Quyết định số 3312/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tuan Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
46
lượt xem
4
download

Quyết định số 3312/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3312/QĐ-UBND về việc điều chỉnh lộ giới của đoạn đường Kha Vạn Cân từ đường Linh Đông đến điểm giao cắt với tuyến đường nối Tân Sơn Nhất-Bình Lợi-Vành đai ngoài thuộc địa bàn Thủ Đức do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3312/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PH H CHÍ MINH c L p – T Do – H nh Phúc ******* ******* S : 3312/Q -UBND Tp. H Chí Minh, ngày 30 tháng 7 năm 2007 QUY T NNH V I U CH NH L GI I C A O N Ư NG KHA V N CÂN T Ư NG LINH ÔNG N I M GIAO C T V I TUY N Ư NG N I TÂN SƠN NH T-BÌNH L I-VÀNH AI NGOÀI THU C NA BÀN QU N TH C CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Quy t nh s 5287/Q -UB-QL T ngày 14 tháng 9 năm 1999 c a y ban nhân dân thành ph phê duy t Quy ho ch chung qu n Th c; Xét ngh c a y ban nhân dân qu n Th c (Công văn s 407/UBND-QL T ngày 27 tháng 3 năm 2007); c a Sơ Giao thông – Công chính (Công văn s 1121/SGTCC-GT ngày 15 tháng 5 năm 2007) và c a S Quy ho ch – Ki n trúc (Công văn s 883/SQHKT-QHC&HT ngày 27 tháng 3 năm 2007 và Công văn s 2408/SQHKT-QHC&HT ngày 02 tháng 7 năm 2007). QUY T NNH i u 1. i u ch nh m t ph n n i dung c a Quy t nh s 5287/Q -UB-QL T ngày 14 tháng 9 năm 1999 c a y ban nhân dân thành ph liên quan n l gi i c a o n ư ng Kha V n Cân t Ngã ba ư ng Kha V n Cân-Linh ông n i m giao c t v i ư ng n i Tân Sơn Nh t-Bình L i-Vành ai ngoài thu c a bàn qu n Th c, c th như sau: - L gi i c a a ư ng Kha V n Cân, t Ngã ba ư ng Kha V n Cân-Linh ông n i m giao c t v i ư ng n i Tân Sơn Nh t-Bình L i-Vành ai ngoài, ư c i u ch nh l i là 30m (thay vì 60m như quy nh t i Quy t nh s 5287/Q -UB-QL T ngày 14 tháng 9 năm 1999 c a y ban nhân dân thành ph ) i u 2. Giám c S Quy ho ch-Ki n trúc có trách nhi m ph i h p v i S Giao thông-Công chính t ch c hư ng d n th c hi n l gi i m i c a o n ư ng ư c duy t t i i u 1 Quy t nh này. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Quy ho ch-Ki n trúc, Giám c S Giao thông-Công chính, Giám c S Xây d ng, Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Ch t ch y ban nhân dân qu n Th c và Th trư ng các ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nơi nh n: - Như i u 3; - TTUB: CT, các PCT; - VPH -UB; các PVP; - Các Phòng Chuyên viên; - Lưu VT, ( TMT-Thg) Nguy n H u Tín
Đồng bộ tài khoản