Quyết định số 34/2000/QĐ-BNN-TCKT

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
38
lượt xem
4
download

Quyết định số 34/2000/QĐ-BNN-TCKT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 34/2000/QĐ-BNN-TCKT về việc ban hành bổ sung định mức chi tiêu của dự án Khu vực lâm nghiệp và quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 34/2000/QĐ-BNN-TCKT

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG c l p - T do - H nh phúc THÔN ******** ****** S : 34/2000/Q -BNN-TCKT Hà N i, ngày 04 tháng 04 năm 2000 QUY T NNH BAN HÀNH B SUNG Đ NH M C CHI TIÊU C A D ÁN KHU V C LÂM NGHI P VÀ QU N LÝ R NG PHÒNG H Đ U NGU N B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 73/CP ngày 01/11/1995 c a Chính Ph quy nh v ch c năng nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B nông nghi p và phát tri n nông thôn ; Căn c Hi p nh tín d ng s 1515 - VIE (SF) gi a Chính Ph Vi t nam và Ngân hàng Phát tri n Châu A (ADB) ký ngày 11/6/1997 ; Căn c Quy t nh s 22/TTg ngày 1/11/1997 c a Th Tư ng Chính Ph phê duy t d án ti n kh thi Khu v c lâm nghi p và qu n lý r ng phòng h u ngu n ; Căn c Thông tư 26/1998/TT/BTC ngày 10/3/1999 c a B Tài chính hư ng d n cơ ch qu n lý tài chính i v i d án Khu v c lâm nghi p và qu n lý r ng phòng h u ngu n ; Căn c Thông tư s 93 /1998/TT-BTC, s 94/1998/TT-BTC ngày 30/6/1998 c a B Tài chính v các ch chi tiêu h i ngh , công tác phí ; Xét t trình s 191CV/DALN - ADB ngày 23/3/2000 c a Ban qu n lý các d án lâm nghi p; QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành b sung nh m c chi tiêu c a d án Khu v c lân nghi p và qu n lý r ng phòng h u ngu n (như ph l c ính kèm ) i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký i u 3. Chánh văn phòng B , Th trư ng các C c, V , Ban ch c năng liên quan c a B Nông nghi p và phát tri n nông thôn , thành viên Ban i u hành qu c gia d án, T nh, Giám c d án Trung ương và Giám c d án T nh ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. KT. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P Nơi nh n : VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN - Như i u 3 - Lãnh o B NN & PTNT TH TRƯ NG - UBND các T nh vùng d án - B Tài chính ( V Tài chính i ngo i) - B KH & Tư - Kho b c Nhà nư c Trung ương - Kho b c Nhà nư c t nh vùng d án - Ban qu n lý các d án lâm nghi p
  2. - Lưu : V TCKT , Văn phòng Nguy n Văn Đ ng HƯ NG D N TH C HI N Đ NH M C CHI TIÊU D ÁN KHU V C LÂM NGHI P VÀ QU N LÝ R NG PHÒNG H Đ U NGU N (Kèm theo quy t đ nh s 34/2000/QĐ-BNN-TCKT ngày 4 tháng 4 năm 2000) T i Văn b n s 2764/BNN - TCKT ngày 31/7/1999 c a B Nông nghi p và phát tri n nông thôn cho phép d án Khu v c lâm nghi p và qu n lý r ng phòng h u ngu n áp d ng Quy t nh s 69 /1999/Q /BNN - TCKT ngày 24/4/1999 c a B Nông nghi p và phát tri n nông thôn v nh m c chi tiêu c a d án B o v r ng và phát tri n nông thôn . Nay B Nông nghi p và phát tri n nông thôn b sung m t s nh m c chi tiêu cho d án Khu v c lâm nghi p và qu n lý r ng phòng h u ngu n m t s nh m c chi tiêu như sau: I - PH C P LƯƠNG C A BAN QU N LÝ C P HUY N: Ap d ng cho các cán b c p huy n thu c biên ch Nhà nư c ư c i u ng , bi t phái tham gia qu n lý trong su t th i kỳ d án ã ư c quy nh t i qu n tr d án , m c chi t i a t 20% n 40% lương chính , tuỳ theo th i gian và trách nhi m công tác do Giám c d án T nh quy t nh . T ng m c chi ph c p trên không vư t t ng s ti n ã ư c B Nông nghi p và phát tri n nông thôn phê duy t theo k ho ch cho t ng năm ho c t ng th i kỳ c a d án . II - THUÊ CHUYÊN GIA TRONG NƯ C Trong quá trình th c thi , t ư c các m c tiêu , khi c n thi t D án có th thuê chuyên gia tư v n trong nư c theo úng các quy nh , yêu c u c a qu n tr d án và Hi p nh ký k t v i Ngân hàng phát tri n Châu A . Ngoài vi c th c hi n các th t c ký k t h p ng thuê chuyên gia theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c , chi phí thuê chuyên gia s ư c áp d ng như Quy t nh s 803/Q - BNN - TCKT ngày 9/3/2000 c a B Nông nghi p và phát tri n nông thôn v m c lương tư v n trong nư c t i các ti u d án xã . Trư ng h p thuê chuyên gia tư v n làm vi c t i Văn phòng d án , m c chi tr ư c tính b ng 50% nh m c chi c a Quy t nh 803/Q - BNN - TCKT ngày 9/3/2000. i công tác t i các Ban qu n lý d án T nh và ti u d án xã , chuyên gia tư v n ư c hư ng công tác phí ã quy nh t i quy t nh 69/Q /BNN - TCKT ngày 31/7/1999 và văn b n 2764/BNN - TCKT ngày 31/7/1999 c a B Nông nghi p và phát tri n nông thôn . III - H I TH O, T P HU N, THAM QUAN, KH O SÁT TRONG NƯ C 1- Ph c p i v i các báo cáo viên, hư ng d n th o lu n nhóm trong các h i th o , h i ngh chuyên c p xã ư c áp d ng như i m e m c 1 ph n B c a Quy t nh
  3. 69/1999/Q /BNN - TCKT ngày 24/4/1999 và văn b n s 2764/BNN - TCKT ngày 31/7/1999 c a B nông nghi p và phát tri n nông thôn ban hành , ph n b i dư ng gi ng viên - M c chi phí 20.000 ng/gi báo cáo , hư ng d n T ng m c chi b i dư ng không tính ngày , gi chuNn b báo cáo 2- Các l p t p hu n ph c p k thu t cho ngư i dân v gieo ươm t o cây con , tr ng r ng , xúc ti n tái sinh làm giàu , chăm sóc b o v r ng ........ - Chi ăn u ng cho ngư i dân 15.000 ng/ngư i /ngày - Ph c p cán b hư ng d n k thu t 50.000 ng/ngư i/ngày 3- Tham quan hi n trư ng , kh o sát trong nư c giúp ngư i dân tham gia d án nâng cao trình k thu t lâm sinh , các mô hình lâm nghi p xã h i òi h i ph i t ch c các cu c thăm hi n trư ng i n hình n i t nh , và ngo i t nh vùng d án , Ban qu n lý d án T nh c n l p k ho ch và d toán trình c p có thNm quy n phê duy t trên cơ s các nh m c chi phí sau: * Chi ăn u ng : - Nông dân thăm hi n trư ng ( n i t nh , huy n ) 1 - 2 ngày 15.000 ng/ngư i/ngày - Cán b thôn , xã thăm hi n trư ng ( ngo i t nh thu c vùng d án ) 1 - 3 ngày 30.000 ng/ngư i/ngày - Các thành viên tham gia , khách m i 50.000 ng/ngư i/ngày Các cu c tham quan n u có thuê xe , chi phí ư c tính theo h p ng ký k t trên cơ s giá cư c ư c c p có thNm quy n quy nh t i vùng , a phương Thành viên tham quan ngo i t nh n u lưu l i qua êm, chi phí ng ư c áp d ng theo Thông tư 93/1998/TT - BTC ngày 30/6/1998 và Thông tư s 94/1998/TT - BTC ngày 30/6/1998 c a B Tài chính IV- CHI PHÍ PHÚC TRA NGHI M THU TR NG, CHĂM SÓC R NG Quy t nh s 162/1999/Q /BNN/PTLN ngày 10/12/1999 c a B Nông nghi p và phát tri n nông thôn ban hành Quy nh t m th i nghi m thu khoán b o v r ng , khoanh nuôi xúc ti n tái sinh k t h p tr ng b sung , tr ng r ng và chăm sóc r ng tr ng , trong ó có ph n nghi m thu phúc tra . Chi phí nghi m thu phúc tra ( ph n chi c a cơ quan c p trên tr c ti p c a bên A ho c thNm nh nghi m thu c a H i ng nghi m thu c p T nh trong trư ng h p c n thi t ) bao g m chi phí thuê thi t b o c , và chi phí b i dư ng cán b , nhân viên tham gia như sau :
  4. 1- Phúc ki m o c thi t k tr ng r ng ( phúc ki m 10% i n tích o c thi t k tr ng r ng) - M c chi phí 60.000 ng/ha ( theo di n tích phúc ki m) 2- Phúc ki m nghi m thu tr ng r ng ( 10% di n tích tr ng r ng) - M c chi phí 30.000 ng/ha ( theo di n tích phúc ki m) th c hi n công tác phúc ki m, chi thuê xe (n u có) tính theo h p ng ký k t trên cơ s giá cư c ư c c p có thNm quy n quy nh t i vùng , a phương . Căn c vào nh m c chi tiêu trên , Giám c d án c n cân i các kho n chi không vư t khung ngân sách ã duy t . Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c c n ph n nh v Ban i u hành Trung ương và B Nông nghi p và phát tri n nông thôn k p th i gi i quy t./.
Đồng bộ tài khoản