Quyết định số 33-HĐBT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
52
lượt xem
1
download

Quyết định số 33-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 33-HĐBT về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, phường của huyện Thủ Đức và các quận 6, 8, 10, 11 thuộc thành phố Hồ Chí Minh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 33-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 33-H BT Hà N i, ngày 14 tháng 2 năm 1987 QUY T NNH V VI C I U CH NH NA GI I HÀNH CHÍNH M T S XÃ, PHƯ NG C A HUY N TH C VÀ CÁC QU N 6, 8, 10, 11 THU C THÀNH PH H CHÍ MINH H I NG B TRƯ NG Căn c i u 107 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ngày 18- 12-1980; Căn c i u 16 c a Lu t T ch c H i ng B trư ng ngày 4-7-1981; Căn c Quy t nh s 214-CP c a H i ng Chính ph ngày 21-11-1970; Căn c Quy t nh s 64b-H BT c a H i ng B trư ng ngày 12-9-1981; Xét ngh c a U ban Nhân dân thành ph H Chí Minh và Ban T ch c c a Chính ph , QUY T NNH: i u 1. Nay i u ch nh a gi i hành chính m t s xã, phư ng c a huy n Th c và các qu n 6, 8, 10, 11 thu c thành ph H Chí Minh như sau: A. Huy n Th c: 1. Chia xã Tam Bình thành ba xã l y tên là xã Tam Bình, xã Tam Phú và xã Linh ông; tách 221 hécta t v i 6.410 nhân khNu c a th tr n Th c sáp nh p vào xã Linh ông. a) Xã Tam Bình có 11.816 nhân khNu v i 895 hécta t. a gi i xã Tam Bình phía ông giáp xã Tam Phú và t nh Sông Bé; phía tây giáp xã Hi p Bình Phư c và t nh Sông Bé; phía nam giáp xã Tam Phú; phía b c giáp t nh Sông Bé. b) Xã Tam Phú có 267,5 hécta t v i 10.125 nhân khNu. a gi i xã Tam Phú phía ông giáp các xã Linh ông, Linh Trung và th tr n Th c; phía tây giáp xã Hi p Bình Phư c; phía nam giáp các xã Hi p Bình Chánh và Linh ông; phía b c giáp xã Tam Bình. c) Xã Linh ông có 227 hécta t v i 13.591 nhân khNu.
  2. a gi i xã Linh ông phía ông giáp th tr n Th c và xã Phư c Long; phía tây giáp xã Tam Phú và xã Hi p Bình Chánh; phía nam giáp sông Sài Gòn; phía b c giáp xã Tam Phú. 2. Chia xã Tăng Nhơn Phú thành ba xã l y tên là xã Tăng Nhơn Phú, xã Hi p Phú và xã Tân Phú; tách 6,7 hécta t c a xã Tăng Nhơn Phú sáp nh p vào xã Phư c Long. a) Xã Tăng Nhơn Phú có 825 hécta t v i 8.878 nhân khNu. a gi i xã Tăng Nhơn Phú phía ông giáp xã Long Thành M ; phía tây giáp xã Phư c Long; phía nam giáp xã Phú H u; phía b c giáp các xã Hi p Phú và Tân Phú. b) Xã Hi p Phú có 235,7 hécta t v i 9.442 nhân khNu. a gi i xã Hi p Phú phía ông giáp các xã Tân Phú và Tăng Nhơn Phú; phía tây giáp th tr n Th c; phía nam giáp các xã Tăng Nhơn Phú và Phư c Long; phía b c giáp các xã Linh Trung và Tân Phú. c) Xã Tân Phú có 785,2 hécta t v i 9.084 nhân khNu. a gi i xã Tân Phú phía ông giáp xã Long Thành M ; phía tây giáp các xã Linh Trung và Hi p Phú; phía nam giáp các xã Hi p Phú và Tăng Nhơn Phú; phía b c giáp t nh Sông Bé. 3. Chia xã Linh Xuân thành hai xã l y tên là xã Linh Xuân và xã Linh Trung; tách 141 hécta t v i 2.665 nhân khNu c a th tr n Th c sáp nh p vào xã Linh Xuân; tách m t ph n p 5 v i 32 hécta t cùng 1.069 nhân khNu và p 1 v i 260 hécta t cùng 2.920 nhân khNu c a xã Linh Trung sáp nh p vào th tr n Th c. a) Xã Linh Xuân có 284 hécta t v i 8.116 nhân khNu. a gi i xã Linh Xuân phía ông, phía tây và phía b c giáp t nh Sông Bé; phía nam giáp xã Linh Trung. b) Xã Linh Trung có 472 hécta t v i 9.114 nhân khNu. a gi i xã Linh Trung phía ông giáp xã Tân Phú; phía tây giáp t nh Sông Bé; phía nam giáp th tr n Th c; phía b c giáp xã Linh Xuân. 4. Tách 14,17 hécta t v i 232 nhân khNu c a th tr n Th c sáp nh p vào xã Phư c Long; tách 52,7 hécta t v i 2.641 nhân khNu c a xã Phư c Long sáp nh p vào th tr n Th c. a) Th tr n Th c có 319 hécta t v i 31.347 nhân khNu. a gi i th tr n Th c phía ông giáp xã Hi p Phú; phía tây giáp xã Linh ông; phía nam giáp xã Phư c Long; phía b c giáp xã Linh Trung. b) Xã Phư c Long có 1.172 hécta t v i 16.772 nhân khNu.
  3. a gi i xã Phư c Long phía ông giáp xã Tăng Nhơn Phú; phía tây giáp qu n Bình Th nh; phía nam giáp các xã An Phú; Phư c Bình; Bình Trung và Phú H u; phía b c giáp các xã Linh ông, Hi p Phú và th tr n Th c. 5. Chia xã Hi p Bình thành hai xã l y tên là xã Hi p Bình Phư c và xã Hi p Bình Chánh. a) Xã Hi p Bình Phư c có 749 hécta t v i 8.441 nhân khNu. a gi i xã Hi p Bình Phư c phía ông giáp các xã Hi p Bình Chánh, Tam Phú và Tam Bình; phía tây giáp sông Sài Gòn; phía nam giáp sông Sài Gòn và xã Hi p Bình Chánh; phía b c giáp huy n Hóc môn và xã Tam Bình. b) Xã Hi p Bình Chánh có 628 hécta t v i 9.610 nhân khNu. a gi i xã Hi p Bình Chánh phía ông giáp sông Sài Gòn và xã Linh ông; phía tây và phía nam giáp sông Sài Gòn; phía b c giáp các xã Hi p Bình Phư c và Tam Phú. B. Qu n 6: 1. Sáp nh p m t ph n phư ng 16 cũ, m t ph n phư ng 17 cũ và phư ng 14 cũ thành 1 phư ng l y tên là phư ng 1. Phư ng 1 có 59 t dân ph v i 15.500 nhân khNu. a gi i phư ng 1 ư c xác nh b i các tim ư ng Ngô Nhân T nh, Mai Xuân Thư ng, kênh B n Nghé và kênh Bãi S y. 2. Sáp nh p m t ph n c a phư ng 6 cũ v i m t ph n c a phư ng 1 cũ thành 1 phư ng l y tên là phư ng 2. Phư ng 2 có 50 t dân ph v i 11.600 nhân khNu. a gi i phư ng 2 ư c xác nh b i các tim ư ng Ngô Nhân T nh, Mai Xuân Thư ng, kênh Bãi S y, Hùng Vương, Nguy n Th Nh và Trang T . 3. Sáp nh p m t ph n phư ng 16 cũ v i m t ph n phư ng 19 cũ thành 1 phư ng l y tên là phư ng 3. Phư ng 3 có 47 t dân ph v i 11.000 nhân khNu. a gi i phư ng 3 ư c xác nh b i các tim ư ng Mai Xuân Thư ng, Bình Ti n, kênh B n Nghé và Ph m Văn Chí. 4. i tên phư ng 17 cũ (ph n còn l i) thành phư ng 4. Phư ng 4 có 42 t dân ph v i 10.300 nhân khNu.
  4. a gi i phư ng 4 ư c xác nh b i các tim ư ng Mai Xuân Thư ng, Bình Ti n, Ph m Văn Chí và kênh Bãi S y. 5. Sáp nh p m t ph n c a phư ng 1 cũ v i phư ng 4 cũ thành 1 phư ng l y tên là phư ng 5. Phư ng 5 có 54 t dân ph v i 14.200 nhân khNu. a gi i phư ng 5 ư c xác nh b i các tim ư ng Mai Xuân Thư ng, r ch Lò G m, kênh Bãi S y và H u Giang. 6. Sáp nh p m t ph n c a phư ng 6 cũ v i phư ng 2 cũ thành 1 phư ng l y tên là phư ng 6. Phư ng 6 có 64 t dân ph v i 16.300 nhân khNu. a gi i phư ng 6 ư c xác nh b i các tim ư ng Mai Xuân Thư ng, Trương T n B u, Ph m ình H , Minh Ph ng, H u Giang và Hùng Vương. 7. Sáp nh p m t ph n phư ng 19 cũ v i phư ng 20 cũ thành 1 phư ng l y tên là phư ng 7. Phư ng 7 có 59 t dân ph v i 14.600 nhân khNu. a gi i phư ng 7 ư c xác nh b i các tim ư ng Bình Ti n, r ch Lò G m, kênh B n Nghé và Ph m Văn Chí. 8. Sáp nh p m t ph n phư ng 20 cũ v i phư ng 18 cũ thành 1 phư ng l y tên là phư ng 8. Phư ng 8 có 60 t dân ph v i 14.800 nhân khNu. a gi i phư ng 8 ư c xác nh b i các tim ư ng Bình Ti n, r ch Lò G m, Ph m Văn Chí và kênh Bãi S y. 9. Sáp nh p m t ph n phư ng 10 cũ v i phư ng 9 cũ thành 1 phư ng l y tên là phư ng 9. Phư ng 9 có 53 t dân ph v i 13.400 nhân khNu. a gi i phư ng 9 ư c xác nh b i các tim ư ng Minh Ph ng, r ch Lò G m, H u Giang và Hùng Vương. 10. i tên phư ng 13 cũ thành phư ng 10. 11. Sáp nh p 1 ph n phư ng 12 cũ v i phư ng 5 cũ thành 1 phư ng l y tên là phư ng 11. Phư ng 11 có 60 t dân ph v i 13.900 nhân khNu.
  5. a gi i phư ng 11 ư c xác nh b i các tim ư ng r ch Lò G m, C u S t, H u Giang, ranh gi i cũ gi a qu n 6 và qu n Bình Chánh. 12. Sáp nh p m t ph n phư ng 10 cũ v i ph n còn l i c a phư ng 12 thành 1 phư ng l y tên là phư ng 12. Phư ng 12 có 60 t dân ph v i 16.300 nhân khNu. a gi i phư ng 12 ư c xác nh b i các tim ư ng, r ch Lò G m, An Dương Vương, H u Giang và Hùng Vương. 13. i tên phư ng 7 cũ thành phư ng 13. 14. i tên phư ng 18 cũ thành phư ng 14. C. Qu n 8: 1. Sáp nh p 1 ph n phư ng 3 cũ v i phư ng 2 cũ thành 1 phư ng l y tên là phư ng 2. Phư ng 2 có 66 t dân ph v i 16.271 nhân khNu. a gi i phư ng 2 ư c xác nh b i các tim ư ng Dương Bá Tr c, Âu Dương Lân, nhánh sông Ông L n và kênh ôi. 2. Sáp nh p ph n còn l i c a phư ng 3 cũ v i phư ng 4 cũ thành 1 phư ng l y tên là phư ng 3. Phư ng 3 có 68 t dân ph v i 12.563 nhân khNu. a gi i phư ng 3 ư c xác nh b i các tim ư ng Nguy n Th Tân, h m 103 ư ng Âu Dương Lân, r ch ông Nh , kênh Sáng và kênh ôi. 3. Sáp nh p phư ng 5 cũ v i phư ng 6 cũ và m t ph n phư ng 7 cũ thành 1 phư ng l y tên là phư ng 4. Phư ng 4 có 95 t dân ph v i 18.407 nhân khNu. a gi i phư ng 4 ư c xác nh b i các tim r ch Ông Nh , ư ng Chánh Hưng, r ch H en và Kênh ôi. 4. Sáp nh p ph n còn l i c a phư ng 7 cũ v i phư ng 8 cũ thành 1 phư ng l y tên là phư ng 5. Phư ng 5 có 78 t dân ph v i 16.434 nhân khNu. a gi i phư ng 5 ư c xác nh b i các tim ư ng Chánh Hưng, ư ng liên t nh 5, b ê và kênh ôi. 5. i tên phư ng 9 cũ thành phư ng 6.
  6. 6. i tên phư ng 22 cũ thành phư ng 7. 7. i tên phư ng 10 cũ thành phư ng 8. 8. Sáp nh p m t ph n phư ng 12 cũ v i phư ng 11 cũ thành 1 phư ng l y tên là phư ng 9. Phư ng 9 có 85 t dân ph v i 13.510 nhân khNu. a gi i phư ng 9 ư c xác nh b i các tim ư ng Lê Quang Kim, Giã Tư ng, Chánh Hưng, h m 64 Ba ình, kênh ôi và kênh B n Nghé. 9. Sáp nh p ph n còn l i c a phư ng 12 cũ v i phư ng 13 cũ thành 1 phư ng l y tên là phư ng 10. Phư ng 10 có 64 t dân ph v i 16.793 nhân khNu. a gi i phư ng 10 ư c xác nh b i các tim ư ng Giã Tư ng, Chánh Hưng, h m 64 Ba ình, r ch Cây và kênh ôi. 10. Sáp nh p phư ng 15 cũ, 1 ph n phư ng 16 cũ v i phư ng 14 cũ thành m t phư ng l y tên là phư ng 11. Phư ng 11 có 80 t dân ph v i 2.140 nhân khNu. a gi i phư ng 11 ư c xác nh b i các tim r ch \'f4Cây, b n Nguy n Duy, ư ng Phong Phú, nh Hoà và r ch B n Nghé. 11. Sáp nh p ph n còn l i c a phư ng 15 cũ v i phư ng 17 cũ thành 1 phư ng l y tên là phư ng 12. Phư ng 12 có 78 t dân ph v i 16.422 nhân khNu. a gi i phư ng 12 ư c xác nh b i các tim ư ng Phong Phú, kênh ngang s 1, kênh ôi, ư ng Tuy Lý Vương và Tùng Thi n Vương. 12. i tên ph n còn l i c a phư ng 16 cũ thành phư ng 13. Phư ng 13 có 60 t dân ph v i 11.430 nhân khNu. a gi i phư ng 13 ư c xác nh b i các tim ư ng inh Hoà, kênh ngang s 1, ư ng Tuy Lý Vương và kênh B n Nghé. 13. Sáp nh p 1 ph n phư ng 19 cũ v i phư ng 18 cũ thành 1 phư ng l y tên là phư ng 14. Phư ng 14 có 63 t dân ph v i 10.072 nhân khNu. a gi i phư ng 14 ư c xác nh b i các tim kênh ngang s 1, kênh ngang s 2, kênh ôi, kênh B n Nghé.
  7. 14. Sáp nh p ph n còn l i c a phư ng 19 cũ v i phư ng 20 cũ thành 1 phư ng l y tên là phư ng 15. Phư ng 15 có 82 t dân ph v i 16.651 nhân khNu. a gi i phư ng 15 ư c xác nh b i các tim kênh ngang s 2, kênh Lò G m, kênh ôi, kênh B n Nghé. 15. i tên phư ng 21 cũ thành phư ng 16. D. Qu n 10: 1. i tên phư ng 5 cũ thành phư ng 1. 2. Sáp nh p phư ng 2 cũ v i phư ng 3 cũ thành 1 phư ng l y tên là phư ng 2. Phư ng 2 có 83 t dân ph v i 16.448 nhân khNu. a gi i phư ng 2 ư c xác nh b i các tim ư ng Lê H ng Phong, Sư V n H nh, Ngô Gia T và Hùng Vương. 3. i tên phư ng 1 cũ thành phư ng 3. 4. Sáp nh p 1 ph n phư ng 8 cũ v i phư ng 9 cũ thành 1 phư ng l y tên là phư ng 4. Phư ng 4 có 75 t dân ph v i 16.959 nhân khNu. a gi i phư ng 4 ư c xác nh b i các tim ư ng Ngô Gia T , Nguy n Tri Phương, Bà H t, Nguy n Duy Dương, Vĩnh Vi n và Nguy n Chí Thanh. 5. Sáp nh p ph n còn l i c a phư ng 8 vũ v i phư ng 7 cũ thành 1 phư ng l y tên là phư ng 9. Phư ng 9 có 77 t dân ph v i 17.354 nhân khNu. a gi i phư ng 9 ư c xác nh b i các tim ư ng Ngô Gia T , bùnh binh Ngã B y, Nguy n Tri Phương, Lý Thái T , Bà H t, Nguy n Duy Dương và Vĩnh Vi n. 6. i tên phư ng 15 cũ thành phư ng 5. 7. i tên phư ng 16 cũ thành phư ng 6. 8. i tên phư ng 19 cũ thành phư ng 7. 9. i tên phư ng 11 cũ thành phư ng 8. 10. i tên phư ng 12 cũ thành phư ng 10. 11. i tên phư ng 14 cũ thành phư ng 11.
  8. 12. i tên phư ng 21 cũ thành phư ng 12. 13. Sáp nh p 1 ph n phư ng 24 cũ v i phư ng 23 cũ thành 1 phư ng l y tên là phư ng 13. Phư ng 13 có 62 t dân ph v i 17.516 nhân khNu. a gi i phư ng 13 ư c xác nh b i các tim ư ng Cách m ng tháng Tám, Hoà Hưng, ư ng t sau khám Chí Hoà n ư ng Tô Hi n Thành và ư ng Tô Hi n Thành. 14. Sáp nh p ph n còn l i c a phư ng 24 cũ v i phư ng 25 cũ thành 1 phư ng l y tên là phư ng 15. Phư ng 15 có 74 t dân ph v i 16.169 nhân khNu. a gi i phư ng 15 ư c xác nh b i các tim ư ng Cách m ng tháng Tám, Tô Hi n Thành, ranh cũ giáp phư ng 14 cùng qu n và giáp phư ng 17 c a qu n Tân Bình. 15. i tên phư ng 20 thành phư ng 14. E. Qu n 11: 1. Sáp nh p 1 ph n phư ng 5 cũ v i phư ng 7 thành 1 phư ng l y tên là phư ng 7. Phư ng 7 có 58 t dân ph v i 15.201 nhân khNu. a gi i phư ng 7 ư c xác nh b i các tim ư ng Lý Thư ng Ki t, 3/2, Lê i Hành và Nguy n Chí Thanh. 2. Sáp nh p ph n còn l i c a phư ng 5 v i 1 ph n phư ng 4 cũ thành 1 phư ng l y tên là phư ng 4. Phư ng 4 có 65 t dân ph v i 11.961 nhân khNu. a gi i phư ng 4 ư c xác nh b i các tim ư ng Tr n Quý, Lê i Hành, Nguy n Chí Thanh và Nguy n Th Nh . 3. Sáp nh p ph n còn l i c a phư ng 4 cũ v i phư ng 6 cũ thành 1 phư ng l y tên là phư ng 6. Phư ng 6 có 66 t dân ph v i 14.317 nhân khNu. a gi i phư ng 6 ư c xác nh b i các tim ư ng 3/2, Lê i Hành, Tr n Quý và Nguy n Th Nh . 4. Sáp nh p 1 ph n phư ng 14 cũ v i phư ng 15 cũ thành 1 phư ng l y tên là phư ng 15 m i. Phư ng 15 có 45 t dân ph v i 10.349 nhân khNu.
  9. a gi i phư ng 15 ư c xác nh b i các tim ư ng Lý Thư ng Ki t, 3/2, Lê i Hành, Nguy n Th Nh và Thi n Phư c. 5. Sáp nh p 1 ph n phư ng 14 cũ v i phư ng 11 cũ thành 1 phư ng l y tên là phư ng 11. Phư ng 11 có 61 t dân ph v i 13.503 nhân khNu. a gi i phư ng 11 ư c xác nh b i các tim ư ng Bình Th i, Lê i Hành, h m 351 Lê i Hành, ư ng rào nghĩa a Bình Th i và h m 173 Bình Th i. 6. Sáp nh p ph n còn l i c a phư ng 14 cũ v i phư ng 13 cũ thành 1 phư ng l y tên là phư ng 13. Phư ng 13 có 70 t dân ph v i 14.780 nhân khNu. a gi i phư ng 13 ư c xác nh b i các tim ư ng Lê i Hành, Lãnh Binh Thăng, Lò Siêu, h m 34, 36 Quân s , Lê Th B ch Cát và h m 351 Lê i Hành. 7. Sáp nh p 1 ph n phư ng 18 cũ v i phư ng 17 cũ thành 1 phư ng l y tên là phư ng 2. Phư ng 2 có 50 t dân ph v i 12.728 nhân khNu. a gi i phư ng 2 ư c xác nh b i các tim ư ng 3/2, Hàn H i Nguyên, Phú Th và Hùng Vương. 8. Sáp nh p ph n còn l i c a phư ng 18 cũ v i phư ng 16 cũ thành 1 phư ng l y tên là phư ng 16. Phư ng 16 có 49 t dân ph v i 4.827 nhân khNu. a gi i phư ng 16 ư c xác nh b i các tim ư ng 3/2, Nguy n Th Nh và Hùng Vương. 9. Sáp nh p 1 ph n phư ng 21 cũ, 1 ph n phư ng 20 cũ v i phư ng 19 cũ thành 1 phư ng l y tên là phư ng 14. Phư ng 14 có 58 t dân ph v i 15.463 nhân khNu. a gi i phư ng 14 ư c xác nh b i các tim ư ng Bình Th i, Âu Cơ, Ông Ích Khiêm, h m 204, Ông Ích Khiêm n i li n b c tư ng c a xí nghi p d t ông Á và h m 100/52 Bình Th i. 10. Sáp nh p ph n còn l i c a phư ng 21 v i phư ng 20 thành 1 phư ng l y tên là phư ng 5. Phư ng 5 có 56 t dân ph v i 14.807 nhân khNu.
  10. a gi i phư ng 5 ư c xác nh b i các tim ư ng 100/52 Bình Th i, h m 204 Ông Ích Khiêm n i li n b c tư ng xí nghi p d t ông Á, Âu Cơ, Hoà Bình, Ông Ích Khiêm và ư ng ranh gi i v i phư ng 11 qu n Tân Bình. i u 2. U ban Nhân dân thành ph H Chí Minh và Ban T ch c c a Chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. oàn Tr ng Truy n ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản