Quyết định số 34/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
49
lượt xem
4
download

Quyết định số 34/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 34/2002/QĐ-UB về việc ban hành bảng giá biểu thu viện phí ngoài các danh mục quy định tại Thông tư Liên Bộ số 14/TT-LB ngày 30/9/1995 của Liên Bộ Y tế-Tài chính- Lao động Thương binh và xã hội - Ban Vật giá Chính phủ do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 34/2002/QĐ-UB

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** TP.H Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2002 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V BAN HÀNH B NG GIÁ BI U THU VI N PHÍ NGOÀI CÁC DANH M C QUY NNH T I THÔNG TƯ LIÊN B S 14/TT-LB NGÀY 30/9/1995 C A LIÊN B Y T -TÀI CHÍNH- LAO NG THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I -BAN V T GIÁ CHÍNH PH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994; Căn c Ngh nh s 93/2001/N -CP ngày 12/12/2001 c a Chính ph v phân c p qu n lý m t s lĩnh v c cho thành ph H Chí Minh ; Căn c Thông tư Liên B s 14/TT-LB ngày 30/9/1995 c a Liên B Y t -Tài chính- Lao ng Thương binh và xã h i - Ban V t giá Chính ph hư ng d n th c hi n vi c thu m t ph n vi n phí ; Xét ngh c a Liên S Y t -Tài chánh V t giá t i t trình s 3799/TCVG-BVG ngày 22/10/2001 ; c a S Y t t i công văn s 73/SYT-NVY ngày 28/3/2002 ; có ý ki n ng ý c a Ban Văn hóa xã h i-H i ng nhân dân thành ph t i công văn s 64/H ngày 27/02/2002 ; QUY T NNH i u 1. Nay ban hành kèm theo quy t nh này B ng giá bi u thu vi n phí ngoài các danh m c quy nh t i Thông tư Liên B s 14/TT-LB ngày 30/9/1995 c a B Y t - Tài chính - Lao ng Thương binh và xã h i - Ban V t giá Chính ph , áp d ng cho các cơ s khám, ch a b nh c a Nhà nư c thu c ngành y t thành ph . i u 2. Vi c qu n lý thu-chi, phân ph i, s d ng vi n phí ngoài các danh m c quy nh t i Thông tư Liên b s 14/TT-LB nêu trên ư c áp d ng theo quy nh c a Thông tư s 14/TT-LB ngày 30/9/1995 c a Liên B Y t -Tài chính-Lao ng Thương binh và xã h i-Ban V t giá Chính ph . Giao S Tài chánh-V t giá ph i h p S Y t hư ng d n tri n khai th c hi n; báo cáo y ban nhân dân thành ph xem xét, i u ch nh b sung k p th i B ng giá bi u thu vi n phí này cho phù h p v i tình hình th c t . i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tài chánh-V t giá, Giám c S Y t , Ch t ch y ban nhân dân các qu n,
 2. huy n và Th trư ng các cơ quan ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này.- Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH - Như i u 3 - B Y t - B Tài chính PH - TT/TU, TT/H ND. TP KT. CH TNCH - y ban nhân dân thành ph - UBMTTQ/TP và các oàn th PHÓ CH TNCH - S KH- T, S L -TB và XH - Ban TTVH/TU - Các Ban c a H ND.TP - Kho b c Nhà nư c TP - BHYT thành ph - VPH -UB : CPVP, các T NCTH - Lưu (VX) Nguy n Thành Tài B NG GIÁ BI U THU VI N PHÍ NGOÀI CÁC DANH M C QUY NNH T I THÔNG TƯ LIÊN B S 14/TT-LB NGÀY 30/9/1995 C A LIÊN B Y T -TÀI CHÍNH - LAO NG THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I - BAN V T GIÁ CHÍNH PH . (Ban hành kèm theo Quy t nh s 34/2002/Q -UB Ư ngày 05/4/2002 c a U ban Nhân dân thành ph ) Giá bi u này bao g m các ph n sau: Ph n A: Giá bi u v t lý tr li u và các kho n khác. A1: Giá bi u v t lý tr li u A2: Giá bi u các kho n khác Ph n B: Giá bi u m t s k thu t m i. Ph n C: Giá bi u các d ch v k thu t và xét nghi m C1: Các th thu t, ti u th thu t C1.1. Ngo i khoa: C1.2. M t C1.3. Tai Mũi H ng C1.4. Răng Hàm M t C2: Các xét nghi m, thăm dò ch c năng C2.1. Xét nghi m sinh hoá, huy t h c C2.2. Xét nghi m vi sinh
 3. C2.3. Xét nghi m nư c ti u. C2.4. Xét nghi m các ch t d ch khác c a cơ th . C2.5. Xét nghi m mi n d ch. C3: ChuNn oán b ng hình nh C3.1. N i soi C3.2. X quang, CT Scan
 4. Ph n A: giá bi u v t lý tr li u và các kho n khác A1: Giá bi u v t lý tr li u ( ơn v : ng) TT Tên Giá t i thi u Giá t i a 1 V n ng (T p) 10000 15000 2 Chi u èn h ng ngo i 10000 15000 3 Sóng ng n i u tr 8000 10000 4 Xung i n 10000 12000 5 K thu t kéo dãn 10000 15000 6 V t lý tr li u hô h p 8000 10000 7 V t lý tr li u ch nh hình 5000 7000 8 Ph c h i ch c năng sàng ch u c a 40000 50000 s n ph sau sanh 2 tháng 9 V t lý tr li u ch ng li t 15000 20000 10 T p dư ng sinh 20000 25000 11 T p th khi i b 10000 12000 12 T p g y dư ng sinh 10000 12000 13 Thái c c quy n 12000 15000 14 Th y tr li u 25000 30000 15 Siêu âm i u tr 15000 20000 16 Chi u t trư ng 7000 10000 17 i n vi dòng gi m au 10000 15000 18 Massge máy 10000 15000 19 Massge c c b b ng tay 20000 30000 20 Massge toàn thân 30000 40000 21 Xông hơi 10000 15000 22 Giác hơi 8000 10000 23 Luy n gi ng 80000 100000 24 Bó êm c ng tay 10000 15000 25 Bó êm c ng chân 15000 20000 26 Bó êm ùi 30000 40000
 5. A2: giá bi u các kho n khác TT Tên Giá t i thi u Giá t i a 1 Khám b t m ch, kê toa YHCT 5000 6000 2 Châm c u cai nghi n ma tuý 15000 20000 3 Công truy n d ch/chai 10000 15000 4 Công chích thu c/l n 2000 3000 5 Công t thu c âm o 8000 100000 6 Công n n b t, bó b t 15000 20000 7 C p phó b n gi y xu t vi n, gi y 25000 30000 ch ng thương 8 C p tóm t t b nh án ti ng Vi t theo 30000 40000 yêu c u 9 C p tóm t t b nh án ti ng Anh/Pháp 50000 60000 theo yêu c u 10 L p h sơ i u tr theo yêu c u 40000 50000 11 Y ch ng 25000 30000 12 G i xác ngăn l nh (24 gi ) 25000 30000 13 R a tai 15000 20000 14 R a mũi, xông h ng 15000 20000
 6. Ph n B: Giá ngh m t s k thu t m i TT Tên Giá t i thi u Giá t i a 1 Th tinh trong ng nghi m (tr n quy trình không k thu c) · B ng phương pháp IVF -L n u 6800000 7.000.000 -L n2 3.000000 4.000.000 -L n3 1800000 2.000.000 · B ng phương pháp ISCI -L n u 88.000.000 9.000.000 -L n2 2.800.000 3.000.000 -L n3 1.800.000 2.000.000 2 i u tr vô sinh (l n) 500.000 550.000 3 Ch p ng m ch vành 3.500.000 3.800.000 4 TOCE -GAN 4.500.000 5.000.000 5 Ph u thu t Laser excimer 4.700.000 5.000.000 6 Ph u thu t Phaco 4.700.000 5.000.000 7 Ch p m ch máu 1.800.000 2.000.000 8 t máy t o nh p t m và vĩnh vi n 600.000 700.000 (chưa tính ti n máy) 9 C t cơ vòng 1.800.000 2.000.000 10 Tán s i 1.800.000 2.000.000 11 T o hình thu nh ng c, tái t o ng c 4.000.000 5.000.000 sau lưng 12 L y m b ng, mông, ùi 2.000.000 4.000.000 13 L y Silicone vùng m t 5.000.000 700.000 14 Căng da m t 2.000.000 4.000.000 15 Nâng s ng mũi b ng nh a t ng h p 1.200.000 1.500.000 16 Nâng s ng mũi b ng xương ch u, 1.800.000 2.000.000 s n 17 T o hình u mũi, cánh mũi 600.000 800.000 18 M lé (2 cơ, 4 cơ) 1.500.000 2.000.000 19 S p mí (1 bên, 2 bên) 500.000 1.000.000 20 C t m t 2 mí, c t da th a 2 mí 800.000 1.000.000
 7. Ph n C: giá bi u các d ch v k thu t và xét nghi m C1: Các th thu t, ti u th thu t STT Tên Giá t i thi u Giá t i a C1.1 ngo i khoa 1 Ch c dò Tu s ng 30.000 2 t ng d n lưu màng ph i 20.000 45.000 3 o áp l c tĩnh m ch trung 30.000 180.000 ương 4 t n i khí qu n 130.000 60.000 5 M khí qu n 40.000 160.000 6 t sonde d dày 120.000 15.000 7 Sinh thi t ph i b ng kim nh 10.000 40.000 8 Ch c dò màng tim 30.000 70.000 9 Ch c dò sau siêu âm 50.000 30.000 10 May da th c p 20.000 30.000 11 Tràn d ch tâm m c 20.000 120.000 12 L y nư c d ch kh p 80.000 30.000 13 R a d dày 20.000 30.000 14 Chích xơ trĩ 30.000 40.000 15 t m c cá 15.000 20.000 16 tm cc c 20.000 30.000 17 C t b mào gà 40.000 50.000 18 Ch m azote, AT 7.000 10.000 19 t Hydradenome 30.000 45.000 20 TNy tàn nhang, n t ru i 30.000 60.000 21 t s o l i, x u, v t chai, 60.000 120.000 m n, th t dư 22 Xóa v t xâm 30.000 100.000 23 B ch bi n 30.000 60.000 24 t Diapolo 60.000 70.000 25 Abces tuy n giáp 110.000 130.000 26 L y h ch 80.000 100.000 27 N t ru i (c t b n t ru i) 50.000 60.000
 8. 28 U h t, u gai k t m c (c t b 50.000 60.000 u) 29 U b ch m c k t m c 25.000 35.000 30 Ghép da v t thương 40.000 60.000 31 Bư u m 80.000 100.000 32 Bư u ph n m m 80.000 100.000 33 Dư ngón 130.000 150.000 34 Dính ngón 220.000 250.000 35 Ngón tay cò súng 80.000 100.000 36 Rút inh 220.000 240.000 37 Nong kén bã u 80.000 100.000 38 Viêm bao ho t m c 80.000 100.000 39 t iradium (l n) 300.000 350.000 40 Polype m (1,2 bên) 100.000 300.000 41 Sinh thi t vú 120.000 150.000 42 Sinh thi t tinh hoàn 50.000 60.000 C1.2. m t 43 Qu m mi m t (C t cơ vòng 40.000 50.000 mi) 44 U bì h c m t (C t b u bì) 80.000 90.000 45 U m k t m c (C t b u) 60.000 70.000 46 Bư u máu mi m t (C t b u) 60.000 70.000 47 S o x u mi (T o hình mi) 80.000 90.000 48 U bì giác m c (C t b u) 60.000 70.000 49 Dính mí m t nhãn c u (C t 25.000 35.000 dính) 50 H p khe mi 80.000 90.000 C1.3. tai, mũi, h ng 51 Nâng xương chính c a mũi 80.000 100.000 52 N o VA 100.000 120.000 53 Thông vòi nhĩ 15.000 20.000 54 B cu ng mũi dư i 40.000 50.000 55 C m máu Amidan 100.000 120.000 56 C m máu sau n o VA 70.000 90.000
 9. 57 Dò luân nhĩ 130.000 140.000 58 Nhét mè che mũi 20.000 25.000 59 Th t th a n p tai 2 bên 130.000 150.000 60 Trích r ch màng nhĩ (hút mũ) 40.000 50.000 61 Sinh thi t vòm h u 40.000 50.000 C1.4. răng, hàm, m t 62 U nh vùng mi ng 100.000 120.000 63 Kén trán 100.000 120.000 64 G p xương 40.000 50.000 65 G p m nh v răng 15.000 20.000 66 Nh răng sót 60.000 80.000 67 i u ch nh xương hàm 100.000 110.000 68 M l y nang răng 50.000 140.000 69 U nang bã u, u nang nư c 70.000 80.000 b t, nang nhày 70 U nhú, u phì i, c t th ng 60.000 80.000 trư c môi, c t th ng lư i 71 C t cu ng chân răng c i nh , 80.000 100.000 t o v c xương ghép xương t thân 72 C t m ng chân răng c i l n 120.000 150.000 73 C m ghép răng 180.000 200.000 74 C m thêm ch t răng 30.000 50.000 75 Hàm có lư i kim lo i (răng 2.500.000 2.600.000 ngo i) 76 Mão răng kim lo i, có m t 270.000 320.000 nh a 77 Mão răng s 800.000 900.000 78 Răng Pivot s 1.100.000 1.200.000 79 Răng Pivot thép 320.000 360.000 80 C u răng kim lo i, có m t 270.000 320.000 nh a 81 C u răng s 1.000.000 1.100.000 82 Sinh thi t h ch n i t ng 100.000 110.000 83 N o túi 1 sextant 40.000 50.000
 10. 84 Mài ch nh kh p 15.000 20.000 85 N n tr t kh p hàm 20.000 30.000 86 C nh 2 xương hàm gãy 40.000 50.000 87 Nh răng khôn b ng phNu 40.000 50.000 thu t 88 i u ch nh xương hàm 40.000 50.000 89 M xương răng 40.000 50.000
 11. C2. các xét nghi m, thăm dò ch c năng Tên xét nghi m Giá t i thi u Giá t i a C2.1. xét nghi m sinh hoá huy t h c 1 Phân tích huy t h c toàn ph n (14 thông 20.000 25.000 s tr lên) 2 Hình d ng Hông c u - B ch c u (ph t 20.000 25.000 máu ngo i biên) 3 nh tính G6PD 12.000 15.000 4 Amoniac/Máu 15.000 20.000 5 Amylase máu 12.000 15.000 6 Cétone máu 5.000 6.000 7 Calci máu 5.000 6.000 8 Chlorure máu/Nư c Tu s ng 5.000 6.000 9 CK (creatinkinase)CPK 15.000 20.000 10 CK-MB (CPK-MB) 20.000 25.000 11 D tr ki m RA 25.000 30.000 12 Phân tích khí máu 20.000 70.000 13 Phosphorus 12.000 15.000 14 SGOT_SGPT (AST/ALT) 12.000 15.000 15 Mac Lagan 10.000 12.000 16 Test Gros 10.000 12.000 17 Ph n ng chéo 10.000 12.000 18 Corps Cetonique 6.000 8.000 19 nh lư ng y u t (VII+X) 25.000 30.000 20 nh lư ng y u t II 25.000 30.000 21 nh lư ng y u t V 25.000 30.000 22 u trùng giun ch 20.000 30.000 23 N i ti t 70.000 80.000 t /E2?Testos,/LH/FSH/Prolactine 24 Test nhanh th giang mai VDRL 25.000 30.000 25 nh lư ng PSA 65.000 75.000 26 nh lư ng AFP 35.000 45.000 27 nh lư ng CA-19-9 70.000 80.000
 12. 28 nh lư ng A-15-3 70.000 80.000 29 LH 40.000 50.000 30 AFB 50.000 60.000 31 BHCG 40.000 50.000 32 PRL 40.000 50.000 33 PRG 40.000 50.000 34 CA 125 80.000 90.000 35 HCG 25.000 30.000 36 Th i gian TCK 5.000 6.000 37 MCV, MCH,MCHC 15.000 20.000 38 S c kháng h ng c u 12.000 15.000 39 Xét nghi m máu toàn ph n 200.000 220.000 40 Bilirubine qua da tr sơ sinh 15.000 20.000 C2.2 xét nghi m vi sinh 41 C y máu + kháng sinh (phương pháp 70.000 85.000 c y b n máy) 42 C y tu xương: phương pháp b ng máy 75.000 85.000 43 C y tu xương: phương pháp thư ng 30.000 40.000 44 C y d ch não tu : phương pháp thư ng 40.000 50.000 45 C y phân + kháng sinh (tìm vi trùng 25.000 30.000 t ) 46 C y huy t tr ng 35.000 45.000 47 IDR 5.000 6.000 48 Widal 25.000 30.000 49 Kháng sinh BK 80.000 90.000 50 Nhu m soi tr c ti p Gr (-) 6.000 8.000 51 Nhu m soi tr c ti p BK 8.000 10.000 52 Kháng sinh vi trùng k khí 40.000 50.000 53 C y BK 25.000 30.000 54 Thu n nh t tìm BK 15.000 20.000 55 C y vi trùng k khí 130.000 150.000 56 C y nhanh (MGIT) 40.000 50.000 57 C y và nh danh MA 60.000 70.000 C2.3. nư c ti u
 13. 58 Phân tích nư c ti u (10 thông s ) 18.000 20.000 59 Phân tích nư c ti u (làm tay) protein, 10.000 12.000 ư ng, c n t 60 nh lư ng m ni u/24 gi 10.000 12.000 61 Hb/NT 2.500 3.000 62 T tr ng/NT 4.000 4.500 63 Protein bence jones 10.000 12.000 64 nh tính HCG/NT 12.000 15.000 65 thanh l c nư c ti u 25.000 30.000 66 Nuôi c y vi trùng l u 25.000 30.000 67 Heroine nư c ti u 40.000 50.000 C2.4. xét nghi m d ch cơ th 68 D ch não tu , d ch màng b ng, d ch 25.000 30.000 màng ph i (Proteine - ư ng - t bào) 69 Rivalta 15.000 20.000 70 Xét nghi m d ch kh p 30.000 35.000 71 Bào thai nư c i 650.000 700.000 72 Xét nghi m àm tìm BK 15.000 20.000 C2.5. xét nghi m mi n d ch 73 T3/T4/TSH/FT4/FT3 35.000 45.000 74 AntiHBsAg 30.000 50.000 75 AntiHBeAg, HBeAg, Anti HBc 30.000 60.000 76 HBsAg 20.000 30.000 77 AntiHCV 30.000 80.000 78 Tr n b HBV, HCV 170.000 340.000 79 Anti HAV total, IgM 40.000 80.000 80 Latex, ASO/CRP/RF/Waaler Rose 15.000 20.000 81 PSA/PAP/Scc 60.000 100.000 82 CA/125/15-3/19-9 50.000 85.000 83 ANA 20.000 50.000 84 Planotest 15.000 20.000 85 HCG/NT( nh lư ng) 15.000 20.000 86 HCG/NT -Máu/ L ( nh lư ng) 30.000 60.000 87 nh lư ng IgG, IgA, IgM 25.000 30.000
 14. 88 HP test-IgM/IgG 40.000 60.000 89 DHEA (Dehydro epicandrosterone) 80.000 100.000 90 Anti EBV IgM/IgG 40.000 50.000 91 CMV IgG/IgG 40.000 50.000 92 HP Test IgM/IgG 30.000 40.000 93 Dengue Fever IgM/IgG 60.000 75.000 94 Toxo IgM/IgG 40.000 50.000 95 Rubella IgM/IgG 40.000 50.000 96 IgE 80.000 100.000 97 VDRL IgM+IgG 40.000 80.000 98 Căn c lu t T ch c Chính ph ngày 25 25.000 30.000 tháng 12 năm 2001 99 C4 25.000 30.000 100 Tinh trùng 30.000 50.000 101 R a tinh trùng Percoll 150.000 200.000 102 Rheumatoid factor (RF) 25.000 30.000 103 CRP 90.000 100.000 104 Tìm t bào l 15.000 20.000 105 ASO 25.000 30.000 106 Ph n ng thu c lao 25.000 30.000
 15. C3: chu n oán b ng hình nh TT Tên Giá t i thi u Giá t i a C3.1. n i soi 1 N i soi màng ph i 110.000 120.000 2 Gi i ph u b nh c t cúp l nh 60.000 70.000 3 N i soi nong th c qu n 100.000 120.000 4 N i soi tai 50.000 60.000 5 N i soi mũi xoang 50.000 60.000 6 N i soi bu ng t cung sinh 120.000 150.000 thi t 7 N i soi c ng ng m t ch 80.000 100.000 8 N i soi ni u o 20.000 25.000 9 N i soi ni u qu n 80.000 100.000 10 i tràng c n quang (không 65.000 70.000 tính thu c) 11 Blondeau Hirtz 20.000 25.000 12 Towne's 15.000 20.000 13 Gót chân (Heel) (2 tư th ) 25.000 30.000 14 Th c qu n c n quang (Barium 35.000 40.000 Swallow) 15 Schuller 20.000 25.000 16 Hysterosalpingography 50.000 55.000 17 L dò c n quang 30.000 35.000 (Fistulography) 18 Stevers 20.000 25.000 19 Ph i nh ư n (Apicolordotic) 15.000 20.000 20 Xương òn 15.000 20.000 21 Tim ph i chéo T (RAO) 20.000 25.000 22 Tim ph i chéo P (RAO) 20.000 25.000 23 Bone & Joint (2 tư th ) 25.000 30.000 24 Skull (2 tư th ) 25.000 30.000 25 Water Hirtz 20.000 25.000
 16. 26 Pelvis 20.000 25.000 27 Law's position 15.000 20.000 28 Occlusal 12.000 15.000 29 Ru t non 1 phim u tiên 35.000 40.000 30 Chausse III (2 bên) 20.000 25.000 31 C t s ng c th ng 15.000 20.000 32 Galacto graphy vú 30.000 35.000 33 Saliography 30.000 35.000 34 T bào ch c hút FNAC 40.000 50.000 35 Ch p HSG-video 180.000 200.000 36 Soi tai 15.000 20.000 37 Otoscopie (có nh) 15.000 20.000 38 CNHH m t l n không 25.000 30.000 brochodilatator test 39 CNHH 2 l n: Pre và Postest 15.000 20.000 40 C n chóp 12.000 15.000 41 Toàn c nh 55.000 60.000 42 C n 15.000 20.000 43 Ch p áy m t 18.000 20.000 44 Ch p Angiography m t 180.000 200.000 45 Ch p ng d n tinh 50.000 60.000 46 ng m ch cánh tay, c ng tay 35.000 40.000 47 ng m ch ch ng c, b ng 55.000 60.000 48 ng m ch thân t ng, th n 55.000 60.000 49 ng m ch ùi 35.000 40.000 50 ng m ch khoeo, c ng chân, 55.000 60.000 bàn chân 51 Ch p nh nh 140.000 150.000 C3.2. Ch t ch Scan 52 CT Scan có c n quang 1.100.000 1.200.000
Đồng bộ tài khoản