Quyết định số 3331/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
47
lượt xem
2
download

Quyết định số 3331/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3331/QĐ-UBND về việc duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp sạch Trường Phú tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3331/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 3331/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 02 tháng 8 năm 2008 QUY T NNH V DUY T NHI M V QUY HO CH CHI TI T XÂY D NG T L 1/500 C M CÔNG NGHI P S CH TRƯ NG PHÚ T I XÃ LÊ MINH XUÂN, HUY N BÌNH CHÁNH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 c a Chính ph v quy ho ch xây d ng ô th ; Căn c Ngh nh s 108/2006/N -CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t u tư; Căn c Quy t nh s 4809/Q -UBND ngày 22 tháng 10 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph v duy t i u ch nh c c b quy ho ch xây d ng các c m công nghi p a phương thành ph H Chí Minh n năm 2020, có tính n năm 2025; Căn c Quy t nh s 529/Q -UBND ngày 08 tháng 02 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph v cho Công ty Trách nhi m h u h n Trư ng Phú chuy n m c ích s d ng t t i xã Lê Minh Xuân, huy n Bình Chánh u tư xây d ng c m công nghi p s ch; Xét xu t c a S Quy ho ch - Ki n trúc t i T trình s 1183/TTr-SQHKT ngày 03 tháng 4 năm 2008, ý ki n c a y ban nhân dân huy n Bình Chánh t i Công văn s 2938/UBND ngày 10 tháng 01 năm 2008 v nhi m v quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/500 C m công nghi p s ch Trư ng Phú t i xã Lê Minh Xuân, huy n Bình Chánh, QUY T NNH: i u 1. Duy t nhi m v quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/500 C m công nghi p s ch Trư ng Phú t i xã Lê Minh Xuân, huy n Bình Chánh v i các n i dung chính như sau: ( ính kèm h sơ thuy t minh Nhi m v quy ho ch chi ti t 1/500). 1. V trí gi i h n khu t quy ho ch: - T ng di n tích: 13,83ha, gi i h n như sau: + Phía ông: giáp mương th y l i. + Phía Tây: giáp mương th y l i. + Phía Nam: giáp ư ng Tr n i Nghĩa + Phía B c: giáp ư ng d ki n d c kinh, l gi i 16m. 2. Tính ch t và cơ c u phân khu ch c năng: - Tính ch t là c m công nghi p ch y u dành b trí các lo i hình công nghi p thông thư ng ít gây ô nhi m như s n xu t chơi tr em, gia d ng, phao lư i cá, gia công ép nh a chính phNm, các s n phNm t nh a khác, ti n cơ khí, s a ch a khuôn m u, d t, may m c, cán sóng tole, bao bì, th y tinh, y t - dân d ng… (theo n i dung T trình s 2911/BQL-KCN-HCM-DA ngày 26 tháng 12 năm 2005 c a Ban Qu n lý các Khu Ch xu t và Công nghi p).
  2. - Các khu ch c năng: + Khu nhà máy, s n xu t theo d ng phân lô; + Khu kho bãi; + Khu hành chính - d ch v ; + Khu cây xanh công viên; + Khu công trình h t ng k thu t; + ư ng giao thông. - C m công nghi p ư c xây d ng ng b , m b o vi c n i k t h t ng v i các khu và c m công nghi p hi n h u và d ki n phát tri n t i khu v c. 3. Các ch tiêu quy ho ch - ki n trúc và cơ c u s d ng t: 3.1. Các ch tiêu quy ho ch - ki n trúc: + S lao ng d ki n: 1.400 lao ng (bình quân 100 lao ng/ha) +M t xây d ng trong t ng khu ch c năng: • Khu s n xu t, nhà máy, kho tàng: ≤ 60% • Khu hành chính d ch v : ≤ 30% + T ng cao xây d ng: • Khu s n xu t, nhà máy, kho tàng: ≤ 2 • Khu hành chính d ch v : ≤ 3 + T l phân b s d ng t: • t nhà máy, kho tàng: chi m t l 50% - 70% • t hành chính d ch v : chi m t l 1% - 4% • t công trình h t ng k thu t: chi m t l 1% - 5% • t công viên cây xanh: chi m t l 10% - 15% • t giao thông: chi m t l 15% - 20% 3.2. Các ch tiêu v h t ng k thu t: • C p nư c sinh ho t : 30 l/ngư i/ngày êm • C p nư c s n xu t : 40 m3/ha/ngày êm • C p i n s n xu t : 300 kW/ha
  3. • Thoát nư c th i sinh ho t : 30 lít/ngư i/ngày êm • Thoát nư c th i công nghi p : 40 m3/ha/ngày êm • Rác th i sinh ho t : 0,9 kg/ngư i/ngày êm • Rác th i công nghi p : 0,5 t n/ha/ngày êm. Các i m lưu ý: - T ch c ư ng n i b trong khu quy ho ch ư c n i k t v i tuy n ư ng Tr n i Nghĩa phía Nam và tuy n ư ng ven kênh K6 phía B c khu t. - Khu xây d ng các nhà máy ph i m b o v sinh môi trư ng, t ch c s n xu t thu n l i, t o c nh quan khu công nghi p mang nét văn minh, hi n i. Gi a các công trình ph i m b o kho ng cách an toàn phòng cháy, ch a cháy. - Khu xây d ng công trình hành chính d ch v ư c b trí m t trư c khu công nghi p, b c c kh i công trình và m ng cây xanh, vư n hoa t o s hài hòa và m quan c a khu v c. - T ch c tr ng cây xanh ven ư ng k t h p v i cây xanh trong các kho ng lùi xây d ng công trình t o s thoáng mát và c nh quan. i u 2. Trên cơ s n i dung nhi m v quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/500 C m công nghi p s ch Trư ng Phú t i xã Lê Minh Xuân, huy n Bình Chánh ư c duy t: - Giao y ban nhân dân huy n Bình Chánh và S Quy ho ch - Ki n trúc hư ng d n ch u tư l p án quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/500 kèm Quy nh v qu n lý quy ho ch chi ti t xây d ng theo úng Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 c a Chính ph nh m th c hi n các d án xây d ng theo úng quy ho ch ư c duy t. - Giao S Công nghi p thành ph ki m soát các ngành ngh u tư vào c m công nghi p, ki m soát công ngh s n xu t và quy trình x lý ô nhi m m b o không nh hư ng v sinh môi trư ng n khu v c xung quanh. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Quy ho ch - Ki n trúc, Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Xây d ng, Giám c S Giao thông – Công chính, Giám c S Công nghi p, Công ty Trách nhi m h u h n Trư ng Phú và các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản