Quyết định số 3388/1999/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
58
lượt xem
2
download

Quyết định số 3388/1999/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3388/1999/QĐ-BYT về việc Ban hành ĐIều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3388/1999/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 3388/1999/Q -BYT Hà N i, ngày 25 tháng 10 năm 1999 QUY T Đ NH BAN HÀNH ĐI U L T CH C VÀ HO T Đ NG C A VI N V SINH D CH T TÂY NGUYÊN B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 68/CP ngày 11-10-1993 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Y t ; Căn c Quy t nh s 230/1998/Q -TTg ngày 30-11-1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c s p x p các cơ quan nghiên c u tri n khai khoa h c và công ngh tr c thu c B Yt ; Xét ngh c a ông Vi n trư ng Vi n V sinh D ch t Tây Nguyên t i T trình s 169/VTN-TN ngày 18 tháng 5 năm 1999; Theo ngh c a ông V trư ng V T ch c - Cán b và ông V trư ng V Y t d phòng - B Y t , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “ i u l t ch c và ho t ng c a Vi n V sinh D ch t Tây Nguyên“. i u 2. Quy t nh này có hi u l c t ngày ký ban hành. Các quy nh trư c ây trái v i quy nh c a Quy t nh này u bãi b . i u 3. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng, V trư ng c a các V : T ch c - Cán b , Khoa h c - ào t o, Y t d phòng - B Y t , Vi n trư ng Vi n V sinh d ch t Tây Nguyên và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. B TRƯ NG B YT Nơi nh n: - B , Th trư ng BYT, - Văn phòng Chính ph { - Ban TCCB Chính ph { bi t, - B Khoa h c-CN-MT { - Các V , C c, V/phòng và T/tra B , - Vi n VSDT Tây Nguyên, Đ Nguyên Phương - Vi n VSDT TW, - V Pháp ch /BYT, - Lưu V TCCB/BYT, - Lưu tr .
  2. ĐI U L T CH C VÀ HO T Đ NG C A VI N V SINH D CH T TÂY NGUYÊN (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s /1999/QĐ-BYT ngày tháng 10 năm 1999 c a B trư ng B Y t ) Chương 1: NH NG ĐI U KHO N CHUNG i u 1. B n i u l này quy nh nh ng i m cơ b n v t ch c và ho t ng c a Vi n V sinh D ch t Tây Nguyên. i u 2. Vi n V sinh D ch t Tây Nguyên là ơn v s nghi p tr c thu c B Y t , ư c thành l p t i Quy t nh s 480/BYT-Q ngày 22/10/1975 c a B trư ng B Y t và ư c ư c s p x p l i theo Quy t nh s 230/1998/Q -TTg ngày 30/11/1998 c a Th tư ng Chính ph , có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n riêng, có tr s t t i Buôn Ma Thu t. * Tên Vi n: * Tên ti ng Vi t: Vi n V sinh D ch t Tây Nguyên * Ti ng Anh: INSTITUTE OF HYGIENE AND EPIDEMIOLOGY TAY NGUYEN · Tên vi t t t: IHE - TN · Tr s : 59 Hai Bà Trưng - thành ph Buôn Ma Thu t, c L c. ·S i n tho i: 84 - 050 - 852694. · Fax: 84 - 050 - 852423. E-mail: TNIHE@netnam.org.vn i u 3. Trong quá trình th c hi n vi c h p tác nghiên c u, tri n khai các chương trình, d án Qu c gia và Qu c t ghi t i i u 4, i u 5 c a i u l này, Vi n có th ư c nh n tài chính (b ng ti n ho c hi n v t) theo cơ ch h p ng, th c hi n thu chi theo úng quy nh c a Nhà nư c. Chương 2: CH C NĂNG, NHI M V VÀ QUY N H N C A VI N i u 4. Vi n V sinh D ch t Tây Nguyên có ch c năng nghiên c u ch o tuy n v V sinh, D ch t trong ph m v khu v c Vi n ph trách xu t v i B Y t các bi n pháp phòng ch ng d ch b nh phù h p v i i u ki n phát tri n kinh t , xã h i trong t ng giai o n c a 3 t nh Tây Nguyên (Công Tum, Gia Lai, c L c). i u 5. Vi n có các nhi m v sau ây:
  3. 1. 1.1. Nghiên c u khoa h c: 1.2. i u tra nghiên c u cơ c u b nh d ch, giám sát và phòng ch ng các b nh truy n nhi m, y u t và quy lu t phát tri n c a các b nh d ch có tính c thù khu v c, trên cơ s ó xu t bi n pháp phòng ch ng thích h p. 1.3. i u tra nghiên c u nh ng v n v Y t môi trư ng, s c kh e ngư i lao ng, an toàn th c phNm và dinh dư ng, v sinh xã h i-trư ng h c. xu t cá các gi i pháp b o v s c kh e cho c ng ng. 1.4. Nghiên c u xác nh các lo i vi khuNn, virut gây b nh, mi n d ch h c, sinh h c nâng cao hi u qu chNn oán xác nh d ch và xu t các bi n pháp phòng ch ng. 1.5. Nghiên c u các b nh ký sinh trùng, các vectơ truy n b nh và các bi n pháp phòng ch ng. 2. Nghiên c u nh hư ng c a các y u t kinh t , xã h i, di bi n ng dân cư, trình dân trí và các b nh phát sinh, nh hư ng n s c kh e c a c ng ng trong khu v c. 2.1. Ch o tuy n: 2.2. Giúp B trư ng B Y t ch o các t nh trong khu v c v công tác y t d phòng; t ch c tri n khai phòng ch ng d ch b nh; t ch c th c hi n các chương trình qu c gia, qu c t v y t d phòng trong khu v c. 3. ôn c, ki m tra, giám sát và ánh giá vi c th c hi n chuyên môn, k thu t v y t d phòng t t i các cơ s y t d phòng trong khu v c 3 t nh Tây Nguyên. 3.1. ào t o: 3.2. Tham gia ào t o các chuyên khoa: V sinh, D ch t , Vi sinh v t, Côn trùng cho sinh viên khoa Y i h c Tây Nguyên. 3.3. T ch c ào t o l i, ào t o nâng cao trình cho cán b qu n lý và cán b chuyên môn k thu t chuyên ngành cho các cơ s . 4. Tham gia ào t o cán b sau i h c v các chuyên ngành Y t d phòng cho các i tư ng có nhu c u, trong khu v c 3 t nh Tây Nguyên. 4.1. Giáo d c, truy n thông: 4.2. Xây d ng các n i dung, hình th c, xu t các bi n pháp v phòng ch ng d ch b nh, chăm sóc s c kh e ban u phù h p v i phong t c, t p quán và i u ki n kinh t xã h i c a khu v c. 5. T ch c th c hi n vi c truy n thông - giáo d c s c kh e và ph bi n ki n th c v phòng ch ng d ch trong khu v c.
  4. 5.1. H p tác Qu c t : 5.2. Thi t l p và duy trì m i quan h v i các nư c, các t ch c Chính ph , Phi chính ph và cá nhân trong khu v c và trên th gi i trong lĩnh v c Y t d phòng. 5.3. G i và nh n cán b ào t o, trao i, nghiên c u khoa h c v i các t ch c, các nư c và các cá nhân trong khu v c và trên th gi i. 6. H p tác nghiên c u khoa h c và tri n khai các d án liên quan n công tác Y t d phòng khu v c. 6.1. Qu n lý ơn v : 6.2. Qu n lý và s d ng có hi u qu các ngu n l c c a ơn v ; qu n lý t ch c, biên ch , cán b , công ch c, ti n lương, tài chính, v t tư thi t b c a Vi n theo ch và chính sách c a Nhà nư c. 6.3. Tri n khai d ch v khoa h c k thu t, phát tri n các d án trong nư c và Qu c t góp ph n tăng ngu n kinh phí cho Vi n và c i thi n i s ng cho cán b công ch c trong cơ quan. Ti p nh n, qu n lý và phân ph i kinh phí, trang thi t b y t , thu c, hóa ch t cho a phương trong ph m vi trách nhi m ư c giao. T ch c doanh nghi p Nhà nư c thu c Vi n khi có nhu c u ho t ng s n xu t kinh doanh các s n phNm, d ch v khoa h c công ngh g n v i ch c năng, nhi m v c a Vi n theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. Chương 3: T CH C VÀ NHÂN S C A VI N i u 6. Vi n có Vi n trư ng và m t s Phó vi n trư ng. 1. Vi n trư ng, các phó vi n trư ng do B trư ng B Y t b nhi m, mi n nhi m. Vi n trư ng ch u trách nhi m trư c B trư ng v toàn b ho t ng c a Vi n. 2. Vi c b nhi m Vi n trư ng, các Phó vi n trư ng ư c th c hi n theo quy nh c a Nhà nư c và B Y t . i u 7. H i ng khoa h c c a Vi n. 1. H i ng khoa h c c a Vi n làm tư v n cho Vi n trư ng v công tác nghiên c u khoa h c và nh hư ng ào t o cán b . 2. Thành ph n và phương th c ho t ng c a H i ng khoa h c th c hi n theo quy nh c a B khoa h c Công ngh và Môi trư ng. 3. Nhi m kỳ c a H i ng là 3 năm.
  5. i u 8. T ch c b máy c a Vi n: 1. 1.1. Các phòng ch c năng: 1.2. Phòng K ho ch t ng h p (bao g m c Ch o tuy n). 1.3. Phòng T ch c - Hành chính. 1.4. Phòng Qu n lý khoa h c - ào t o. 1.5. Phòng Qu n tr - V t tư (bao g m c V t tư thi t b y t ). 2. Phòng Tài chính - K toán. 2.1. Các khoa chuyên môn: 2.2. Khoa D ch t . 2.3. Khoa Vi sinh v t. 2.4. Khoa Côn trùng. 2.5. Khoa Y h c lao ng và V sinh môi trư ng. 3. Khoa V sinh, An toàn th c phNm và Dinh dư ng. 3.1. Các ơn v c u thành khác: Các ơn v khác s ư c thành l p theo quy t nh c a B trư ng B Y t khi có nhu c u. i u 9. Cán b công ch c c a Vi n ư c s p x p vào ng ch, b c theo ch c danh, tiêu chuNn công ch c Nhà nư c và cơ c u cán b , công ch c theo quy nh c a B trư ng B Y t . S lư ng biên ch c a Vi n ư c b sung, i u ch nh h ng năm theo nhu c u th c t . i u 10. Vi n ư c m i các chuyên gia, cán b khoa h c thu c các cơ quan trong và ngoài nư c làm c ng tác viên. Chương 4: TÀI CHÍNH C A VI N i u 11. Vi n là ơn v d toán c p II, có tài kho n riêng, k c tài kho n ngo i t . Vi n ph i ch p hành y các quy inh c a pháp lu t v Tài chính K toán. i u 12. Kinh phí ho t ng c a Vi n do :
  6. * Ngân sách Nhà nư c c p. * Thu t d ch v Khoa h c k thu t. * H p tác Qu c t . Các ngu n thu khác. i u 13. Kinh phí ho t ng c a Vi n chi : * Ho t ng chuyên môn, nghi p v . * Chi thư ng xuyên. * Lương và ph c p. * Khen thư ng. Phát tri n Vi n. Chương 5: M I QUAN H CÔNG TÁC GI A VI N V I CÁC CƠ QUAN, ĐƠN V TRONG VÀ NGOÀI NGÀNH Y T i u 14. Vi n ch u s qu n lý, lãnh o toàn di n c a B trư ng B Y t , ch u s ch o v nghi p v c a các cơ quan ch c năng c a Nhà nư c, ch u s ch o v chuyên môn, k thu t c a các Vi n chuyên ngành Trung ương (Vi n V sinh D ch t TW, Vi n Dinh dư ng, Vi n Y h c lao ng và V sinh môi trư ng) và t ch u trách nhi m v ho t ng c a mình. i u 15. Vi n ư c h p tác v i các cơ quan, ơn v , các cá nhân trong và ngoài ngành Y t t Trung ương n a phương th c hi n các ch c năng, nhi m v ư c giao. i u 16. Vi n ư c h p tác v i các t ch c, cá nhân ngư i nư c ngoài v các lĩnh v c ư c B trư ng B Y t giao và ph i th c hi n theo úng quy nh c a pháp lu t. Chương 6: ĐI U KHO N CU I CÙNG i u 17. i u l này có 6 Chương, 17 i u. Trong quá trình th c hi n, i u l này ư c xem xét l i b sung, s a i cho phù h p v i tình hình th c t ./.
Đồng bộ tài khoản