Quyết định số 33/2008/QĐ-BGDĐT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
55
lượt xem
3
download

Quyết định số 33/2008/QĐ-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 33/2008/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Chương trình môn học pháp luật dùng cho đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 33/2008/QĐ-BGDĐT

 1. B GIÁO D C VÀ ÀO C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T T O NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 33/2008/Q -BGD T Hà N i, ngày 01 tháng 7 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH MÔN H C PHÁP LU T DÙNG CHO ÀO T O TRÌNH TRUNG C P CHUYÊN NGHI P B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ÀO T O Căn c Lu t Giáo d c ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 32/2008/N -CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giáo d c và ào t o; Căn c Ngh nh s 75/2006/N -CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u lu t c a Lu t Giáo d c; Theo ngh c a V trư ng V Giáo d c Chuyên nghi p, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Chương trình môn h c pháp lu t dùng cho ào t o trình trung c p chuyên nghi p. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Chương trình môn h c pháp lu t kèm theo Quy t nh này ư c th c hi n t năm h c 2008- 2009 và thay th cho Chương trình môn Giáo d c pháp lu t ư c ban hành theo Quy t nh s 2080/Q -GD- T ngày 24 tháng 5 năm 1996 c a B Giáo d c và ào t o. i u 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, V trư ng V Giáo d c Chuyên nghi p, Th trư ng các ơn v có liên quan thu c B Giáo d c và ào t o, Giám c s giáo d c và ào t o, Th trư ng cơ quan qu n lý các trư ng có ào t o trung c p chuyên nghi p, Hi u trư ng trư ng trung c p chuyên nghi p, Th trư ng các cơ s giáo d c có ào t o trung c p chuyên nghi p ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG THƯ NG TR C - Văn phòng Qu c h i ( báo cáo); - Văn phòng Chính ph ( báo cáo); - UB VHGDTNTN&N c a QH ( báo cáo);
 2. - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Tòa án nhân dân t i cao; - B Tư pháp (C c ki m tra VBQPPL); - Công báo; - Website Chính ph ; Bành Ti n Long - Website B GD& T; - Như i u 3 ( th c hi n); - Lưu: VT, PC, GDCN. CHƯƠNG TRÌNH MÔN H C PHÁP LU T DÙNG CHO ÀO T O TRÌNH TRUNG C P CHUYÊN NGHI P (Ban hành kèm theo Quy t nh s 33/2008/Q -BGD T ngày 01 tháng 7 năm 2008 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o) Ph n 1: N I DUNG CHƯƠNG TRÌNH I. TH I LƯ NG CHƯƠNG TRÌNH: 30 ti t/2 ơn v h c trình ( vht) II. TH I GIAN TH C HI N: 2 - 4 ti t/tu n (các trư ng t b trí) III. M C TIÊU VÀ YÊU C U: 1. Chương trình môn h c pháp lu t dùng cho ào t o trình trung c p chuyên nghi p (TCCN) ư c xây d ng nh m: m r ng nh ng tri th c ph thông, lý lu n cơ b n v Nhà nư c và Pháp lu t; m t s ki n th c v pháp lu t th c nh liên quan n i s ng lao ng, s n xu t c a công dân; nâng cao văn hoá pháp lý cho ngư i h c; b i dư ng ni m tin cho ngư i h c có thói quen l a ch n hành vi x s úng pháp lu t; bi t tôn tr ng k lu t h c ư ng, k cương xã h i, góp ph n th c hi n m c tiêu ào t o và hoàn thi n nhân cách cho ngư i h c, nâng cao ch t lư ng ngu n nhân l c áp ng yêu c u c a s nghi p xây d ng Nhà nư c pháp quy n xã h i ch nghĩa (XHCN) c a dân, do dân, vì dân; nâng cao ý th c t giác th c hi n pháp lu t, t o d ng tình c m, c ng c lòng tin c a ngư i h c v nh ng giá tr chuNn m c c a pháp lu t, có thái b o v tính úng n, tính nghiêm minh và tính công b ng c a pháp lu t. 2. Sau khi h c xong Chương trình môn h c pháp lu t dùng cho ào t o trình TCCN, ngư i h c t ư c nh ng chuNn sau: a) V ki n th c: - Gi i thích ư c các khái ni m, các thu t ng pháp lý cơ b n ư c ưa vào trong Chương trình các v n m i v h th ng pháp lu t Vi t Nam, m t s ngành lu t trong h th ng pháp lu t Vi t Nam và m t s v n cơ b n v lu t pháp Qu c t . - Trình bày ư c nh ng n i dung cơ b n trong các bài h c, bi t liên h th c ti n và ng d ng ki n th c ã h c vào trong h c t p, công tác và trong i s ng;
 3. b) V k năng: - V n d ng ki n th c ã h c vào trong vi c x lý các v n liên quan n pháp lu t t i nơi làm vi c và trong công ng dân cư; - Bi t phân bi t tính h p pháp, không h p pháp c a các hành vi bi u hi n trong i s ng hàng ngày; - Có kh năng t ch c các ho t ng góp ph n th c hi n k lu t h c ư ng, k cương xã h i (th c hi n và tuyên truy n th c hi n n i quy, quy ch , các quy nh khác i v i công dân.. và cách x s trong các m i quan h ). c) V thái : Th hi n ý th c công dân, tôn tr ng pháp lu t, rèn luy n tác phong s ng và làm vi c theo pháp lu t; bi t l a ch n hành vi và kh ng nh s t ch c a mình trong các quan h xã h i, trong lao ng, trong cu c s ng hàng ngày. IV. N I DUNG TÓM T T VÀ K HO CH LÊN L P 1. N i dung tóm t t Chương trình môn h c pháp lu t dùng cho ào t o trình TCCN bao g m nh ng ki n th c cơ b n v các v n : Nhà nư c và Pháp lu t; th c hi n pháp lu t, vi ph m pháp lu t và trách nhi m pháp lý; ý th c pháp lu t và pháp ch xã h i ch nghĩa; m t s ngành lu t cơ b n: Lu t Nhà nư c - Hi n pháp 1992, Lu t Hành chính, Lu t Lao ng, Lu t Dân s , Lu t Hình s và m t s chuyên t ch n (trong ó có pháp Lu t qu c t ). 2. K ho ch lên l p Lý thuy t, bài t p Th c hành (xêmina), ki m tra T ng s 26 ti t 04 ti t 30 ti t/2 vht V. PHƯƠNG PHÁP D Y - H C VÀ ÁNH GIÁ K T THÚC MÔN H C 1. Phương pháp d y - h c Giáo viên k t h p s d ng các phương pháp: thuy t trình, di n gi ng có minh ho , phát v n, th o lu n nhóm và hư ng d n gi i quy t các bài t p tình hu ng có liên quan k t h p th c hành d m t s phiên toà (n u có i u ki n). 2. ánh giá k t thúc môn h c - Ki m tra nh kỳ: giáo viên ch ng l a ch n n i dung và hình th c - ánh giá k t thúc môn h c: thi (vi t ho c v n áp) theo k ho ch
 4. - Hình th c ra : t lu n, tr c nghi m, bài t p tình hu ng, ... - Thang i m ánh giá: 10/10. VI. CƯƠNG CHI TI T 1. Ph n ki n th c b t bu c a) Bài 1: M t s v n cơ b n v Nhà nư c (02 ti t) - B n ch t, c trưng c a Nhà nư c + B n ch t c a Nhà nư c + c trưng c a Nhà nư c - Ch c năng c a Nhà nư c, B máy Nhà nư c + Ch c năng cơ b n c a Nhà nư c + B máy nhà nư c + Nhà nư c pháp quy n b) Bài 2. M t s v n cơ b n v pháp lu t (02 ti t) - B n ch t, c trưng và vai trò c a pháp lu t + B n ch t c a pháp lu t + c trưng cơ b n c a pháp lu t + Vai trò c a pháp lu t - H th ng pháp lu t + Khái ni m h th ng pháp lu t + H th ng c u trúc + H th ng các văn b n quy ph m pháp lu t c) Bài 3. Th c hi n pháp lu t, vi ph m pháp lu t, trách nhi m pháp lý (02 ti t) - Th c hi n pháp lu t + Th c hi n pháp lu t (khái ni m, các hình th c) + Áp d ng pháp lu t (khái ni m, c i m)
 5. - Vi ph m pháp lu t, trách nhi m pháp lý + Vi ph m pháp lu t (khái ni m, phân lo i) + Trách nhi m pháp lý (khái ni m, c i m, phân lo i) d) Bài 4. Ý th c pháp lu t và pháp ch xã h i ch nghĩa (02 ti t) - Ý th c pháp lu t + Khái ni m ý th c pháp lu t + C u trúc ý th c pháp lu t + Nâng cao ý th c pháp lu t - Pháp ch xã h i ch nghĩa (XHCN) + Khái ni m pháp ch XHCN + Yêu c u cơ b n c a pháp ch XHCN + Các bi n pháp tăng cư ng pháp ch XHCN e) Bài th o lu n ( 01 ti t); ki m tra (01 ti t) g) Bài 5. Lu t Nhà nư c - Hi n pháp 1992 (02 ti t) - Lu t Nhà nư c + Khái ni m + i tư ng, phương pháp i u ch nh c a Lu t Nhà nư c - M t s n i dung cơ b n c a Hi n pháp 1992 + M t s ch nh cơ b n c a Hi n pháp 1992 (ch kinh t , ch chính tr , ch văn hoá giáo d c, quy n và nghĩa v cơ b n c a công dân) + B máy Nhà nư c CHXHCN Vi t Nam theo Hi n pháp 1992 h) Bài 6. Lu t Hành chính (02 ti t) -M ts v n chung v Lu t Hành chính + Khái ni m, i tư ng và phương pháp i u ch nh (khái ni m, i tư ng và phương pháp i u ch nh) + Quan h pháp lu t hành chính ( c i m, ch th quan h pháp lu t hành chính)
 6. + Qu n lý hành chính nhà nư c (phương th c qu n lý, v n c c i cách hành chính) - Vi ph m hành chính - X lý vi ph m hành chính + Vi ph m hành chính (khái ni m, c i m) + X lý vi ph m hành chính (thNm quy n, nguyên t c, các hình th c x lý vi ph m) i) Bài 7. Lu t Lao ng (02 ti t) - Khái ni m, i tư ng và phương pháp i u ch nh c a Lu t lao ng + Khái ni m + i tư ng và phương pháp i u ch nh ( i tư ng, phương pháp) + Quan h pháp lu t lao ng ( c i m, n i dung c a quan h pháp lu t lao ng) - M t s ch nh cơ b n c a Lu t Lao ng + Ti n lương +H p ng lao ng + K lu t lao ng + B o hi m k) Bài 8. Lu t Dân s (02 ti t) - Khái ni m, i tư ng, phương pháp i u ch nh và quan h pháp Lu t dân s + Khái ni m + i tư ng và phương pháp i u ch nh ( i tư ng, phương pháp) + Quan h pháp lu t dân s ( c i m, n i dung) - M t s ch nh cơ b n c a Lu t Dân s + Quy n dân s (quy n nhân thân, quy n s h u, quy n th a k ) +H p ng dân s l) Bài 9. Lu t Hình s (02 ti t) - Khái ni m, i tư ng và phương pháp i u ch nh c a Lu t hình s + Khái ni m
 7. + i tư ng và phương pháp i u ch nh ( i tư ng, phương pháp) - T i ph m và hình ph t + T i ph m (khái ni m, nh ng d u hi u cơ b n, phân lo i t i ph m theo B lu t hình s Vi t Nam) + Hình ph t và các bi n pháp tư pháp (khái ni m, h th ng hình ph t, các bi n pháp tư pháp) m) Bài 10. Pháp lu t v t t ng ( 02 ti t) - T t ng v hành chính + Quy n khi u ki n hành chính. + ThNm quy n gi i quy t các v án hành chính c a Toà án + Th i hi u kh i ki n v án hành chính - T t ng dân s + Nguyên t c cơ b n c a t t ng dân s + Ngư i tham gia t t ng dân s + Th t c gi i quy t v án dân s - T t ng hình s + Nguyên t c c a t t ng hình s + Cơ quan ti n hành t t ng, ngư i ti n hành t t ng, ngư i tham gia t t ng + Các giai o n t t ng hình s n) Bài th o lu n (02 ti t) 2. Ki n th c t ch n (th i lư ng dành cho ki n th c t ch n là 06 ti t) Khi thi t k chương trình ào t o cho m i ngành/chuyên ngành, các trư ng ch ng l a ch n ít nh t là 03 chuyên trong t ng s các chuyên ư c gi i thi u sau ây: a) Chuyên 1. Pháp lu t v t ai - Qu n lý nhà nư c v t ai. - Quy n, nghĩa v c a ngư i s d ng t - Các quy nh v chuy n quy n s d ng t
 8. - ThNm quy n gi i quy t tranh ch p khi u n i v t ai b) Chuyên 2: Pháp lu t v môi trư ng và tài nguyên - Nguyên t c b o v môi trư ng - Nh ng ho t ng b o v môi trư ng ư c Nhà nư c khuy n khích - B o v môi trư ng trong ho t ng s n xu t kinh doanh, d ch v - M t s n i dung cơ b n c a Lu t b o v và phát tri n r ng c) Chuyên 3. Pháp lu t v hôn nhân gia ình và bình ng gi i - M t s ch nh cơ b n c a Lu t hôn nhân và gia ình (k t hôn, quan h pháp lu t gi a v và ch ng; quan h pháp lu t gi a cha, m và con; ly hôn) - Khái ni m bình ng gi i, n i dung bình ng gi i trên m t s lĩnh v c (chính tr , kinh t , lao ng, giáo d c và trong gia ình) d) Chuyên 4. Pháp lu t v kinh doanh - Quy n t do kinh doanh. - Các lo i hình doanh nghi p - Th t c thành l p doanh nghi p và ăng ký kinh doanh - Chia tách, h p nh t, gi i th , phá s n và t ch c l i doanh nghi p e) Chuyên 5. Pháp lu t Qu c t -M ts v n cơ b n v Công pháp qu c t -M ts v n cơ b n v Tư pháp qu c t g) Chuyên 6. Pháp lu t v du l ch - văn hoá - M t s n i dung cơ b n c a Lu t du l ch + Nguyên t c phát tri n du l ch + Các lo i tài nguyên du l ch + B o v môi trư ng du l ch + Quy nh chung v kinh doanh du l ch + Các hành vi b nghiêm c m
 9. M t s n i dung cơ b n c a Lu t di s n văn hoá + Quy n s h u di s n văn hoá + Quy n và nghĩa v c a t ch c, cá nhân i v i di s n văn hoá + Các hành vi b nghiêm c m + B o v và phát huy giá tr di s n văn hoá v t th và văn hoá phi v t th h) Chuyên 7. Pháp lu t v giáo d c - H th ng pháp lu t v giáo d c - Gi i thi u Lu t Giáo d c 2005 i) Chuyên 8. Pháp lu t v an toàn giao thông - Nguyên t c b o m an toàn giao thông ư ng b - Quy t c tham gia giao thông ư ng b (quy nh chung khi tham gia giao thông, quy nh i v i ngư i i b , ngư i i u khi n xe p, xe mô tô; i u ki n i v i ngư i lái xe cơ gi i tham gia giao thông, trách nhi m c a cá nhân, t ch c khi x y ra tai n n) - X lý hành vi vi ph m giao thông - M t s n i dung cơ b n c a Lu t ư ng s t - M t s n i dung cơ b n c a Lu t Giao thông ư ng th y k) Chuyên 9. Pháp lu t v thương m i i n t - Nguyên t c chung ti n hành giao d ch i n t - Giá tr pháp lý c a thông i p d li u - Ch ký i n t và ch ng th c ch ký i n t - Giao k t và th c hi n h p ng i n t - An ninh, an toàn, b o v , b o m t trong giao d ch i n t - Các hành vi b nghiêm c m trong giao d ch i n t l) Chuyên 10. Pháp lu t v khi u n i, t cáo - Khi u n i + Quy n khi u n i c a công dân
 10. + Quy n, nghĩa v c a ngư i khi u n i + Th t c gi i quy t khi u n i - T cáo + Quy n t cáo c a công dân + Quy n, nghĩa v c a ngư i t cáo + Th t c gi i quy t t cáo m) Chuyên 11. Pháp lu t v phũng ch ng tham nhũng - Các hành vi tham nhũng - Nguyên t c x lý tham nhũng - Quy n và nghĩa v c a công dân trong phòng, ch ng tham nhũng - Các hành vi b nghiêm c m - Nguy n t c, n i dung công khai minh b ch trong ho t ng c a cơ quan, t ch c, ơn v ; các lĩnh v c ph i công khai minh b ch - Quy t c ng x , quy t c o c ngh nghi p, vi c chuy n i v trí công tác c a cán b , công ch c, viên ch c - Ch trách nhi m c a ngư i ng u cơ quan, t ch c, ơn v khi x y ra tham nhũng - Gi i quy t t cáo v hành vi tham nhũng, x lý hành vi tham nhũng và tài s n tham nhũng n) Chuyên 12. Pháp lu t v phòng ch ng ma tuý, HIV/AIDS - Nguyên t c phòng, ch ng HIV/AIDS - Quy n và nghĩa v c a ngư i nhi m HIV - Nh ng hành vi b nghiêm c m - Các bi n pháp xã h i trong phòng, ch ng HIV/AIDS - Phòng, ch ng HIV/AIDS t i gia ình, t i nơi làm vi c, trong cơ s giáo d c thu c h th ng giáo d c qu c dân, trong các nhóm ngư i di bi n ng, trong c ng ng dân cư - Các bi n pháp xã h i khác trong phòng, ch ng HIV/AIDS o) Chuyên 13. Pháp lu t v s h u trí tu
 11. - Quy n s h u trí tu - Quy n tác gi và quy n liên quan - Quy n s h u công nghi p - Quy n i v i gi ng cây tr ng - B o v quy n s h u trí tu p) Chuyên 14. Pháp lu t v xây d ng - Nguyên t c cơ b n trong ho t ng xây d ng - Các hành vi b nghiêm c m trong ho t ng xây d ng - Gi y phép xây d ng - An toàn và b o m v sinh môi trư ng trong thi công xây d ng công trình - B o hành và b o trì công trình xây d ng - Thanh tra xây d ng VII. TRANG THI T BN D Y H C; YÊU C U V GIÁO VIÊN 1. Trang thi t b d y h c Giáo trình h c ph n; các lo i phương ti n và dùng d y h c (máy chi u Overhead, Media projector, máy vi tính, các băng tư li u, các ĩa hình, gi y ch u nhi t, ... ) có liên quan n n i dung Chương trình môn h c. 2. Yêu c u v giáo viên Giáo viên có trình i h c tr lên v các ngành/chuyên ngành lu t, có ki n th c v khoa h c sư ph m, có th c ti n công tác và tư cách công dân t t. Nh ng giáo viên có b ng i h c không chuyên lu t, ngoài yêu c u có ch ng ch b i dư ng nghi p v sư ph m, ph i có ch ng ch b i dư ng ki n th c v pháp lu t. VIII. TÀI LI U THAM KH O DÙNG CHO MÔN H C Ngoài giáo trình môn h c, tài li u dùng tham kh o bao g m: - Sách Bình lu n pháp lu t; - Các tài li u lý lu n v pháp lu t; - H th ng văn b n pháp lu t m i;
 12. - Các báo, t p chí pháp lu t có liên quan n chương trình ào t o; - Các b lu t. Ph n 2. HƯ NG D N TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH I. M T S NGUYÊN T C TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH 1. Th i i m th c hi n chương trình - i v i h tuy n h c sinh t t nghi p THPT và tương ương: th c hi n Chương trình này trong năm h c th nh t, song song v i Chương trình Chính tr TCCN; - i v i h tuy n h c sinh t t nghi p THCS và tương ương: th c hi n Chương trình này trong năm h c th 2 (sau khi h c xong ph n văn hóa ph thông trong ào t o TCCN theo t ng nhóm ngành häc). Chương trình này ư c dùng trong ào t o TCCN cho các hình th c: giáo d c chính quy và v a làm v a h c. 2. C u trúc chương trình (g m 2 ph n: ph n b t bu c và ph n t ch n) a) Ph n ki n th c b t bu c (24 ti t), g m nh ng ki n th c ph i th c hi n trong chương trình ào t o TCCN i v i t t c các ngành/chuyên ngành, g m 2 nhóm ki n th c: - Nhóm ki n th c lý lu n chung v nhà nư c pháp lu t g m t bài 1 n bài 4. Sau Bài 4, có bài th o lu n (01 ti t); - Nhóm ki n th c pháp lu t th c nh g m t bài 5 n bài 10. Sau Bài 10, có bài th o lu n (02 ti t). b) Ph n t ch n dành cho m i Chương trình ào t o TCCN là 06 ti t. Ph m vi các lĩnh v c ki n th c ưa vào ph n t ch n có th ư c thay i tuỳ theo yêu c u ào t o ngu n nhân l c có trình TCCN. 3. N i dung chương trình a) Ph n ki n th c b t bu c - Ki n th c lý lu n chung: g m h th ng tri th c ph thông v lý lu n nhà nư c và pháp lu t như: M t s v n cơ b n v Nhà nư c; M t s v n cơ b n v pháp lu t; th c hi n pháp lu t, vi ph m pháp lu t và trách nhi m pháp lý; ý th c pháp lu t và pháp ch XHCN. - Ki n th c pháp lu t th c nh: Gi i thi u m t s ngành lu t ch y u trong h th ng pháp lu t Vi t Nam g n v i t ch c b máy nhà nư c, ho t ng qu n lý nhà nư c
 13. như: Lu t Nhà nư c (Hi n pháp), Lu t Hành chính; Lu t Lao ng, Lu t Dân s , Lu t Hình s và gi i thi u m t s n i dung cơ b n c a pháp lu t v t t ng. b) Ph n ki n th c t ch n G m 14 chuyên gi i thi u các quy nh pháp lu t v các lĩnh v c c a i s ng xã h i có liên quan n các ngành ào t o trung c p chuyên nghi p. Tuỳ theo tính ch t, m c tiêu c a ngành ngh ào t o, các trư ng l a ch n và b trí th i lư ng cho m i chuyên (ít nh t là 01 ti t/chuyên ). Vi c ưa ki n th c t ch n vào chương trình h c ph n t o tính linh ho t c a chương trình, t o i u ki n cho vi c l ng ghép n i dung trong chương trình trên cơ s k t h p gi a các n i dung giáo d c pháp lu t chung v i giáo d c pháp lu t chuyên ngành, phù h p v i m c tiêu, áp ng nhu c u khác nhau v ki n th c pháp lu t tương ng v i t ng ngành ngh ào t o. Các trư ng có th ch ng l a ch n 06 ti t (ít nh t là 3 chuyên ) trong s các chuyên ã ư c ưa vào chương trình cho phù h p v i m c tiêu ào t o c a t ng ngành/chuyên ngành. 4. M t s nguyên t c khi th c hi n chương trình a) Nguyên t c chung - M t là: Ti p c n sát m c tiêu chương trình và m c tiêu chung v giáo d c TCCN (ki n th c, k năng th c hi n hành vi pháp lu t và thái hay hành vi công dân), mang tính c thù c a h c ph n và hư ng t i chuNn b cho ngư i h c hành trang pháp lu t chuNn b h i nh p kinh t th gi i. - Hai là: Vi c th c hi n n i dung ph i m b o: + Tính k th a (nh ng n i dung hi n hành mang tính kinh i n ư c gi nguyên và khai thác theo hư ng m i); + Tính c p nh t và hi n i; + Tính liên thông v ki n th c gi a các ph n trong chương trình và liên thông gi a các b c h c; + Tính v a s c; + Tính th c ti n, phù h p v i các ngành ngh ào t o. - Ba là: V th i lư ng ph i m b o quy nh v phân b th i lư ng c a chương trình; cân i gi a các ph n c a chương trình. - B n là: Trong quá trình gi ng d y, hư ng d n ph i m b o tính logic và khai thác phù h p s phát tri n v nh n th c trong cùng m t bài h c (ki n th c c a ph n sau ph i là s phát tri n logic c a ki n th c ph n trư c; ki n th c ph n trư c ph i là i u ki n tiên quy t, là ti n nh n th c lĩnh h i ki n th c ph n sau).
 14. - Năm là: Vi c th c hi n chương trình ph i m b o m b o tính hài hòa gi a th i lư ng và n i dung, bám sát m c tiêu chương trình m b o tính th ng nh t trong toàn qu c, d ki m nh ánh giá ch t lư ng ào t o TCCN. b) Nguyên t c th c hi n - Ph n ki n th c b t bu c g m có 10 bài là ph n ki n th c chung cho t t c các Chương trình ào t o trình TCCN; - Ph n ki n th c t ch n ư c gi i thi u 14 chuyên , m i chuyên có n i dung c p t i ki n th c lu t pháp i u ch nh n các lĩnh v c khác nhau c a i s ng xã h i. Khi xây d ng chương trình ào t o, các nhà trư ng căn c vào c i m c a ngành ngh và m c tiêu ào t o l a ch n ít nh t là 03 chuyên phù h p, áp ng m c tiêu ào t o i v i ngành ngh ào t o. II. T CH C TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH 1. Chương trình môn h c pháp lu t dùng cho ào t o trình TCCN ư c ưa vào th c hi n b t bu c i v i nh ng khoá h c ư c tuy n sinh sau ngày Quy t nh Ban hành Chương trình có hi u l c thi hành. B Giáo d c và ào t o giao cho V Giáo d c Chuyên nghi p tr c ti p ch o th c hi n và qu n lý th ng nh t trong c nư c v quá trình th c hi n Chương trình này. 2. Các s giáo d c và ào t o theo dõi, giám sát vi c th c hi n chương trình trong các trư ng TCCN, các cơ s giáo d c khác có ào t o TCCN (TW và a phương) óng trên a bàn, t p h p và ph n ánh v B Giáo d c và ào t o nh ng v n khó khăn, vư ng m c trong quá trình th c hi n. 3. Các trư ng TCCN, các cơ s giáo d c khác có ào t o TCCN, khi xây d ng chương trình ào t o TCCN, căn c vào m c tiêu ào t o i v i các ngành ngh ào t o l a ch n các chuyên cho phù h p. Vi c l a ch n các chuyên ph n ki n th c t ch n ph i ư c th hi n trong n i dung Chương trình ào t o TCCN ăng ký v iB . i v i các ngành/chuyên ngành ã ăng ký và ang ư c ào t o t trư c ngày Quy t nh Ban hành Chương trình này có hi u l c thi hành, các trư ng l p k ho ch b sung, i u ch nh Chương trình ào t o và th ng kê báo cáo v B Giáo d c và ào t o. 4. Vi c t ch c ánh giá ch t lư ng ào t o i v i h c ph n này ư c ti n hành theo Quy ch ào t o hi n hành. S bài ki m tra (01 ti t) inh kỳ ít nh t là 01 bài, s l n ki m tra không nh kỳ khác, do giáo viên ch ng th c hi n. 5. Sau 02 năm th c hi n Chương trình môn h c pháp lu t dùng cho ào t o trình TCCN, B Giáo d c và ào t o t ch c ki m tra, ánh giá, rút kinh nghi m v tính phù h p, hi u qu c a vi c th c hi n Chương trình này và ti p t c ư c b sung (n u c n thi t).
 15. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, c n trao i, ph n nh k p th i v các cơ quan quan lý (lãnh o trư ng, s giáo d c và ào t o) ho c tr c ti p ph n nh v B Giáo d c và ào t o t p h p, x lý.
Đồng bộ tài khoản