Quyết định số 3355/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc hạng mục giải phóng mặt bằng dự án xây dựng nhà ga hành khách T2 - cảng hàng không quốc tế Nội Bài do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
65
lượt xem
7
download

Quyết định số 3355/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc hạng mục giải phóng mặt bằng dự án xây dựng nhà ga hành khách T2 - cảng hàng không quốc tế Nội Bài do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3355/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc hạng mục giải phóng mặt bằng dự án xây dựng nhà ga hành khách T2 - cảng hàng không quốc tế Nội Bài do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3355/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc hạng mục giải phóng mặt bằng dự án xây dựng nhà ga hành khách T2 - cảng hàng không quốc tế Nội Bài do Bộ Giao thông vận tải ban hành

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------ c l p - T do - H nh phúc --------- S : 3355/Q -BGTVT Hà N i, ngày 5 tháng 11 năm 2008 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T K HO CH U TH U CÁC GÓI TH U THU C H NG M C GPMB D ÁN XÂY D NG NHÀ GA HÀNH KHÁCH T2 - C NG HKQT N I BÀI B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Xây d ng s 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 c a Qu c h i; Căn c Lu t u th u s 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 c a Qu c h i; Căn c Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07/2/2005 và ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29/9/2006 c a Chính ph v vi c qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Căn c Ngh nh 58/2008/N -CP ngày 05/5/2008 c a Chính ph v vi c hư ng d n thi hành Lu t u th u và l a ch n nhà th u xây d ng theo Lu t Xây d ng; Căn c các Công văn c a Th tư ng Chính ph : S 101/TTg-CN ngày 16/1/2006 v vi c cho phép u tư xây d ng d án Nhà ga hành khách T2, s 653/TTg-KTN ngày 02/5/2008 v cơ ch tri n khai D án Nhà ga hành khách T2, s 1178/TTg-KTTH ngày 18/7/2008 v vi c ng v n th c hi n GPMB D án Nhà ga hành khách T2; Căn c Thông báo s 159/TB-VPCP ngày 07/7/2008 c a Văn phòng Chính ph thông báo ý ki n c a Phó th tư ng Chính ph Hoàng Trung H i v d án Nhà ga hành khách T2, C ng hàng không qu c t N i Bài; Căn c Quy t nh s 468/Q -BGTVT ngày 25/2/2008 c a B trư ng B GTVT v vi c giao ch u tư d án Xây d ng nhà ga hành khách T2 - C ng HKQT N i Bài cho C m c ng hàng không mi n B c; Căn c Quy t nh s 656/Q -BGTVT ngày 17/3/2008 c a B trư ng B GTVT v vi c phê duy t phương án t ng m t b ng D án Xây d ng Nhà ga hành khách T2; Căn c Quy t nh s 3252/Q -BGTVT ngày 27/10/2008 c a B trư ng B GTVT v vi c phê duy t k ho ch u th u các gói th u thu c d án D án xây d ng nhà ga hành khách T2 - C ng hàng không qu c t N i Bài; Căn c Quy t nh s 1687/Q -BQP ngày 16/6/2008 c a B trư ng B Qu c Phòng v vi c phê duy t phương án k thu t thi công, d toán rà phá bom, mìn, v t n D án xây d ng nhà ga hành khách T2; Xét ngh c a C m c ng hàng không mi n B c t i t trình s 2197/CCMB-PMUT2 ngày 23/10/2008 v vi c phê duy t k ho ch u th u các gói th u thu c h ng m c GPMB c a D án xây d ng nhà ga hành khách T2- C ng HKQT N i Bài; Trên cơ s báo cáo th m nh s 1440/CQLXD-GTC ngày 03/11/2008 c a C c Qu n lý xây d ng và CL CTGT v k ho ch u th u các gói th u thu c h ng m c GPMB - D án Xây d ng nhà ga hành khách T2 - C ng HKQT N i Bài; Theo ngh c a C c trư ng C c Qu n lý xây d ng và CL CTGT, QUY T NNH: i u 1. Ch p thu n ngh c a C m c ng hàng không mi n B c v k ho ch u th u các gói th u thu c h ng m c GPMB - D án Xây d ng nhà ga hành khách T2 - C ng HKQT N i Bài, v i n i dung như sau: 1. Gói th u s 3: - Tên gói th u: Kh o sát, l p phương án k thu t thi công - d toán và thi công rà phá bom mìn, v t n - Giá gói th u: 1.359.685.000 ng (Giá gói th u nêu trên xác nh trên cơ s quy t nh s 1687/Q -BQP ngày 16/6/2008 c a B Qu c phòng) - Ngu n v n: Ngân sách Nhà nư c - Hình th c l a ch n nhà th u: Ch nh th u - Th i gian l a ch n nhà th u: Tháng 11/2008 - Hình th c h p ng: Theo ơn giá - Th i gian th c hi n h p ng: 70 ngày. 2. Gói th u s 4: - Tên gói th u: Tư v n kh o sát, thi t k b n v thi công và d toán các h ng m c di d i ph c v gi i phóng m t b ng. - Giá gói th u (ư c tính): 1.931.849.619 ng. Giá tr d toán c a gói th u ư c duy t s là giá gói th u làm cơ s xem xét k t qu ch nh th u. - Ngu n v n: Ngân sách Nhà nư c. - Hình th c l a ch n nhà th u: Ch nh th u - Th i gian l a ch n nhà th u: Tháng 11/2008.
  2. - Hình th c h p ng: + Ph n thi t k : H p ng theo t l ph n trăm. + Ph n kh o sát: H p ng theo ơn giá. - Th i gian th c hi n h p ng: 60 ngày. i u 2. Căn c các n i dung duy t k ho ch u th u t i i u 1 c a Quy t nh này C m c ng hàng không mi n B c có trách nhi m t ch c tri n khai th c hi n m b o theo úng quy nh hi n hành c a Nhà nư c. i u 3. Các ông V trư ng các V K ho ch u tư, Tài chính, C c trư ng C c Qu n lý xây d ng và CL CTGT, C c trư ng C c Hàng không Vi t Nam, T ng giám c C m c ng hàng không mi n B c và Th trư ng các cơ quan, ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Như i u 3; - B trư ng ( b/c); - Kho b c NN; - Lưu VT, CQLXD (3). Ngô Th nh c

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản