Quyết định số 3348/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
36
lượt xem
9
download

Quyết định số 3348/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3348/QĐ-UBND về duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3348/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH -------------- ------- S : 3348/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 04 tháng 8 năm 2008 QUY T NNH V DUY T ÁN QUY HO CH CHUNG XÂY D NG QU N TÂN BÌNH, THÀNH PH H CHÍ MINH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Quy t nh s 1570/Q -TTg ngày 27 tháng 11 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v phê duy t nhi m v i u ch nh quy ho ch chung xây d ng thành ph H Chí Minh n năm 2025; Căn c Quy t nh s 5335/Q -UBND ngày 18 tháng 10 năm 2005 c a y ban nhân dân thành ph v duy t nhi m v quy ho ch chung xây d ng qu n Tân Bình; Căn c Ngh quy t s 105/2006/NQ-H ND ngày 04 tháng 10 năm 2006 c a H i ng nhân dân qu n Tân Bình v thông qua án quy ho ch chung xây d ng qu n Tân Bình; Xét n i dung h sơ phê duy t án quy ho ch chung xây d ng qu n Tân Bình do Vi n Quy ho ch xây d ng thành ph l p; Xét ngh c a S Quy ho ch - Ki n trúc t i T trình s 1730/TTr-SQHKT ngày 16 tháng 5 năm 2008 v phê duy t án quy ho ch chung xây d ng qu n Tân Bình và T trình s 871/UBND-QL T ngày 09 tháng 7 năm 2008 c a y ban nhân dân qu n Tân Bình, QUY T NNH: i u 1. Duy t án quy ho ch chung xây d ng qu n Tân Bình v i các n i dung chính như sau: ( ính kèm h sơ l p quy ho ch chi ti t) 1. V trí và qui mô nghiên c u: 1.1. V trí, ranh gi i: Qu n Tân Bình n m v phía Tây B c c a n i thành thành ph H Chí Minh, các m t giáp gi i như sau: - Phía ông : giáp qu n Phú Nhu n và qu n 3; - Phía Tây : giáp qu n Tân Phú; - Phía Nam : giáp qu n 10, qu n 11;
 2. - Phía B c : giáp qu n 12 và qu n Gò V p. 1.2. Quy mô nghiên c u: + Di n tích t nhiên c a qu n Tân Bình là: 2.238,22ha. Trong ó qu t cân i quy ho ch s d ng t là 1.417,69ha. Bao g m 1.219,4ha do qu n tr c ti p qu n lý, 159,89ha t do B Qu c phòng và 47,34ha do C m c ng Hàng không phía Nam qu n lý s d ng. Còn l i 820,53ha là t Sân bay qu c t Tân Sơn Nh t. + Dân s hi n tr ng năm 2004: 398.169 ngư i. + Dân s d ki n: * n năm 2010 : 425.000 ngư i. * n năm 2015 : 455.000 ngư i. * n năm 2020 : 460.000 ngư i. 2. Tính ch t, ch c năng quy ho ch: Cơ c u kinh t c a qu n: a) Giai o n 2005 - 2010: thương m i - d ch v - công nghi p - ti u th công nghi p. b) Giai o n 2011 - 2020: thương m i - d ch v . Ch c năng c a qu n: - Khu ô th : g m khu dân cư hi n h u ch nh trang k t h p xen cài xây d ng m t s khu dân cư m i. - Công trình công c ng c p vùng, thành ph , qu n và khu . - Trung tâm d ch v thương m i. - u m i giao thông hàng không c a phía Nam và c vùng ông Nam Á (sân bay qu c t Tân Sơn Nh t). - Khu v c có các cơ s c a B Qu c phòng thu c Sân bay qu c t Tân Sơn Nh t. 3. nh hư ng phát tri n không gian: 3.1. Phân b dân cư: Vi c phân b dân cư trên a bàn qu n Tân Bình chia thành 4 c m t p trung như sau: + C m 1: Toàn b khu v c phư ng 15.
 3. Ch c năng chính là khu trung tâm thương m i d ch v , khu dân cư hi n h u và m t s khu dân cư m i. - Di n tích : 192,16ha. - Quy mô dân s : * Hi n tr ng năm 2004 : 44.502 ngư i * Giai o n n năm 2010 : 50.000 ngư i * Giai o n n năm 2015 : 55.000 ngư i * Giai o n n năm 2020 : 60.000 ngư i. - Các ch tiêu quy ho ch - ki n trúc: * T ng cao xây d ng : 1 - 14 t ng *M t xây d ng : 40% + C m 2: bao g m phư ng 11, 12, 13 và 14. - Di n tích : 412,33ha. - Quy mô dân s : * Hi n tr ng năm 2004 : 122.786 ngư i. * Giai o n n năm 2010 : 128.000 ngư i. * Giai o n n năm 2015 : 129.000 ngư i. * Giai o n n năm 2020 : 130.000 ngư i. - Các ch tiêu quy ho ch - ki n trúc: * T ng cao xây d ng : 1 - 15 t ng *M t xây d ng : 45% - Ch c năng chính là khu trung tâm hành chính qu n, trung tâm thương m i d ch v và khu dân cư. + C m 3: bao g m phư ng 6, 7, 8, 9 và 10. - Di n tích : 533,38ha. - Quy mô dân s :
 4. * Hi n tr ng năm 2004 : 129.190 ngư i. * Giai o n n năm 2010 : 114.000 ngư i. * Giai o n n năm 2015 : 136.000 ngư i. * Giai o n n năm 2020 : 135.000 ngư i. - Các ch tiêu quy ho ch - ki n trúc: * T ng cao xây d ng : 1 - 18 t ng *M t xây d ng : 43%. Ch c năng chính là khu trung tâm thương m i d ch v , lâu dài s b sung thêm các công trình xây d ng d c ư ng Lý Thư ng Ki t và khu dân cư. + C m 4: bao g m phư ng 1, 2, 3, 4 và 5 - Di n tích: 533,38ha. - Quy mô dân s : * Hi n tr ng năm 2004 : 101.169 ngư i. * Giai o n n năm 2010 : 114.000 ngư i. * Giai o n n năm 2015 : 136.000 ngư i. * Giai o n n năm 2020 : 135.000 ngư i. - Các ch tiêu quy ho ch - ki n trúc: * T ng cao xây d ng : 1 - 15 t ng *M t xây d ng : 42%. - Ch c năng chính là khu trung tâm thương m i - d ch v , khu khách s n du l ch, tài chính ngân hàng, khu trung tâm văn hóa, th d c th thao và khu dân cư. Chi u cao và s t ng c a công trình ph thu c vào v trí c a khu t xây d ng so v i tĩnh không c a Sân bay qu c t Tân Sơn Nh t và theo ý ki n th a thu n c a C m c ng Hàng không phía Nam xác nh các ch tiêu c th c a t ng d án. 3.2. Trung tâm qu n và h th ng công trình công c ng: H th ng trung tâm và các h ng m c công trình công c ng c a qu n b o m các lo i hình ph c v thi t y u cho dân cư, ng th i b o m các ch c năng m t khu v c n m ngay c a ng Sân bay Tân Sơn Nh t. C th như sau:
 5. 3.2.1. Trung tâm hành chính c a qu n: Xây d ng trên khu t c a Công ty V t tư qu n Tân Bình t i phư ng 14 v i quy mô di n tích t kho ng 0,6ha. M i phư ng có trung tâm hành chính và các công trình phúc l i công c ng c n thi t. 3.2.2. Trung tâm thương m i d ch v : - Trung tâm tri n lãm h i ch qu c t , ch truy n th ng (ch Tân Bình, ch Ph m Văn Hai…), Trung tâm thương m i CMC, Superbowl và Siêu th Maximart. - Tr c d ch v - khách s n du l ch tài chính ngân hàng - tr s các doanh nghi p: v trí t Khách s n Novotel (Garden Plaza) n cu i ư ng C ng Hòa. - C m công trình ph c h p a năng k t h p thương m i d ch v và nhà cao t ng t i ngã tư ư ng vành ai trong - ư ng Âu Cơ. - Khu liên h p văn phòng - d ch v - thương m i - văn hóa, d ki n n m trong ph n t phía B c và Nam ư ng C ng Hòa c a B Qu c phòng. - H th ng các c a hàng d ch v và thương m i n m d c các tr c ư ng chính c a qu n như: Hoàng Văn Th , C ng Hòa, Trư ng Chinh, Lý Thư ng Ki t, Nguy n Văn Tr i và Âu Cơ. 3.2.3. Trung tâm văn hóa - th d c th thao: Qu n có 3 trung tâm văn hóa th d c th thao: Trung tâm Văn hóa Th d c Th thao t i phư ng 4, khu Câu l c b Hàng không t i phư ng 2 và c m công trình th d c th thao Quân khu 7. 3.2.4. H th ng công trình y t : - B nh vi n Th ng Nh t và Trung tâm Ph c h i ch c năng là nh ng trung tâm y t ph c v cho thành ph cũng như c vùng Nam b . - Trung tâm y t chính c a qu n d ki n xây d ng t i ư ng Trương Công nh. - M i phư ng có m t tr m y t phư ng. 3.2.5. Công trình giáo d c: M i phư ng có trư ng m u giáo, ti u h c và trung h c cơ s . Căn c trên th c t qu t hi n có c a ngành giáo d c và b sung thêm m t s trư ng m i b o m di n tích theo quy chuNn cho kho ng 80 - 90% s ch h c cho s dân trong tu i i h c, phù h p v i quy ho ch chi ti t m ng lư i giáo d c ph thông ư c phê duy t. H th ng trư ng trung h c ph thông cân i chung trên a bàn qu n. V i t ng s kho ng 9 trư ng, b o m ch cho t t c h c sinh trong tu i trung h c ph thông.
 6. 3.3. Khu công viên cây xanh - th d c th thao: - Khu công viên Hoàng Văn Th t i phư ng 4. - Ch nh trang, nâng c p các công viên cây xanh hi n h u trong các khu dân cư. - M t s công viên m i s ư c hình thành t gi i pháp khoét lõm k t h p d án giao thông ho c s d ng các nhà xư ng di d i. Ngoài ra di n tích cây xanh và kho ng tr ng ô th ư c tăng thêm t d án c i t o nâng c p khu dân cư d c tr c ư ng H ng L c - ông H - Nghĩa Phát - Ph m Văn Hai và khu dân cư phư ng 3, 4 và 5. - Khai thác cây xanh c nh quan ven hành lang b o v . 3.4. Công nghi p - ti u th công nghi p: - Không phát tri n thêm các cơ s s n xu t công nghi p ô nhi m, ch gi l i c m công nghi p nh Hoàng Hoa Thám phư ng 12 và m t s cơ s t i phư ng 15, v i tăng cư ng các bi n pháp x lý ô nhi m môi trư ng, t ng bư c u tư thành cơ s s n xu t công nghi p s ch thân thi n v i môi trư ng s ng. - Các cơ s công nghi p - ti u th công nghi p hi n h u không gây ô nhi m môi trư ng còn xen cài trong khu dân cư ư c gi l i, nh m t o vi c làm, phát tri n kinh t . V lâu dài c n ti p t c xem xét chuy n d ch các cơ s này sang d ch v ho c t o qu t cho xây d ng các công trình phúc l i công c ng. 3.5. Qu t có liên quan n qu c phòng và sân bay: Các khu t tr ng ho c ang s d ng không ph i cho m c ích qu c phòng và cho sân bay s quy ho ch xây d ng cân i s d ng cho phù h p v i m c tiêu lâu dài như sau: - Qu t cho xây d ng công trình giáo d c và y t . - Qu t cho các công trình công c ng, các công trình có ch c năng u m i cho thành ph và khu v c như: công viên, bãi u xe, d ch v công c ng, thương m i, văn phòng cho thuê v.v.., b o m m c tiêu ph c v phát tri n kinh t k t h p v i an ninh qu c phòng. - Cân i s d ng qu t trên tinh th n vì l i ích chung c a cơ quan qu n lý s d ng t và ph c v nhu c u c a qu n và c a thành ph . 4. Cơ c u s d ng t và các ch tiêu quy ho ch: 4.1. Giai o n ng n h n n năm 2010: 4.1.1. Cơ c u s d ng t: Di n tích t t nhiên c a qu n Tân Bình là 2.238,22ha, trong ó t Sân bay qu c t Tân Sơn Nh t là 820,53ha, ph n di n tích t còn l i 1417,69ha chia ra:
 7. + t dân d ng : 996,86ha, chi m t l 70,3%. - t : 687,39ha, chi m t l 48,49%. - t công trình công c ng : 116,52ha, chi m t l 8,22%. - t cây xanh - th d c th thao : 32,07ha, chi m t l 2,26%. - t giao thông : 160,9ha, chi m t l 11,35%. + t ngoài dân d ng : 420,83ha, chi m t l 29,7%. - t công nghi p - ti u th công nghi p : 29,43ha - t giao thông i ngo i : 27,33ha - t qu c phòng : 150,9ha - t ph c v sân bay : 47,34ha - t sông r ch : 4,15ha - t khác ( u m i h t ng k thu t, tôn giáo…) : 161,8ha 4.1.2. Các ch tiêu quy ho ch - ki n trúc: + t ô th : 33,36 m2/ngư i. + t dân d ng : 23,5 m2/ngư i. - t : 16,2 m2/ngư i. - t công trình công c ng : 2,7 m2/ngư i. - t công viên cây xanh : 0,75 m2/ngư i. - t giao thông : 3,8 m2/ngư i. + t ngoài dân d ng : 9,86 m2/ngư i. + Quy mô dân s : 425.000 ngư i. +M t xây d ng : 35 - 45% + T ng cao xây d ng: cao nh t 18 t ng (tùy theo v trí xây d ng so v i tĩnh không c a Sân bay qu c t Tân Sơn Nh t). 4.2. Giai o n t 2010 - 2015: 4.2.1. Cơ c u s d ng t:
 8. + t dân d ng : 1038,59ha, chi m t l 73,3% - t : 674,09ha, chi m t l 47,55% - t công trình công c ng : 127,92ha, chi m t l 9,02% - t công viên cây xanh : 38,13ha, chi m t l 2,69% - t giao thông : 198,45ha, chi m t l 14% + t ngoài dân d ng : 379,2ha, chi m t l 26,7% - t công nghi p - ti u th công nghi p : 13ha - t giao thông i ngo i : 41,41ha - t qu c phòng : 150,9ha - t ph c v sân bay : 47,34ha - t sông r ch : 4,15ha - t khác ( u m i h t ng k thu t, tôn giáo…): 122,3ha 4.2.2. Các ch tiêu quy ho ch - ki n trúc: + t ô th : 31,16 m2/ngư i + t dân d ng : 22,78 m2/ngư i - t : 14,8 m2/ngư i - t công trình công c ng : 2,8 m2/ngư i - t công viên cây xanh : 0,84 m2/ngư i - t giao thông : 4,4 m2/ngư i + t ngoài dân d ng : 8,36 m2/ngư i + Quy mô dân s : 455.000 ngư i +M t xây d ng : 35 - 45% + T ng cao xây d ng: cao nh t 18 t ng (tùy theo v trí xây d ng phù h p v i yêu c u m b o quy nh các b m t h n ch chư ng ng i v t t i sân bay Tân Sơn Nh t). 4.3. Giai o n t 2015 - 2020: 4.3.1. Cơ c u s d ng t:
 9. + t dân d ng : 1088,68ha, chi m t l 76,8 % - t : 648,2ha, chi m t l 45,72% - t công trình công c ng : 138,04ha, chi m t l 9,74% - t công viên cây xanh : 47,13ha, chi m t l 3,32% - t giao thông : 255,31ha, chi m t l 18,01% + t ngoài dân d ng : 329,01ha, chi m t l 23,2 % - t công nghi p - ti u th công nghi p : 13,00ha - t giao thông i ngo i : 61,59ha - t qu c phòng : 150,9ha - t ph c v sân bay : 47,34ha - t sông r ch : 4,15ha - t khác ( u m i h t ng k thu t, tôn giáo …) : 52,03ha 4.3.2. Các ch tiêu quy ho ch - ki n trúc: + t ô th : 30,82 m2/ngư i + t dân d ng : 23,7 m2/ngư i - t : 14,1 m2/ngư i - t công trình công c ng : 3,0 m2/ngư i - t công viên cây xanh : 1,02 m2/ngư i - t giao thông : 5,6 m2/ngư i + t ngoài dân d ng : 7,12 m2/ngư i + Quy mô dân s : 465.000 ngư i +M t xây d ng : 35 - 45% + T ng cao xây d ng: cao nh t 18 t ng (tùy theo v trí xây d ng phù h p v i yêu c u m b o tĩnh không c a Sân bay qu c t Tân Sơn Nh t). 5. Quy ho ch h th ng h t ng k thu t: 5.1. Quy ho ch giao thông:
 10. + ư ng Trư ng Chinh có 2 o n: · o nt ư ng Hoàng Văn Th có l gi i 35m. · o nt ư ng Âu Cơ n c u Tham Lương có l gi i 60m. + ư ng vành ai trong (Tho i Ng c H u) có l gi i 32m. + ư ng Hoàng Văn Th có l gi i 30m (ch gi i xây d ng 40m). + ư ng Tr n Qu c Hoàn có l gi i 50m. + ư ng Trư ng Sơn có l gi i 60m. + ư ng C ng Hòa có 2 o n: o nt ư ng Hoàng Văn Th n ư ng Hoàng Hoa Thám có l gi i 45m. o nt ư ng Hoàng Hoa Thám n ư ng Trư ng Chinh có l gi i 40m. + ư ng Cách M ng Tháng Tám có l gi i 35m. + L gi i tuy n vành ai trong o n i qua a bàn qu n Tân Bình là 32m. + Các tuy n ư ng khu v c có l gi i t 20 ÷ 30m. + i u ch nh l gi i các tuy n ư ng ng en và Nguy n H ng ào, o n t ư ng Bàu Cát 1 n ư ng Trư ng Chinh, t 18m xu ng còn 12m. + L gi i ư ng Bàu Cát g m 2 o n: - o nt ư ng Trương Công nh n ư ng ng en l gi i 30m. - o nt ư ng ng en n ư ng Võ Thành Trang l gi i 18m. Các tuy n ư ng n i b có l gi i nh hơn 20m s ư c thNm nh trong các án quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000. 5.2. Quy ho ch chuNn b k thu t: * Quy ho ch chi u cao (san n n): - C i t o, hoàn thi n n n xây d ng c a khu v c theo nguyên t c bám sát cao n nt nhiên hi n tr ng, riêng khu v c ven kênh Tham Lương - B n Cát (có cao t nhiên < 2,00m) ngh c i t o nâng d n n n xây d ng. - Cao n n kh ng ch chung cho toàn b khu v c: Hxd ≥ 2,10m - H cao VN 2000, trong ó: + Khu v c ch u nh hư ng c a kênh Tham Lương: Hxd ≥ 2,10m.
 11. + Khu v c ch u nh hư ng c a kênh Nhiêu L c: Hxd ≥2,24m. + Khu v c ch u nh hư ng c a kênh Tân Hóa: Hxd ≥ 3,76m. - Cao n n thi t k t i các i m giao c t ư ng (th hi n trong b n v ) ư c sơ b tính cho ph n mép ư ng th p nh t. * Quy ho ch thoát nư c mưa: - C i t o, xây d ng kè b o v và c ng hóa m t s o n kênh cho các tr c tiêu thoát nư c chính c p 1 (theo các d án nghiên c u thoát nư c ang ư c tri n khai) g m: kênh Tân Hóa - Lò G m, kênh Nhiêu L c - Th Nghè. - T ch c l i m ng lư i thoát nư c hi n tr ng và xây d ng m i các tuy n c ng theo nguyên t c: S d ng m ng lư i thoát nư c chung có h th ng phân tách nư c bNn phía cu i ngu n x , gi l i các tuy n c ng hi n tr ng ang ph c v thoát nư c hi u qu cho khu v c, xây d ng m i các tuy n c ng chính có tính h th ng theo các lưu v c thoát nư c t ng th . - Hư ng thoát nư c: t ch c các tuy n c ng t p trung theo 3 lưu v c thoát nư c chính: + Lưu v c kênh Tân Hóa - Lò G m: Xây d ng m i các tuy n c ng h p d án v i kích thư c t Ø1500mm n B2 (2000x2000) d c ư ng Âu Cơ, ng en và vành ai trong d n x ra kênh Tân Hóa; ng th i quy ho ch m i m t s tuy n c ng chính khu v c. + Lưu v c kênh Nhiêu L c - Th Nghè: Tri n khai l p t các tuy n c ng chính liên khu v c theo d án xây d ng h th ng thoát nư c kênh Nhiêu L c ã ư c duy t; ng th i quy ho ch m i m t s tuy n c ng chính khu v c. + Lưu v c kênh Tham Lương - B n Cát: C i t o, xây d ng kè b o v cho các tuy n kênh nhánh thu c lưu v c kênh Tham Lương, g m kênh Hy V ng, Tân Tr , ng th i t ch c quy ho ch m i các tuy n c ng chính khu v c d c các tr c ư ng Huỳnh Văn Ngh , Ph m Văn B ch… - Tính toán lưu lư ng thoát nư c theo phương pháp cư ng mưa gi i h n, trong ó l a ch n chu kỳ tràn c ng T = 3 năm v i c ng c p 2 và T = 2 năm v i c ng c p 3 và c p 4. - Thông s k thu t m ng lư i: + H th ng thoát nư c s d ng c ng tròn, ho c c ng h p bê tông c t thép t ng m. + sâu chôn c ng t i thi u Hc = 0,70m; d c c ng t i thi u m b o kh năng t làm s ch c ng. * Lưu ý:
 12. _ V o n kênh Tân Hóa thu c a bàn qu n Tân Bình: lưu ý c ng hóa o n kênh trên theo nghiên c u thi t k c a D án c i t o kênh ã ư c duy t m b o hi u qu thoát nư c và i u ki n v sinh môi trư ng c a khu v c. _ V i nh ng tuy n c ng chính thu c lưu v c Tân Hóa - Lò G m và Nhiêu L c - Th Nghè: ngh qu n lý theo nh ng thông s c th ã xác nh trong 2 d án c i t o h th ng thoát nư c kênh Tân Hóa - Lò G m và kênh Nhiêu L c - Th Nghè ã ư c nghiên c u và phê duy t. _ V i h th ng c ng c p khu v c (c p 3 và 4) và các cao thi t k t i các i m giao c t ư ng: ngh khi nghiên c u tri n khai trong các giai o n thi t k ti p theo c n có nh ng i u ch nh phù h p v i i u ki n hi n tr ng th c t c a khu v c và m b o các quy nh v k thu t. 5.3. Quy ho ch c p i n: + Ch tiêu c p i n: Ch tiêu c p i n sinh ho t: 1.000 ÷ 2.500 kWh/ngư i/năm. + Ngu n c p i n cho qu n Tân Bình s ư c ti p t c l y t các tr m trung gian 110/15-22kV hi n h u c i t o: H a Xa, Bà Qu o, Trư ng ua, Hòa Hưng. Dài h n s ư c c p thêm t các tr m 110/15-22kV xây d ng m i: Tân Sơn Nh t, Tham Lương, Tân Sơn Nh t 2. + M ng lư i phân ph i quy ho ch c p i n phù h p: Lư i trung th i n áp 22kV ư c xây d ng theo c u trúc m ch vòng v n hành h , m i tuy n chính có ti t di n ≥ 240mm2. Lư i h th s d ng cáp ng b c cách i n XLPE chôn ng m các khu dân cư xây d ng m i, khu chung cư cao t ng, khu công trình công c ng. Riêng lư i i n hi n h u s ư c thay th d n b ng cáp ng m ng b v i vi c c i t o ch nh trang ô th . Tr m bi n th phân ph i 15-22/0,4kV xây d ng m i ki u tr m phòng, tr m c t, tr m kiosk m b o bán kính ph c v c p i n ≤ 200m ÷ 300m. Các tr m hi n h u lo i tr m giàn, treo trên tr không phù h p và không m b o an toàn s ư c tháo g và thay d n b ng lo i tr m c t (tr m ơn thân), tr m kiosk. èn chi u sáng giao thông s d ng èn cao áp công su t phù h p và ti t ki m hi u qu năng lư ng, g n trên tr thép tráng k m, lư i c p i n ư c xây d ng ng m. Tuy n 110kV t tr m 110/15-22kV Bà Qu o n tr m 110/15-22kV Trư ng ua s ư c c i t o ng m. 5.4. Quy ho ch c p nư c:
 13. + Ngu n c p nư c: S d ng ngu n nư c máy thành ph d a vào tuy n ng hi n h u Ø1500 ư ng Trư ng Chinh, tuy n ng Ø800 ư ng C ng Hòa - Hoàng Văn Th , tuy n ng Ø600 Nguy n Văn Tr i thu c h th ng Nhà máy nư c sông Sài Gòn 1, tuy n ng Ø900 Trư ng Chinh - Âu Cơ thu c h th ng Nhà máy nư c ng m Hóc Môn, tuy n ng Ø800 - Ø600 Hoàng Văn Th thu c h th ng Nhà máy nư c Th c. + Ch tiêu c p nư c: Nư c sinh ho t: 200 lít/ngư i/ngày êm. Nư c công trình công c ng, d ch v : 40 lít/ngư i/ngày êm. Nư c tư i cây, r a ư ng: 20 lít/ngư i/ngày êm. Nư c cho s n xu t nh , ti u th công nghi p: 15 lít/ngư i/ngày êm. Nư c ch a cháy: 60lít/s cho 1 ám cháy, s ám cháy x y ra ng th i cùng lúc là 3 ám cháy. Nư c khu công nghi p t p trung: 50 m3/ha/ngày. Nư c d phòng, rò r : 28 - 35%. H s s d ng nư c không i u hòa: Kngày = 1,2. T ng nhu c u dùng nư c: - 158.870 - 190.645 m3/ngày (năm 2010); - 184.435 - 221.320 m3/ngày (năm 2015); - 182.185 – 218.620 m3/ngày (năm 2020). + Phương án b trí thi t k m ng lư i c p nư c h p lý trên cơ s s d ng m ng lư i ư ng ng hi n h u có b sung thay th m t s tuy n ng m i t o thành m ng vòng m b o c p nư c. - Lưu ý: Các tuy n ng nhánh D100 s ư c xem xét xác nh c th trong án quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000 ư c y ban nhân dân qu n Tân Bình phê duy t. 5.5. Quy ho ch thoát nư c bNn, rác th i và v sinh môi trư ng: a) Thoát nư c bNn: + S d ng h th ng thoát nư c chung, nư c th i ư c tách ra b ng gi ng tách dòng và theo tuy n c ng bao v tr m x lý nư c th i theo t ng lưu v c: lưu v c Nhiêu L c -
 14. Th Nghè (2005 - 2010), lưu v c Tàu H - B n Nghé - ôi - T (2010 -2015), lưu v c Tân Hóa - Lò G m (2015 - 2020), lưu v c Tây Sài Gòn (2015 - 2020). + Ch tiêu thoát nư c bNn: Nư c th i sinh ho t: 200 lít/ngư i/ngày êm. Nư c th i công trình công c ng, d ch v : 40 lít/ngư i/ngày êm. Nư c th i s n xu t, ti u th công nghi p: 15 lít/ngư i/ngày êm. Nư c th i khu công nghi p t p trung: 50 m3/ha/ngày. T ng lư ng nư c th i công nghi p và sinh ho t: - 146.119 - 168.599 m3/ngày (năm 2010) - 173.224 - 199.874 m3/ngày (năm 2015) - 174.265 - 201.075 m3/ngày (năm 2020) + Phương án b trí thi t k m ng lư i thoát nư c h p lý, phù h p v i gi i pháp thoát nư c. - Lưu ý: Trong quá trình xem xét phê duy t quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000 c n làm rõ: Vi c k t n i hai tuy n c ng D800 thu c ph m vi khu v c do B Qu c phòng qu n lý v i h th ng thoát nư c khu v c. b) Rác th i và v sinh môi trư ng: + Tiêu chuNn rác th i sinh ho t: 1,0 - 1,2 kg/ngư i/ngày và công nghi p 0,5 t n/ha/ngày. + T ng lư ng rác th i sinh ho t: 552 (t n/ngày) và công nghi p 6,5 (t n/ha). + Phương án x lý rác th i: rác th i ư c thu gom v khu liên h p x lý rác c a thành ph theo quy nh. 5.6. B n t ng h p ư ng dây ư ng ng: Vi c b trí các h th ng h t ng k thu t có th thay i trong các bư c tri n khai thi t k ti p theo (thi t k cơ s , thi t k k thu t thi công c a d án) phù h p theo yêu c u th c t m b o theo yêu c u k thu t. 6. Vi c qu n lý quy ho ch trên a bàn qu n Tân Bình c n lưu ý m t s i m sau: + D a vào nh hư ng phát tri n kinh t - xã h i c a qu n và án quy ho ch chung xây d ng ư c duy t, y ban nhân dân qu n Tân Bình c n ph i h p v i các S ngành
 15. thành ph có liên quan l p danh m c các d án chương trình u tư, các d án u tư phát tri n kinh t - xã h i theo th t ưu tiên nh m hi n th c hóa án quy ho ch chung xây d ng, trong ó c n ưu tiên xác nh qu t xây d ng nhà xã h i, nhà lưu trú công nhân, nhà tái nh cư phù h p chương trình phát tri n nhà c a a phương. + Các án quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000 cũng như các d án u tư xây d ng trong giai o n u (2008 - 2010) c n chú ý xác nh ranh gi i, quy mô s d ng t phù h p, h n ch di d i gi i t a và gây xáo tr n t i nh ng khu v c dân cư hi n h u n nh. + Trong nh hư ng phát tri n ô th cho giai o n ng n h n cũng như giai o n dài h n, c n nghiên c u ánh giá k hi n tr ng có gi i pháp khoét lõm, k t h p d án u tư xây d ng thêm m ng lư i giao thông, s d ng các nhà xư ng di d i ho c các khu t quân s xây d ng các khu nhà cao t ng nh m gi m m t xây d ng, tăng t công viên cây xanh, công trình phúc l i công c ng t ng bư c t ư c các ch tiêu quy ho ch - ki n trúc trong quy ho ch chung xây d ng ã xác nh. + Các công trình xây d ng cao t ng trên a bàn qu n Tân Bình c n m b o theo Quy t nh s 100/2003/Q -UB ngày 20 tháng 6 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph v vi c quy nh các b m t h n ch chư ng ng i v t t i Sân bay Tân Sơn Nh t và ý ki n th a thu n c a C m c ng Hàng không mi n Nam. i u 2. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Quy ho ch - Ki n trúc, Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, S K ho ch và u tư, S Xây d ng, S Giao thông v n t i, Giám c S Công Thương, Giám c S Văn hóa, Th thao và Du l ch, Giám c S Thông tin và Truy n thông, Ch t ch y ban nhân dân qu n Tân Bình ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản