Quyết định số 33/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
89
lượt xem
5
download

Quyết định số 33/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 33/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài thành phố Hồ Chí Minh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 33/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH c l p – T do – H nh phúc ------- ---------- S : 33/2009/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2009 QUY T NNH V BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A Y BAN V NGƯ I VI T NAM NƯ C NGOÀI THÀNH PH H CHÍ MINH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Quy t nh s 4253/Q -UB-VX ngày 15 tháng 12 năm 1994 c a y ban nhân dân thành ph v vi c thành l p y ban v ngư i Vi t Nam nư c ngoài thành ph H Chí Minh thay th Ban Vi t ki u thành ph H Chí Minh; Xét ngh c a Ch nhi m y ban v ngư i Vi t Nam nư c ngoài thành ph t i Công văn s 34/UBNV-TH ngày 23 tháng 02 năm 2009 và c a Giám c S N i v t i T trình s 381/TTr-SNV ngày 20 tháng 3 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a y ban v ngư i Vi t Nam nư c ngoài thành ph H Chí Minh kèm theo Quy t nh này. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày, k t ngày ký. Bãi b các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i v , Ch nhi m y ban v ngư i Vi t Nam nư c ngoài thành ph , Th trư ng các S - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Lê Hoàng Quân QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A Y BAN V NGƯ I VI T NAM NƯ C NGOÀI THÀNH PH H CHÍ MINH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 33/2009/Q -UBND ngày 29 tháng 4 năm 2009 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh) Chương I
  2. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. y ban v ngư i Vi t Nam nư c ngoài thành ph H Chí Minh là cơ quan thu c y ban nhân dân thành ph , có ch c năng tham mưu, giúp y ban nhân dân thành ph th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v công tác i v i ngư i Vi t Nam nư c ngoài trên a bàn thành ph H Chí Minh và th c hi n m t s nhi m v , quy n h n khác trong lĩnh v c công tác i v i ngư i Vi t Nam nư c ngoài theo s y quy n c a y ban nhân dân thành ph . y ban v ngư i Vi t Nam nư c ngoài thành ph có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, ư c c p kinh phí ho t ng t ngân sách nhà nư c, ư c m tài kho n t i ngân hàng và Kho b c Nhà nư c ho t ng theo quy nh c a Nhà nư c. Tên giao d ch: OVERSEAS VIETNAMESE COMMITTEE OF HO CHI MINH CITY. Tr s làm vi c t t i s 147 Nguy n ình Chi u, phư ng 6, qu n 3. i n tho i: (84.8) 39304522 - Fax: (84.8) 39306737. i u 2. y ban v ngư i Vi t Nam nư c ngoài thành ph ch u s ch o, qu n lý tr c ti p, toàn di n v t ch c, biên ch và công tác c a y ban nhân dân thành ph . Chương II NHI M V VÀ QUY N H N i u 3. Nhi m v và quy n h n c a y ban v ngư i Vi t Nam nư c ngoài thành ph 1. V công tác tham mưu: a) Trình y ban nhân dân thành ph các d th o chương trình, k ho ch v công tác i v i ngư i Vi t Nam nư c ngoài trên a bàn thành ph . b) Trình y ban nhân dân thành ph các d th o văn b n ki n ngh b sung, s a i liên quan n ch trương, chính sách i v i ngư i Vi t Nam nư c ngoài y ban nhân dân thành ph xem xét trình c p có thNm quy n quy t nh. c) Ph i h p v i các s - ban - ngành d th o các văn b n quy ph m pháp lu t c a y ban nhân dân thành ph có liên quan n ngư i Vi t Nam nư c ngoài. 2. V công tác thông tin, tuyên truy n: a) Nghiên c u, kh o sát, n m tình hình ngư i Vi t Nam nư c ngoài t i thành ph và nư c ngoài; cung c p thông tin có liên quan n ngư i Vi t Nam nư c ngoài và t o i u ki n thu n l i cho các cơ quan, t ch c có liên quan ph i h p công tác khi có yêu c u. b) Ph i h p các s - ban - ngành, a phương, các t ch c liên quan thông tin tuyên truy n v ư ng l i; chính sách c a ng; pháp lu t c a Nhà nư c; v tình hình chính tr , kinh t , văn hóa, xã h i c a t nư c, c a thành ph n ngư i Vi t Nam nư c ngoài và thân nhân trong nư c. 3. V công tác chính sách i v i ngư i Vi t Nam nư c ngoài: a) Ch trì ph i h p v i các s - ban - ngành, a phương t ch c tri n khai th c hi n các ch trương, chính sách, pháp lu t c a ng, Nhà nư c, chương trình, k ho ch và n i dung ch o c a y ban nhân dân thành ph v công tác i v i ngư i Vi t Nam nư c ngoài trên a bàn thành ph .
  3. b) Ch ng ph i h p các cơ quan, ơn v , các t ch c liên quan th c hi n các bi n pháp h tr , tháo g nh ng vư ng m c, gi i áp nh ng th c m c, gi i quy t ho c ngh gi i quy t nh ng ki n ngh c th c a ngư i Vi t Nam nư c ngoài liên quan u tư, kinh doanh, h p tác kinh t , khoa h c, công ngh , giáo d c ào t o, văn hóa - xã h i, cư trú và nh ng quy n l i h p pháp khác t i thành ph và trong nư c. c) Ch trì, ph i h p v i các cơ quan, ơn v , a phương liên quan xu t y ban nhân dân thành ph xem xét khen thư ng ho c ngh Trung ương khen nh ng cá nhân, t ch c ngư i Vi t Nam nư c ngoài có thành tích góp ph n xây d ng, phát tri n thành ph , t nư c và nh ng cá nhân, t p th trong nư c có thành tích v công tác i v i ngư i Vi t Nam nư c ngoài. d) Ph i h p t ch c các cu c h p m t truy n th ng hàng năm gi a thanh thi u niên ki u bào v i thanh thi u niên thành ph trong d p hè và h p m t ki u bào m ng xuân. 4. V thu hút và phát huy ti m năng c a ngư i Vi t Nam nư c ngoài: a) Làm c u n i gi i thi u nh ng cá nhân, t ch c c a ngư i Vi t Nam nư c ngoài có kh năng h p tác, óng góp trên các lĩnh v c kinh k , khoa h c - công ngh , giáo d c - ào t o, văn hóa - xã h i,… ti p xúc, h p tác v i các ngành, các c p, các ơn v thu c thành ph và các a phương phía Nam có nhu c u ho c ngư c l i. b) Ph i h p t ch c các cu c g p g , giao lưu, h i th o, góp ý c a chuyên gia, trí th c, doanh nhân ngư i Vi t Nam nư c ngoài t i thành ph nh m góp ph n xây d ng và th c hi n các ch trương, chính sách v i ngo i, chính tr , kinh t , khoa h c, giáo d c, văn hóa - xã h i,… c a thành ph và c nư c. c) Liên h v i các t ch c, cá nhân ngư i Vi t Nam nư c ngoài trong và ngoài nư c h p tác, h tr th c hi n các nhi m v c a y ban v ngư i Vi t Nam nư c ngoài thành ph theo quy nh c a pháp lu t. d) Thu th p thông tin, xây d ng cơ s d li u v trí th c, doanh nhân ngư i Vi t Nam nư c ngoài; qu n lý, khai thác, s d ng ph c v công tác i v i ngư i Vi t Nam nư c ngoài thành ph . ) ư c yêu c u các s - ban - ngành, Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n cung c p, trao i thông tin v các v n có liên quan n ngư i Vi t Nam nư c ngoài ph c v công tác i v i ngư i Vi t Nam nư c ngoài thành ph . 5. V qu n lý nhà nư c i v i công tác v ngư i Vi t Nam nư c ngoài: a) Qu n lý nhà nư c i v i các t ch c xã h i có thành viên là ngư i Vi t Nam nư c ngoài ho c thân nhân ngư i Vi t Nam nư c ngoài trên a bàn thành ph theo quy nh c a pháp lu t. b) Tr c ti p qu n lý v t ch c và ho t ng c a Trung tâm D ch v và H p tác v i ngư i Vi t Nam nư c ngoài. c) T ch c ho c tham gia các oàn ki m tra liên ngành i v i các cơ s ho t ng có liên quan n ngư i Vi t Nam nư c ngoài trên a bàn thành ph . d) Tham gia ý ki n trong vi c x lý các vi ph m ho c gi i quy t các v vi c có liên quan n ngư i Vi t Nam nư c ngoài khi nh n ư c yêu c u c a các cơ quan ch c năng. ) Ban hành các văn b n hư ng d n th c hi n các chính sách, pháp lu t liên quan n ngư i Vi t Nam nư c ngoài do y ban nhân dân thành ph y quy n ho c thu c thNm quy n. e) C p ho c t ch i c p các lo i gi y t c p cho ngư i Vi t Nam nư c ngoài khi các cơ quan, c p có thNm quy n phân quy n ho c y quy n.
  4. 6. Các công tác khác: a) Qu n lý t ch c b máy, biên ch , tài chính, tài s n; th c hi n ch ti n lương và các chính sách, ch khen thư ng, k lu t, ào t o và b i dư ng v chuyên môn nghi p v i v i cán b , công ch c thu c y ban v ngư i Vi t Nam nư c ngoài thành ph theo quy nh. b) Th c hi n công tác thông tin báo cáo nh kỳ và t xu t v công tác i v i ngư i Vi t Nam nư c ngoài trên a bàn thành ph theo quy nh c a y ban nhân dân thành ph . c) Ph i h p t ch c t p hu n, b i dư ng k năng công tác i v i ngư i Vi t Nam nư c ngoài cho cán b ph trách công tác v n ng ki u bào và thân nhân qu n, huy n, phư ng, xã. d) Th c hi n các nhi m v khác do y ban nhân dân thành ph giao. Chương III T CH C B MÁY VÀ CH LÀM VI C i u 4. y ban v ngư i Vi t Nam nư c ngoài thành ph làm vi c theo ch th trư ng; Ch nhi m y ban v ngư i Vi t Nam nư c ngoài thành ph do Ch t ch y ban nhân dân thành ph b nhi m. Ch nhi m y ban v ngư i Vi t Nam nư c ngoài thành ph ch u trách nhi m v toàn b ho t ng c a y ban trong ph m vi ch c năng, nhi m v , quy n h n theo quy nh pháp lu t trư c y ban nhân dân thành ph và trư c pháp lu t. Giúp vi c cho Ch nhi m có các Phó Ch nhi m do Ch t ch y ban nhân dân thành ph b nhi m theo ngh c a Ch nhi m; các Phó Ch nhi m ư c Ch nhi m phân công ph trách gi i quy t m t s lĩnh v c c th và ch u trách nhi m trư c Ch nhi m v các lĩnh v c công tác ư c phân công. i u 5. Cơ c u t ch c b máy c a y ban v ngư i Vi t Nam nư c ngoài thành ph 1. Cơ c u t ch c b máy: a) y ban v ngư i Vi t Nam nư c ngoài thành ph có các phòng chuyên môn nghi p v : - Phòng Hành chính Qu n tr , ón ti p; - Phòng T ng h p, Chính sách; - Phòng Kinh t , Khoa h c Công ngh ; - Phòng Văn hóa, Thông tin - Xã h i; Nhi m v và biên ch c a các phòng chuyên môn do Ch nhi m y ban v ngư i Vi t Nam nư c ngoài thành ph quy nh phù h p v i ch c năng, nhi m v , quy n h n và biên ch c a y ban v ngư i Vi t Nam nư c ngoài thành ph . b) ơn v tr c thu c: Trung tâm D ch v và H p tác v i ngư i Vi t Nam nư c ngoài thành ph H Chí Minh. 2. Biên ch c a y ban v ngư i Vi t Nam nư c ngoài thành ph do y ban nhân dân thành ph giao hàng năm phù h p v i ch c năng, nhi m v c a y ban v ngư i Vi t Nam nư c ngoài thành ph . 3. Căn c vào ch c năng, nhi m v và biên ch ư c giao, Ch nhi m y ban v ngư i Vi t Nam nư c ngoài thành ph phân công và quy nh ch c năng, nhi m v các phòng ban và ơn v tr c thu c c a ơn v và báo cáo S N i v thành ph theo dõi.
  5. 4. Khi c n thi t, Ch nhi m y ban v ngư i Vi t Nam nư c ngoài thành ph sau khi trao i th ng nh t v i Giám c S N i v ngh y ban nhân dân thành ph xem xét quy t nh b sung, i u ch nh ch c năng nhi m v , thành l p m i, gi i th ho c sáp nh p các phòng chuyên môn nghi p v và các ơn v tr c thu c y ban v ngư i Vi t Nam nư c ngoài thành ph . Chương IV M I QUAN H CÔNG TÁC i u 6. i v i các Ban c a Thành y y ban v ngư i Vi t Nam nư c ngoài thành ph ch ng liên h v i các Ban c a Thành y ti p nh n ch o c a Thành y và ý ki n c a các Ban v nh ng v n liên quan n công tác cán b ch ch t, n i dung nh hư ng hành ng c a y ban v ngư i Vi t Nam nư c ngoài thành ph . i u 7. i v i y ban Nhà nư c v ngư i Vi t Nam nư c ngoài c a B Ngo i giao Th c hi n theo n i dung b n “Th a thu n ph i h p công tác” gi a y ban v ngư i Vi t Nam nư c ngoài thành ph và y ban Nhà nư c v ngư i Vi t Nam nư c ngoài - B Ngo i giao ã ư c ký ngày 13 tháng 7 năm 2006. i u 8. iv iH i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph 1. y ban v ngư i Vi t Nam nư c ngoài thành ph có trách nhi m cung c p tài li u, thông tin, báo cáo cho H i ng nhân dân thành ph v nh ng v n liên quan ch c năng, nhi m v khi có yêu c u c a H i ng nhân dân thành ph . 2. y ban v ngư i Vi t Nam nư c ngoài thành ph báo cáo y ban nhân dân thành ph v tình hình, k t qu ho t ng c a y ban v ngư i Vi t Nam nư c ngoài thành ph ; tham gia các cu c h p do y ban nhân dân thành ph tri u t p; t ch c th c hi n và ki m tra vi c th c hi n các quy t nh, ch o c a y ban nhân dân thành ph i v i công tác v ngư i Vi t Nam nư c ngoài trên a bàn thành ph . i u 9. i v i các s - ban - ngành thành ph 1. y ban v ngư i Vi t Nam nư c ngoài thành ph quan h v i các s - ban - ngành thành ph trên nguyên t c ph i h p công vi c, nh m th c hi n t t công vi c chung c a thành ph và nhi m v c a t ng cơ quan, ơn v theo Quy t nh s 219/2004/Q -UB ngày 22 tháng 9 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph v ban hành Quy ch ph i h p th c hi n công tác i v i ngư i Vi t Nam nư c ngoài trên a bàn thành ph H Chí Minh. 2. y ban v ngư i Vi t Nam nư c ngoài thành ph ch u s qu n lý, hư ng d n và giám sát c a các cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành thu c y ban nhân dân thành ph trong các lĩnh v c như k ho ch, tài chính, nghiên c u khoa h c, t ch c cán b ... phù h p v i các quy nh c a pháp lu t. i u 10. i v i qu n - huy n, phư ng - xã, th tr n 1. y ban v ngư i Vi t Nam nư c ngoài thành ph hư ng d n, ki m tra y ban nhân dân qu n - huy n, phư ng - xã, th tr n th c hi n các n i dung v công tác i v i ngư i Vi t Nam nư c ngoài t i a phương. Hư ng d n v chuyên môn nghi p v cho các cơ quan, cán b ư c phân công ph trách công tác v ngư i Vi t Nam nư c ngoài. 2. Khi c n thi t, y ban v ngư i Vi t Nam nư c ngoài thành ph tr c ti p làm vi c v i y ban nhân dân qu n - huy n, phư ng - xã, th tr n gi i quy t các công vi c liên quan n ngư i Vi t Nam nư c ngoài t i a phương. Chương V
  6. I U KHO N THI HÀNH i u 11. Ch nhi m y ban v ngư i Vi t Nam nư c ngoài thành ph căn c vào n i dung c a Quy ch này, ban hành quy ch t ch c và ho t ng c th c a các ơn v tr c thu c; các quy nh c th v ch làm vi c, ch qu n lý theo t ng lĩnh v c, phân công nhi m v cho cán b , công ch c, viên ch c thu c ph m vi cơ c u t ch c c a ơn v . i u 12. Vi c b sung, s a i Quy ch này do y ban nhân dân thành ph quy t nh, trên cơ s ngh c a Ch nhi m y ban v ngư i Vi t Nam nư c ngoài thành ph và c a Giám c S N i v thành ph ./.
Đồng bộ tài khoản