Quyết định số 339/QĐ-UBND về việc ban hành chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
36
lượt xem
4
download

Quyết định số 339/QĐ-UBND về việc ban hành chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 339/QĐ-UBND về việc ban hành chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 339/QĐ-UBND về việc ban hành chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH TI N GIANG NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 339/Q -UBND M Tho, ngày 09 tháng 02 năm 2009 QUY T NNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH H TR PHÁP LÝ CHO DOANH NGHI P TRÊN NA BÀN T NH TI N GIANG Y BAN NHÂN DÂN T NH TI N GIANG Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn c Ngh nh s 66/2008/N -CP ngày 28/5/2008 c a Chính ph v h tr pháp lý cho doanh nghi p; Căn c Quy t nh s 1676/Q -BTP ngày 03/9/2008 c a B trư ng B Tư pháp phê duy t K ho ch tri n khai Ngh nh s 66/2008/N -CP ngày 28/5/2008 c a Chính ph v h tr pháp lý cho doanh nghi p; Theo ngh c a Giám c S Tư pháp, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Chương trình h tr pháp lý cho doanh nghi p trên a bàn t nh Ti n Giang. i u 2. Giao Giám c S Tư pháp ch trì, ph i h p v i các s , ngành có liên quan, H i Lu t gia, Hi p h i các doanh nghi p và Liên minh h p tác xã t nh Ti n Giang t ch c tri n khai th c hi n Quy t nh này. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh, Giám c S Tư pháp, Th trư ng các s , ngành có liên quan, Ch t ch Hi p h i các doanh nghi p t nh Ti n Giang, Ch t ch Liên minh h p tác xã t nh Ti n Giang, Ch t ch y ban nhân dân các huy n, thành ph M Tho, th xã Gò Công căn c quy t nh thi hành. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký./. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Tr n Thanh Trung
  2. CHƯƠNG TRÌNH H TR PHÁP LÝ CHO DOANH NGHI P TRÊN NA BÀN T NH TI N GIANG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 339/Q -UBND ngày 09 tháng 02 năm 2009 c a y ban nhân dân t nh) Th c hi n Ngh nh s 66/2008/N -CP ngày 28/5/2008 c a Chính ph v h tr pháp lý cho doanh nghi p, y ban nhân dân t nh Ti n Giang ban hành Chương trình h tr pháp lý cho doanh nghi p trên a bàn t nh như sau: I. M C ÍCH, YÊU C U - Nh m thông tin pháp lý nhanh chóng, k p th i cho doanh nghi p, h p tác xã, t h p tác và t ch c, cá nhân kinh doanh (g i chung là doanh nghi p); ph bi n, b i dư ng ki n th c pháp lu t kinh doanh cho ngư i qu n lý doanh nghi p; b i dư ng k năng, nghi p v pháp ch cho doanh nghi p trên a bàn t nh. - T o i u ki n thu n l i cho các doanh nghi p ư c ti p c n, s d ng thông tin ăng t i trên trang thông tin i n t c a t nh, ư c gi i áp pháp lu t, cung c p văn b n quy ph m pháp lu t, văn b n qu n lý c a Nhà nư c (không thu c danh m c văn b n bí m t nhà nư c) mà doanh nghi p quan tâm yêu c u ư c cung c p, m b o s n xu t kinh doanh úng pháp lu t, ngăn ng a s r i ro trong ho t ng c a doanh nghi p. II. I TƯ NG Ư C H TR PHÁP LÝ Doanh nghi p, h p tác xã, t h p tác và t ch c, cá nhân kinh doanh trên a bàn t nh Ti n Giang (g i chung là doanh nghi p). III. HÌNH TH C VÀ N I DUNG H TR PHÁP LÝ 1. Xây d ng và khai thác các cơ s d li u pháp lu t ph c v ho t ng c a doanh nghi p: Văn phòng y ban nhân dân t nh có trách nhi m: - Xây d ng, duy trì, c p nh t và ăng Công báo t nh, Website t nh các văn b n quy ph m pháp lu t (nh t là các văn b n pháp lu t liên quan n ho t ng c a doanh nghi p) do H i ng nhân dân (H ND), y ban nhân dân (UBND) t nh ban hành; các văn b n hư ng d n c a các s , ngành t nh; văn b n quy ph m pháp lu t c a H ND, UBND các huy n, thành ph M Tho và th xã Gò Công (c p huy n) ban hành. Trong trư ng h p văn b n pháp lu t có hi u l c pháp lu t mà chưa ư c ăng t i trên Công báo, trang thông tin i n t c a UBND t nh thì doanh nghi p có quy n ngh Văn phòng UBND t nh c p nh t và ăng t i văn b n ó. - Trên cơ s rà soát, h th ng hóa văn b n c a S Tư pháp, Văn phòng UBND t nh có trách nhi m ăng Công báo, Website t nh các văn b n h t hi u l c thi hành; văn b n có n i dung s a i, b sung, danh m c các văn b n c a Trung ương.
  3. - Các s , ngành t nh; UBND c p huy n có trách nhi m g i các văn b n quy ph m pháp lu t, các văn b n hư ng d n có liên quan n ho t ng c a doanh nghi p v Văn phòng UBND t nh ăng Công báo, thông tin trên Website c a t nh. 2. Biên so n tài li u, xây d ng chuyên m c ph bi n các văn b n quy ph m pháp lu t: a) S Tư pháp có trách nhi m: - Ch trì, ph i h p v i Hi p H i các doanh nghi p, H i Lu t gia và các s , ngành có liên quan biên so n các lo i tài li u gi i thi u các văn b n quy ph m pháp lu t c a Trung ương và c a t nh ban hành liên quan n ho t ng c a doanh nghi p tuyên truy n, ph bi n cho các doanh nghi p trên a bàn t nh. - Ch trì, ph i h p v i các s , ngành t nh, Hi p h i các doanh nghi p t nh, Liên minh h p tác xã c a t nh xây d ng k ho ch và t ch c tri n khai các văn b n pháp lu t m i ban hành liên quan n ho t ng c a doanh nghi p cho các doanh nghi p trên a bàn t nh. - Ph i h p v i ài Phát thanh - Truy n hình t nh, Báo p B c xây d ng chuyên m c, chuyên trang pháp lu t gi i thi u văn b n pháp lu t c a t nh liên quan n ho t ng c a doanh nghi p tuyên truy n, gi i thi u cho các doanh nghi p các ch trương, chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c. b) Văn phòng UBND t nh có trách nhi m: Xây d ng chuyên trang h tr pháp lý cho doanh nghi p trên trang thông tin i n t c a t nh, l y ý ki n kh o sát nhu c u v h tr pháp lý c a doanh nghi p. 3. B i dư ng ki n th c pháp lu t cho doanh nghi p: - S Tư pháp ch trì, ph i h p v i các s , ngành t nh, Hi p h i các doanh nghi p, Liên minh h p tác xã, H i Lu t gia xây d ng k ho ch và t ch c t p hu n, b i dư ng ki n th c pháp lu t cho các doanh nghi p trên a bàn t nh. - Doanh nghi p ch ng ph i h p Liên oàn Lao ng t nh, H i Lu t gia, H i ng ph i h p công tác ph bi n giáo d c pháp lu t, các s , ngành có liên quan t ch c th c hi n ph bi n giáo d c pháp lu t trong doanh nghi p v nh ng quy nh pháp lu t liên quan tr c ti p n ngư i lao ng, ngư i s d ng lao ng, văn b n pháp lu t liên quan n lĩnh v c ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p. 4. Gi i áp pháp lu t cho doanh nghi p: Hi p h i các doanh nghi p, Liên minh h p tác xã là cơ quan u m i ti p nh n các yêu c u gi i áp pháp lu t cho doanh nghi p: Trong th i h n 3 ngày làm vi c, k t ngày ti p nh n yêu c u, Hi p h i các doanh nghi p, Liên minh h p tác xã có trách nhi m chuy n yêu c u n cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành gi i áp pháp lu t cho doanh nghi p.
  4. N u các yêu c u g i tr c ti p n các cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành thì các cơ quan có trách nhi m ti p nh n yêu c u và gi i áp pháp lu t. Trong th i h n 05 ngày làm vi c, k t ngày ti p nh n yêu c u và doanh nghi p cung c p thông tin có liên quan n yêu c u gi i áp pháp lu t, Cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành c a t nh ph i gi i áp pháp lu t cho doanh nghi p và g i Hi p h i các doanh nghi p, Liên minh h p tác xã theo dõi. i v i các trư ng h p ph c t p ho c n i dung liên quan n nhi u ngành, lĩnh v c thì th i h n tr l i là 15 ngày làm vi c, k t ngày ti p nh n yêu c u và doanh nghi p cung c p thông tin có liên quan n yêu c u gi i áp pháp lu t. Trư ng h p không gi i áp pháp lu t thì cơ quan ư c yêu c u gi i áp ph i nêu rõ lý do. Cán b pháp ch s , ngành có trách nhi m giúp lãnh o s , ngành ti p nh n yêu c u và gi i áp pháp lu t ho c ph i h p v i các cơ quan chuyên môn thu c s , ngành gi i áp pháp lu t cho doanh nghi p. - Hình th c gi i áp pháp lu t ư c th c hi n b ng văn b n, thông qua m ng i n t , gi i áp tr c ti p ho c thông qua i n tho i và các hình th c gi i áp khác theo quy nh c a pháp lu t. - Doanh nghi p có yêu c u, ngh H i Lu t gia t nh tư v n pháp lu t thì H i Lu t gia gi i thi u lu t sư, c lu t gia tư v n h tr pháp lý cho doanh nghi p. - Vi c gi i áp pháp lu t không áp d ng i v i yêu c u c a doanh nghi p v nh ng trư ng h p c th liên quan n ho t ng s n xu t kinh doanh. 5. Ti p nh n ki n ngh c a doanh nghi p v hoàn thi n pháp lu t: Doanh nghi p có quy n ki n ngh y ban nhân dân t nh v vi c hoàn thi n h th ng pháp lu t có liên quan n doanh nghi p. - Hi p h i các doanh nghi p, Liên minh h p tác xã c a t nh, các cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành có trách nhi m ti p nh n các ki n ngh c a doanh nghi p liên quan n các quy nh pháp lu t c a Trung ương, c a a phương: + N u các ki n ngh thu c ph m vi c a a phương thì các s , ngành có trách nhi m tr l i, gi i quy t các ki n ngh ó trong th i h n 15 ngày k t ngày ti p nh n ki n ngh . N u không thu c thNm quy n c a s , ngành và Hi p h i các doanh nghi p, Liên minh h p tác xã t nh thì trong th i h n 2 ngày làm vi c, k t ngày ti p nh n ki n ngh , có trách nhi m chuy n n cơ quan có trách nhi m tr l i và thông báo cho doanh nghi p bi t. + N u các ki n ngh v th ch , cơ ch , lu t thu c thNm quy n c a Trung ương thì ghi nh n, t ng h p các ki n ngh theo nh kỳ 6 tháng, năm g i S Tư pháp t ng h p báo cáo y ban nhân dân t nh. - S Tư pháp là cơ quan u m i ti p nh n các ki n ngh c a doanh nghi p có trách nhi m:
  5. + T ng h p các ki n ngh liên quan n các quy nh pháp lu t báo cáo y ban nhân dân t nh và B Tư pháp k p th i có ki n ngh Trung ương s a i, b sung ho c ban hành các văn b n pháp lu t m i. + Ch trì, ph i h p v i các s , ngành t nh ti n hành rà soát các văn b n quy ph m pháp lu t c a a phương ki n ngh bãi b , s a i, b sung nh ng quy nh không phù h p, nh ng th t c hành chính rư m rà… IV. T CH C TH C HI N 1. S Tư pháp ch trì, ph i h p các s , ngành t nh có liên quan ph bi n, tuyên truy n n i dung Ngh nh s 66/2008/N -CP ngày 25/8/2008 c a Chính ph v h tr pháp lý cho doanh nghi p n các s , ngành, oàn th t nh và các doanh nghi p. 2. Xây d ng i ngũ cán b th c hi n h tr pháp lý cho doanh Các s , ngành t nh, doanh nghi p nhà nư c trên a bàn t nh c ng c , ki n toàn ho t ng cán b pháp ch theo Ngh nh s 122/2004/N -CP ngày 18/5/2004 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c pháp ch các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương, doanh nghi p nhà nư c s d ng l c lư ng này trong th c hi n h tr pháp lý cho doanh nghi p. 3. nh kỳ hàng năm, Hi p h i các doanh nghi p t nh và Liên minh h p tác xã c a t nh ph i h p v i các s , ngành t ch c g p g i tho i v i doanh nghi p ti p nh n ph n ánh, ki n ngh c a doanh nghi p. 4. Kinh phí th c hi n ho t ng h tr pháp lý cho doanh nghi p do ngân sách nhà nư c h tr ; kinh phí tài tr , h tr c a các doanh nghi p,… theo quy nh c a pháp lu t. Hàng năm, S Tư pháp ph i h p v i S Tài chính, các s , ngành và Hi p h i các doanh nghi p t nh, Liên minh h p tác xã t nh l p d toán ngân sách trình y ban nhân dân t nh phê duy t. 5. Các s , ngành t nh, Hi p h i các doanh nghi p t nh và Liên minh h p tác xã t nh trong ph m vi ch c năng, nhi m v c a mình ch ng t ch c th c hi n ho c ph i h p th c hi n các ho t ng h tr pháp lý cho doanh nghi p theo quy nh. nh kỳ hàng năm các s , ngành t nh, báo cáo k t qu th c hi n v y ban nhân dân t nh (qua S Tư pháp) trư c ngày 20/11 t ng h p báo cáo y ban nhân dân t nh và B Tư pháp. Trong quá trình th c hi n n u có khó khăn, vư ng m c, các s , ngành t nh báo cáo y ban nhân dân t nh s a i, b sung cho phù h p./.
Đồng bộ tài khoản