Quyết định số 3353/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
69
lượt xem
1
download

Quyết định số 3353/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3353/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phân công quản lý, thực hiện các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp quyết định đầu tư do Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3353/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM QU N GÒ V P c l p – T do – H nh phúc ***** ******* S : 3353/Q -UBND Gò V p, ngày 05 tháng 12 năm 2007 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY NNH PHÂN CÔNG QU N LÝ, TH C HI N CÁC D ÁN U TƯ XÂY D NG S D NG V N NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C DO CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN QU N GÒ V P QUY T NNH U TƯ. Y BAN NHÂN DÂN QU N GÒ V P Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2006; Căn c Quy t nh 126/2007/Q -UBND ngày 20 tháng 10 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v vi c ban hành quy nh v qu n lý th c hi n các d án u tư s d ng v n ngân sách nhà nư c c a Thành ph H Chí Minh; Xét ngh c a Trư ng Phòng Tài chính - K ho ch t i T trình s 421/TTr-TCKH ngày 17/11/2007, k t qu bi u quy t c a UBND qu n t i kỳ h p ngày 19/11/2007 và ý ki n c a Ban thư ng v Qu n y phiên h p ngày 28/11/2007, QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh phân công qu n lý, th c hi n các d án u tư xây d ng s d ng v n ngân sách nhà nư c do Ch t ch y ban nhân dân qu n Gò V p quy t nh u tư. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Nh ng v n khác không nêu t i Quy t nh này thì áp d ng các qui nh ban hành t i Quy t nh 126/2007/Q - UBND. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân - y ban nhân dân qu n, Trư ng Phòng Tài chính - K ho ch, Trư ng Phòng Qu n lý ô th , Trư ng Phòng Tài nguyên – Môi trư ng, Giám c Kho b c Nhà nư c qu n Gò V p, Giám c Công ty D ch v Công ích qu n Gò V p, Ch t ch y ban nhân dân 16 phư ng, các Ch u tư và Th trư ng các Phòng – Ban có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nơi nh n: - Như i u 3; - Thư ng tr c Qu n y; - TT. H ND-UBND qu n; - y ban MTTQ qu n; - Lưu: VT. Trương Văn Non
 2. QUY NNH V PHÂN CÔNG QU N LÝ, TH C HI N CÁC D ÁN U TƯ XÂY D NG S D NG V N NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C DO CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN QU N GÒ V P QUY T NNH U TƯ. (Ban hành kèm theo quy t nh 3353/Q -UBND ngày 05/12/2007 c a UBND Qu n Gò V p) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh: 1. Quy nh này phân công qu n lý, th c hi n i v i các d án u tư xây d ng không nh m m c ích kinh doanh (k c các d án xây d ng nhà ) s d ng các ngu n v n sau: - Ngu n v n ngân sách nhà nư c c a qu n. - Ngu n v n ngân sách thành ph phân c p cho qu n. - Ngu n v n ngân sách c a thành ph ( i v i các d án thành ph phân c p cho qu n quy t nh u tư). - V n s nghi p kinh t . -V nv n ng óng góp xây d ng h t ng. - S d ng h n h p nhi u ngu n v n khác nhau nhưng trong ó v n ngân sách Nhà nư c c a qu n có t l l n nh t và chi m t 30% t ng v n u tư tr lên. 2. Ch t ch y ban nhân dân qu n quy t nh u tư và t ch c th c hi n i v i các d án nhóm C do các ơn v tr c thu c qu n làm ch u tư, s d ng ngu n v n nêu i m 1 ho c sau khi các d án ã ư c H i ng nhân dân thành ph thông qua ch trương u tư và ư c y ban nhân dân thành ph giao k ho ch v n chuNn b u tư. Ch t ch y ban nhân dân qu n ch u trách nhi m thNm nh thi t k cơ s , quy t nh u tư, thNm nh và phê duy t các n i dung liên quan n công tác u th u, t ch c tri n khai th c hi n d án cho n khi hoàn thành, nghi m thu bàn giao và quy t toán công trình (tr các d án thu c chuyên ngành công ngh thông tin, bưu chính, vi n thông). Ngh nh 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005 c a Chính ph và Ngh nh 112/2006/N -CP ngày 29/09/2006 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh 16/2005/N -CP v qu n lý d án u tư xây d ng công trình quy nh các d án nhóm C bao g m: STT Lo i d án u tư xây d ng công trình T ng m c u tư
 3. 01 Các d án u tư xây d ng công trình: công nghi p Dư i 75 t ng i n, khai thác d u khí, hóa ch t, phân bón, ch t o máy, xi măng, luy n kim, khai thác ch bi n khoáng s n, các d án giao thông (c u, c ng bi n, c ng sông, sân bay, ư ng s t, ư ng qu c l ). Các trư ng ph thông n m trong quy ho ch (không k m c v n), xây d ng khu nhà . 02 Các d án u tư xây d ng công trình: th y l i, giao Dư i 50 t ng thông (không ph i là: c u, c ng bi n, c ng sông, sân bay, ư ng s t, ư ng qu c l ), c p thoát nư c và công trình h t ng k thu t, k thu t i n, s n xu t thi t b thông tin, i n t , tin h c, hóa dư c, thi t b y t , công trình cơ khí khác, s n xu t v t li u, bưu chính, vi n thông. 03 Các d án u tư xây d ng công trình: công nghi p Dư i 40 t ng nh , sành s , th y tinh, in, vư n qu c gia, khu b o t n thiên nhiên, s n xu t nông, lâm nghi p, nuôi tr ng th y s n, ch bi n nông, lâm s n. 04 Các d án u tư xây d ng công trình: y t , văn hóa, Dư i 15 t ng giáo d c, phát thanh, truy n hình, xây d ng dân d ng khác (tr xây d ng khu nhà ), kho tàng, du l ch, th d c th thao, nghiên c u khoa h c và các d án khác. i u 2. i tư ng áp d ng: 1. Các t ch c, cá nhân ư c giao nhi m v qu n lý, th c hi n các d án u tư do Ch t ch y ban nhân dân qu n quy t nh u tư. 2. Các t ch c, cá nhân có ho t ng liên quan n công tác qu n lý, th c hi n các d án u tư do Ch t ch y ban nhân dân qu n quy t nh u tư. Chương 2: CH U TƯ; NHI M V , QUY N H N C A CH U TƯ i u 3. Ch u tư: 1. Ch u tư là ngư i s h u v n ho c là ngư i ư c giao qu n lý và s d ng v n u tư xây d ng công trình. 2. Ch u tư xây d ng công trình do ngư i quy t nh u tư quy t nh trư c khi l p d án u tư xây d ng công trình phù h p v i Lu t Ngân sách Nhà nư c. i u 4. Nhi m v , quy n h n c a Ch u tư: 1. Vi c xác nh ch u tư, nhi m v , quy n h n c a ch u tư th c hi n theo các quy nh hi n hành.
 4. 2. Trư ng h p ơn v qu n lý, s d ng công trình không năng l c ( i u ki n v t ch c, nhân l c, th i gian và các i u ki n c n thi t khác th c hi n) làm ch u tư, ho c chưa xác nh ư c ơn v qu n lý, s d ng công trình thì ngư i quy t nh u tư giao cho ơn v khác năng l c làm ch u tư và th c hi n như sau: i v i trư ng h p ơn v qu n lý, s d ng công trình không ư c giao làm ch u tư thì ơn v qu n lý, s d ng công trình ph i có văn b n c ngư i tham gia v i ch u tư qu n lý d án u tư xây d ng và t ch c ti p nh n công trình ưa vào khai thác s d ng. Ch u tư có trách nhi m b trí ngư i c a ơn v qu n lý, s d ng công trình vào v trí phù h p ư c tham gia qu n lý ngay t khâu l p d án n khi bàn giao ưa công trình vào s d ng m b o hi u qu và m c tiêu c a d án. 3. i v i trư ng h p ơn v qu n lý, s d ng công trình ã ư c giao làm ch u tư nhưng xét th y mình không năng l c ( i u ki n v t ch c, nhân l c, th i gian và các i u ki n c n thi t khác th c hi n) thì ch u tư có th thuê tư v n qu n lý d án. Vi c thuê t ch c tư v n, nhi m v , quy n h n c a các bên ph i th c hi n theo úng các quy nh c a pháp lu t. Chương 3: QUY HO CH, K HO CH U TƯ i u 5. Qu n lý u tư theo quy ho ch: 1. i v i các d án thu c khu v c chưa có quy ho ch ngành, quy ho ch chi ti t xây d ng ô th ư c c p có thNm quy n phê duy t: Giao Phòng Qu n lý ô th có ý ki n v ch c năng s d ng t (sau khi th ng nh t ý ki n v i Phòng Tài nguyên và Môi trư ng), cung c p các thông tin có liên quan n a i m xây d ng, quy ho ch, ki n trúc và quy mô dân s c a d án (n u là d án phát tri n nhà ). Trong trư ng h p c n thi t, Phòng Qu n lý ô th tham mưu văn b n cho y ban nhân dân qu n h i ý ki n S Quy ho ch - Ki n trúc v quy ho ch, ki n trúc ho c S qu n lý ngành v quy ho ch phát tri n ngành ( i v i các d án có liên quan n quy ho ch ngành). 2. Th i h n cung c p các thông tin nêu trên trong th i gian không quá 07 (b y) ngày làm vi c; trong trư ng h p c n ph i h i ý ki n c a các S thì th i gian có th kéo dài thêm nhưng t i a không quá 15 (mư i lăm) ngày làm vi c, k t khi nh n ư c yêu c u b ng văn b n c a ch u tư. 3. i v i các d án s a ch a, nâng c p nhưng không làm thay i ch c năng, không m r ng di n tích xây d ng, không tăng chi u cao, không vi ph m l gi i, không thu c di n ph i di d i do gây ô nhi m môi trư ng và phù h p v i quy ho ch thì không ph i th c hi n vi c tho thu n v quy ho ch, ki n trúc, ph i có ý ki n Phòng Qu n lý ô th s phù h p v công năng s d ng công trình sov i ch c năng s d ng ã ư c c p có thNm quy n phê duy t trong 5 ngày làm vi c. i u 6. K ho ch u tư: 1. i u ki n ghi k ho ch u tư: th c hi n theo các quy nh hi n hành. 2. L p k ho ch v n u tư, v n s nghi p có tính ch t u tư:
 5. a. Hàng năm, trong th i gian l p d toán ngân sách (t tháng 07 n tháng 10 c a năm trư c kỳ k ho ch), các ơn v căn c vào nhu c u u tư xây d ng c a ơn v mình và g i công văn n y ban nhân dân qu n ngh t ch c kh o sát, t ng h p vào k ho ch u tư xây d ng theo phân công như sau: - i v i công trình s a ch a nhà thu c s h u Nhà nư c do Công ty D ch v Công ích qu n Gò V p qu n lý: Giao Công ty D ch v Công ích qu n Gò V p làm ch u tư, có trách nhi m ti p nh n ơn xin s a ch a c a các i tư ng ang qu n lý (có xác nh n c a y ban nhân dân phư ng s t i), ch ng ph i h p v i y ban nhân dân phư ng và Phòng Tài chính - K ho ch th c hi n kh o sát trình y ban nhân dân qu n ch p thu n ch trương l p k ho ch s a ch a. - i v i các công trình duy tu thoát nư c, s a ch a ư ng, h m, v a hè, công viên: Giao Phòng Qu n lý ô th qu n lý, ti p nh n công văn ngh s a ch a c a 16 phư ng, ch ng ph i h p v i y ban nhân dân phư ng, Công ty d ch v công ích qu n Gò V p và Phòng Tài chính - K ho ch th c hi n kh o sát trình y ban nhân dân qu n ch p thu n ch trương l p k ho ch s a ch a, c i t o (K ho ch m b o giao thông hàng năm). - i v i công trình s a ch a tr s các cơ quan hành chính, trư ng h c và các công trình phúc l i công c ng thu c qu n qu n lý: Các ơn v qu n lý, s d ng g i công văn ngh s a ch a n y ban nhân dân qu n, y ban nhân dân qu n s phân công các cơ quan tham mưu ph i h p th c hi n kh o sát, trình y ban nhân dân qu n ch p thu n ch trương l p k ho ch s a ch a. - i v i công trình xây d ng m i: sau khi y ban nhân dân qu n có văn b n thu n ch trương u tư và giao nhi m v làm ch u tư thì ch u tư có trách nhi m g i văn b n ch p thu n ch trương n Phòng Tài chính - K ho ch ghi k ho ch v n. Giao Phòng Tài chính - K ho ch có nhi m v t ng h p k ho ch u tư xây d ng t i các i m nêu trên; căn c vào quy t nh c a y ban nhân dân thành ph v vi c giao k ho ch v n hàng năm, cân i các ngu n v n l p k ho ch u tư xây d ng trình y ban nhân dân qu n phê duy t. Th i gian các ơn v l p k ho ch u tư xây d ng g i v Phòng Tài chính - K ho ch t ng h p ph i trư c ngày 01 tháng 10 c a năm trư c năm k ho ch hàng năm. b. i u ch nh k ho ch: Các ơn v có nhu c u i u ch nh k ho ch ph i có công văn ngh g i Phòng Tài chính - K ho ch t ng h p, trình y ban nhân dân qu n quy t nh i u ch nh, b sung k ho ch u tư xây d ng. Th i gian các ơn v g i công văn ngh v Phòng Tài chính - K ho ch t ng h p ph i trư c ngày 01 tháng 07 và 01 tháng 10 hàng năm. Th i gian và v n b trí k ho ch th c hi n các d án là không quá 02 (hai) năm. Quá 02 (hai) năm, n u d án v n chưa ch m d t u tư thì ch u tư ph i có văn b n báo cáo gi i trình cho y ban nhân dân qu n và ph i ư c y ban nhân dân qu n ch p thu n gia h n b ng văn b n; n u không ư c y ban nhân dân qu n gia h n, ch u tư ph i ch m d t th c hi n d án và có trách nhi m t t toán công trình.
 6. 3. Tri n khai, phân kỳ k ho ch: a. Sau khi nh n ch tiêu k ho ch năm, các ch u tư ph i ti n hành tri n khai, phân kỳ k ho ch i v i t ng công trình như sau: - Th i gian l p và hoàn thành th t c u tư. - Th i gian tri n khai thi công (kh i công và hoàn thành). - Ti n gi i ngân v n. b. Báo cáo tri n khai, phân kỳ k ho ch ư c ch u tư g i n y ban nhân dân qu n, Phòng Qu n lý ô th và Phòng Tài chính - K ho ch. Giao Phòng Qu n lý ô th và Phòng Tài chính - K ho ch theo dõi, cùng ph i h p th c hi n trong công tác thNm nh, gi i ngân; m b o hoàn thành k ho ch năm. 4. Báo cáo tình hình th c hi n k ho ch u tư xây d ng: a. Các ch u tư có nhi m v báo cáo công khai d án u tư; báo cáo kh i lư ng xây d ng, ch t lư ng công trình, tình hình gi i ngân kh i lư ng d án hoàn thành và ki n ngh các bi n pháp t ch c th c hi n k ho ch u tư theo úng ti n nh kỳ hàng tháng (trư c ngày 01 c a tháng sau); báo cáo công tác giám sát u tư, báo cáo công tác u th u, báo cáo quy ch giám sát u tư c a c ng ng, báo cáo công tác quy t toán nh kỳ hàng quý (không quá ngày 20 tháng th 3 c a quý); và các báo cáo khác theo quy nh c a y ban nhân dân qu n và thành ph . b. Giao Phòng Tài chính - K ho ch t ng h p, tham mưu y ban nhân dân qu n l p báo cáo hàng tháng tình hình th c hi n k ho ch u tư xây d ng (ngu n v n ngân sách t p trung c a thành ph , ngân sách thành ph phân c p cho qu n qu n lý, ngu n v n ngân sách qu n), các báo cáo khác theo yêu c u c a S Tài chính, S K ho ch - u tư và báo cáo tình hình th c hi n u tư xây d ng nh kỳ hàng tháng (trư c ngày 10 c a tháng sau), hàng quý (không quá ngày 25 tháng th 3 c a quý), 06 tháng và c năm (không quá ngày 25 tháng 6 và ngày 25 tháng 12) g i y ban nhân dân qu n, ng th i xu t y ban nhân dân qu n các bi n pháp nh m y nhanh ti n th c hi n d án. Phòng Tài chính - K ho ch có trách nhi m tham mưu y ban nhân dân qu n không ghi k ho ch v n ho c quy t toán v n n u các ch u tư không th c hi n báo cáo công tác giám sát, ánh giá d án u tư theo úng n i dung và th i gian quy nh. Chương 4: GIAI O N CHU N BN U TƯ i u 7. L p d án u tư: 1. Ch u tư ch u trách nhi m t ch c l p d án u tư theo các quy nh hi n hành.
 7. Ch u tư có th thuê ơn v tư v n có ch c năng th c hi n công vi c trên; vi c l a ch n tư v n th c hi n theo các quy nh hi n hành. 2. Th i gian l p d án ư c tính t khi có quy t nh giao k ho ch v n chuNn b u tư n khi ch u tư trình duy t d án. Th i gian l p d án không quá 06 (sáu) tháng. Trong trư ng h p u th u l a ch n tư v n l p d án ho c ph i t ch c thi tuy n thi t k ki n trúc công trình, th i gian l p d án ư c kéo dài thêm nhưng không quá 03 (ba) tháng. i u 8. ThNm nh thi t k cơ s : Sau khi l p xong thi t k cơ s , ch u tư có trách nhi m trình Phòng Qu n lý ô th thNm nh. 1. Giao Phòng Qu n lý ô th ch u trách nhi m thNm nh thi t k cơ s c a các d án u tư xây d ng. N i dung thi t k cơ s , h sơ trình thNm nh, n i dung thNm nh thi t k ư c th c hi n theo các quy nh hi n hành. 2. Th i gian thNm nh thi t k cơ s t i a không quá 10 (mư i) ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l . Trư ng h p không i u ki n xem xét phê duy t thi t k cơ s ho c c n s a i, b sung, hoàn thi n, Phòng Qu n lý ô th có trách nhi m thông báo b ng văn b n (ch m t l n) t t c các n i dung yêu c u ch u tư s a i, b sung, hoàn thi n m b o thi t k cơ s i u ki n phê duy t, trong th i gian t i a không quá 05 (năm) ngày làm vi c k t khi nh n ư c h sơ trình thNm nh thi t k cơ s . Ch u tư có trách nhi m ch nh s a và b sung h sơ theo yêu c u c a Phòng Qu n lý ô th trong th i gian không quá 20 (hai mươi) ngày làm vi c. Phòng Qu n lý ô th có trách nhi m g i k t qu thNm nh thi t k cơ s n Phòng Tài chính - K ho ch, ng th i g i cho S Xây d ng m t b n. 3. Trư ng h p ch t lư ng h sơ ư c ngh thNm nh thi t k cơ s không cao, ph i i u ch nh nhi u hơn 02 (hai) l n nhưng v n không t yêu c u, Phòng Qu n lý ô th ư c quy n ra văn b n không thNm nh nhưng v n thu l phí thNm nh thi t k cơ s . Phòng Qu n lý ô th có trách nhi m báo cáo y ban nhân dân qu n v hư ng x lý i v i các trư ng h p này. i u 9. ThNm nh d án: Sau khi l p thi t k cơ s và d án u tư, thNm nh xong thi t k cơ s , ch u tư có trách nhi m trình thNm nh d án u tư. Ch u tư có th trình h sơ trình thNm nh d án cùng lúc v i h sơ trình thNm nh thi t k cơ s . 1. T ch c thNm nh d án: Giao Phòng Tài chính - K ho ch ti p nh n và thNm nh d án, trình y ban nhân dân qu n phê duy t quy t nh u tư các d án. N i dung d án u tư, h sơ trình
 8. thNm nh, n i dung thNm nh d án u tư ư c th c hi n theo các quy nh hi n hành. 2. Th i gian thNm nh d án: a. Th i gian thNm nh d án t i a không quá 10 (mư i) ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l . b. Trư ng h p chưa i u ki n xem xét thNm nh d án ho c c n ph i s a i, b sung hoàn thi n d án, Phòng Tài chính - K ho ch có trách nhi m thông báo b ng văn b n (ch m t l n) t t c các n i dung yêu c u ch u tư s a i b sung, trong th i gian t i a không quá 5 (năm) ngày làm vi c, k t khi nh n ư c h sơ d án. c. Trư ng h p d án ã ch nh s a nhi u hơn 2 (hai) l n nhưng v n không t yêu c u, Phòng Tài chính - K ho ch ra văn b n không thNm nh nhưng v n thu l phí thNm nh. Phòng Tài chính - K ho ch có trách nhi m báo cáo y ban nhân dân qu n v hư ng x lý i v i các trư ng h p này. 3. i v i các d án ch l p báo cáo kinh t - k thu t xây d ng công trình: Ch u tư có trách nhi m t ch c thNm nh thi t k b n v thi công và t ng d toán công trình trư c ngư i quy t nh u tư phê duy t Báo cáo kinh t - k thu t, trư ng h p c n thi t thì có th thuê tư v n thNm tra làm cơ s cho vi c thNm nh. i v i công trình có liên quan n môi trư ng; phòng ch ng cháy, n ; an ninh, qu c phòng thì khi thNm nh thi t k b n v thi công ph i l y ý ki n c a các cơ quan qu n lý v lĩnh v c này. 4. i v i các d án u tư mua s m máy móc thi t b mà không có xây l p: Giao Phòng Tài chính - K ho ch làm u m i thNm nh v giá máy móc, thi t b trư c khi ch u tư trình thNm nh d án. Th i gian Phòng Tài chính - K ho ch thNm nh v giá máy móc, thi t b t i a không quá 07 (b y) ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l . Căn c d án u tư ư c duy t, ch u tư ch u trách nhi m l p và phê duy t d toán. i v i các trư ng h p mua s m máy móc, trang thi t b không có xây l p và ư c y ban nhân dân qu n cho phép không ph i l p d án (ho c Báo cáo kinh t - k thu t), Phòng Tài chính - K ho ch có trách nhi m hư ng d n ch u tư l p d toán, trình Phòng Tài chính - K ho ch thNm nh, xu t y ban nhân dân qu n phê duy t. 5. i v i các d án s d ng ngu n v n ngân sách qu n ã ư c y ban nhân dân qu n cho phép tách ph n gi i phóng m t b ng thành d án c l p th c hi n trư c: Giao Phòng Tài chính - K ho ch ch u trách nhi m t ch c thNm nh trình y ban nhân dân qu n phê duy t d án (phương án) gi i phóng m t b ng. 6. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trư ng ph i h p v i S Tài nguyên và Môi trư ng thNm nh Báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng (n u có); Phòng Tài nguyên và Môi trư ng có trách nhi m ph i công b công khai danh m c nh ng d án ph i l p Báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng. i v i các d án không thu c i tư ng ph i l p Báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng, ch u tư ph i th c hi n ăng ký B n cam
 9. k t b o v môi trư ng theo các quy nh hi n hành, trư c khi trình duy t d án. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trư ng thNm nh và trình y ban nhân dân qu n ký Gi y xác nh n ăng ký B n cam k t b o v môi trư ng trong th i gian t i a không quá 05 (năm) ngày. i u 10. V l p và phê duy t thi t k k thu t (thi t k b n v thi công), d toán, t ng d toán: 1. L p thi t k k thu t (thi t k b n v thi công), d toán, t ng d toán: a. Ch u tư t t ch c l a ch n ơn v tư v n l p thi t k k thu t (thi t k b n v thi công), d toán, t ng d toán theo các quy nh hi n hành. b. Th i gian l a ch n tư v n l p thi t k k thu t (thi t k b n v thi công), d toán, t ng d toán. i v i trư ng h p ch nh th u, t i a không quá 01 (m t) tháng; i v i trư ng h p u th u, t i a không quá 03 (ba) tháng, k t khi có quy t nh u tư. 2. ThNm nh và phê duy t thi t k k thu t (thi t k b n v thi công), d toán, t ng d toán: a. Ch u tư t t ch c thNm nh và phê duy t thi t k k thu t (thi t k b n v thi công), d toán, t ng d toán và g i các quy t nh phê duy t n y ban nhân dân qu n, Phòng Qu n lý ô th và Phòng Tài chính - K ho ch trong th i gian t i a không quá 07 (b y) ngày làm vi c k t ngày phê duy t. b. Trư ng h p ch u tư không năng l c thNm nh thì ư c phép thuê các t ch c, cá nhân tư v n có năng l c thNm tra thi t k , d toán công trình làm cơ s ch u tư thNm nh, phê duy t. 3. Th i gian l p, thNm nh và phê duy t thi t k k thu t (thi t k b n v thi công), d toán, t ng d toán: Th i gian th c hi n hoàn thành vi c l p, thNm nh và phê duy t thi t k k thu t (thi t k b n v thi công), d toán, t ng d toán không quá 06 (sáu) tháng k t ngày ký h p ng tư v n. Riêng i v i trư ng h p ph i thi t k ba bư c, th i gian th c hi n hoàn thành các n i dung nêu trên ư c kéo dài thêm 03 (ba) tháng. i u 11. V Gi y phép xây d ng: 1. i v i các công trình xây d ng trư c khi kh i công ph i có gi y phép xây d ng, giao Phòng Qu n lý ô th là cơ quan ti p nh n, thNm nh và trình y ban nhân dân qu n c p phép xây d ng cho các d án. 2. Th i h n c p phép xây d ng không quá 20 (hai mươi) ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l . 3. Các n i dung v Gi y phép xây d ng th c hi n úng theo các quy nh hi n hành.
 10. Chương 4: TH C HI N D ÁN U TƯ i u 12. L p, thNm nh và phê duy t k ho ch u th u, k t qu u th u: Tùy theo quy mô, tính ch t c a các gói th u trong d án, ch u tư ph i ch u trách nhi m th c hi n u th u và m b o th i gian úng theo các quy nh hi n hành. 1. L p k ho ch u th u, k t qu u th u: a. Sau khi có quy t nh phê duy t Báo cáo kinh t - k thu t xây d ng công trình (ho c quy t nh phê duy t thi t k k thu t thi công, t ng d toán), ch u tư t t ch c ho c thuê ơn v tư v n l p k ho ch u th u. Ch u tư có trách nhi m trình k ho ch u th u cho ngư i quy t nh u tư xem xét, phê duy t. b. Sau khi t ch c u th u, trên cơ s xem xét báo cáo k t qu l a ch n nhà th u, h sơ trình duy t do bên m i th u báo cáo, ch u tư l p báo cáo trình ngư i quy t nh u tư xem xét, quy t nh. 2. ThNm nh k ho ch u th u và k t qu u th u: Giao Phòng Tài chính - K ho ch thNm nh k ho ch u th u và k t qu u th u, trình y ban nhân dân qu n xem xét, phê duy t. N i dung k ho ch u th u và báo cáo k t qu u th u, h sơ trình thNm nh, n i dung thNm nh k ho ch u th u và k t qu u th u ư c th c hi n theo các quy nh hi n hành. 3. Th i gian thNm nh, phê duy t k ho ch u th u và k t qu u th u: - Th i gian thNm nh cho m i công vi c k ho ch u th u ho c k t qu u th u t i a không quá 20 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l . - Th i gian ngư i quy t nh u tư phê duy t cho m i công vi ck ho ch u th u ho c k t qu u th u t i a không quá 10 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c báo cáo c a ch u tư, báo cáo thNm nh c a Phòng Tài chính - K ho ch và ý ki n c a các cơ quan có liên quan (n u có). 4. Thông báo k t qu u th u: Ch u tư có trách nhi m t ch c thông báo k t qu u th u cho các nhà th u tham d sau khi nh n ư c quy t nh phê duy t k t qu u th u, riêng i v i nhà th u trúng th u còn ph i g i k ho ch thương th o, hoàn thi n h p ng. i u 13. Tri n khai thi công: 1. Sau khi có quy t nh phê duy t k t qu u th u và thương th o ký k t h p ng giao nh n th u xây l p, ch u tư m i ư c phép tri n khai thi công xây d ng, ch
 11. u tư ph i m b o y các th t c c n thi t trư c khi kh i công công trình, nghiêm c m vi c v a l p h sơ d án v a thi công. Trư ng h p c p bách ph i ư c s ch p thu n b ng văn b n c a Ch t ch y ban nhân dân qu n. Khi ký h p ng thi công, ch u tư ph i ng th i tri n khai công tác giám sát thi công công trình, h p ng b o hi m công trình theo quy nh. 2. Ch u tư có trách nhi m ki m tra t t c các i u ki n theo quy nh hi n hành trư c khi ký l nh kh i công xây d ng công trình. i u 14. Giám sát, ánh giá u tư: 1. Giao Phòng Tài chính - K ho ch ch u trách nhi m giám sát, ánh giá u tư i v i các d án do y ban nhân dân qu n tr c ti p quy t nh u tư; t ng h p, tham mưu cho y ban nhân dân qu n báo cáo y ban nhân dân thành ph theo nh kỳ hàng quý (không quá ngày 25 tháng th 3 c a quý) vi c th c hi n công tác giám sát, ánh giá t ng th u tư c a qu n. 2. V công tác giám sát u tư c ng ng: th c hi n theo các quy nh hi n hành. i u 15. Qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng: 1. Giao Phòng Qu n lý ô th có trách nhi m theo dõi vi c tuân th quy nh v qu n lý ch t lư ng công trình i v i công trình thu c d án u tư do y ban nhân dân qu n quy t nh u tư và c p phép xây d ng. - Phòng Qu n lý ô th có trách nhi m theo dõi, xu t ph i h p v i S Xây d ng, các cơ quan ơn v qu n lý nhà, ch s h u, ch qu n lý s d ng nhà ti n hành ki m tra, th ng kê tình tr ng nhà công s , nhà , các khu nhà t p th cũ, chung cư xu ng c p không m b o an toàn có gi i pháp kh c ph c; hư ng d n gi i quy t nh ng hư h ng công trình lân c n do vi c thi công xây d ng công trình m i gây ra và báo cáo k t qu v S Xây d ng. - Hàng năm, Phòng Qu n lý ô th tham mưu y ban nhân dân qu n quy t nh duy t k ho ch ki m tra ch t lư ng công trình và t ch c th c hi n. Phòng Qu n lý ô th t ng h p k t qu ki m tra ch t lư ng công trình, tham mưu cho y ban nhân dân qu n báo cáo hàng quý và t ng h p 6 tháng, c năm g i v S Xây d ng; th i gian g i báo cáo cho S Xây d ng, i v i báo cáo quý không quá ngày 25 tháng 3 c a quý, không quá ngày 25 tháng 6 và ngày 25 tháng 12 i v i báo cáo t ng h p 6 tháng, c năm. - Khi có ph n ánh b ng văn b n c a cá nhân, t ch c ho c ph n ánh c a các cơ quan thông tin i chúng v ch t lư ng xây d ng c a công trình c th , Phòng Qu n lý ô th ph i th c hi n vi c ki m tra hi n trư ng; sau khi ki m tra ph i báo cáo, xu t y ban nhân dân qu n bi n pháp x lý (n u có vi ph m). Th i gian th c hi n không quá 03 (ba) ngày làm vi c, k t khi nh n ư c ph n ánh. K t qu x lý ph i báo cáo và tham mưu b ng văn b n ngay cho y ban nhân dân qu n báo cáo y ban nhân dân thành ph , các cơ quan ch c năng theo quy nh và tr l i cho cá nhân, t ch c ph n ánh.
 12. 2. N i dung qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng; qu n lý v ti n , kh i lư ng thi công, an toàn lao ng, môi trư ng xây d ng; c p Gi y ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công trình xây d ng th c hi n úng theo các quy nh hi n hành. Chương 5: K T THÚC XÂY D NG, ƯA D ÁN VÀO KHAI THÁC S D NG i u 16. Nghi m thu, bàn giao công trình xây d ng: 1. Công tác nghi m thu công trình xây d ng ph i ư c ti n hành úng theo các quy nh hi n hành v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng và các quy nh hi n hành. 2. Công trình xây d ng ch ư c bàn giao toàn b cho ch u tư khi ã xây l p hoàn ch nh theo thi t k ư c duy t, v n hành úng yêu c u k thu t và nghi m thu t yêu c u ch t lư ng. Biên b n nghi m thu là cơ s pháp lý ch u tư ưa công trình vào khai thác s d ng, quy t toán v n u tư và xác nh th i gian b o hành công trình. i u 17. Quy t toán v n u tư: 1. Giao Phòng Tài chính - K ho ch ch u trách nhi m thNm nh, trình y ban nhân dân qu n phê duy t quy t toán v n u tư c a các d án do y ban nhân dân qu n quy t nh u tư. Tùy theo quy mô, tính ch t c a d án, Phòng Tài chính - K ho ch xu t y ban nhân dân qu n yêu c u ki m toán báo cáo quy t toán v n u tư. Vi c ki m toán quy t toán d án hoàn thành t ch c th c hi n theo các quy nh hi n hành. 2. N i dung báo cáo quy t toán, h sơ trình thNm nh, n i dung thNm nh quy t toán v n u tư và trách nhi m c a các bên liên quan th c hi n theo các quy nh hi n hành. 3. Th i gian l p báo cáo quy t toán d án hoàn thành ư c tính t ngày ký biên b n bàn giao ưa vào s d ng; th i gian ki m toán tính t ngày h p ng ki m toán có hi u l c; th i gian thNm nh, phê duy t quy t toán tính t ngày nh n h sơ quy t toán h p l . Th i gian quy nh c th như sau: D án Nhóm C L p Báo cáo KT-KT XD Th i gian l p Báo cáo quy t toán 06 tháng 03 tháng Th i gian ki m toán 04 tháng Th i gian thNm tra, phê duy t QT 04 tháng 03 tháng Trong th i gian 07 (b y) ngày làm vi c k t khi nh n bàn giao h sơ quy t toán h p l c a ch u tư, n u Phòng Tài chính - K ho ch không có yêu c u ch u tư b sung thì xem như ã nh n h sơ quy t toán. Chương 6:
 13. I U KHO N THI HÀNH i u 18. Ch t ch UBND, Th trư ng các cơ quan ơn v thu c UBND qu n, Ch t ch y ban nhân dân các phư ng ph i th c hi n các nhi m v theo úng th i gian quy nh c a Quy nh này và ph i ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân qu n n u x y ra tình tr ng th lý h sơ vư t quá th i gian quy nh. Khi h i ý ki n c a các cơ quan có liên quan, cơ quan h i ý ki n ph i nêu rõ chính ki n c a cơ quan mình. N u quá th i gian cho phép mà cơ quan ư c h i không tr l i, thì xem như ch p thu n v v n ư c h i ý ki n và ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v nh ng n i dung ư c h i ý ki n; cơ quan h i ý ki n th c hi n các bư c ti p theo mà không ph i ch văn b n c a cơ quan ư c h i ý ki n. i v i các d án c bi t ph c v nhi m v chính tr c a a phương, căn c văn b n ch o c a Ban thư ng v Qu n y, các cơ quan thu c UBND có trách nhi m thi hành, m b o th i gian ch t lư ng công trình. i u 19. Ch u tư có trách nhi m quy nh rõ trong h p ng vi c th c hi n các bi n pháp ch tài i v i ơn v tư v n u tư, ơn v thi công công trình úng theo Ngh nh s 126/2004/N -CP ngày 26 tháng 5 năm 2004 c a Chính ph và nh ng văn b n có liên quan quy nh v x ph t vi ph m hành chính trong ho t ng xây d ng, qu n lý công trình h t ng ô th và qu n lý s d ng nhà . i u 20. Giao cho Phòng N i v ph i h p v i các phòng ban liên quan xu t i u ng b trí cán b phù h p cho các công vi c c a các phòng ư c giao nhi m v phát sinh theo qui nh này trư c ngày 30/11/2007. Các ơn v ư c giao nhi m v theo quy nh ti n hành i u ch nh b sung qui ch t ch c, làm vi c trư c ngày 31/12/2007, m b o m i công vi c ư c giao u có ngư i ch u trách nhi m trình Ch t ch UBND qu n xét duy t ban hành và th c hi n. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Trương Văn Non
Đồng bộ tài khoản