Quyết định số 34/2006/QĐ-BBCVT

Chia sẻ: Phi Van | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
39
lượt xem
2
download

Quyết định số 34/2006/QĐ-BBCVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 34/2006/QĐ-BBCVT về việc ban hành Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 34/2006/QĐ-BBCVT

  1. BỘ BƯU CHÍNH VIỄN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 34/2006/QĐ-BBCVT Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH DANH MỤC DỊCH VỤ VIỄN THÔNG BẮT BUỘC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002; Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông; Căn cứ Nghị định số 160/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về viễn thông; Căn cứ Quyết định số 33/2006/QĐ-BBCVT ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành “Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính, viễn thông”; Xét Tờ trình số 28/QLCL-CLDV ngày 24 tháng 8 năm 2006 của Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng”. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Quyết định này thay thế cho Quyết định số 177/2003/QĐ-BBCVT ngày 10 tháng 11 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông. Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Bưu chính, Viễn thông, Giám đốc các Sở Bưu chính, Viễn thông, các tổ chức, cá nhân tham gia cung cấp, sử dụng dịch vụ bưu chính, dịch vụ chuyển phát, dịch vụ chuyển phát nhanh, dịch vụ viễn thông chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
  2. BỘ TRƯỞNG Đỗ Trung Tá DANH MỤC DỊCH VỤ VIỄN THÔNG BẮT BUỘC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 34/2006/QĐ-BBCVT ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông) Tiêu chuẩn Tên dịch vụ TT bắt buộc áp dụng 1. Dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố TCN 68-176:2006 định mặt đất 2. Dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di TCN 68-186:2006 động mặt đất 3. Dịch vụ truy nhập Internet ADSL TCN 68-227:2004 4. Dịch vụ truy nhập Internet gián tiếp qua TCN 68-218:2006 mạng viễn thông cố định mặt đất 5. Dịch vụ kết nối Internet TCN 68-218:2006
Đồng bộ tài khoản