Quyết định số 3309/1999/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
45
lượt xem
2
download

Quyết định số 3309/1999/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3309/1999/QĐ-BYT về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Thông tin-Thư viện Y học Trung ương do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3309/1999/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 3309/1999/Q -BYT Hà N i, ngày 18 tháng 09 năm 1999 QUY T Đ NH BAN HÀNH ĐI U L T CH C VÀ HO T Đ NG C A VI N THÔNG TIN- THƯ VI N Y H C TRUNG ƯƠNG B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 68/CP ngày 11/10/1993 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Y t . Căn c Quy t nh s 230/1998/Q -TTg ngày 30/11/1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c s p x p các cơ quan nghiên c u, tri n khai khoa h c và công ngh tr c thu c B Yt . Xét ngh c a ông Vi n trư ng Vi n Thông tin-Thư vi n Y h c Trung ương t i t trình s 18/TT-VTT ngày 11/5/1999. Theo ngh c a ông V trư ng V T ch c - Cán b , B Y t . QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này " i u l t ch c và ho t ng c a Vi n Thông tin-Thư vi n Y h c Trung ương". i u 2. Quy t nh có hi u l c k t ngày ký ban hành. Các quy nh trư c ây trái v i quy nh trong Quy t nh này u bãi b . i u 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c - Cán b , V trư ng V Khoa h c- ào t o - B Y t , Vi n trư ng Vi n Thông tin-Thư vi n Y h c Trung ương và th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG B YT Nơi nh n: - B , Th trư ng BYT - Văn phòng Chính ph - Ban TCCB Chính ph { bi t, - B Khoa h c-CN-MT - Các V , C c, V/phòng và T/tra B - Pháp ch Nguyên Phương - Vi n TTTVYHTW - Lưu BYT/TC - Lưu tr ĐI U L
  2. T CH C VÀ HO T Đ NG C A VI N THÔNG TIN-THƯ VI N Y H C TRUNG ƯƠNG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 3309/1999/Q -BYT ngày 18 tháng 9 năm 1999 c a B trư ng B Y t ) Chương 1: NH NG QUY Đ NH CHUNG i u 1. B n i u l này quy nh nh ng i m cơ b n v t ch c và ho t ng c a Vi n Thông tin-Thư vi n Y h c Trung ương. i u 2. Vi n Thông tin-Thư vi n Y h c Trung ương ư c thành l p theo Quy t nh s 1249/BYT-Q ngày 31 tháng 10 năm 1979 c a B Y t . Tên Vi n : Vi n Thông tin-Thư vi n Y h c Trung ương . Tên ti ng Anh : Central institute for Medical Science Information. Tên vi t t t : CIMSI. Tr s làm vi c : 13-15 Lê Thánh Tông, Qu n Hoàn Ki m, Hà N i. S i n tho i : 84.4.8264040, 84.4.8254316, 84.4.8264045. S Fax : 84.4.8242668. E-mail : vttyh@hn.vnn.vn. i u 3. Vi n Thông tin-Thư vi n Y h c Trung ương là m t ơn v s nghi p y t tr c thu c B Y t , có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, có tài kho n riêng, ư c m tài kho n n i t ( ng Vi t Nam) và ngo i t t i kho b c và ngân hàng. i u 4. Trong quá trình th c hi n vi c h p tác nghiên c u, khai thác x lý và ph c v Thông tin-Thư vi n y dư c, tri n khai các chương trình d án qu c gia và qu c t ư c quy nh trong i u 5 và i u 6 dư i ây c a i u l này, Vi n Thông tin-Thư vi n Y h c Trung ương ư c nh n tài chính (b ng ti n ho c hi n v t) theo cơ ch h p ng và th c hi n thu chi theo úng Lu t Tài chính và các qui nh hi n hành c a Nhà nư c. Chương 2: CH C NĂNG, NHI M V C A VI N i u 5. Vi n Thông tin-Thư vi n Y h c Trung ương có ch c năng nghiên c u khoa h c v ng d ng công ngh thông tin trong thông tin thư vi n y dư c, ph c v thông tin và xây d ng thư vi n, ch o công tác chuyên môn và nghi p v trong m ng lư i thông tin thư vi n y dư c c a ngành y t (toàn qu c) và là u m i tri n khai h p tác qu c t trong lĩnh v c thông tin thư vi n nư c. Biên so n, biên t p, in n, xu t b n và phát hành T p chí Thông tin Y Dư c, các tư li u công c , tra c u và các n phNm
  3. thông tin khác ph c v lãnh o B Y t , các cơ quan trung ương, các cơ s ào t o, nghiên c u khoa h c, phòng b nh ch a b nh và các cơ s khác trong toàn ngành. Tham gia vào vi c xây d ng m ng lư i qu c gia v thông tin y dư c trên m ng Intranet và Internet. 6.3. Xây d ng k ho ch phát tri n thư vi n y h c trung ương, t ch c kho tư li u và công tác ph c v b n c, m c l c tra c u, thư m c, biên m c ph c v cho cán b y t trong toàn ngành, sinh viên năm cu i c a các trư ng i h c và Cao ng y dư c và b n c các ngành có liên quan. Xây d ng cơ s d li u y dư c Vi t Nam, ph c v vi c thNm nh thông tin cho các tài nghiên c u khoa h c công ngh c a ngành y t . 6.4. Ch o ngành: Thi t k xây d ng và ch o m ng lư i thông tin khoa h c công ngh y dư c trong toàn qu c, tiêu chuNn hóa và xây d ng các mô hình t ch c, các quy ch ho t ng trong công tác thông tin và thư vi n y dư c, ch o, h p tác và i u hành các tài nghiên c u v thông tin và thư vi n y dư c. 6.5. Tham gia ào t o, ào t o l i và b túc nghi p v cho cán b công ch c y t trong toàn qu c v thông tin khoa h c công ngh y dư c, tin h c ng d ng và công ngh thông tin ng d ng trong nghiên c u và th c hành y dư c. 6.6. H p tác Qu c t : là u m i Qu c gia v thông tin thư vi n y dư c. Vi n ph i h p v i các V ch c năng c a B (V H p tác Qu c t , V Khoa h c ào t o...) th c hi n nhi m v h p tác Qu c t v thông tin thư vi n y dư c, xây d ng nh ng d án h p tác song phương và a phương, xây d ng k ho ch và phát tri n m i quan h qu c t v i các t ch c qu c t , chính ph , phi chính ph , cá nhân, các nhà khoa h c công ngh trong và ngoài nư c v lĩnh v c thông tin y dư c ã ư c B Y t cho phép và th c hi n úng các quy nh c a pháp lu t Nhà nư c. 6.7. Ph i h p v i các cơ quan thông tin i chúng (báo chí, phát thanh và truy n hình) trong và ngoài ngành, ph bi n r ng rãi ki n th c y dư c khoa h c công ngh v y dư c và gi i thi u thành t u y dư c, khoa h c công ngh y dư c ph c v công tác chăm sóc s c kh e ban u và b o v s c kh e nhân dân. 6.8. Qu n lý ơn v : 6.8.1. Qu n lý t ch c, cán b , biên ch , ti n lương, tài chính, cơ s v t ch t, v t tư thi t b c a Vi n theo úng các ch và chính sách c a Nhà nư c qui nh. 6.8.2. Phát tri n các d án trong nư c và qu c t v thông tin thư vi n y dư c tăng ngu n tài chính cho Vi n. 6.8.3. Tri n khai các d ch v thông tin khoa h c công ngh và thông tin y dư c, xu t b n n phNm và ho t ng báo chí tăng ngu n kinh phí cho Vi n và c i thi n i s ng cho cán b viên ch c theo úng các qui nh c a pháp lu t Nhà nư c. Chương 3: T CH C VÀ CÁN B C A VI N
  4. i u 7. Vi n Thông tin-Thư vi n Y h c Trung ương có Vi n trư ng và m t s Phó Vi n trư ng. 7.1. Vi n trư ng do B trư ng B Y t b nhi m. Vi n trư ng ch u trách nhi m trư c B trư ng v m i ho t ng c a Vi n. 7.2. Các Phó Vi n trư ng do B trư ng b nhi m trên cơ s ngh c a Vi n trư ng. Các phó Vi n trư ng là ngư i giúp Vi n trư ng th c hi n m t s nhi m v do Vi n trư ng phân công. i u 8. H i ng khoa h c c a Vi n: 8.1. H i ng khoa h c c a Vi n làm tư v n cho Vi n trư ng v công tác nghiên c u khoa h c, ào t o cán b , t ch c h th ng thông tin y dư c. 8.2. Nhi m kỳ c a H i ng là 3 năm. 8.3. Thành ph n và phương th c ho t ng c a H i ng th c hi n theo quy nh hi n hành c a B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng. i u 9. T ch c b máy c a Vi n g m: 9.1. Khu v c qu n lý: 9.1.1. Phòng K ho ch T ng h p: bao g m nghiên c u khoa h c, ch o ngành, ào t o và h p tác qu c t . 9.1.2. Phòng T ch c - Hành chính - Qu n tr . 9.1.3. Phòng K toán Tài chính. 9.2. Khu v c chuyên môn: 9.2.1. Thư vi n y h c. 9.2.2. Phòng Biên t p: bao g m: các Ban Biên t p, Ban Thư ký, Ban Tr s các t p chí và các n phNm thông tin. 9.2.3. Phòng Tin h c y dư c. 9.2.4. Phòng Xu t b n: in, sao ch p và s n xu t các s n phNm d ch v thông tin. Khi có nhu c u thành l p thêm các phòng, ban khác thì Vi n trư ng ngh B trư ng B Y t xem xét và ra quy t nh. i u 10. Cán b công ch c c a Vi n Thông tin-Thư vi n Y h c Trung ương ư c s p x p vào ng ch b c, theo ch c danh tiêu chuNn công ch c Nhà nư c và theo quy nh c a B trư ng B Y t .
  5. i u 11. Biên ch c a Vi n Thông tin-Thư vi n Y h c Trung ương h ng năm do Vi n trư ng l p k ho ch theo nhu c u c a Vi n và ngh B trư ng B Y t xem xét và quy t nh. i u 12. áp ng nhi m v nghiên c u khoa h c, ào t o cán b , Vi n Thông tin- Thư vi n Y h c Trung ương ư c m i cán b khoa h c công ngh , chuyên gia thu c các cơ quan trong và ngoài nư c làm c ng tác viên. Chương 4: TÀI CHÍNH C A VI N i u 13. Vi n Thông tin-Thư vi n Y h c Trung ương là ơn v d toán c p II, thu c B Y t , có tài kho n riêng, k c tài kho n ngo i t , ch p hành y các quy nh c a pháp lu t trong lĩnh v c tài chính k toán. i u 14. - Kinh phí ho t ng c a Vi n Thông tin-Thư vi n Y h c Trung ương do: + Ngu n ngân sách Nhà nư c c p. + Ngu n thu t d ch v khoa h c k thu t. + Ngu n thu khác. - Kinh phí ho t ng c a Vi n Thông tin-Thư vi n Y h c Trung ương chi úng theo quy nh c a Nhà nư c. Chương 5: M I QUAN H CÔNG TÁC V I CÁC CƠ QUAN, ĐƠN V TRONG VÀ NGOÀI NGÀNH Y T i u 15. Vi n Thông tin-Thư vi n Y h c Trung ương là cơ quan u ngành v v công tác thông tin thư vi n y dư c c a ngành kinh t ch u s qu n lý, lãnh o toàn di n là B Y t , ch u s ch o v nghi p v c a các cơ quan ch c năng c a Nhà nư c và t ch u trách nhi m v toàn b ho t ng c a mình trư c pháp lu t. i u 16. Vi n Thông tin-Thư vi n Y h c Trung ương ư c h p tác v i các t ch c qu c t , chính ph , phi chính ph , cá nhân, các nhà khoa h c công ngh trong và ngoài nư c v các ho t ng c a Vi n trong ch c năng nhi m v ư c giao. Chương 6: ĐI U KHO N CU I CÙNG i u 17. Trong quá trình th c hi n n u có v n c n s a i b sung b n i u l này thì Vi n trư ng Vi n Thông tin-Thư vi n Y h c Trung ương ngh B trư ng B Y t xem xét và quy t nh.
Đồng bộ tài khoản