Quyết định số 33/2006/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
67
lượt xem
4
download

Quyết định số 33/2006/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 33/2006/QĐ-BYT về việc ban hành Danh mục thuốc phóng xạ và hợp chất đánh dấu dùng trong chẩn đoán và điều trị do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 33/2006/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc S : 33/2006/QĐ-BYT Hà N i,ngày 24 tháng 10 năm 2006 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH DANH M C THU C PHÓNG X VÀ H P CH T ĐÁNH D U DÙNG TRONG CH N ĐOÁN VÀ ĐI U TR B TRƯ NG B YT Căn c Lu t Dư c s 34/2005/QH11 ngày 14/06/2005; Căn c Pháp l nh An toàn và Ki m soát b c x ngày 25/6/1996; Căn c Ngh đ nh s 50/1998/NĐ-CP ngày 16/7/1998 c a Chính ph quy đ nh chi ti t vi c thi hành Pháp l nh An toàn và Ki m soát b c x ; Căn c Ngh đ nh s 63/2005/NĐ-CP ngày 16/05/2005 c a Chính ph ban hành Đi u l B o hi m y t ; Căn c Ngh đ nh s 79/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Lu t Dư c; Căn c Ngh đ nh s 49/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c b máy B Y t ; Căn c Thông tư liên t ch s 2237/1999/TTLT/BKHCNMT-BYT ngày 28/12/1999 c a B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng - B Y t hư ng d n vi c th c hi n an toàn b c x trong y t ; Căn c Thông tư liên b s 14/TTLB ngày 30/09/1995 c a liên B Y t -Tài chính-Lao đ ng Thương binh và Xã h i-Ban V t giá Chính ph hư ng d n th c hi n vi c thu m t ph n vi n phí và Thông tư liên t ch s 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH ngày 26/01/2006 c a B Y t -B Tài chính-B Lao đ ng-Thương binh và Xã h i b sung Thông tư liên b s 14/TTLB ngày 30/09/1995 c a liên B Y t -Tài chính-Lao đ ng Thương binh và Xã h i-Ban V t giá Chính ph ; Theo đ ngh c a V trư ng V Đi u tr , V trư ng V B o hi m y t , QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Danh m c thu c phóng x và h p ch t đánh d u dùng trong ch n đoán và đi u tr . Đi u 2. Các thu c phóng x và h p ch t đánh d u trong Danh m c kèm theo Quy t đ nh này là cơ s đ áp d ng thanh toán chi phí đi u tr cho các đ i tư ng ngư i b nh, bao g m c ngư i b nh có th b o hi m y t . Đi u 3. Các cơ s khám, ch a b nh đư c phép s d ng các thu c trong Danh m c kèm theo Quy t đ nh này có trách nhi m t ch c cung ng và qu n lý theo đúng các quy đ nh hi n hành v Dư c, an toàn và ki m soát b c x . Đi u 4. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng công báo. Đi u 5. Các ông (bà): Chánh văn phòng, Chánh thanh tra, V trư ng V Đi u tr , V trư ng V B o hi m y t , C c trư ng C c Qu n lý Dư c Vi t Nam, các V , C c có liên quan, Giám đ c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c trung ương, Th trư ng y t ngành và Giám đ c các b nh vi n, Vi n có giư ng b nh tr c thu c B Y t ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. B TRƯ NG Tr n Th Trung Chi n
  2. FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Danh muc dinh kem
Đồng bộ tài khoản