Quyết định số 334/2005/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
58
lượt xem
2
download

Quyết định số 334/2005/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 334/2005/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường biên chế, trang thiết bị và đào tạo cho lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ” do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 334/2005/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 334/2005/Q -TTG Hà N i, ngày 15 tháng 12 năm 2005 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T Đ ÁN “TĂNG CƯ NG BIÊN CH , TRANG THI T B VÀ ĐÀO T O CHO L C LƯ NG C NH SÁT GIAO THÔNG ĐƯ NG B ” TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh quy t s 13/2002/NQ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph v các gi i pháp ki m ch gia tăng và ti n t i gi m d n tai n n giao thông và ùn t c giao thông; Căn c k t lu n c a Th tư ng Chính ph v án “Tăng cư ng biên ch , trang thi t b , ào t o, ch , chính sách cho l c lư ng C nh sát giao thông ư ng b ” (thông báo s 166/TB-VPCP ngày 05 tháng 9 năm 2005 c a Văn phòng Chính ph ); Xét ngh c a B trư ng B Công an t i t trình s 77/BCA(C11) ngày 20 tháng 9 năm 2005; ý ki n c a B Giao thông v n t i (công văn s 6791/BGTVT-VT ngày 28 tháng 10 năm 2005); ý ki n c a B K ho ch và u tư (công văn s 7477 BKH/QPAN ngày 28 tháng 10 năm 2005); ý ki n c a B Tài chính (công văn s 13819/BTC-VI ngày 02 tháng 11 năm 2005), QUY T NNH: i u 1. Phê duy t án “Tăng cư ng biên ch , trang thi t b và ào t o cho l c lư ng C nh sát giao thông ư ng b ” c a B Công an v i các n i dung ch y u sau: 1. Tên án: “Tăng cư ng biên ch , trang thi t b và ào t o cho l c lư ng C nh sát giao thông ư ng b ”. 2. M c tiêu c a án: Tăng cư ng h th ng ki m soát giao thông ư ng b v biên ch , trang b phương ti n, thi t b cho l c lư ng c nh sát giao thông tr c ti p th c hi n nhi m v gi gìn tr t tư, an toàn giao thông ư ng b , nh m nâng cao hi u qu trong vi c thi hành pháp lu t v tr t t , an toàn giao thông, b o m giao thông thông su t; làm gi m tai n n giao thông, b o m giao thông thông su t; làm gi m tai n n giao thông, ùn t c giao thông và u tranh có hi u qu ch ng các lo i t i ph m trên các tuy n giao thông. 3. Ch án: T ng c c C nh sát - B Công an. 4. Hình th c qu n lý án:
  2. Ch án tr c ti p qu n lý và th c hi n án. 5. N i dung c a án: a) T ch c h th ng tr m c nh sát ki m soát giao thông trên qu c l tr ng i m; trư c m t t p trung th c hi n thí i m trên tuy n qu c l 1A, qu c l 5 và qu c l 51; sau ó t ch c rút kinh nghi m, báo cáo Th tư ng Chính ph trư c khi tri n khai ti p. Xây d ng tr m ki m soát giao thông t i c a ô các thành ph l n tr c thu c Trung ương nh t là thành ph Hà N i và thành ph H Chí Minh nh m ki m soát giao thông ra vào n i thành và s n sàng ng phó v i các tình hu ng t xu t. Xây d ng h th ng thông tin ch huy C nh sát giao thông ư ng b g n v i h th ng thông tin ch huy chung c a ngành Công an. Xây d ng cơ ch ph i h p trách nhi m qu n lý nhà nư c c a các a phương và s ch huy, i u hành th ng nh t t T ng c c C nh sát, B Công an làm gi m tai n n giao thông và ùn t c giao thông c trư c m t và lâu dài. b) T ng bư c tăng cư ng biên ch cho l c lư ng C nh sát giao thông ư ng b tr c ti p làm nhi m v gi gìn tr t t an toàn giao thông; nâng cao ch t lư ng ào t o, hu n luy n ng th i m b o ch , chính sách cho cán b , chi n sĩ. c) Tăng cư ng trang b các phương ti n, thi t b k thu t thi t y u ph c v tr c ti p cho công tác tu n tra, ki m soát, x lý vi ph m tr t t , an toàn giao thông và u tranh các lo i t i ph m ho t ng trên các tuy n giao thông. 6. Các n i dung trên ây c a án ư c xây d ng thành 3 d án thành ph n: - D án 1: t ch c h th ng ki m soát giao thông ư ng b ; xây d ng tr m c nh sát giao thông trên qu c l tr ng i m, tr m c nh sát giao thông c a ô các thành ph tr c thu c Trung ương. Ch u tư: T ng c c C nh sát - B Công an. - D án 2: tăng cư ng biên ch , ào t o cho l c lư ng C nh sát giao thông ư ng b . Ch u tư: T ng c c Xây d ng l c lư ng - B Công an. - D án 3: tăng cư ng phương ti n giao thông, thi t b k thu t, h th ng thông tin ch huy ph c v công tác gi gìn tr t t an toàn giao thông c a l c lư ng C nh sát giao thông ư ng b . Ch u tư: T ng c c C nh sát - B Công an. 7. T ng m c u tư cho các d án thành ph n là 1.038 t ng; trong ó d án 1 là 170 t ng, d án 3 là 868 t ng. 8. Ngu n v n: D án 1 và d án 3 ư c b o m b ng ngân sách nhà nư c t v n u tư xây d ng t p trung, ngu n v n cho d án 2 ư c b trí trong d toán ngân sách (chi thư ng xuyên) hàng năm c a B Công an theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c.
  3. 9. Th i gian th c hi n các d án thành ph n kèm theo D án: t năm 2003 nh t năm 2007. i u 2. T ch c tri n khai th c hi n án 1. Giao B trư ng B Công an trên cơ s ý ki n tham gia c a các B , ngành liên quan ch o hoàn ch nh d án và quy t nh phê duy t các d án thành ph n s 1 và s 3, ch o tri n khai th c hi n d án theo úng quy nh pháp lu t hi n hành: - i v i d án 1: tri n khai thí i m trên tuy n qu c l tr ng i m là qu c 1A, qu c l 5, qu c l 51. Sau ó t ch c rút kinh nghi m, báo cáo Th tư ng Chính ph trư c khi tri n khai toàn b d án. Chuy n phương án xây d ng Trung tâm thông tin ch huy v d án 3. - i v i d án 3: vi c mua s m thi t b ch y u ph c v công tác giám sát tu n tra ph i ư c th c hi n ch t ch theo úng quy nh hi n hành, b o m áp ng yêu c u, nhi m v ư c giao; lưu ý mua s m thi t b có tính năng tương t b o m ch t lư ng ư c s n xu t trong nư c. Các thi t b ph c v thông tin ch huy ph i t n d ng h th ng ã có k t n i v i ch huy chung c a ngành Công an. N u trong quá trình tri n khai d án, xét th y c n ph i i u ch nh,, thay i danh m c u tư ho c i u ch nh d toán c a các d án thành ph n: giao B trư ng B Công an quy t nh và ch u trách nhi m, nhưng ph i b o m úng m c tiêu và n m trong khuôn kh t ng m c u tư ã ư c duy t cho t ng d án. 2. B Công an ph i h p v i y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và B Giao thông v n t i tính toán b trí t xây d ng tr m c nh sát giao thông trên các tuy n qu c l tr ng i m, tr m c nh sát giao thông t i c a ô các thành ph tr c thu c Trung ương theo xu t c a B Công an. 3. B K ho ch và u tư, B Tài chính có trách nhi m b trí v n m b o tri n khai các d án úng ti n , niên và theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c và các văn b n pháp lu t có liên quan. 4. B Công an ch trì, ph i h p v i B N i v tính toán c th s lư ng biên ch tăng cho c nh sát giao thông theo yêu c u c a nhi m v ư c giao và phù h p v i kh năng ào t o hu n luy n; ph i h p v i B N i v , B Tài chính, B K ho ch và u tư tính toán c th kinh phí hàng năm cho vi c tuy n d ng, ào t o và b o m ch , chính sách cho s cán b , chi n sĩ c nh sát giao thông ư c tăng thêm (d án 2). 5. Giao B Công an ch trì, ph i h p v i các B , ngành có liên quan t ch c th c hi n các nhi m v c a án theo úng ti n , niên ; có trách nhi m ch o, ki m tra ch t ch vi c th c hi n các d án thành ph n, không lãng phí, th t thoát. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 4. B trư ng các B : Công an, Tài chính, K ho ch và u tư, Giao thông v n t i, N i v và Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  4. KT. TH TƯ NG Nơi nh n: PHÓ TH TƯ NG - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; Nguy n T n Dũng - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - H c vi n hành chính qu c gia; - VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC, Ban i u hành 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , Các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, NC (5b), HL.315.
Đồng bộ tài khoản