Quyết định số 3351/2001/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
174
lượt xem
46
download

Quyết định số 3351/2001/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3351/2001/QĐ-BYT về việc ban hành “Thường quy kỹ thuật định lượng Streptococcus faecalis trong thực phẩm” do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3351/2001/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- Đ c l p – T do – H nh phúc ------- S : 3351/2001/QĐ-BYT Hà N i, ngày 31 tháng 7 năm 2001 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH “THƯ NG QUY K THU T Đ NH LƯ NG STREPTOCOCCUS FAECALIS TRONG TH C PH M” B TRƯ NG B YT Căn c theo Ngh đ nh s 68/CP ngày 11/10/1993 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Y t ; Căn c theo Ngh đ nh s 86/CP ngày 08/12/1995 c a Chính ph v vi c phân công trách nhi m qu n lý nhà nư c đ i v i ch t lư ng hàng hóa; Căn c theo Quy t đ nh s 14/1999/QĐ-TTg ngày 04/02/1999 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p C c Qu n lý ch t lư ng v sinh an toàn th c ph m; Theo đ ngh c a Chánh văn phòng, V trư ng V Khoa h c Đào t o, V trư ng V Pháp ch , Chánh thanh tra – B Y t và C c trư ng c c Qu n lý ch t lư ng v sinh an toàn th c ph m, QUY T Đ NH Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này “Thư ng quy k thu t đ nh lư ng Streptococcus faecalis trong th c ph m”. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày ký ban hành. Đi u 3. Các ông, bà: Chánh văn phòng, Chánh thanh tra, V trư ng các V : Khoa h c Đào t o, Pháp ch , Y t d phòng – B Y t ; C c trư ng C c Qu n lý ch t lư ng v sinh an toàn th c ph m, Giám đ c S Y t các T nh, Thành ph tr c thu c Trung ương và Th trư ng các đơn v tr c thu c B Y t ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. KT. B TRƯ NG B Y T TH TRƯ NG Lê Văn Truy n THƯ NG QUY K THU T Đ NH LƯ NG STREPTOCOCCUS FAECALIS TRONG TH C PH M (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 3351/QĐ-BYT ngày 31 tháng 7 năm 2001 c a B trư ng B Yt ) I. NGUYÊN LÝ PHƯƠNG PHÁP Streptococcus faecalis (S. faecalis) (Liên c u phân) phát tri n đư c trong môi trư ng có Natri azit 0,04% t o thành các khu n l c màu đ ho c nâu đ . L a ch n kh u l c đi n hình, xác đ nh tính ch t sinh v t hóa h c theo thư ng quy. II. PH M VI ÁP D NG 9
  2. Áp d ng cho vi c phát hi n ô nhi m S.faecalis trong s n ph m th c ph m III. D NG C , MÔI TRƯ NG, THU C TH 1. D ng c , thi t b D ng c và thi t b chuyên d ng trong phòng ki m nghi m vi sinh v t. 2. Môi trư ng, thu c th - Canh thang natri azit. - Th ch TTC natri azit (Th ch Slanetz và Bartley). - Canh thang azit etyl màu tía. - Các môi trư ng hóa ch t thông d ng. IV. CHU N B MÔI TRƯ NG, THU C TH 1. Chu n b môi trư ng Môi trư ng nuôi c y, canh thang, nư c pha loãng và môi trư ng sinh v t hóa h c đư c đi u ch theo công th c. Các môi trư ng đư c đóng s n vào bình c u, bình nón, ng nghi m và O O đư c h p ti t trùng (110 C/30 phút ho c 121 C/15 phút). (Ph l c kèm theo) 2. Chu n b m u và dung d ch m u th 2.1. Chu n b m u M u th c ph m đư c c t nh ho c xay nhuy n b ng máy trong đi u ki n vô trùng cho t i khi đư c th đ ng nh t. -1 2.2. Chu n b dung d ch m u th 10 - Cân ho c hút chính xác 50g th c ph m đã đư c chu n b (ho c 50ml th c ph m l ng), cho vào bình nón ch a s n 450ml nư c đ m mu i 3%. -1 - L c đ u 2 – 3 phút. Thu đư c dung d ch m u th 10 -2 -3 -4 2.3. Chu n b dung d ch m u th 10 , 10 , 10 ... -1 - Hút chính xác 50ml dung d ch m u th 10 cho sang bình nón ch a s n 450ml nư c đ m mu i 3%. -2 - L c đ u trong 2 - 3 phút. Thu đư c dung d ch 10 . -3 -4 - - Ti p t c làm tương t như v y, ta thu đư c các dung d ch m u th tương ng 10 , 10 , 10 5 ... (theo sơ đ ) 3. Các bư c xét nghi m 3.1. Xét nghi m đ nh tính a) Tăng sinh Cho 10ml (Ho c 50; 100 ml) dung d ch th c ph m đ ng nh t 1:10 vào bình canh thang natri O azit đ c theo t l 1:1, m 37 C/72 gi . S.faecalis phát tri n làm đ c môi trư ng và chuy n màu môi trư ng t tím sang vàng. b) Hình th và tính ch t b t m u O -T ng canh thang có m c vi khu n, c y chuy n sang đĩa th ch TTC natri azit, m 37 C/18- 24 gi . Khu n l c S.faecalis đi n hình: nh , l i, b đ u, có màu đ ho c nâu đ . - Trích bi t kh u l c làm tiêu b n nhu m Gram: Vi khu n hình c u, x p thành chu i, b t m u thu c nhu m Gram, Gr (+). 10
  3. 3.2. Đ nh lư ng a) Phương pháp MPN -1 - C y 50ml dung d ch m u th 10 vào bình 50ml canh thang Natri azit đ c. -1 - C y 5 ng, m i ng 10ml dùng d ch m u th 10 vào ng 10ml c nh thang Natri azit đ c. -1 - C y 5 ng, m i ng 1ml dùng d ch m u th 10 vào ng canh thang Natri azit -2 - C y 5 ng, m i ng 1ml dung d ch m u th 10 vào ng canh thang Natri azit. - Ti p t c như v y v i dãy sau có đ m đ pha loãng th p hơn 10 l n so v i d y trư c n u đ m đ vi khu n quá nhi u. 0 - m 37 C, trong 3 ngày (72 gi ). S.faecalis phát tri n làm đ c môi trư ng và chuy n m u môi trư ng t đ tía sang vàng. * Xác đ nh hình th và tính ch t b t m u. - Đánh d u các ng dương tính, c y chuy n sang ng canh thang azit etyl màu tía, nhi t đ O 44-45 C/24 gi ho c sang đĩa th ch TTC natri azit, m 0 37 C/18-24 gi . - Trích bi t khu n l c đi n hình làm tiêu b n nhu m Gram * Đ c k t qu : -N u đáy ng xu t hi n màu đ tía và môi trư ng tr nên đ c thì k t lu n dương tính. - Tra b ng MPN n ng đ tương ng, tính s vi khu n/g Ví d : -1 N ng đ 10 : có 3 ng (+); -2 N ng đ 10 : có 1 ng (+); -3 N ng đ 10 : có 0 ng (+); Tra b ng MPN, xác đ nh trong 1g m u th có 43 con vi khu n b) Phương pháp c y đ m trên đĩa th ch * C y trên môi trư ng đ c: - Phương pháp này s d ng môi trư ng th ch TTC natri azit, ti n hành gi ng như c y đ m t ng s vi khu n hi u khí. O - m 37 C/24 gi . - Khu n l c đi n hình: L i, nh , b đ u, m t nh n, màu đ ho c nâu đ . - Trích bi t khu n l c đi n hình, nhu m Gram đ xác đ nh hình th và tính ch t b t m u. O - T khu n l c đi n hình, c y chuy n sang canh thang azit etyl, m 44 - 45 C/24 gi . S. faecalis phát tri n làm đ c đ u môi trư ng và chuy n m u môi trư ng sang đ . * Đ c k t qu S lư ng S.faecalis có trong 1g th c ph m đư c bi u th b ng trung bình c ng t ng s khu n l c có trên đĩa th ch cùng n ng đ pha loãng, nhân v i h s pha loãng. -2 Ví d : Đ pha loãng 10 : - Đĩa th ch ho c ng nghi m 1 có: 10 khu n l c - Đĩa th ch ho c ng nghi m 2 có: 14 khu n l c 11
  4. - S khu n l c có trong 1g th c ph m đư c tính 10 + 14 X= x 100 = 120 (khu n l c) 2 x 10 2 Như v y: trong 1g th c ph m có 1,2 × 10 vi khu n S.faecalis 3. Phương pháp màng l c (dùng cho th c ph m d ng l ng có th th m qua màng l c) L c 100ml dùng d ch th c ph m, sau đó đ t màng l c lên trên đĩa th ch TTC natri azit r i ti n hành như đ m trên đĩa. Sơ đ đ nh lư ng S. faecalis PH L C M TS MÔI TRƯ NG THƯ NG DÙNG Đ XÉT NGHI M S.faecalis 1. Canh thang Natri azit Pepton 20,0g Đư ng glucoza 15,0g Natri chlorua (NaCl) 5,0g 12
  5. K2HPO4 2,7g Natri azit 0,4g Bromocresol màu tía 0,015g Nư c c t 1000ml Cách pha: - Cho t t c (tr natri azit) vào n i r i đun cho tan, l c, ch nh pH sao cho sau khi h p ti t trùng O là 7,2. H p 121 C/15 phút. - Natri azit: Pha trong nư c c t cho tan (thư ng pha t l 1%), l c vô khu n, đóng vào bình O O t i màu đ b o qu n 4 C. Cho vào canh thang đã h p và đ ngu i (kho ng 50 C) tùy theo th tích đ đ t n ng đ cu i cùng là 0,04%. - Canh thang đ c cũng đư c pha như trên nhưng t t c các ch t đ u có kh i lư ng g p đôi (tr nư c). 2. Th ch TTC Natri azit (Th ch Slanetz & Bartley) Pepton 20,0g Cao n m men 5,0g Đư ng glucoza 2,0g K2HPO4 4,0g Natri azit 0,4g Triphenyltetrazoiumchlorit (TTC) 0,1g Agar 15,0g Nư c c t 1000ml pH 7,2 Cách pha - Cho t t c các ch t (tr natri azit và TTC) vào n i r i đun sôi cho tan, l c, ch nh pH và h p ti t O O trùng 121 C/15 phút. Đ ngu i kho ng 50 C. Cho dung d ch natri azit và TTC vào đ đ t n ng đ tương ng là 0,04% và 0,01%. - Pha TTC như pha natri azit trên. 3. Canh thang azit etyl màu tía Pepton 20,0g Đư ng glucoza 15,0g Natri chlorua (NaCl) 5,0g K2HPO4 2,7g Natri azit 0,4g Azit etyl màu tía 0,00083g Nư c c t 1000ml Cách pha: Như pha canh thang natri azit 4, Nư c pepton 0,1% Pepton 1,0g 13
  6. Nư c c t 1000ml * Ch nh pH = 7,2 Sơ đ đ nh lư ng P. aeruginosa a) Xác đ nh n ng đ formaldehyd ban đ u: b) Pha dung d ch formaldehyd n ng đ 10 ppm: -1 -1 -2 10 x ppm (1000 x ppm) 10 10 10 UV - VIS đông l i đem - Quinolin Qui nolin Sơ đ đ nh lư ng Sơ đ đ nh lư ng Sơ đ đ nh lư ng Sơ đ đ nh lư ng B.cereus trong th c ph m 14
Đồng bộ tài khoản