Quyết định số 34/2006/QĐ-BYT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
91
lượt xem
3
download

Quyết định số 34/2006/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 34/2006/QĐ-BYT về việc ban hành Định mức thuốc thiết yếu và các vật liệu tiêu hao trong các thủ thuật, phẫu thuật kế hoạch hoá gia đình và phá thai an toàn do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 34/2006/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc S : 34/2006/QĐ-BYT Hà N i, ngày 31 tháng 10 năm 2006 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH Đ NH M C THU C THI T Y U VÀ CÁC V T LI U TIÊU HAO TRONG CÁC TH THU T, PH U THU T K HO CH HOÁ GIA ĐÌNH VÀ PHÁ THAI AN TOÀN B TRƯ NG B YT Căn c Ngh đ nh s 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Theo đ ngh c a ông V trư ng V S c kho sinh s n, V trư ng V Đi u tr và C c trư ng C c Qu n lý Dư c Vi t Nam QUY T Đ NH Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này “Đ nh m c thu c thi t y u và các v t li u tiêu hao trong các th thu t, ph u thu t k ho ch hoá gia đình và phá thai an toàn”. Đi u 2. Đ nh m c này áp d ng t i t t c các cơ s y t c a Nhà nư c và tư nhân. Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Bãi b Quy t đ nh s 3785/1999/QĐ-BYT ngày 24/11/1999 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành Đ nh m c thu c thi t y u và các v t li u tiêu hao đ phòng ch ng nhi m khu n trong các th thu t k ho ch hoá gia đình. Đi u 4. Các Ông/Bà: Chánh Văn phòng, V trư ng V S c kho sinh s n, V trư ng V Đi u tr , C c trư ng C c Qu n lý Dư c Vi t Nam, V trư ng các V , C c có liên quan c a B Y t , Th trư ng các đơn v tr c thu c B Y t , Giám đ c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng y t ngành, Giám đ c Trung tâm Chăm sóc S c kho sinh s n các t nh, thành ph tr c thu c trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Tr n Chí Liêm FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Dinh muc dinh kem
Đồng bộ tài khoản