu c ph i h p ch t ch v i các cơ quan, ơn v có liên quan tri n khai th c hi n t t k ho ch b o v trên các chuy n tàu. 3. Ph i h p ch t ch v i C c ư ng s t Vi t Nam xu t k p th i các gi i pháp, bi n pháp h u hi u trong vi c b o m tr t t , an toàn trong ho t ng ư ng s t./.
Đồng bộ tài khoản