Quyết định số 33/2006/QĐ-BCN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
43
lượt xem
1
download

Quyết định số 33/2006/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 33/2006/QĐ-BCN về việc Phê duyệt Chiến lược phát triển công nghiệp xe máy Việt Nam đến năm 2015,tầm nhìn đến năm 2025 do Bộ Công Nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 33/2006/QĐ-BCN

  1. B CÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc S : 33/2006/QĐ-BCN Hà N i, ngày 13 tháng 9 năm 200 QUY T Đ NH PHÊ DUY T CHI N LƯ C PHÁT TRI N CÔNG NGHI P XE MÁY VI T NAM Đ N NĂM 2015, T M NHÌN Đ N NĂM 2025 B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Căn c Ngh đ nh s 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công nghi p; Căn c ý ki n c a Th tư ng Chính ph t i Công văn s 4383/VPCP-CN ngày 11 tháng 8 năm 2006 c a Văn phòng Chính ph v vi c giao B trư ng B Công nghi p xem xét, phê duy t Chi n lư c phát tri n công nghi p xe máy Vi t Nam đ n năm 2015, t m nhìn đ n năm 2025; Theo đ ngh c a V trư ng V K ho ch và V trư ng V Cơ khí, Luy n kim và Hoá ch t, QUY T Đ NH: Đi u 1. Phê duy t Chi n lư c phát tri n công nghi p xe máy Vi t Nam đ n năm 2015, t m nhìn đ n năm 2025, v i các n i dung ch y u sau: 1. Quan đi m phát tri nành CN Phát huy ngu n l c c a m i thành ph n kinh t , t ch c l i s n xu t theo hư ng phân công hoá, h p tác, liên k t đ nâng cao hi u qu đ u tư, năng l c c nh tranh trong ti n trình h i nh p, đáp ng nhu c u th trư ng trong nư c và đ y m nh xu t kh u. 2. M c tiêu a) M c tiêu t ng quát: Xây d ng và phát tri n ngành công nghi p xe máy Vi t Nam tr thành m t trong nh ng ngành s n xu t và xu t kh u xe máy, linh ki n và ph tùng m nh c a khu v c. b) M c tiêu c th : Giai đo n t năm 2006 đ n năm 2010: + Đáp ng 90% nhu c u xe máy trong nư c, trong đó đáp ng 100% nhu c u xe thông d ng; + S n xu t trong nư c đ t trên 90% linh ki n, ph tùng xe máy và 95% linh ki n ph tùng đ ng cơ xe máy; + Thi t l p h th ng các nhà s n xu t, cung ng linh ki n xe máy có đ năng l c đáp ng yêu c u v ch t lư ng, giá thành và d ch v sau bán hàng; h th ng phân ph i và d ch v năng đ ng, chuyên nghi p; + Năm 2010 xu t kh u xe thông d ng, linh ki n và ph tùng xe tương đương 450 - 500 nghìn xe, ư c kim ng ch xu t kh u đ t 300 tri u USD;
  2. + Thi t l p và đưa vào ho t đ ng các Trung tâm Nghiên c u và Phát tri n trư c năm 2010. - Giai đo n t năm 2011 đ n năm 2015: S n xu t đáp ng 95% nhu c u xe máy trong nư c; trên 95% linh ki n, ph tùng; kim ng ch xu t kh u xe máy, linh ki n, ph tùng đ t kho ng 500 tri u USD; nâng cao năng l c các Trung tâm Nghiên c u và Phát tri n đ t thi t k đư c các lo i xe thông d ng và m t s lo i xe cao c p. - Giai đo n t năm 2016 đ n năm 2025: + T p trung đ y m nh s n xu t và xu t kh u các lo i xe máy, linh ki n, ph tùng xe máy; + S n xu t đư c xe máy cao c p và xe máy chuyên dùng ph c v trong nư c và xu t kh u; + T thi t k và s n xu t các lo i đ ng cơ, xe máy s d ng nhiên li u s ch. 3. Chi n lư c phát tri n a) Phát tri n s n xu t ph c v nhu c u trong nư c Đ u tư phát tri n s n xu t xe máy trong nư c theo hư ng: - Phát tri n s n xu t linh ki n, ph tùng xe máy v i ch t lư ng ngày càng cao, đ c bi t là s n xu t đ ng cơ, s n xu t nguyên li u, ph li u cho ngành; - Phát tri n nhanh các ngành công nghi p h tr như: cơ khí chính xác, hoá ch t, cao su, nh a, đi n, đi n t , v t li u m i; - Đ y m nh nghiên c u thi t k s n ph m m i, nâng cao uy tín và kh năng c nh tranh c a xe máy Vi t Nam; - Nghiên c u s n xu t xe máy cao c p, xe máy chuyên dùng nh t là các lo i xe s d ng nhiên li u s ch. b) Đ y m nh xu t kh u - Tri n khai xúc ti n thương m i, tìm ki m và khai thác th trư ng xu t kh u, đ c bi t là các th trư ng Châu Phi, Tây Nam Á, M La tinh; - Đ y m nh xu t kh u s n ph m xe máy, linh ki n, ph tùng có l i th c nh tranh, phù h p nhu c u, th hi u tiêu dùng t ng khu v c th trư ng; - Tăng cư ng h p tác, liên k t s n xu t trong nư c, nâng cao kh năng c nh tranh, nghiên c u thi t k xe phù h p th trư ng xu t kh u; - Tích c c tham gia phân công h p tác qu c t trong s n xu t xe máy, linh ki n và ph tùng xe máy trong khu v c và toàn c u. c) Phát tri n khoa h c công ngh Huy đ ng m i ngu n l c khoa h c công ngh trong nư c, k t h p nâng cao h p tác qu c t , trong đó thu hút đ u tư nư c ngoài, chuy n giao công ngh là đ ng l c đ phát tri n khoa h c công ngh ngành, chú tr ng vào các n i dung: - Đ u tư cho ho t đ ng nghiên c u và phát tri n, đ y m nh thi t k s n ph m m i;
  3. - Chuy n giao công ngh tiên ti n, hi n đ i; - Phát tri n công ngh trong nư c, k t h p ti p thu công ngh nư c ngoài; - Đ u tư công ngh ki m tra ch t lư ng s n ph m. d) Phát tri n h th ng các nhà cung c p, h th ng phân ph i và d ch v - L y s liên k t, h p tác t i ưu gi a các doanh nghi p trong ngành làm cơ s đ s p x p, t ch c l i các cơ s s n xu t; - Liên k t, h p tác thành h th ng các nhà s n xu t cung c p linh ki n, ph tùng xe máy có s c c nh tranh cao, ti n t i tham gia s n xu t, cung c p linh ki n, ph tùng ôtô; - Xây d ng và phát tri n h th ng d ch v , h th ng phân ph i; - Tích c c c i ti n công tác qu n lý, nâng cao hi u qu s n xu t kinh doanh, phát tri n k năng s n xu t hàng lo t trong các doanh nghi p; - Nâng cao vai trò, ch c năng c a Hi p h i Xe đ p - xe máy là đ u m i liên k t các doanh nghi p (trong nư c và đ u tư nư c ngoài) trong toàn ngành công nghi p xe máy Vi t Nam. 4. Các gi i pháp và chính sách th c hi n chi n lư c phát tri n công nghi p xe máy Vi t Nam a) V đ nh hư ng đ u tư - Các doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t , có d án đáp ng đ y đ các quy đ nh c a Quy t đ nh s 24/2002/QĐ-BCN ngày 07 tháng 6 năm 2002 c a B trư ng B Công nghi p v tiêu chu n c a doanh nghi p s n xu t, l p ráp xe máy đư c phép đ u tư d án s n xu t, l p ráp xe máy trên nguyên t c t ch u trách nhi m v hi u qu đ u tư; - Xe máy s n xu t, l p ráp trong nư c ph i đư c đăng ký b o h quy n s h u công nghi p và đăng ki m ch t lư ng theo quy đ nh c a pháp lu t. Các s n ph m xe máy s n xu t t i Vi t Nam không có đăng ký b o h quy n s h u công nghi p và đăng ki m ch t lư ng theo quy đ nh c a pháp lu t thì không đư c phép đăng ký lưu hành; - Các lo i ph tùng đ l p ráp xe máy bao g m ph tùng nh p kh u và s n xu t trong nư c ph i có ngu n g c xu t x rõ ràng, h p pháp và đăng ký ch t lư ng s n ph m theo quy đ nh c a pháp lu t; - Các doanh nghi p s n xu t, l p ráp xe máy và đ ng cơ xe máy ph i có ch ng ch h th ng qu n lý ch t lư ng ISO 9001 (phiên b n 2000) cho h th ng s n xu t, l p ráp xe máy và đ ng cơ xe máy. b) V t ch c s n xu t - Đ y m nh ph i h p liên k t s n xu t gi a các doanh nghi p trong nư c và các doanh nghi p đ u tư nư c ngoài. Khuy n khích m i thành ph n kinh t có năng l c v tài chính và công ngh tham gia s n xu t linh ki n, ph tùng xe máy nh m xây d ng đư c h th ng các nhà cung c p linh ki n, ph tùng, t ng bư c k t h p s n xu t linh ki n, ph tùng ôtô; - Khuy n khích liên doanh, liên k t hình thành t p đoàn s n xu t xe máy l n có kh năng c nh tranh cao; - Tham gia h th ng s n xu t, phân ph i s n ph m trong khu v c.
  4. c) V th trư ng - Xây d ng các th ch ngăn ch n có hi u qu hàng nh p l u và gian l n thương m i và b o v quy n s h u công nghi p trong ngành công nghi p xe máy; - Đ y m nh công tác xúc ti n thương m i, t o đi u ki n thu n l i cho các doanh nghi p nâng cao th ph n trong nư c, thâm nh p th trư ng th gi i; - Thúc đ y phát tri n d ch v bán hàng và sau bán hàng; - Có chính sách kích c u đ i v i th trư ng khu v c nông thôn, mi n núi như: c i t o, nâng c p h th ng đư ng xá; tuyên truy n giáo d c lu t l giao thông, phát tri n m ng lư i đào t o, sát h ch và c p b ng lái xe; - H tr qu ng bá linh ki n, ph tùng và xe máy Vi t Nam như: t ch c h i ch thương m i, tri n lãm gi i thi u s n ph m. d) V khoa h c công ngh - T p trung đ u tư công ngh nghiên c u thi t k s n ph m m i t ngu n v n khoa h c công ngh đ i v i ho t đ ng nghiên c u và phát tri n; - Đ u tư công ngh ki m tra hi n đ i, đ m b o năng l c đánh giá ch t lư ng s n ph m nhanh, chính xác và toàn di n; - Chú tr ng đ u tư hi n đ i hóa công ngh s n xu t hi n có, ng d ng nhanh công ngh m i cho phát tri n ngành. đ) V phát tri n ngu n nhân l c - Nhà nư c h tr đào t o cán b v thi t k , công ngh s n xu t và qu n lý s n xu t có trình đ cao; - K t h p gi a doanh nghi p v i các trư ng đào t o, xây d ng đ i ngũ công nhân k thu t có tay ngh cao, có k năng trong s n xu t, lao đ ng có k lu t, làm vi c có hi u qu ; - Tăng cư ng các chương trình h p tác v i các nư c có công nghi p xe máy phát tri n. e) V tài chính: - Nhà nư c khuy n khích đ u tư vào nghiên c u, thi t k s n ph m m i và ho t đ ng nghiên c u và phát tri n phù h p v i cam k t c a Vi t Nam v i các t ch c qu c t ; - Có chính sách khuy n khích các ngành công nghi p h tr phát tri n, như: h tr đào t o ngu n nhân l c, cung c p thông tin công ngh , t ch c h i ch thương m i và tri n lãm s n ph m; - Có chính sách khuy n khích các nhà đ u tư Vi t Nam đ u tư ra nư c ngoài đ s n xu t xe máy và linh ki n ph tùng xe máy. g) V công tác qu n lý nhà nư c - Hoàn thi n các tiêu chu n, quy chu n xe máy, linh ki n, ph tùng xe máy; quy đ nh đăng ki m xe máy phù h p v i th c t Vi t Nam và thông l qu c t ; - Tăng cư ng công tác qu n lý s h u công nghi p và đăng ki m ch t lư ng s n ph m xe máy;
  5. - Xây d ng cơ ch khuy n khích đ u tư phát tri n công nghi p h tr , phát tri n các doanh nghi p v tinh. Đi u 2. T ch c th c hi n 1. B Công nghi p ch trì: a) Th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v công nghi p s n xu t xe máy, ch trì, ph i h p v i các B , ngành, đ a phương tri n khai th c hi n Chi n lư c này; b) Xây d ng Quy ho ch phát tri n công nghi p xe máy Vi t Nam đ n năm 2015, có xét đ n năm 2025. 2. B Công nghi p ph i h p: a) V i B Tài chính nghiên c u đ xu t cơ ch chính sách tài chính đ i v i xu t kh u xe máy và linh ki n ph tùng xe máy; đ u tư ra nư c ngoài s n xu t, l p ráp xe máy; b) V i B Thương m i và các B , ngành liên quan đ y m nh xúc ti n thương m i và xây d ng các cơ ch qu n lý xu t kh u, nh p kh u xe máy phù h p giai đo n phát tri n sau năm 2006 đ các nhà đ u tư yên tâm đ u tư phát tri n s n xu t, đ y m nh xu t kh u; c) V i B Khoa h c và Công ngh , B Giao thông V n t i và các B , ngành liên quan hoàn thi n và ban hành các tiêu chu n k thu t đ i v i xe máy Vi t Nam và các lo i ph tùng xe máy, quy đ nh th i h n s d ng xe máy và ph tùng xe máy, các cơ ch qu n lý s h u công nghi p đ i v i xe máy phù h p v i thông l và cam k t qu c t ; d) V i B Giao thông V n t i và các B , ngành liên quan hoàn thi n và ban hành các tiêu chu n và quy đ nh đăng ki m xe máy Vi t Nam phù h p thông l qu c t , các cơ ch qu n lý lưu hành xe máy phù h p giai đo n sau năm 2006; đ) V i B Công an, T ng c c H i quan và các cơ quan qu n lý th trư ng tăng cư ng các bi n pháp ch ng buôn l u, gian l n thương m i, làm hàng gi trong lĩnh v c s n xu t, xu t kh u, nh p kh u, lưu thông s n ph m xe máy và ph tùng xe máy. Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. B TRƯ NG Nơi nh n: Th tư ng, các PTT Chính ph ; Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; HĐND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; Văn phòng TW và các Ban c a Đ ng; Văn phòng Qu c Hoàng Trung H i h i; Văn phòng Ch t ch nư c; Toà án nhân dân t i cao; Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; Cơ quan TW c a các đoàn th ; Công báo; Website Chính ph ; C c Ki m tra văn b n QPPL - B Tư pháp; B CN : B trư ng, các Th trư ng, ác V , C c, Thanh tra B , Vi n Nghiên c u chi n lư c, chính sách công nghi p; Lưu: VT, PC, KH, CLH. Đi u 4. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t
Đồng bộ tài khoản