Quyết định số 3365/QĐ-UB-QLĐT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
85
lượt xem
2
download

Quyết định số 3365/QĐ-UB-QLĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3365/QĐ-UB-QLĐT của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định phương pháp xác định giá trị nhà thuộc sở hữu nhà nước để bán cho người đang thuê tại thành phố Hồ Chí Minh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3365/QĐ-UB-QLĐT

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- Đ c l p – T do – H nh phúc ---------- S : 3365/QĐ-UB-QLĐT TP. H Chí Minh, ngày 08 tháng 10 năm 1994 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH “QUY Đ NH PHƯƠNG PHÁP XÁC Đ NH GIÁ TR NHÀ THU C S H U NHÀ NƯ C Đ BÁN CHO NGƯ I ĐANG THUÊ T I THÀNH PH H CHÍ MINH”. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH - Căn c Lu t t ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994; - Căn c Ngh đ nh 61/CP ngày 05/7/1994 c a Th tư ng Chính ph v vi c mua bán và kinh doanh nhà ; - Căn c Thông tư s 05/BXD.TT ngày 09/2/1993 c a B Xây d ng v vi c hư ng d n phương pháp xác đ nh phân c p nhà ; - Căn c Thông tư s 13/LB-TT ngày 18/8/1994 c a Liên B Xây d ng - Tài chính - Ban V t giá Chính ph hư ng d n phương pháp xác đ nh giá tr còn l i c a nhà trong bán nhà thu c s h u Nhà nư c cho ngư i đang thuê; QUY T Đ NH Đi u 1.- Nay ban hành kèm theo quy t đ nh này b ng “Quy đ nh phương pháp xác đ nh giá tr nhà thu c s h u nhà nư c đ bán cho ngư i đang thuê t i thành ph H Chí Minh”. Đi u 2.- Căn c quy đ nh c a Chính ph v giá xây d ng nhà t i các đô th và khi giá c th trư ng bi n đ ng t 20% tr lên so v i khung giá ho c giá chu n ban hành kèm theo quy đ nh này, Liên S Xây d ng - V t giá có trách nhi m trình y ban nhân dân thành ph đi u ch nh b ng giá chu n cho phù h p. Đi u 3.- Giao Giám đ c S Xây d ng hư ng d n th c hi n b ng quy đ nh kèm theo quy t đ nh này. Đi u 4.- Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Th trư ng các S Ban Ngành tr c thu c thành ph , H i đ ng bán nhà thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n, huy n ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này.-
 2. T/M Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH K/T CH T CH PHÓ CH T CH Võ Vi t Thanh QUY Đ NH PHƯƠNG PHÁP XÁC Đ NH GIÁ TR NHÀ THU C S H U NHÀ NƯ C Đ BÁN CHO NGƯ I ĐANG THUÊ T I THÀNH PH H CHÍ MINH. (Ban hành kèm theo quy t đ nh s 3365/QĐ-UB-QLĐT ngày 08/10/1994 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh) Th c hi n Ngh đ nh s 61/CP ngày 05/7/1994 c a Chính ph v mua bán và kinh doanh nhà , y ban nhân dân thành ph quy đ nh phương pháp xác đ nh giá tr nhà thu c s h u nhà nư c đ bán cho ngư i đang thuê t i thành ph H Chí Minh như sau : I.- PHƯƠNG PHÁP XÁC Đ NH GIÁ TR NHÀ XÂY D NG M I VÀ PHÂN C P NHÀ : 1- Phân c p nhà và phân h ng bi t th . Trên cơ s hư ng d n phân c p nhà c a B Xây d ng trong Thông tư s 05/BXD-ĐT ngày 9/2/1993. Trong trư ng h p H i đ ng bán nhà căn c vào thi t k ban đ u, thi t k c i t o, nâng c p do cơ quan qu n lý nhà th c hi n, có th xác đ nh đư c c p nhà và phân h ng bi t th theo thông tư s 05/BXD-ĐT thì áp d ng theo đúng Ngh đ nh 61/CP ngày 5/7/1994. Đ phù h p v i th c t hi n tr ng nhà thu c s h u Nhà nư c đang cho thuê t i thành ph , vi c phân c p nhà, phân h ng bi t th t i thành ph đư c k t h p v i phân lo i nhà, căn c trên ki n trúc và k t c u hi n tr ng c a ngôi nhà và đư c th hi n chi ti t trong b ng giá chu n xây d ng nhà m i t i thành ph . (Đ nh nghĩa bi t th và nhà riêng bi t căn c m c II.4 và II.5 thông tư s 05/BXD-ĐT). 2- B ng giá chu n xây d ng nhà m i t i thành ph : Căn c b ng giá chu n t i thi u nhà xây d ng m i kèm theo Ngh đ nh 61/CP ngày 05/7/1994 c a Chính ph , y ban nhân dân thành ph ban hành b ng giá chu n xây d ng nhà m i t i thành ph . B ng giá chu n này là cơ s đ tính toán giá tr nhà xây d ng m i khi ti n hành bán nhà (Ph l c s 1).
 3. Trong trư ng h p c th , n u nhà đư c mua bán có ki n trúc hoàn toàn khác v i các lo i nhà quy đ nh trong b ng giá chu n mà không v n d ng đư c giá chu n đ tính toán, ho c vi c v n d ng không đư c s nh t trí cao c a H i đ ng bán nhà và gi a hai bên mua bán, thì giá tr xây d ng m i c a nhà đư c xác đ nh b ng phương pháp tính kh i lư ng theo ki n trúc th c t và B ng đơn giá t ng h p (Ph l c s 2). II.- PHƯƠNG PHÁP XÁC Đ NH DI N TÍCH NHÀ Đ TÍNH GIÁ BÁN : Căn c theo m c I - thông tư 05/BXD-ĐT và đ phù h p v i th c t khi bán nhà t i thành ph , b sung m t s đi m sau : Di n tích c a nhà khi bán là t ng di n tích sàn xây d ng th c t (theo kích thư c tim tư ng c a nhà), k c di n tích s d ng chính (phòng khách, phòng ng …) và ph (b p, c u thang, kho, v sinh…), trong đó m t s ki n trúc đ c bi t đư c tính : - Tính m t n a di n tích, g m : + Mái hiên, mái che sân thư ng, hành lang xung quanh nhà có c t ho c vách đ nhưng không đư c b c kín b i tư ng và c a. - Tính hai ph n ba di n tích : + Gác l ng (có đ cao thông th y t sàn đ n mái ≤ 2,5m). III.- PHƯƠNG PHÁP XÁC Đ NH GIÁ TR CÒN L I C A NHÀ : - Căn c hư ng d n phương pháp xác đ nh giá tr còn l i c a nhà trong bán nhà thu c s h u nhà nư c cho ngư i đang thuê theo thông tư s 13/LB-TT ngày 18/8/1994 c a Liên B Xây d ng - Tài chính - V t giá Chính ph . Trên cơ s đánh giá c a các b ph n chuyên môn theo các phương pháp đã hư ng d n, n u không đ t đư c s nh t trí, H i đ ng bán nhà các c p s xác đ nh giá tr còn l i b ng cách b phi u c a các thành viên chính th c, giá tr còn l i c a nhà s là k t qu trung bình c ng các m c đ đánh giá c a các thành viên. K t qu này đư c coi là cơ s pháp lý đ xác đ nh giá tr nhà.- Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH B NG PHÂN H NG CHI TI T VÀ GIÁ CHU N Đ TÍNH TR GIÁ NHÀ DÙNG CHO CÔNG TÁC BÁN NHÀ THU C S H U NHÀ NƯ C (Ph l c kèm theo Quy đ nh s : 3365/QĐ-UB-QLĐT ngày 08/10/1994 c a UBND Thành ph ). Đơn v tính : đ/m2 sàn s d ng
 4. LO I PHÂN H NG CHI TI T THEO GIÁ CHU N CHI CHÚ NHÀ KI N TRÚC 1 2 3 4 BI T A1. Sàn, mái BTCT, tư ng g ch (h ng 2.000.000 Theo NĐ 61/CP TH 4) L U 1.600.000 Theo NĐ 61/CP A2. Sàn BTCT, tư ng g ch, mái ngói ho c tole có tr n (h ng 3) M t s d ng bi t th l u khác thư ng g p TP. : A3. Sàn xây cu n trên s t hình, tư ng g ch mái ngói ho c tole, có tr n 1.400.000 A4. Sàn g , tư ng g ch, mái ngói 1.300.000 ho c tole BI T B1. Mái b ng BTCT, tư ng g ch 1.500.000 Theo NĐ 61/CP TH (h ng 2) TR T 1.200.000 Theo NĐ 61/CP B2. Tư ng g ch bao che dày 200-300, mái ngói ho c tole, có tr n (h ng 1) D ng nhà vư n riêng bi t B3. Tư ng g ch bao che dày 100, c t 700.000 Theo thông tư g ch ch u l c, mái ngói ho c tole, có tr n NHÀ C1. Sàn, mái BTCT, tư ng g ch (c p 1.000.000 Theo NĐ 61/CP PH 1) L U 900.000 Theo NĐ 61/CP C2. Sàn BTCT, tư ng g ch, mái ngói ho c tole có tr n (c p 2) C3. Sàn xây cu n trên s t hình, tư ng 800.000 g ch mái ngói ho c tole, có tr n C4. Tư ng c t g ch, sàn đúc gi , mái đúc gi ho c l p tole, ngói, có tr n 600.000 C5. Tư ng g ch, sàn g ván, l p tole 500.000 hay ngói, có tr n NHÀ D1. Tư ng g ch, mái b ng BTCT 950.000 Theo NĐ 61/CP PH
 5. TR T D2. Tư ng g ch, c t g ch, mái ngói 550.000 Theo NĐ 61/CP ho c tole, có tr n ván ép ho c tr n trang trí, n n g ch bông ho c đá mài, c m th ch 400.000 D3. Tư ng g ch, c t g , mái tole, n n láng xi măng, tr n ván ho c cót ép D4. Tư ng g ch + ván ho c tole, c t 350.000 g , mái tole, n n láng xi măng, tr n ván ho c cót ép D5. C t g , mái tole, n n láng xi 200.000 măng, tr n ván ho c cót ép, tư ng mư n D6. Vách tole, g , mái lá ho c gi y 150.000 d u, khung sư n g - Các lo i nhà t A1 - C3 và nhà D1 đ u có n n ho c sàn lát g ch bông, mosaic, đá mài ho c đá c m th ch, có v sinh riêng, h th ng đi n nư c trong nhà đ y đ . - N u trong cùng m t ngôi nhà có nhi u lo i k t c u nhà khác nhau (ví v v a có sàn BTCT v a có sàn g ) thì giá tr nhà là t ng giá tr các k t c u tương ng trong b ng giá. - Nhà ph trong khu bi t th tính như nhà ph . ĐƠN GIÁ XÂY D NG CƠ B N M R NG (Dùng cho công tác bán nhà thu c s h u Nhà nư c t i TP.HCM cho ngư i đang thuê theo NĐ 61/CP) A-00 CÔNG TÁC BÊ TÔNG MÃ HI U CÔNG TÁC XÂY L P ĐƠN V ĐƠN GIÁ 1 2 3 4 A.01 Bê tông đá 4x6 đ/m3 361.000 A.02 Bê tông g ch v đ/m3 168.000 A.03 Bê tông c t thép c u thang đ/m3 800.000 Bê tông c t thép các c u ki n khác (sàn, đà,
 6. c t, sê nô, ô văng v.v…) A.04 đ/m3 769.500 Sàn bê tông gi A.05 Sàn xây g ch cu n đ/m3 167.000 A.06 đ/m3 243.000 Sàn g ch bông A.07 đ/m3 230.000 B.00 CÔNG TÁC XÂY MÃ HI U CÔNG TÁC XÂY L P ĐƠN V ĐƠN GIÁ 1 2 3 4 B.01 Xây tư ng g ch dày 100 mm đ/m3 27.500 B.02 Xây tư ng g ch dày 200 mm đ/m3 48.400 B.03 Xây tư ng g ch dày > 300 mm đ/m3 371.500 B.04 Xây tư ng, c t g ch Blok đ/m3 361.200 B.05 Xây trư ng g ch thông gió các lo i (Đ ng đ/m3 56.600 Nai, g ch bê tông, g ch eternit…) B.06 Xây đá các lo i đ/m3 285.400 B.07 Xây c t, tam c p, b c c u thang g ch đ/m3 389.000 C.00 C U KI N S T MÃ HI U CÔNG TÁC XÂY L P ĐƠN V ĐƠN GIÁ 1 2 3 4 C.01 C u thang s t đ/kg 7.900 C.02 Rào s t, bông s t, lan can s t các lo i đ/m2 180.000 C.03 C t, đà, gi ng s t đ/kg 9.000 C.04 Kèo s t đ/m2 253.100 C.05 C t thép trong bê tông đ/kg 5.200 D.00 C U KI N G , C A CÁC LO I
 7. MÃ HI U CÔNG TÁC XÂY L P ĐƠN V ĐƠN GIÁ 1 2 3 4 C a g (c khung) D.01 C a s kính đ/m2 289.000 D.02 C a s ch p, panô đ/m2 242.000 D.03 Vách g ván + kính đ/m2 126.000 D.04 C a s ván n p đ/m2 192.000 D.05 C a đi ch p đ/m2 208.000 D.06 C a đi pa nô đ/m2 198.000 D.07 C a đi panô + kính đ/m2 228.000 D.08 C a đi ván ghép đ/m2 217.000 D.09 C a đi ván ép đ/m2 236.000 D.10 C a đi kính đ/m2 252.000 C a khác (c khung) D.11 C a s s t + kính đ/m2 263.000 D.12 Khung s t + kính đ/m2 206.000 D.13 C a đi s t + kính đ/m2 288.000 D.14 C a s t x p có b c tole đ/m2 394.000 D.15 C a s t x p không b c tole đ/m2 340.000 D.16 C a s t + tole đ/m2 259.000 D.17 C t g và c u ki n g khác đ/m2 3.930.000 D.18 Kèo g đ/m2 126.000 D.19 Sàn g , c u thang g đ/m2 115.400 E.00 CÔNG TÁC MÁI
 8. MÃ HI U CÔNG TÁC XÂY L P ĐƠN V ĐƠN GIÁ 1 2 3 4 E.01 Mái ngói các lo i đ/m2 66.000 E.02 Mái fibro ciment (sóng ho c ph ng) đ/m2 60.000 E.03 Mái tole tráng k m đ/m2 61.000 E.04 Mái tole nh a đ/m2 46.000 E.05 Mái gi y d u đ/m2 13.200 E.06 Mái lá các lo i đ/m2 11.600 F.00 CÔNG TÁC TRÁT MÃ HI U CÔNG TÁC XÂY L P ĐƠN V ĐƠN GIÁ 1 2 3 4 F.01 Trát tư ng b ng v a ciment đ/m2 7.200 F.02 Trát đà, tr n đ/m2 11.000 F.03 Trát v y tư ng đ/m2 17.000 F.04 Trát đá mài đ/m2 57.000 F.05 Trát đá r a đ/m2 46.000 G.00 CÔNG TÁC P G CH – ĐÁ MÃ HI U CÔNG TÁC XÂY L P ĐƠN V ĐƠN GIÁ 1 2 3 4 G.01 p g ch ciment 200x200; 200x100 đ/m2 103.000 G.02 p lát g ch men s đ/m2 79.000 G.03 Lát, p đá các lo i đ/m2 206.000 H.00 CÔNG TÁC LÁNG V A - LÁT G CH MÃ HI U CÔNG TÁC XÂY L P ĐƠN V ĐƠN GIÁ 1 2 3 4
 9. H.01 Láng v a ciment đ/m2 14.400 H.02 Lát g ch nung các lo i đ/m2 43.000 H.03 Lát g ch ciment đ/m2 88.000 H.04 Lát g ch mosaic đ/m2 58.000 H.05 Lát g ch XM khía đ/m2 57.400 H.06 Dán g ch vinyl đ/m2 74.000 H.07 N n, sàn nhà đá mài đ/m2 54.500 H.08 C u thang tô đá mài đ/m2 92.000 I.00 CÔNG TÁC TR N MÃ HI U CÔNG TÁC XÂY L P ĐƠN V ĐƠN GIÁ 1 2 3 4 I.01 Tr n vôi rơm, lư i tô h đ/m2 129.000 I.02 Tr n ván ép, gi y ép c ng đ/m2 93.000 I.03 Tr n tole đ/m2 96.000 I.04 Tr n tole nh a đ/m2 87.500 I.05 Tr n acousti, th ch cao và các lo i khác đ/m2 187.000 I.06 Tr n cót ép đ/m2 72.000 J.00 QUÉT VÔI SƠN C A MÃ HI U CÔNG TÁC XÂY L P ĐƠN V ĐƠN GIÁ 1 2 3 4 J.01 Quét vôi đ/m2 1.300 J.02 Quay vôi gai đ/m2 3.600 J.03 Sơn c a các lo i đ/m2 13.000 J.04 Sơn ch m gai đ/m2 21.000
 10. J.05 Đánh vecni đ/m2 20.000 K.00 THI T B V SINH MÃ HI U CÔNG TÁC XÂY L P ĐƠN V ĐƠN GIÁ 1 2 3 4 K.01 Ch u r a đ/b 345.000 K.02 B nt m đ/b 1.663.000 K.03 Ch u xí b t đ/b 1.134.000 K.04 Ch u xí x m đ/b 309.000 K.05 Ti u nam đ/b 256.000 K.06 Ti u n đ/b 295.000 L.00 CÔNG TÁC KHÁC MÃ HI U CÔNG TÁC XÂY L P ĐƠN V ĐƠN GIÁ 1 2 3 4 L.01 Vách ván đ/m2 77.000 L.02 Vách tole đ/m2 85.000 L.03 Tư ng toocxi đ/m2 14.600 L.04 Đóng lambri đ/m2 59.000 L.05 p foocmica đ/m2 81.000 M.00 TRANG THI T B ĐI N MÃ HI U CÔNG TÁC XÂY L P ĐƠN V ĐƠN GIÁ 1 2 3 4 M.01 Qu t tr n đ/cái 300.000 M.02 Qu t hút gió đ/cái 173.000 M.03 Máy đi u hòa đ/cái 4.600.000
 11. M.04 Máy bơm nư c đ/cái 1.500.000 GHI CHÚ : - Các ki n trúc ng m g m móng, h m v sinh đư c tính 10% trên t ng giá tr các ki n trúc bên trên. - Chi phí đi n, nư c tính bình quân 6% trên giá tr nhà. - Công th c tính giá tr nhà (xây m i) b ng đơn giá t ng h p : Giá tr ph n ki n trúc bên trên (T) = ∑ (kh i lư ng xây l p x đơn giá t ng h p) Giá tr xây l p (X) = T x 10% T ng giá tr nhà (Z) = X x 6%
Đồng bộ tài khoản