Quyết định số 334/QĐ-TCDL

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
40
lượt xem
1
download

Quyết định số 334/QĐ-TCDL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 334/QĐ-TCDL về việc thành lập Trường Trung học Nghiệp vụ Du lịch Hải Phòng do Tổng cục Du lịch ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 334/QĐ-TCDL

  1. TỔNG CỤC DU LỊCH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 334/QĐ-TCDL Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC DU LỊCH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG HỌC NGHIỆP VỤ DU LỊCH HẢI PHÒNG TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC DU LỊCH Căn cứ Luật Giáo dục, ngày 02 tháng 12 năm 1998; Căn cứ Nghị định số 94/2003/NĐ-CP, ngày 19 tháng 8 năm 2003, của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch; Căn cứ Công văn số 1207/BNV-TCBC, ngày 24/5/2004, của Bộ Nội vụ, về việc thành lập Trường Trung học Nghiệp vụ Du lịch Hải Phòng; Căn cứ Công văn số 4296/TCCB, ngày 28/5/2004, của Bộ Giáo dục và Đào tạo, về việc thành lập Trường Trung học Nghiệp vụ Du lịch Hải Phòng; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ - Tổng cục Du lịch QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Trường Trung học Nghiệp vụ Du lịch Hải Phòng (sau đây gọi tắt là Trường), trực thuộc Tổng cục Du lịch, có trụ sở đặt tại Thành phố Hải Phòng. Trường là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, được hưởng mọi chế độ chính sách của Nhà nước quy định cho hệ thống trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề. Điều 2. Trường có chức năng nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực ở trình độ trung cấp và thấp hơn trung cấp về lĩnh vực du lịch và liên quan đến du lịch; nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển công nghệ phục vụ phát triển du lịch của địa phương và của ngành Du lịch; các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. Điều 3: Trường hoạt động theo Điều lệ Trường Trung học chuyên nghiệp; các quy định hiện hành của Nhà nước và Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra Tổng cục, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng Cục Xúc tiến Du lịch,Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục Du lịch chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
  2. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC DU LỊCH Võ Thị Thắng
Đồng bộ tài khoản