Quyết định số 3372/QĐ-UB

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
49
lượt xem
9
download

Quyết định số 3372/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3372/QĐ-UB về duyệt điều chỉnh bổ sung Hồ sơ mời sơ tuyển và Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển.Gói thầu: số 10 - Hạng mục Cải tạo kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè; Dự án: Vệ sinh môi trường thành phố Hồ Chí Minh; đại diện chủ đầu tư: Ban quản lý dự án Vệ sinh môi trường thành phố do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3372/QĐ-UB

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 3372/Q -UB TP. H Chí Minh, ngày 06 tháng 07 năm 2004 QUY T NNH V DUY T I U CH NH B SUNG H SƠ M I SƠ TUY N VÀ TIÊU CHU N ÁNH GIÁ H SƠ D SƠ TUY N. GÓI TH U: S 10 - H NG M C C I T O KÊNH NHIÊU L C – THN NGHÈ; D ÁN: V SINH MÔI TRƯ NG THÀNH PH H CHÍ MINH; I DI N CH U TƯ: BAN QU N LÝ D ÁN V SINH MÔI TRƯ NG THÀNH PH . CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn c Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng; Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 và Ngh nh s 07/2003/N -CP ngày 30 tháng 01 năm 2003 c a Chính ph v vi c s a i m t s i u c a Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng; Căn c Ngh nh s 88/1999/N -CP ngày 01 tháng 9 năm 1999 v vi c ban hành Quy ch u th u, Ngh nh s 14/2000/N -CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 và Ngh nh s 66/2003/N -CP ngày 12 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph v vi c s a i m t s i u c a Quy ch u th u; Thông tư s 04/2000/TT-BKH ngày 26 tháng 5 năm 2000 và Thông tư s 01/2004/TT-BKH ngày 02 tháng 02 năm 2004 c a B K ho ch và u tư hư ng d n th c hi n Quy ch u th u ; Căn c Quy t nh s 484/Q -TTg ngày 19 tháng 5 năm 2000 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t d án kh thi thoát nư c thành ph H Chí Minh (lưu v c Nhiêu L c - Th Nghè); Quy t nh s 528/Q -TTg ngày 02 tháng 5 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c s a i i u I - Quy t nh s 484/Q -TTg ngày ngày 19 tháng 5 năm 2000 và Công văn s 450/CP-QHQT ngày 25 tháng 5 năm 2001 c a Chính ph v vi c phê duy t k t qu àm phán c a d án vay v n WB; Căn c Hi p nh tín d ng phát tri n D án v sinh môi trư ng thành ph H Chí Minh (lưu v c Nhiêu L c - Th Nghè) ư c ký gi a Chính ph nư c C ng hòa Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam và Ngân hàng Th gi i ngày 05 tháng 7 năm 2001, kho n tín d ng s 3475-VN; Căn c công văn s 313/CP-CN ngày 04 tháng 3 năm 2004 c a Chính ph v k ho ch u th u gói th u s 9 và th c hi n trư c công tác sơ tuy n 4 gói th u thu c giai o n 2 c a d án V sinh môi trư ng thành ph H Chí Minh (lưu v c Nhiêu L c – Th Nghè); Căn c quy t nh s 1314/Q -UB ngày 29 tháng 3 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph v Duy t H sơ m i sơ tuy n và Tiêu chu n ánh giá h sơ nhà th u d sơ tuy n gói th u s 10 (H ng m c C i t o kênh Nhiêu L c – Th Nghè) thu c giai o n
  2. 2 c a d án V sinh môi trư ng thành ph H Chí Minh (lưu v c Nhiêu L c – Th Nghè); Xét ngh c a Giám c Ban qu n lý d án V sinh môi trư ng thành ph H Chí Minh t i công văn s 147/CV-VSMTTP ngày 10 tháng 06 năm 2004 v trình duy t b sung H sơ m i sơ tuy n và Tiêu chu n ánh giá sơ tuy n cho h ng m c C i t o kênh Nhiêu L c – Th Nghè (gói th u s 10) thu c d án V sinh môi trư ng thành ph H Chí Minh (lưu v c Nhiêu L c – Th Nghè); Theo ngh c a Giám c S K ho ch và u tư t i công văn s 2909/KH T ngày 28 tháng 6 năm 2004; QUY T NNH i u 1.- Duy t i u ch nh, b sung n i dung H sơ m i sơ tuy n và Tiêu chuNn ánh giá h sơ nhà th u d sơ tuy n gói th u s 10 (H ng m c C i t o kênh Nhiêu L c – Th Nghè) thu c giai o n 2 c a d án V sinh môi trư ng thành ph H Chí Minh (lưu v c Nhiêu L c – Th Nghè), s d ng ngu n v n vay c a Ngân hàng Th gi i. H sơ hoàn ch nh ã i u ch nh, b sung g m b n ti ng Vi t và ti ng Anh, do Ban qu n lý d án l p và trình duy t kèm theo công văn s 147/CV-VSMTTP ngày 10 tháng 06 năm 2004. i u 2.- Giám c Ban qu n lý d án V sinh môi trư ng thành ph H Chí Minh ch u trách nhi m v tính chính xác c a n i dung và tiêu chuNn ánh giá trong các tài li u trình duy t. Giám c Ban qu n lý d án V sinh môi trư ng thành ph H Chí Minh ch u trách nhi m g i h sơ l y ý ki n không ph n i c a Ngân hàng Th gi i, t ch c th c hi n công tác sơ tuy n nhà d th u cho gói th u nêu trên theo úng quy nh c a Quy ch u th u hi n hành, quy nh c a Ngân hàng Th gi i và n i dung phê duy t nêu t i i u 1 c a quy t nh này. i u 3.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Giao thông công chánh, Giám c S Tài chính, Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph H Chí Minh, Giám c Ban Qu n lý d án V sinh môi trư ng thành ph H Chí Minh và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. Nơi nh n: KT. CH T CH UBND THÀNH PH - Như i u 3 - Văn phòng Chính ph PHÓ CH T CH - B K ho ch và u tư, - TTUB : CT, các PCT - VPH -UB : các PVP - T T-MT - Lưu( T-Ng) Nguy n Văn Đua
Đồng bộ tài khoản