Quyết định số 34/2001/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
32
lượt xem
1
download

Quyết định số 34/2001/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 34/2001/QĐ-UB về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Pháp Vân - Tứ Hiệp huyện Thanh Trì - Tỷ lệ 1/2.000 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 34/2001/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 34/2001/Q -UB Hà N i, ngày 08 tháng 06 năm 2001 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T QUY HO CH CHI TI T KHU Ô THN M I PHÁP VÂN - T HI P HUY N THANH TRÌ - T L 1/2.000 U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Ngh nh s : 91/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 c a Chính ph ban hành i u l qu n lý quy ho ch ô th ; Căn c Quy t nh s : 108/1998/Q -TTg ngày 20 tháng 6 năm 1998 c a Th tư ng chính ph phê duy t i u ch nh Quy ho ch chung Th ô Hà N i n năm 2020; Căn c Quy t nh s : 332/BXD - T ngày 28 tháng 12 năm 1993 c a B trư ng B xây d ng v vi c ban hành Quy t nh l p các án quy ho ch xây d ng ô th ; Xét ngh c a Ki n trúc sư trư ng thành ph t i t trình s : 32/2001/TTr-KTST ngày 17 tháng 1 năm 2001 và T trình b sung s 293/2001/TTr - KTST ngày 8 tháng 6 năm 2001. QUY T NNH i u 1: Phê duy t Quy ho ch chi ti t khu ô th m i Pháp Vân – T Hi p huy n Thanh Trì t l 1/2.000 do Vi n Quy ho ch Xây d ng Hà N i l p và hoàn thành tháng 04/2001 v i các n i dung chính như sau: 1/ V trí, pham vi, ranh gi i và quy mô l p quy ho ch chi ti t: - V trí: Khu ô th m i Pháp Vân - T Hi p thu c a bàn 2 xã Hoàng Li t và T Hi p, huy n Thanh Trì. - Ph m vi và gi i h n: + Phía B c giáp ư ng Pháp Vân i Yên S . + Phía ông giáp ư ng Pháp Vân – C u Gi . + Phía Tây giáp ư ng Qu c l 1A. + Phía Nam giáp sông Tô L ch. -Quy mô:
  2. + T ng di n tích: 109,657 ha (bao g m t m nút giao thông, t c i t o ch nh trang và t phát tri n). + Quy mô dân s : 9.000¸10.000 ngư i. 2/ M c tiêu c a án: Th c hi n chi n lư c phát tri n ô th t nay n năm 2010, theo úng quy ho ch chung Th ô Hà N i n năm 2020 ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t. Xây d ng m t khu ô th m i hi n i ng b v ki n trúc và h th ng h t ng xã h i, h t ng k thu t x ng áng v i t m vóc c a Th ô c a ngõ phía Nam thành ph . K t h p gi a c i t o khu hi n có v i xây d ng phát tri n m i, t o i u ki n s ng, môi trư ng thu hút dân cư, ph c v dãn dân, gi m m t dân s trong khu v c n i thành. án quy ho ch chi ti t ư c l p là cơ s pháp lý qu n lý xây d ng theo quy ho ch, ph c v m c tiêu phát tri n kinh t - xã h i c a huy n Thanh Trì và l p d án xây d ng khu ô th m i c a T ng Công ty u tư phát tri n nhà và ô th – B Xây d ng. 3/ N i dung quy ho ch chi ti t: 3.1.Quy ho ch s d ng t ai: *T ng di n tích khu v c nghiên c u: 109,6570 ha Trong ó: - t dành m nút giao thông và nhà máy nư c Pháp Vân: 14,7450 ha - t trong ph m vi l p quy ho ch: 94,9120 ha + t ư ng thành ph , ư ng phân khu v c và ư ng biên 13,8774 ha + t cơ quan trư ng ào t o: 1,6615 ha + t công nghi p, kho tàng: 18,1100 ha + t cây xanh cách ly, công trình u m i HTKT: 3,3384 ha + t hành lang d phòng m ư ng 1A: 1,8318 ha + t công trình công c ng h n h p c p thành ph và khu v c: 5,4920 ha + t tr m c u ho thành ph : 1,3330 ha + t công c ng khu nhà (trư ng ph thông trung h c, y t ) 2,2030 ha + t cây xanh, th d c th thao khu nhà : 0,6255 ha + ư ng nhánh và bãi xe: 5,8247ha
  3. + t ơn v : 40,6147 ha Trong t ơn v g m có: § t : 29,6235 ha(73%) § t công c ng ơn v : 0,8240 ha (2%) § t trư ng ti u h c, trung h c cơ s : 3,6240 ha (8,9 %) § t nhà tr m u giáo: 2,0945 ha (5,2%) § t cây xanh, th d c th thao: 1,3830 ha (3,4%) § t ư ng ơn v : 3,0657 ha (7,5%) *Các ch tiêu KTKT t ư c: - Ch tiêu t ơn v : 45,13 m2/ngư i Bao g m: + t công trình công c ng ơn v : 0,92 m2/ngư i + t cây xanh th d c th thao c a ơn v : 1,53 m2/ngư i + t trư ng h c (ti u h c, trung h c cơ s ): 4,03 m2/ngư i + t nhà tr m u giáo: 2,33 m2/ngư i + t ư ng và sân bãi: 3,41 m2/ngư i + t : 32,92 m2/ngư i - Dân s : 9.000 ¸ 10.000 ngư i Trong ó: +Dân s hi n có: 2.400 ngư i + Dân s d ki n phát tri n: 6.600 ¸ 7.600 ngư i - Ch tiêu công trình h t ng k thu t (giao thông): T tr ng t giao thông (tính n ư ng nhánh): 22,767 ha(23,98 %) Trong ó: + M ng ư ng: 21,177 ha (22,29%) + Bãi xe: 1,59 ha (1,69%)
  4. - T ng cao trung bình: 5 t ng -M t xây d ng: 18% - H s s d ng t: 0,9 *Phân b qu t xây d ng: T ng di n tích khu t nghiên c u: 109,6570 ha Bao g m: - t dành m nút giao thông và nhà máy nư c Pháp Vân: 14,7450 ha - Di n tích trong ph m vi ang khai thác ( ã xây d ng công trình) gi l i c i t o nâng c p ho c chuy n i ch c năng: 44,5238 ha - Di n tích t trong ph m vi d ki n phát tri n: 50,3882 ha Bao g m: + t ư ng phân khu v c và ư ng biên : 7,5897 ha + t công c ng h n h p c p thành ph và khu v c: 0,9925 ha + t trư ng ào t o d y ngh : 1,0870 ha + t công c ng khu nhà (trư ng ph thông trung h c và phòng khám a khoa): 2,2030 ha + t ư ng và bãi xe khu nhà : 4,0138 ha + t cây xanh cách ly, bãi gi ng và d phòng phát tri n: 1,9005 ha + t cây xanh th d c th thao khu nhà : 0,6255 ha + t thu c ơn v : 31,9762 ha Trong ó t thu c ơn v g m có: · t : 21,6230 ha Trong ó: . t cao t ng (³ 9 t ng): 12,8745 ha (60%)
  5. . t th p t ng (2¸3 t ng) 8,7485 ha (40%) · t công c ng ơn v : 0,8240 ha · t trư ng ti u h c, trung h c cơ s : 3,6240 ha · t nhà tr , m u giáo: 1,4565 ha · t cây xanh th d c th thao: 1,3830 ha · t ư ng ơn v : 3,0657 ha *Di n tích t ư c b trí xây d ng nhà GPMB, nhà chính sách: (g m các lô t có ký hi u III.11.E1b và III.13.E1) 42.165 m2 3.2.B c c không gian ki n trúc quy ho ch và c nh quan: - Không gian cao t ng ư c b trí d c theo tr c Qu c l 1A và tr c Pháp Vân – C u Gi . ây là hai tuy n c a ngõ vào trung tâm thành ph . C th như sau: +Tr c qu c l 1A ư c c i t o và xây chen m t s công trình h n h p g m: công c ng, nhà , văn phòng...cao 9 t ng tr lên t i m t s i m c a ngõ c a các tr c ông – Tây. + Tuy n Pháp Vân – C u Gi là tr c ư ng xây d ng m i ư c b trí toàn b các công trình nhà cao t ng (9¸ 15 t ng) t o b m t ki n trúc hi n i cho tr c ư ng c a ngõ phía Nam thành ph . - T i các v trí trung tâm ti p giáp tr c chính B c – Nam và tr c chính ông - Tây b trí các công trình nhi u t ng , cao t ng h p kh i t o i m nh n không gian và c nh quan ô th chung khu v c. + T i góc ông - Nam nút giao thông ư ng 1A, và ư ng vành ai 3 b trí t h p các công trình h n h p cao t ng: d ch v thương m i, văn phòng , nhà trên t ng cao v i t ng cao không h n ch (t 9 t ng tr lên). + T i hai c a ngõ tr c ông – Tây g p ư ng qu c l 1A, sau khi m ư ng c n c i t o, ch nh trang k t h p xây d ng công trình d ch v thương m i và nhà tái nh cư v i t ng cao 7 n 9 t ng. + T i c a ngõ phía ông c a tr c chính ông - Tây g p ư ng Pháp Vân – C u Gi b trí công trình nhà cao t ng k t h p d ch v công c ng t o i m nh n ki n trúc v i t ng cao công trình t 11¸13 t ng. + Hai c m trung tâm công c ng c a các ơn v b trí phía B c và phía Nam trên tr c chính B c – Nam t ch c các công trình cao trên 7 t ng v i ki n trúc hi n i. - Trong các nhóm nhà b trí linh ho t các lo i hình nhà v i ki n trúc phong phú. Phía giáp ư ng giao thông chính là công trình cao t ng (cao 9 ¸ 11 t ng), bên trong ô
  6. t là công trình th p t ng (ch y u là bi t th , nhà vư n cao 2 ¸ 3 t ng), l y trung tâm sinh ho t c ng ng là nhà tr , trương h c và sân chơi. - Các yêu c u v t ch c và b o v c nh quan: Khu v c h Yên S phía ông và sông Tô L ch phía Nam khu t nghiên c u là hai khu v c c nh quan cây xanh và môi trư ng c a thành ph ph i ư c b o v . Vi c t ch c khai thác và b o v c nh quan khu v c c n t o ra các hành lang và gi i pháp ki n trúc m khai thác hư ng gió ông Nam vào t ng nhóm nhà. 3.3.Quy ho ch m ng lư i các công trình h t ng k thu t: a/Giao thông: - Giao thông i ngo i: + Qu c l 1 phía Tây khu v c nghiên c u theo quy ho ch chung thành ph là tr c chính hư ng tâm phía Nam c a thành ph , m t c t ngang r ng 46m. + ư ng vành ai 3 phía B c theo quy ho ch chung thành ph có m t c t ngang i n hình 68 m. + ư ng nhánh 1A phía ông: theo i u ch nh quy ho ch chung là tuy n ư ng phân khu v c r ng 30 m, trư c m t là tuy n qu c l . - Giao thông n i b : g m các tuýên ư ng phân khu v c và ư ng nhánh: + ư ng phân khu v c tr c B c – Nam có chi u dài qua khu v c nghiên c u 1504 m, m t c t ngang r ng 27 m. + Các ư ng nhánh: (Các tuy n ư ng 3 làn xe và 2 làn xe) ư ng 3 làn xe: g m 2 tuy n ch y theo hư ng ông – Tây có m t c t ngang 23,25m ư ng 2 làn xe: có m t c t ngang r ng 15,5 – 17,5 m Tuy n ư ng biên phía ông khu t nghiên c u r ng 15,5 m. - Giao thông tĩnh: Các bãi xe trong khu ô th m i Pháp Vân – T Hi p ư c b trí g m các l i ra vào chính, xen k trong khu cây xanh và trung tâm công c ng c a khu ô th m i. - Các ch tiêu t ư c: + Di n tích t trong ph m vi nghiên c u quy ho ch : 94,912 ha + T ng di n tích t giao thông (tính n ư ng nhánh): 22,767 ha(23,98 %) Trong ó:
  7. · M ng ư ng: 21,177 ha (22,29%) · Bãi xe: 1,59 ha (1,69%) +M t m ng lư i ư ng (tính n ư ng nhánh): 8,09 km/km2 b/Thoát nư c mưa và cao san n n: M ng lư i thoát nư c mưa khu v c nghiên c u là h th ng thoát nư c riêng t ch y, chu kỳ tính toán là 2 năm. Hư ng thoát nư c chính c a khu v c nghiên c u là tuy n sông Tô L ch phía Nam và tuy n c ng quy ho ch trên ư ng Pháp Vân phía B c. - Cao thi t k tim ư ng quy ho ch t i các ng giao nhau ư c xác nh trên cơ s cao t c ng trên ư ng. Cao n n ô t ư c thi t k phù h p cao tim ư ng, m b o thi t k k thu t c a ư ng và phù h p cao n n chung c a khu v c. c/ C p nư c: - Ngu n nư c c p cho khu ô th m i Pháp Vân – T Hi p là nhà máy nư c Pháp Vân có công su t 30.000 m3/ngày thông qua ư ng ng truy n d n F 600 hi n có ch y d c theo ư ng Pháp Vân. - Nh ng tuy n ng phân ph i chính ư c tính toán theo nhu c u dùng nư c c a khu v c, t o thành m ng khép kín m b o c p nư c an toàn cho các i tư ng s d ng. d/ C p i n: i n c p cho các ph t i khu ô th m i Pháp Vân – T Hi p ư c l y t tr m bi n th 110/22KV Văn i n hi n có phía Tây Nam, thông qua các ư ng cáp ng m cao th 22KV, các tr m bi n th 22/0,4 KV hi n có ư c c i t o nâng c p và xây d ng m i. e/ Thông tin bưu i n: - Xây d ng m t t ng ài v tinh v i dung lư ng 5000 s , k t h p v i d ch v c a bưu c c t trung tâm khu ô th m i. - Xây d ng tuy n trung k cáp quang n i t t ng ài Thanh Trì n t ng ài v tinh. Các cáp g c t t ng ài v tinh n các t cáp ư c thi t k i ng m. g/ Thoát nư c bNn và v sinh môi trư ng: - H th ng nư c th i , nư c mưa c a khu ô th ư c thi t k theo m ng lư i riêng. Trư c m t, khi chưa có h th ng thoát nư c th i thành ph , nư c th i c a khu ô th sau khi ã ư c x lý c c b t i các công trình s ư c thoát t m vào h th ng thoát nư c mưa. - Rác th i sinh ho t ư c thu gom v các thùng rác và công ten nơ kín t t i các khu v c riêng v i bán kính ph c v phù h p do công ty Môi trư ng ô th ho c xí nghi p
  8. Môi trư ng ô th huy n th c hi n qu n lý. Các xí nghi p công nghi p, kho tàng, cơ quan s h p ng v n chuy n v i Công ty Môi trư ng ô th tuỳ thu c vào tính ch t và kh i lư ng rác th i. i u 2: - Giao cho T ng giám c T ng công ty u tư và phát tri n nhà và ô th căn c Thông tư s : 10/2000/TT-BXD ngày 8/8/200 c a B Xây d ng t ch c nghiên c u, l p báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng i v i Quy ho ch chi ti t khu ô th m i Pháp Vân- T Hi p ng th i v i l p Quy ho ch chi ti t t l 1/500, trình c p có thNm quy n xem xét, thNm nh và phê duy t. - Ki n trúc sư trư ng Thành ph ch u trách nhi m xác nh n h sơ, b n v thi t k theo quy ho ch chi ti t ư c phê duy t th c hi n và qu n lý; ch trì ph i h p v i ch u tư t ch c công b , niêm y t công khai quy ho ch chi ti t ư c duy t cho các t ch c, cơ quan và nhân dân bi t, th c hi n. - Ch t ch U ban nhân dân huy n Thanh Trì có trách nhi m ki m tra, giám sát xây d ng theo quy ho ch, x lý xây d ng sai quy ho ch theo thNm quy n và quy nh c a pháp lu t. - Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Chánh Văn phòng U ban nhân dân Thành ph ; Ki n trúc sư trư ng Thành ph ; Giám c các s : Xây d ng, Giao thông công chính, K ho ch và u tư, a chính nhà t, Tài chính – V t giá; Ch t ch U ban nhân dân huy n Thanh Trì, Ch t ch u ban nhân dân các xã: Hoàng Li t, T Hi p, T ng giám c T ng Công ty u tư và phát tri n nhà và ô th – B Xây d ng, Th trư ng các S , Ban, Ngành, các t ch c, cơ quan và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. T.M U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Hoàng Văn Nghiên
Đồng bộ tài khoản