Quyết định số 33/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
81
lượt xem
6
download

Quyết định số 33/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 33/2006/QĐ-UBND về việc thành lập phòng y tế quận 5 do Uỷ ban nhân dân Quận 5 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 33/2006/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN QU N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM 5 c l p - T do - H nh phúc ***** ******* S : 33/2006/Q -UBND Qu n 5, ngày 02 tháng 11 năm 2006 QUY T NNH V THÀNH L P PHÒNG Y T QU N 5 Y BAN NHÂN DÂN QU N 5 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 172/2004/N -CP ngày 29 tháng 9 năm 2004 c a Chính ph quy nh t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh và Thông tư liên t ch s 11/2005/TTLT-BYT-BNV ngày 12 tháng 4 năm 2005 c a B Y t - B N i v hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a cơ quan chuyên môn giúp y ban nhân dân qu n lý Nhà nư c v y t a phương; Căn c Quy t nh s 120/2006/Q -UBND ngày 03 tháng 8 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph v vi c thành l p Phòng Y t thu c y ban nhân dân qu n - huy n; Căn c Thông báo s 168-TBNS/QU ngày 23 tháng 10 năm 2006 c a Ban Thư ng v Qu n y; Xét ngh c a Trư ng Phòng N i v qu n 5 t i T trình s 66/TTr-NV ngày 12 tháng 10 năm 2006, QUY T NNH: i u 1. Nay thành l p Phòng Y t tr c thu c y ban nhân dân qu n 5. Phòng Y t qu n 5 là phòng ban chuyên môn tr c thu c y ban nhân dân qu n 5, ho t ng theo cơ ch “M t c a, M t d u”. Phòng Y t th c hi n ch c năng nhi m v , quy n h n qu n lý Nhà nư c v y t trên a bàn qu n 5 theo quy nh t i Ngh nh s 172/2004/N -CP ngày 29 tháng 9 năm 2004 c a Chính ph quy nh t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh và Thông tư liên t ch s 11/2005/TTLT-BYT-BNV ngày 12 tháng 4 năm 2005 c a B Y t - B N i v hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a cơ quan chuyên môn giúp y ban nhân dân qu n lý Nhà nư c v yt a phương. i u 2. Biên ch c a Phòng Y t do y ban nhân dân qu n 5 phân b trong ch tiêu biên ch hành chính c a qu n, ư c y ban nhân dân thành ph giao hàng năm. Phòng N i v có nhi m v hư ng d n Phòng Y t xây d ng Quy ch t ch c, ho t ng thông qua y ban nhân dân qu n phê duy t. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 7 ngày, k t ngày ký.
  2. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân, Trư ng Phòng N i v , Phòng Y t qu n 5 và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH ng Công Lu n
Đồng bộ tài khoản