Quyết định số 34/2007/QĐ-BYT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
65
lượt xem
4
download

Quyết định số 34/2007/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 34/2007/qđ-byt', văn bản luật, thể thao - y tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 34/2007/QĐ-BYT

 1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ***** Đ c l p - T do - H nh phúc ******* S : 34/2007/QĐ-BYT Hà N i, ngày 26 tháng 9 năm 2007 QUY T Đ NH V VI C PHÊ DUY T CHƯƠNG TRÌNH HÀNH Đ NG QU C GIA CAN THI P GI M TÁC H I TRONG D PHÒNG LÂY NHI M HIV GIAI ĐO N 2007 - 2010 B TRƯ NG B YT Căn c Ngh đ nh s 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Ngh đ nh s 108/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 c a Chính ph Quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Lu t phòng ch ng nhi m vi rút gây ra h i ch ng suy gi m mi n d ch m c ph i ngư i (HIV/AIDS); Căn c Quy t đ nh s 36/2004/QĐ-TTg ngày 17/3/2004 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Chi n lư c Qu c gia phòng, ch ng HIV/AIDS Vi t Nam đ n năm 2010 và t m nhìn 2020; Theo đ ngh c a ông V trư ng V Pháp ch ; C c trư ng C c Phòng, ch ng HIV/AIDS Vi t Nam - B Yt , QUY T Đ NH: Đi u 1. Phê duy t Chương trình hành đ ng qu c gia v can thi p gi m tác h i trong d phòng lây nhi m HIV giai đo n 2007 - 2010 (b n kèm theo) v i nh ng n i dung ch y u sau: 1. M c tiêu a) M c tiêu chung: Kh ng ch t l nhi m HIV trong nhóm nghi n chích ma túy xu ng dư i 20% và nhóm ngư i bán dâm dư i 3%, làm gi m t l lây nhi m HIV trong nhóm có hành vi nguy cơ cao và t nhóm có hành vi nguy cơ cao ra c ng đ ng, góp ph n th c hi n thành công Chi n lư c Qu c gia phòng ch ng HIV/AIDS Vi t Nam đ n năm 2010 và t m nhìn 2020. b) M c tiêu c th đ n năm 2010: - 100% các t nh, thành ph xây d ng đư c m ng lư i cán b th c hi n chương trình can thi p gi m tác h i. - Tăng t l s d ng bao cao su trong nhóm ngư i bán dâm lên 90% và t l ngư i bán dâm đư c khám và đi u tr các b nh lây truy n qua đư ng tình d c theo đúng quy đ nh lên 80%. - Tăng t l s d ng bơm kim tiêm s ch trong nhóm nghi n chích ma túy lên 90%, gi m t l dùng chung bơm kim tiêm trong nhóm nghi n chích ma túy xu ng dư i 10% và trong nhóm nghi n chích ma túy nhi m HIV là 5%, t l bơm kim tiêm đã s d ng đư c thu gom đ t 90% s bơm kim tiêm đư c phân phát. - Tri n khai đi u tr nghi n các ch t d ng thu c phi n b ng thu c thay th t i ít nh t 10 t nh. 2. Các gi i pháp th c hi n a) Nhóm gi i pháp xã h i: - Gi i pháp v pháp lu t và chính sách: + Ti p t c xây d ng và hoàn thi n h th ng các văn b n quy ph m pháp lu t liên quan t i ho t đ ng can thi p gi m tác h i trong d phòng lây nhi m HIV, đ đ m b o s phù h p v pháp lu t gi a phòng, ch ng HIV/AIDS v i phòng, ch ng ma túy, m i dâm, xây d ng các hư ng d n qu c gia v can thi p gi m tác h i trong d phòng lây nhi m HIV. - Gi i pháp v tăng cư ng s ph i h p liên ngành và huy đ ng c ng đ ng: + V n đ ng lãnh đ o chính quy n đ a phương và các ban, ngành, đoàn th , các t ch c xã h i, t ch c tôn giáo, các doanh nghi p, xí nghi p, các đ a đi m vui chơi, gi i trí, b n tàu, b n xe, nhà ga, các khách s n, nhà ngh , nhà tr , nhà hàng, các cơ s d ch v lưu trú khác ng h và tham gia chương trình thông qua vi c t ch c các h i ngh , h i th o tuyên truy n, ph bi n giáo d c pháp lu t v phòng, ch ng HIV/AIDS, giao ban, chia s kinh nghi m gi a đơn v tr c ti p th c hi n các bi n pháp can thi p gi m tác h i trong d phòng lây nhi m HIV v i các cơ quan, t ch c, đơn v có liên quan khác. 0
 2. + Tăng cư ng s ph i h p gi a cán b ngành công an, ngành lao đ ng thương binh và xã h i v i cán b y t trong vi c th c hi n các ho t đ ng c a chương trình. + Tăng cư ng vai trò c a gia đình và c ng đ ng dân cư trong vi c tuyên truy n, giáo d c và v n đ ng th c hi n các hành vi an toàn phòng lây nhi m HIV. + Phát huy tính ch đ ng và s tham gia tích c c c a đ i tư ng can thi p trong vi c l p k ho ch và th c hi n chương trình. + V n đ ng và ph i h p v i các t ch c chính ph , phi chính ph , t ch c qu c t đ huy đ ng đư c s h tr v k thu t cũng như tài chính trong vi c tri n khai các chương trình. - Gi i pháp v tăng cư ng thông tin - giáo d c - truy n thông và v n đ ng chính sách: + Tăng cư ng các ho t đ ng tuyên truy n, giáo d c v chương trình can thi p, các ho t đ ng can thi p gi m tác h i và l i ích, vai trò c a các ho t đ ng can thi p gi m tác h i đ nâng cao nh n th c cho cán b chính quy n các c p, cán b làm công tác phòng ch ng t n n xã h i c a các B , ban, ngành, đoàn th nh m b o đ m tính ph i h p và th ng nh t tri n khai chương trình, t o s đ ng thu n c a c ng đ ng đ i v i các ho t đ ng can thi p gi m tác h i. + Tăng cư ng công tác tuyên truy n cho nhóm có hành vi nguy cơ cao v tình hình lây nhi m HIV, các chương trình can thi p gi m tác h i và các d ch v h tr khác đang đư c tri n khai, t o đi u ki n cho vi c tăng cư ng ti p c n v i các d ch v can thi p cũng như thay đ i hành vi và th c hành các hành vi an toàn. + Đa d ng hóa các lo i hình truy n thông, chú tr ng truy n thông tr c ti p. b) Nhóm gi i pháp chuyên môn k thu t - B o đ m chương trình đư c tri n khai th ng nh t và có hi u qu trong ph m vi c nư c theo đúng các quy đ nh c a pháp lu t. - Tăng cư ng ho t đ ng c a các nhóm ti p c n c ng đ ng và nhân r ng mô hình giáo d c đ ng đ ng trong d phòng lây nhi m HIV. - Đ y m nh các ho t đ ng phân phát bơm kim tiêm, bao cao su; ti p th xã h i đ b o đ m bơm kim tiêm và bao cao su luôn s n có và d ti p c n. Cung c p và khuy n khích s d ng ch t bôi trơn cho ngư i có quan h tình d c đ ng gi i nam. - T ng bư c m r ng Chương trình đi u tr nghi n các ch t d ng thu c phi n b ng thu c thay th cho ngư i nghi n các ch t d ng thu c phi n. - Tri n khai thí đi m chương trình can thi p d phòng toàn di n m t s t nh, thành ph , t ng k t rút kinh nghi m và nhân r ng mô hình. - L ng ghép chương trình can thi p gi m tác h i v i các ho t đ ng d phòng và đi u tr . - Thư ng xuyên theo dõi và giám sát đ đ m b o ch t lư ng và hi u qu c a chương trình can thi p. - Th c hi n các nghiên c u v can thi p gi m tác h i. c) Nhóm gi i pháp v nâng cao năng l c qu n lý và tăng cư ng ngu n l c - Hoàn thi n cơ ch qu n lý, đi u hành chương trình. - Tăng cư ng năng l c cho m ng lư i làm công tác can thi p gi m tác h i. - Hoàn thi n h th ng thu th p s li u, báo cáo và qu n lý chương trình can thi p gi m tác h i. - Tăng cư ng công tác ki m tra, giám sát các ho t đ ng c a chương trình can thi p gi m tác h i t i các tuy n. - Huy đ ng ngu n l c trong nư c t các chương trình Trung ương, đ a phương, các t ch c xã h i, t ch c qu c t , t ch c phi chính ph đ đ m b o ngu n l c cho chương trình can thi p gi m tác h i. Đi u 2. T ch c th c hi n 1. Trách nhi m c a B Y t : a) Ch trì ph i h p v i các cơ quan liên quan và U ban nhân dân t nh xây d ng và t ch c th c hi n k ho ch dài h n, hàng năm v th c hi n Chương trình can thi p gi m tác h i; b) Xây d ng đ ban hành theo th m quy n ho c trình c p có th m quy n ban hành các hư ng d n th c hi n Chương trình can thi p gi m tác h i, đ c bi t chú tr ng xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t v phương th c ph i h p và ch đ , chính sách liên quan đ n vi c thưc hi n các bi n pháp can thi p gi m tác h i trong d phòng lây nhi m HIV. 1
 3. c) Ph i h p v i B Tư pháp trong vi c rà soát các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan đ n Chương trình can thi p gi m tác h i đ ti n hành s a đ i, b sung ho c ki n ngh c p có th m quy n s a đ i, b sung các văn b n quy ph m pháp lu t cho phù h p v i th c t ; d) Thành l p Nhóm h tr k thu t cho chương trình can thi p gi m tác h i g m các chuyên gia trong lĩnh v c phòng ch ng HIV/AIDS c a các B , ngành, đoàn th như B Y t , B Công an, B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i, B Tư pháp, B Tài chính và m t s B , ban, ngành, đoàn th có liên quan; đ) Ch trì, ph i h p v i các cơ quan có liên quan ti n hành vi c ki m tra, giám sát và t ng h p tình hình th c hi n chương trình; e) T ch c sơ k t hàng năm, t ng k t sau m i giai đo n, báo cáo Chính ph và các cơ quan có liên quan; đánh giá hi u qu c a chương trình vào năm 2010, trên cơ s đó xây d ng k ho ch cho giai đo n 2011 - 2020; g) B trí và huy đ ng ngu n l c đ th c hi n các m c tiêu c a chương trình. 2. Trách nhi m c a B Công an: a) Ch trì, ph i h p v i B Y t và các cơ quan có liên quan trong vi c xây d ng, t ch c th c hi n k ho ch dài h n, hàng năm v th c hi n Chương trình can thi p gi m tác h i trong ph m vi ch c năng, nhi m v đư c giao và b trí ngu n l c thích h p đ th c hi n các m c tiêu c a chương trình; b) Ch đ o cơ quan công an các c p ph i h p v i cơ quan y t và các B , ngành, đoàn th có liên quan cùng c p trong vi c t ch c tri n khai th c hi n Chương trình can thi p gi m tác h i; c) T ch c tri n khai các bi n pháp can thi p gi m tác h i d phòng lây nhi m HIV trong ph m vi ch c năng, nhi m v đư c giao. 3. Trách nhi m c a B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i: a) Ch trì, ph i h p v i B Y t và các cơ quan có liên quan trong vi c xây d ng, t ch c th c hi n k ho ch dài h n, hàng năm v th c hi n Chương trình can thi p gi m tác h i trong ph m vi ch c năng, nhi m v đư c giao và b trí ngu n l c thích h p đ th c hi n các m c tiêu c a chương trình; b) Ch đ o cơ quan Lao đ ng - Thương binh và Xã h i các c p ph i h p v i cơ quan y t và các B , ngành, đoàn th có liên quan cùng c p trong vi c t ch c tri n khai th c hi n Chương trình can thi p gi m tác h i; c) T ch c tri n khai các bi n pháp can thi p gi m tác h i d phòng lây nhi m HIV trong ph m vi ch c năng, nhi m v đư c giao. 4. Trách nhi m c a các B , ngành khác là thành viên y ban Qu c gia Phòng ch ng AIDS và Phòng, ch ng t n n ma túy, m i dâm: a) Ch trì, ph i h p v i B Y t và các cơ quan có liên quan trong vi c xây d ng, t ch c th c hi n k ho ch dài h n, hàng năm v th c hi n Chương trình can thi p gi m tác h i trong ph m vi ch c năng, nhi m v đư c giao và b trí ngu n l c thích h p đ th c hi n các m c tiêu c a chương trình; b) Ch đ o các đơn v thu c ph m vi qu n lý ph i h p v i cơ quan y t và các B , ngành, đoàn th có liên quan cùng c p trong vi c t ch c tri n khai th c hi n Chương trình can thi p gi m tác h i. 5. Trách nhi m c a y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: a) Ch đ o vi c xây d ng và t ch c tri n khai k ho ch dài h n, k ho ch hàng năm v can thi p gi m tác h i trong ph m vi đ a phương mình và b trí ngu n l c thích h p đ th c hi n các m c tiêu c a chương trình; b) V n đ ng toàn dân ng h , tham gia các ho t đ ng can thi p gi m tác h i trong d phòng lây nhi m HIV; c) Ch đ o tri n khai, ki m tra vi c th c hi n, t ng h p và báo cáo đ nh kỳ hàng năm v B Y t và các cơ quan có liên quan. 6. Trách nhi m c a S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: a) Tham mưu cho y ban nhân dân t nh trong vi c xây d ng k ho ch hành đ ng dài h n và hàng năm v can thi p gi m tác h i; b) Ph i h p v i các S , ban, ngành có liên quan hư ng d n các đơn v tri n khai ho t đ ng can thi p gi m tác h i cũng như giám sát, ki m tra và đánh giá vi c tri n khai chương trình can thi p gi m tác h i t i đ a phương; c) Ch đ o các cơ quan chuyên môn thu c quy n qu n lý t ch c tri n khai th c hi n Chương trình can thi p gi m tác h i. 2
 4. 7. Trách nhi m c a cơ quan đ u m i v phòng ch ng HIV/AIDS các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: a) Xây d ng k ho ch dài h n và ng n h n v tri n khai Chương trình can thi p gi m tác h i t i đ a phương. b) Là đ u m i ph i h p v i các ban, ngành, đoàn th có liên quan trên đ a bàn t nh ch đ o và t ch c th c hi n các ho t đ ng can thi p gi m tác h i trong d phòng lây nhi m HIV bao g m các ho t đ ng sau: - Tri n khai các ho t đ ng can thi p gi m tác h i. - T ch c các cu c v n đ ng, h i ngh , h i th o nh m huy đ ng s ng h c a các c p chính quy n, các ban, ngành, đoàn th , c ng đ ng, t ch c, cá nhân tham gia vào các ho t đ ng can thi p gi m tác h i. - Tham gia t ch c đào t o và t p hu n chuyên môn. c) Ph i h p v i các cơ quan liên quan t ch c ki m tra, đánh giá vi c th c hi n chương trình trên đ a bàn t nh. Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Đi u 4. Các ông, bà Chánh Văn phòng, C c trư ng C c Phòng, ch ng HIV/AIDS Vi t Nam, V trư ng V Pháp ch , Th trư ng các đơn v tr c thu c B , Giám đ c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng Y t các ngành và các đơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này./. B TRƯ NG Nguy n Qu c Tri u 3
 5. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH Đ NG QU C GIA CAN THI P GI M TÁC H I TRONG D PHÒNG LÂY NHI M HIV GIAI ĐO N 2007 - 2010 (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 34/2007/QĐ-BYT ngày 26 tháng 9 năm 2007 c a B trư ng B Y t ) 4
 6. M CL C Ph n I. CƠ S XÂY D NG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH Đ NG ................................................................. I. Cơ s pháp lý xây d ng chương trình hành đ ng.................................................................................. II. Đ c đi m tình hình HIV/AIDS, s d ng ma túy và ho t đ ng m i dâm Vi t Nam ............................. III. Th c ti n tri n khai công tác can thi p gi m tác h i m t s nư c trên th gi i và Vi t Nam........... Ph n II. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH Đ NG QU C GIA CAN THI P GI M TÁC H I TRONG D PHÒNG LÂY NHI M HIV .......................................................................................................................... I. M c tiêu ................................................................................................................................................... 1. M c tiêu chung ................................................................................................................................... 2. M c tiêu c th ................................................................................................................................... II. Nguyên t c tri n khai chương trình........................................................................................................ III. Gi i pháp th c hi n ............................................................................................................................... IV. K ho ch ho t đ ng.............................................................................................................................. Ph n III. THEO DÕI, GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH......................................................... I. Theo dõi và báo cáo................................................................................................................................ II. Tăng cư ng công tác ki m tra, giám sát ho t đ ng c a chương trình Can thi p gi m tác h i............. III. Đánh giá vi c tri n khai chương trình ................................................................................................... Ph n IV. NHU C U NGÂN SÁCH............................................................................................................. I. Cơ s xây d ng kinh phí......................................................................................................................... II. Nhu c u kinh phí .................................................................................................................................... Ph n V. T CH C TH C HI N ............................................................................................................... I. Trách nhi m c a B Y t ......................................................................................................................... II. Trách nhi m c a B Công an................................................................................................................. III. Trách nhi m c a B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i ...................................................................... IV. Trách nhi m c a các B , ngành khác là thành viên y ban Qu c gia Phòng ch ng AIDS và Phòng, ch ng t n n ma túy, m i dâm ................................................................................................................... V. Trách nhi m c a y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương .................................. VI. Trách nhi m c a S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương................................................. VII. Trách nhi m c a cơ quan đ u m i v phòng ch ng HIV/AIDS các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ........................................................................................................................................................... Ph n VI. L TRÌNH TH C HI N .............................................................................................................. I. Giai đo n 2007 - 2008............................................................................................................................. II. Giai đo n 2009 - 2010............................................................................................................................ Ph l c 1 ................................................................................................................................................ Ph l c 2 ................................................................................................................................................ CÁC CH VI T T T BCS Bao cao su BKT Bơm kim tiêm CBGDLĐXH Ch a b nh - giáo d c - lao đ ng xã h i CDTP Ch t d ng thu c phi n CTGTH Can thi p gi m tác h i CTV C ng tác viên GDĐĐ Giáo d c đ ng đ ng 5
 7. LĐTBXH Lao đ ng thương binh và xã h i LTQĐTD Lây truy n qua đư ng tình d c NBD Ngư i bán dâm NCMT Nghi n chích ma túy STIs Các nhi m khu n lây truy n qua đư ng tình d c TCCĐ Ti p c n c ng đ ng TTPC HIV/AIDS Trung tâm phòng ch ng HIV/AIDS TTVĐĐ Tuyên truy n viên đ ng đ ng VCT Tư v n xét nghi m t nguy n Ph n 1: CƠ S XÂY D NG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH Đ NG I. CƠ S PHÁP LÝ XÂY D NG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH Đ NG 1. Lu t phòng, ch ng nhi m vi rút gây ra h i ch ng suy gi m mi n d ch m c ph i ngư i (HIV/AIDS) ngày 29/6/2006. 2. Ngh đ nh s 108/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Lu t phòng, ch ng nhi m vi rút gây ra h i ch ng suy gi m mi n d ch m c ph i ngư i (HIV/AIDS) 3. Quy t đ nh s 36/2004/QĐ-TTg ngày 17/3/2004 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Chi n lư c qu c gia phòng ch ng HIV/AIDS Vi t Nam đ n năm 2010 và t m nhìn 2020. II. Đ C ĐI M TÌNH HÌNH HIV/AIDS, S D NG MA TÚY VÀ HO T Đ NG M I DÂM VI T NAM Tính đ n h t ngày 31/12/2006 lũy tích các trư ng h p nhi m HIV đư c báo cáo trong toàn qu c là 116.565 ngư i, trong đó có 20.195 trư ng h p đã chuy n thành b nh nhân AIDS và 11.802 trư ng h p đã t vong do AIDS, ư c tính đ n năm 2010 s có 350.970 trư ng h p nhi m HIV, 112.227 [1] b nh nhân AIDS và 104.701 trư ng h p t vong do AIDS . D ch HIV/AIDS đã lan r ng ra t t c các t nh, thành ph tr c thu c trung ương (sau đây g i t t là t nh), 93% s qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh (sau đây g i t t là huy n) và 49% s xã, phư ng, th tr n (sau đây g i t t là xã) đã báo cáo có ngư i nhi m HIV. Đa s ngư i nhi m HIV n m trong l a tu i tr , l a tu i t 20-39 chi m t i 80,28% trên t ng s ngư i nhi m HIV đư c báo cáo. Hình thái d ch HIV/AIDS v n trong giai đo n d ch t p trung, các trư ng h p nhi m HIV ch y u t p trung trong nhóm có hành vi nguy cơ cao như ngư i nghi n chích ma túy (NCMT), ngư i bán dâm (NBD). Theo s li u giám sát tr ng đi m, trong [1] nhóm nhi m HIV t l ngư i NCMT chi m 51,68% và NBD là 2,57% . Theo s li u c a B Công an, đ n cu i năm 2006 s ngư i s d ng ma túy th ng kê và qu n lý đư c [2] là 160.226 ngư i và lo i ma túy s d ng nhi u nh t hi n nay Vi t Nam là Heroin (trên 80%) , t p trung vào nhóm có trình đ văn hóa th p, đ i tư ng có ti n án, ti n s , NBD, ngư i không có ngh nghi p và không có thu nh p n đ nh, ngư i do đ c thù ngh nghi p hay ph i thay đ i ch và nơi làm vi c. T i các thành ph l n đang xu t hi n thanh niên đ tu i dư i 20 s d ng các lo i ma túy t ng h p có nguy cơ lây nhi m HIV qua các hành vi tình d c không an toàn. T l HIV trong nhóm [3] NCMT là 22,5% vào năm 2006 . T l dùng chung BKT trong nhóm NCMT r t cao (ví d 37% t i thành ph H Chí Minh, 33% t i An Giang). Bên c nh s gia tăng c a vi c s d ng ma túy, n n m i dâm cũng di n bi n ngày càng ph c t p, theo s li u c a B Lao đ ng, Thương binh và Xã h i qua kh o sát t i m t s trung tâm CBGDLĐXH t i m t s t nh cho th y NBD ngày càng tr hóa: ch y u t p trung đ tu i 18-35 chi m trên 80% (trong đó t 18-25 tu i chi m 42,4%), đ c bi t dư i 18 tu i chi m 13,4% (g p 5 l n so v i năm 2000); 20-25% NBD nghi n ma túy, có trung tâm s này chi m t i 40%. Đa s NBD đ u có trình đ th p, ch y u t p trung nh ng ngư i không bi t ch ho c ch h c h t c p I, II chi m t i 90%. T l s d ng BCS v i b n tình thư ng xuyên trong nhóm NBD tuy đã có c i thi n nhưng v n ch d ng m c t 12-51%. Đ c bi t đáng lo ng i hơn là t l s d ng BCS không thư ng xuyên trong NBD nhi m HIV [1] Báo cáo t ng k t công tác phòng ch ng HIV/AIDS 2006, k ho ch th c hi n 2007, B Y t , 2006 [2] Báo cáo t ng k t công tác phòng ch ng ma túy năm 2006 và tri n khai k ho ch ho t đ ng năm 2007, B Công an, 2007 [3] Báo cáo K t qu Chương trình giám sát k t h p hành vi và các ch s sinh h c HIV/AIDS/STIs t i Vi t Nam năm 2005-2006 6
 8. r t cao, theo s li u c a B LĐTBXH t l này chi m 72,7%. Các hành vi nguy cơ lây nhi m HIV trong [1] nhóm NBD đư c th hi n trong t l NBD b nhi m HIV đ n năm 2006 là 3,95% . V i nh ng đ c đi m tình hình như trên cho th y nguy cơ lây nhi m HIV trong nhóm đ i tư ng NCMT và NBD là r t cao. III. TH C TI N TRI N KHAI CÔNG TÁC CAN THI P GI M TÁC H I M TS NƯ C TRÊN TH GI I VÀ VI T NAM 1. Th c ti n tri n khai công tác can thi p gi m tác h i (CTGTH) m t s nư c trên th gi i Tùy theo đ c đi m, tình hình d ch HIV/AIDS, quan đi m và đi u ki n th c t c a m i nư c mà vi c tri n khai các ho t đ ng CTGTH t i m i nư c khác nhau. Tuy nhiên ho t đ ng CTGTH t p trung vào m t s chương trình: ti p c n c ng đ ng (TCCĐ), chương trình bơm kim tiêm (BKT), bao cao su (BCS), đi u tr nghi n các ch t d ng thu c phi n (CDTP) b ng thu c thay th 1.1. Chương trình bao cao su Đ n cu i năm 2005, t i Thái Lan ư c tính có kho ng 580.000 ngư i nhi m HIV. Ch y u các trư ng h p nhi m HIV Thái Lan là qua quan h tình d c khác gi i (chi m 80%). Thái Lan đã xây d ng và đ y m nh chương trình 100% s d ng BCS trong các cơ s có ho t đ ng m i dâm. Năm 1989, chương trình đư c th nghi m l n đ u tiên và đư c tri n khai trên toàn qu c vào năm 1991. K t qu t l s d ng BCS tăng lên m t cách nhanh chóng: t 14% năm 1989 lên đ n hơn 90% năm 1994, s ca m c các b nh LTQĐTD trên ph m vi toàn qu c gi m m nh t 410.406 ca năm 1987 xu ng còn 27.362 ca năm 1994. T l nhi m HIV gi m trong h u h t các nhóm như ph n mang thai (t 2,35% trong năm 1995 xu ng còn 1,18% năm 2003). 1.2. Chương trình bơm kim tiêm Theo báo cáo v tình hình d ch HIV/AIDS năm 2005 c a Trung Qu c, tính đ n cu i năm 2005 ư c tính có kho ng 650.000 ngư i nhi m HIV và kho ng 44,3% trư ng h p nhi m HIV là do tiêm chích ma túy. Chương trình BKT tuy chưa đư c tri n khai r ng kh p t i Trung Qu c, nhưng t i Vân Nam và Qu ng Tây, nơi tri n khai thí đi m, chương trình BKT đã đ t đư c k t qu rõ r t. T i Y n Sơn, t l dùng BKT s ch tăng t 20% lên 78%, t i Jinming tăng t 28% lên 46%. Năm 2001, chương trình ti p th xã [2] h i BKT đư c tri n khai t i t nh Qu ng Đông, theo báo cáo t l dùng chung BKT gi m 50% . 1.3. Chương trình đi u tr thay th Chương trình đi u tr thay th b ng Methadone đã đư c tri n khai t i r t nhi u nư c trên th gi i như: Úc, M , Hà Lan, n Đ , Thái Lan, Myanmar, Trung Qu c, H ng Kông... và t i nh ng nư c này chương trình Methadone đã góp ph n đáng k vào vi c gi m t i ph m và gi m s lây truy n HIV trong nhóm NCMT và t nhóm NCMT ra c ng đ ng, c th : Đ u năm 2004, Trung Qu c đã tri n khai thí đi m chương trình Methadone t i 8 phòng khám 5 t nh. Tính đ n th i đi m năm 2005, Chính ph Trung Qu c đã cho phép tri n khai r ng ra 128 phòng khám t i 21 t nh v i 8.900 ngư i nghi n ma túy tham gia chương trình. K t qu đánh giá cho th y t i 8 cơ s đ u tiên, t l khách hàng đang tiêm chích gi m t 69,1% xu ng còn 8,8% sau 1 năm đi u tr và t n su t tiêm chích trong tháng gi m t 90 l n/tháng xu ng còn 2 l n/tháng. T l có vi c làm tăng t 22,9% lên 40,6% và t l ph m t i do khách hàng t báo cáo gi m t 20,7% xu ng còn 3,6%. Trong s 92 ngư i HIV âm tính tham gia chương trình và kéo dài đi u tr ít nh t 1 năm, không có trư ng h p nào nhi m HIV. D ki n năm 2007-2008 Trung Qu c s [3] có kho ng 1.500 phòng đi u tr Methadone cho kho ng 300.000 ngư i s d ng heroin . 2. Th c ti n tri n khai công tác CTGTH Vi t Nam 2.1. Các ho t đ ng CTGTH đã đư c tri n khai t i Vi t Nam Năm 1993 mô hình CTGTH đ u tiên đã đư c th c hi n thí đi m t i Qu n Đ ng Đa - Hà N i và Qu n 1 - thành ph H Chí Minh v i ho t đ ng chính là giáo d c đ ng đ ng (GDĐĐ), khuy n khích s d ng BCS và truy n thông thay đ i hành vi, đ n nay m t s mô hình CTGTH cho nhóm có hành vi nguy cơ cao, t p trung ch y u vào nhóm NCMT và NBD đã đư c tri n khai thí đi m t i m t s t nh trong c nư c và đã thu đư c m t s k t qu nh t đ nh. [1] Báo cáo t ng k t công tác phòng ch ng HIV/AIDS, phòng ch ng t n n ma túy, m i dâm năm 2006, phương hư ng tri n khai th c hi n công tác năm 2007, B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i, 2007 [2] Báo cáo Đánh giá tình hình s d ng ma túy các nư c Châu Á trong b i c nh HIV/AIDS [3] H i th o Đi u tr thay th nh m d phòng lây nhi m HIV/AIDS: kinh nghi m qu c t và nh ng v n đ đ t ra Vi t Nam, Ban Khoa Giáo Trung ương, 2005 7
 9. Theo báo cáo t ng k t các ho t đ ng CTGTH giai đo n 2000-2005 t 42/64 t nh đã có 37 t nh có chương trình ho c d án ho c tri n khai ho t đ ng CTGTH, 04 t nh đã tri n khai nhưng đ n h t năm 2005 ng ng ho t đ ng do d án k t thúc và 05 t nh chưa tri n khai ho t đ ng CTGTH. K t qu c th như sau: Trong s 37 t nh có th c hi n các ho t đ ng CTGTH đã có 144 huy n trên t ng s 246 huy n và 1428 s xã trên t ng s 4005 xã có tri n khai các ho t đ ng v i s tham gia c a 1250 đ ng đ ng viên. Các ho t đ ng CTGTH đư c tri n khai đa s dư i d ng các d án thí đi m, ho t đ ng ch y u là truy n thông thay đ i hành vi thông qua công tác TCCĐ và ho t đ ng GDĐĐ là ch y u, phân phát và thu gom BKT, phân phát BCS, tư v n xét nghi m t nguy n, khám và đi u tr STIs. C th : a) Ho t đ ng thông tin, giáo d c truy n thông thay đ i hành vi đư c th c hi n dư i hình th c: truy n thông tr c ti p và truy n thông trên phương ti n thông tin đ i chúng, in n và phân phát các tài li u truy n thông có n i dung v CTGTH. N i dung truy n thông v CTGTH chi m t 22-43% t ng s l n truy n thông chung v HIV/AIDS, t p trung ch y u trên truy n hình (43%) và báo đ a phương (32,4%). b) Ho t đ ng GDĐĐ và TCCĐ: Nhi m v này đư c th c hi n ch y u qua m ng lư i ĐĐV v i s tham gia c a 1250 ĐĐV và đã ti p c n đư c v i 202.216 đ i tư ng trong đó 46.691 là NCMT, 44.234 là NBD và 111.291 thu c nhóm dân di bi n đ ng v i t ng s l n ti p c n là 818.660, phát đư c 1.864.716 t rơi và 552.367 sách hư ng d n liên quan đ n các ho t đ ng can thi p. c) Phân phát BKT s ch và BCS là nh ng ho t đ ng can thi p chính trong chương trình CTGTH. - Đ i v i chương trình phân phát BKT: T ng s BKT đã phân phát đư c là 1.278.133 và s BKT đã s d ng thu h i đư c là 1.374.640 thông qua đ i ngũ ĐĐV (chi m 48,5% t ng s BKT phát ra và 49,3% t ng s BKT thu h i), các nhà thu c (chi m 28% t ng s BKT đư c phát mi n phí và 19,7% t ng s BKT thu h i), ti p sau đó là m ng lư i CTV, cơ s y t và phòng VCT. - Đ i v i chương trình phân phát BCS: Th ng kê qua 5 năm đã có 5.948.356 BCS đư c phát mi n phí, ĐĐV và các cơ s y t là nh ng nơi phân phát ch y u v i s lư ng BCS đư c phân phát ra chi m 45,5% và 27,3% t ng s BCS đã phát. M ng lư i phòng tư v n, CTV và nhà thu c cũng đóng vai trò nh t đ nh trong vi c phân phát và bán BCS. d) Đi u tr nghi n các ch t d ng thu c phi n b ng thu c thay th Hi n nay Vi t Nam chương trình đi u tr thay th b ng Methadone m i đư c tri n khai thí đi m t i Vi n S c kh e tâm th n - B nh vi n B ch Mai dư i góc đ là m t nghiên c u trên s lư ng ngư i tham gia h n ch (68 ngư i). K t qu nghiên c u đã ch ng minh đi u tr b ng thu c thay th có tác d ng làm gi m rõ r t hành vi s d ng CDTP b t h p pháp và gi m hành vi tiêm chích, t l là 35,48% trư c đi u tr , sau đi u tr 6 tháng gi m xu ng còn 3,22% và 0% sau 9 tháng. e) M t s ho t đ ng h tr khác: - Tư v n xét nghi m t nguy n, khám và đi u tr nhi m khu n LTQĐTD: Đã đư c th c hi n tương đ i t t thông qua ho t đ ng c a m t s d án: D án "D phòng và chăm sóc HIV/AIDS t i Vi t Nam giai đo n II" (Life-Gap) do Trung tâm phòng ch ng và Ki m soát b nh t t Hoa Kỳ h tr , tri n khai t i 40 t nh, tri n khai và duy trì ho t đ ng c a 48 phòng VCT. Các ho t đ ng chính là tư v n xét nghi m t nguy n, đi u tr nhi m trùng cơ h i và gi i thi u t i các d ch v chuy n ti p. D án "C ng đ ng hành đ ng phòng ch ng AIDS" do Ngân hàng phát tri n Châu Á (ADB) tài tr tri n khai t i 05 t nh v i các ho t đ ng khám và đi u tr STIs và khuy n khích s d ng BCS đã góp ph n làm gi m t l m c các b nh STIs trong nhóm NBD (ví d : t l m c b nh l u trong NBD t i Qu ng Tr gi m t 24,8% xu ng 2%). - H tr tái hòa nh p c ng đ ng: Ho t đ ng này m i ch đư c r t ít d án th c hi n và đã ch ng minh m t chương trình can thi p toàn di n s làm tăng thêm hi u qu c a chương trình, gi m t l tái nghi n và hành vi nguy cơ, gi m s lây lan c a HIV ví d như D án "Can thi p toàn di n trên nhóm nghi n chích ma túy d a vào giáo d c đ ng đ ng t i L ng Sơn" do Qu Ford tài tr đã đào t o ngh và cung c p v n cho 40 ĐĐV, t ch c h tr sau cai nghi n và ph c h i ch c năng cho 100 ngư i, duy trì sinh ho t nhóm thư ng kỳ. Mô hình can thi p toàn di n đã góp ph n gi m t l hi n nhi m HIV trong nhóm NCMT t 46% xu ng còn 32% sau hơn hai năm can thi p. 2.2. Khó khăn a) Quan đi m, nh n th c - Khái ni m v CTGTH cũng như hi u qu c a chương trình CTGTH còn m i m v i ngư i dân, quan đi m, nh n th c v CTGTH chưa th ng nh t. S kỳ th và phân bi t đ i x v i ngư i NCMT và NBD, ngư i nhi m HIV, ngư i tái hòa nh p c ng đ ng t các Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao đ ng xã h i (CBGDLĐXH) và k c đ i v i ĐĐV th c hi n các ho t đ ng can thi p t i c ng đ ng làm cho ho t đ ng g p nhi u khó khăn. 8
 10. - Khi tri n khai các ho t đ ng can thi p, s ph i h p gi a các ban, ngành, đoàn th có liên quan chưa ch t ch , tri n khai thi u đ ng b gây hi u l m v m c đích c a chương trình can thi p. b) Ch đ , chính sách: - Các quy đ nh v vi c th c hi n các bi n pháp CTGTH trong d phòng lây nhi m HIV: khung chính sách cho các ho t đ ng này đã đư c ban hành nhưng còn thi u các văn b n hư ng d n. Các văn b n quy ph m pháp lu t v phòng ch ng ma túy và m i dâm chưa đ c p đ n n i dung CTGTH. - Các ch đ , chính sách c a Nhà nư c đãi ng cho cán b làm công tác phòng ch ng AIDS, cán b tr c ti p qu n lý, chăm sóc ngư i NCMT, NBD nhi m HIV t i các trung tâm CBGDLĐXH, tr i giam, tr i t m giam, cơ s giáo d c, trư ng giáo dư ng, trung tâm b o tr xã h i... còn chưa h p lý c v đ i tư ng th hư ng cũng như m c chi nên chưa thu hút đư c cán b vào công tác t i các cơ s này. c) Ngu n l c và đ u tư kinh phí - Thi u cán b làm công tác CTGTH t i c ng đ ng cũng như cán b y t làm vi c trong các trung tâm CBGDLĐXH, tr i giam, tr i t m giam, cơ s giáo d c, trư ng giáo dư ng, trung tâm b o tr xã h i. - Kinh phí dành cho ho t đ ng CTGTH còn h n ch . Hi n nay các ho t đ ng đư c tri n khai t i c ng đ ng d a vào ngu n tài tr c a các t ch c qu c t là ch y u. 2.3. H n ch a) Ph m vi can thi p v n còn h n ch và mang tính ch t nh l . b) Mô hình can thi p mang tính thí đi m và chưa có tính th ng nh t vì v y hi u qu d phòng chưa cao. c) Cán b th c hi n công tác CTGTH làm vi c kiêm nhi m, thi u ki n th c cũng như kinh nghi m tri n khai các chương trình can thi p do chưa đư c đào t o ho c đào t o chưa đ . d) ĐĐV tham gia chương trình v n s d ng ma túy và hành ngh m i dâm. ĐĐV luôn thay đ i vì lý do s c kh e ho c ph i bu c quay tr l i các trung tâm CBGDLĐXH. Ph n 2: CHƯƠNG TRÌNH HÀNH Đ NG QU C GIA CAN THI P GI M TÁC H I TRONG D PHÒNG LÂY NHI M HIV I. M C TIÊU 1. M c tiêu chung: Kh ng ch t l nhi m HIV trong nhóm nghi n chích ma túy xu ng dư i 20% và nhóm ngư i bán dâm dư i 3%, làm gi m t l lây nhi m HIV trong nhóm có hành vi nguy cơ cao và t nhóm có hành vi nguy cơ cao ra c ng đ ng, góp ph n th c hi n thành công Chi n lư c Qu c gia phòng ch ng HIV/AIDS Vi t Nam đ n năm 2010 và t m nhìn 2020. 2. M c tiêu c th 2.1. 100% các t nh, thành ph xây d ng đư c m ng lư i cán b th c hi n chương trình can thi p gi m tác h i. 2.2. Tăng t l s d ng bao cao su trong nhóm ngư i bán dâm lên 90% và t l ngư i bán dâm đư c khám và đi u tr các b nh lây truy n qua đư ng tình d c theo đúng quy đ nh lên 80%. 2.3. Tăng t l s d ng bơm kim tiêm s ch trong nhóm nghi n chích ma túy lên 90%, gi m t l dùng chung bơm kim tiêm trong nhóm nghi n chích ma túy xu ng dư i 10% và trong nhóm nghi n chích ma túy nhi m HIV là 5%, t l bơm kim tiêm đã s d ng đư c thu gom đ t 90% s bơm kim tiêm đư c phân phát. 2.4. Tri n khai đi u tr nghi n các ch t d ng thu c phi n b ng thu c thay th t i ít nh t 10 t nh. II. NGUYÊN T C TRI N KHAI CHƯƠNG TRÌNH 1. Vi c t ch c tri n khai các ho t đ ng CTGTH trong d phòng lây nhi m HIV ph i phù h p v i tình hình và đi u ki n c th c a t ng B , ngành, đ a phương. 2. L ng ghép các ho t đ ng c a chương trình CTGTH trong d phòng lây nhi m HIV v i ho t đ ng c a chương trình phòng, ch ng t n n ma túy, m i dâm và các chương trình hành đ ng khác trong Chi n lư c Qu c gia phòng, ch ng HIV/AIDS t i Vi t Nam đ n năm 2010 và t m nhìn 2020. 3. Ph i h p ch t ch gi a các B , ban, ngành, đoàn th và y ban nhân dân các c p trong vi c tri n khai Chương trình CTGTH. 9
 11. 4. H n ch t i đa các hành vi l i d ng th c hi n các ho t đ ng can thi p đ ti p tay cho ho t đ ng ma túy, m i dâm. III. GI I PHÁP TH C HI N 1. Nhóm gi i pháp xã h i 1.1. Gi i pháp v pháp lu t và chính sách Ti p t c xây d ng và hoàn thi n h th ng các văn b n quy ph m pháp lu t liên quan t i ho t đ ng CTGTH trong d phòng lây nhi m HIV đ đ m b o s phù h p v pháp lu t gi a phòng, ch ng HIV/AIDS v i phòng, ch ng ma túy, m i dâm, xây d ng các hư ng d n qu c gia v CTGTH trong d phòng lây nhi m HIV. 1.2. Gi i pháp v tăng cư ng s ph i h p liên ngành và huy đ ng c ng đ ng a) V n đ ng lãnh đ o chính quy n đ a phương, các ban, ngành, đoàn th , các t ch c xã h i, t ch c tôn giáo, các doanh nghi p, xí nghi p, các đ a đi m vui chơi, gi i trí, b n tàu, b n xe, nhà ga, các khách s n, nhà ngh , nhà tr , nhà hàng, các cơ s d ch v lưu trú khác ng h và tham gia chương trình thông qua vi c t ch c các h i ngh , h i th o tuyên truy n, ph bi n giáo d c pháp lu t v phòng, ch ng HIV/AIDS, giao ban, chia s kinh nghi m gi a đơn v tr c ti p th c hi n các bi n pháp can thi p gi m tác h i trong d phòng lây nhi m HIV v i các cơ quan, t ch c, đơn v có liên quan khác; b) Tăng cư ng s ph i h p gi a ngành công an, ngành LĐTBXH v i ngành y t trong vi c th c hi n các ho t đ ng c a chương trình; c) Tăng cư ng vai trò c a gia đình và c ng đ ng dân cư trong vi c tuyên truy n, giáo d c và v n đ ng th c hi n các hành vi an toàn phòng lây nhi m HIV; d) Phát huy tính ch đ ng và s tham gia tích c c c a đ i tư ng can thi p trong vi c l p k ho ch và th c hi n chương trình; đ) V n đ ng và ph i h p v i các t ch c chính ph , phi chính ph , t ch c qu c t đ huy đ ng đư c s h tr v k thu t cũng như tài chính trong vi c tri n khai chương trình. 1.3. Gi i pháp v tăng cư ng thông tin - giáo d c - truy n thông và v n đ ng chính sách a) Tăng cư ng các ho t đ ng tuyên truy n, giáo d c v chương trình can thi p, các ho t đ ng CTGTH và l i ích, vai trò c a các ho t đ ng CTGTH đ nâng cao nh n th c cho cán b chính quy n các c p, cán b làm công tác phòng ch ng t n n xã h i c a các B , ban, ngành, đoàn th nh m b o đ m tính ph i h p và th ng nh t tri n khai chương trình, t o s đ ng thu n c a c ng đ ng đ i v i các ho t đ ng CTGTH trong d phòng lây nhi m HIV; b) Tăng cư ng công tác tuyên truy n cho nhóm có hành vi nguy cơ cao v tình hình lây nhi m HIV, các chương trình CTGTH và các d ch v h tr khác đang đư c tri n khai, t o đi u ki n cho vi c tăng cư ng ti p c n v i các d ch v can thi p cũng như thay đ i hành vi và th c hành các hành vi an toàn; c) Đa d ng hóa các lo i hình truy n thông, chú tr ng truy n thông tr c ti p. 2. Nhóm gi i pháp chuyên môn k thu t 2.1. B o đ m chương trình đư c tri n khai th ng nh t và có hi u qu trong ph m vi c nư c theo đúng các quy đ nh c a pháp lu t. 2.2. Tăng cư ng ho t đ ng c a các nhóm TCCĐ và nhân r ng mô hình GDĐĐ trong d phòng lây nhi m HIV. 2.3. Đ y m nh các ho t đ ng phân phát BKT, BCS, ti p th xã h i BCS đ b o đ m BKT và BCS luôn s n có và d ti p c n. 2.4. Cung c p và khuy n khích s d ng ch t bôi trơn cho ngư i có quan h tình d c đ ng gi i nam. 2.5. T ng bư c m r ng Chương trình đi u tr nghi n các CDTP b ng thu c thay th cho ngư i nghi n các CDTP. 2.6. Tri n khai thí đi m chương trình can thi p d phòng toàn di n m t s t nh, thành ph , t ng k t rút kinh nghi m và nhân r ng mô hình. 2.7. L ng ghép chương trình CTGTH v i các ho t đ ng d phòng và đi u tr . 2.8. Thư ng xuyên theo dõi và giám sát đ b o đ m ch t lư ng và hi u qu c a chương trình can thi p. 2.9. Th c hi n các nghiên c u v CTGTH. 3. Nhóm gi i pháp v nâng cao năng l c qu n lý và tăng cư ng ngu n l c 10
 12. 3.1. Hoàn thi n cơ ch qu n lý, đi u hành chương trình. 3.2. Tăng cư ng năng l c cho m ng lư i làm công tác CTGTH; 3.3. Hoàn thi n h th ng thu th p s li u, báo cáo và qu n lý chương trình CTGTH; 3.4. Tăng cư ng công tác ki m tra, giám sát các ho t đ ng c a chương trình CTGTH t i các tuy n. 3.5. Huy đ ng ngu n l c trong nư c t các chương trình Trung ương, đ a phương, các t ch c xã h i, t ch c qu c t , t ch c phi chính ph đ đ m b o ngu n l c cho chương trình CTGTH. IV. K HO CH HO T Đ NG 1. Th c hi n m c tiêu 1: Xây d ng m ng lư i cán b , c ng tác viên, Tuyên truy n viên đ ng đ ng th c hi n chương trình can thi p gi m tác h i. 1.1. Xây d ng đ i ngũ cán b chuyên trách (c p Trung ương và c p t nh), cán b ph trách công tác gi m tác h i (c p huy n, c p xã) thu c h th ng phòng, ch ng HIV/AIDS - ngành Y t , phòng ch ng t i ph m ma túy - ngành Công an và phòng ch ng t n n xã h i - ngành LĐTBXH đ th c hi n chương trình CTGTH. Chú tr ng xây d ng m ng lư i t i huy n, xã. 1.2. Thi t l p m ng lư i CTV t Trung ương đ n cơ s thu c các B , ban, ngành tham gia chương trình CTGTH đ c bi t là chương trình TCCĐ, khuy n khích s tham gia c a các cán b xã h i. 1.3. Xây d ng m ng lư i TTVĐĐ tham gia các ho t đ ng CTGTH: a) Ch n nh ng ngư i t nguy n và đ tiêu chu n tham gia vào các ho t đ ng CTGTH v i vai trò là các TTVĐĐ; b) Xây d ng n i quy ho t đ ng cho TTVĐĐ v i nhi m v rõ ràng, sinh ho t theo nhóm, có k ho ch ho t đ ng tháng, quý, năm v i các ch tiêu c th cho t ng ho t đ ng. 1.4. Đào t o: a) Xây d ng chương trình, n i dung đào t o cho cán b chuyên trách, cán b ch u trách nhi m trong lĩnh v c CTGTH, CTV và TTVĐĐ. Chương trình, n i dung đào t o ph i phù h p v i đ c thù c a t ng nhóm đ i tư ng; b) T ch c đào t o và đào t o l i cho các cán b , th c hi n chương trình can thi p gi m tác h i trong d phòng lây nhi m HIV t Trung ương đ n đ a phương và các b lãnh đ o các B , ban, ngành, đoàn th đ đáp ng đư c nhu c u cũng như đ c thù c a chương trình CTGTH. 2. Th c hi n m c tiêu 2: Tăng t l s d ng BCS trong nhóm NBD lên 90% và tăng t l NBD đư c khám và đi u tr STIs theo đúng quy đ nh lên 80%. 2.1. Truy n thông thay đ i hành vi nh m nâng cao ki n th c và v n đ ng th c hi n các hành vi an toàn phòng lây nhi m HIV và STIs trong nhóm có nguy cơ cao a) Th c hi n truy n thông tr c ti p v ki n th c v d phòng lây nhi m HIV, chương trình phân phát BCS, khuy n khích s d ng BCS, hư ng d n s d ng BCS, các ki n th c v chương trình cung c p BKT, các b nh LTQĐTD, gi i thi u các d ch v khám và ch a các b nh LTQĐTD... cho nhóm đ i tư ng có hành vi nguy cơ cao đ giúp h thay đ i hành vi và có ý th c th c hi n các hành vi an toàn thông qua các hình th c như: - T ch c các bu i nói chuy n v i NBD, nhân viên, ti p viên nhà hàng, khách s n và ch cơ s kinh doanh d ch v lưu trú, b n bãi đ u xe, đ u tàu, thuy n, cơ s kinh doanh du l ch ho c d ch v văn hóa, xã h i khác; - T ch c sinh ho t nhóm đ nh kỳ gi a các đ i tư ng đ c p nh t thông tin, chia s kinh nghi m và ti p c n đư c v i các d ch v khám và đi u tr các b nh LTQĐTD cũng như các d ch v khác có liên quan; - Đ y m nh các ho t đ ng truy n thông tr c ti p cho các nhóm đ i tư ng có hành vi nguy cơ cao thông qua nhân viên TCCĐ. b) Th c hi n truy n thông trên các phương ti n thông tin đ i chúng: Cung c p trang thi t b và phương ti n truy n thông, b trí l ch phát sóng truy n thanh và truy n hình cho vi c qu ng cáo v hi u qu c a chương trình can thi p, tác d ng c a vi c s d ng BCS trong phòng lây nhi m HIV, tuyên truy n v n i dung c a Chương trình CTGTH t o s đ ng thu n c a c ng đ ng cho tri n khai các chương trình CTGTH, gi m kỳ th và phân bi t đ i x ; c) Xây d ng, in n và phân phát các tài li u truy n thông như t rơi, sách m ng v chương trình BCS. Cung c p các n ph m v ti p th và khuy n khích s d ng BCS. 2.2. Cung c p, hư ng d n s d ng BCS a) Phân phát BCS mi n phí: 11
 13. - Thi t l p m ng lư i phân phát và hư ng d n s d ng BCS thông qua các cơ s y t c a Nhà nư c và tư nhân, các khách s n, nhà ngh , nhà tr , nhà hàng, các cơ s d ch v lưu trú khác, văn phòng d án, các phòng khám STI lưu đ ng; - Duy trì và phát tri n ho t đ ng phân phát BCS thông qua m ng lư i TTVĐĐ, nhân viên TCCĐ; - Nghiên c u xây d ng các mô hình phân phát BCS m i phù h p v i đ c thù c a đ i tư ng can thi p; - Vi c phân phát BCS ph i đư c t ch c phù h p v i đ c đi m c a các nhóm đ i tư ng đ b o đ m s s n có và thu n l i cho vi c s d ng. b) Ti p th xã h i BCS: - T ch c ti p th , cung c p BCS có ch t lư ng cao tr c ti p đ n NBD thông qua m ng lư i ti p th xã h i BCS; - T ch c ho t đ ng tuyên truy n, giáo d c cho đ i tư ng là ch các đ a đi m vui chơi gi i trí, b n tàu, b n xe, nhà ga, khách s n, nhà ngh , nhà tr , nhà hàng và các cơ s d ch v lưu trú khác. T ch c khóa đào t o v l i ích c a vi c s d ng BCS trong phòng lây nhi m HIV và các b nh LTQĐTD, k năng thuy t ph c khách hàng và hư ng d n s d ng BCS cho các ch cơ s đ h ng h và t o đi u ki n cho BCS s n có t i cơ s ; - Phát tri n m ng lư i cung c p BCS như đ t các máy bán BCS t đ ng, b trí các đi m cung c p BCS t i các đi m vui chơi, gi i trí, b n tàu, b n xe, nhà ga và m t s đi m công c ng khác. c) Chương trình bán tr giá BCS: - Xây d ng m ng lư i bán tr giá BCS thông qua các nhà thu c c a Nhà nư c và tư nhân; - Duy trì và phát tri n ho t đ ng bán tr giá BCS thông qua m ng lư i TTVĐĐ, nhân viên TCCĐ; - Nghiên c u xây d ng các mô hình bán tr giá BCS m i phù h p v i đ c thù c a đ i tư ng can thi p. d) Cung c p và khuy n khích s d ng ch t bôi trơn: - Xây d ng m ng lư i cung c p ch t bôi trơn cho nhóm ngư i có quan h đ ng tính nam; - L ng ghép vi c cung c p ch t bôi trơn tan trong nư c đ ng th i v i vi c cung c p BCS. 2.3. Tăng cư ng s s n có c a d ch v khám và đi u tr các b nh LTQĐTD, t o đi u ki n cho NBD ti p c n v i d ch v (Ph i h p v i chương trình Qu c gia qu n lý và đi u tr các nhi m khu n lây truy n qua đư ng tình d c) a) T ch c các phòng khám và đi u tr các b nh LTQĐTD lưu đ ng t i các đ a đi m có nhi u NBD và kín đáo, th i gian làm vi c ph i phù h p v i đ c đi m c a NBD, t o đi u ki n thu n l i nh t cho NBD ti p c n đư c v i d ch v ; b) V n đ ng các cơ s y t nhà nư c và tư nhân tham gia vào chương trình khám và đi u tr các b nh LTQĐTD cho NBD; 2.4. T ch c đào t o cho cán b y t v chuyên môn y t cũng như công tác tư v n và s d ng BCS. 2.5. Xây d ng các hư ng d n chuyên môn v th c hi n bi n pháp can thi p gi m tác h i trong d phòng lây nhi m HIV b ng bao cao su. 3. Th c hi n m c tiêu 3: Tăng t l s d ng BKT s ch trong nhóm NCMT lên 90%, gi m t l dùng chung BKT trong nhóm NCMT xu ng dư i 10% và trong nhóm NCMT nhi m HIV là 5%, t l BKT đã s d ng đư c thu gom đ t 90% s BKT đư c phân phát. 3.1. Truy n thông thay đ i hành vi v chương trình BKT a) Th c hi n truy n thông tr c ti p cho nhóm NCMT v ki n th c v d phòng lây nhi m HIV, chương trình phân phát BKT s ch, khuy n khích s d ng BKT s ch, hư ng d n s d ng BKT s ch, k năng tiêm chích an toàn thông qua các hình th c như t ch c các bu i nói chuy n v i NCMT, t ch c sinh ho t nhóm đ nh kỳ gi a các đ i tư ng đ c p nh t thông tin, chia s kinh nghi m và ti p c n đư c v i các d ch v can thi p d phòng và đi u tr khác. b) V n đ ng c ng đ ng tham gia chương trình và ng h chương trình cung c p, hư ng d n s d ng BKT s ch. 3.2. Cung c p, hư ng d n s d ng BKT s ch: a) Xây d ng m ng lư i phân phát mi n phí BKT s ch và d ng c tiêm chích vô trùng thông qua m ng lư i nhà thu c, nhân viên y t , văn phòng d án, các phòng khám STI lưu đ ng; b) Duy trì và phát tri n ho t đ ng phân phát mi n phí BKT s ch và d ng c tiêm chích vô trùng thông qua TTVĐĐ và CTV; 12
 14. c) T ch c m ng lư i bán tr giá BKT cho ngư i NCMT, NBD s d ng ma túy thông qua các nhà thu c, máy bán BKT t đ ng và m t s h th ng khác; d) T ch c thu gom BKT đã qua s d ng thông qua m ng lư i TTVĐĐ, CTV, cơ s y t và nhà thu c đư c l a ch n; đ) T ch c vi c phân phát d ng c tiêm chích vô trùng đ ng th i v i vi c phân phát BKT cho ngư i NCMT; e) Phát tri n các hình th c phân phát BKT, xây d ng các mô hình phân phát BKT. 3.3. Xây d ng các hư ng d n chuyên môn v th c hi n bi n pháp can thi p gi m tác h i trong d phòng lây nhi m HIV b ng bơm kim tiêm s ch. 4. Th c hi n m c tiêu 4: Tri n khai đi u tr nghi n các ch t d ng thu c phi n b ng thu c thay th : 4.1. Tuyên truy n v n đ ng các ban, ngành, đoàn th và nhân dân nơi tri n khai đi u tr thay th ng h và tham gia chương trình a) Th c hi n truy n thông trên phương ti n thông tin đ i chúng, t ch c h i ngh , h i th o, truy n thông tr c ti p t i nơi đ t đi m đi u tr thay th v chương trình CTGTH và đi u tr nghi n các CDTP b ng thu c thay th đ chính quy n đ a phương và nhân dân ng h , t o đi u ki n cho vi c tri n khai chương trình; b) Xây d ng, in n và phân phát các tài li u truy n thông như t rơi, sách m ng... v chương trình đi u tr nghi n các CDTP b ng thu c thay th . 4.2. Tri n khai đi u tr nghi n các CDTP b ng thu c thay th a) Giai đo n 2007 - 2008: Tri n khai thí đi m t i 02 t nh v i 06 đi m đi u tr . D ki n cung c p thu c đi u tr thay th cho 1.500 ngư i nghi n ma túy. b) Giai đo n 2009 - 2010: Trên cơ s k t qu thu đư c c a giai đo n 2007 - 2008 s xây d ng k ho ch m r ng tri n khai đi u tr nghi n các CDTP t i 08 t nh. (B ng t ng h p k ho ch ho t đ ng t i Ph l c I) Ph n 3: THEO DÕI, GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH (K t h p v i Chương trình hành đ ng Giám sát HIV/AIDS, theo dõi, đánh giá chương trình) I. THEO DÕI VÀ BÁO CÁO 1. Báo cáo các ho t đ ng can thi p đang tri n khai theo quy đ nh v ch đ báo cáo đư c quy đ nh trong Quy ch báo cáo và bi u m u báo cáo ho t đ ng phòng, ch ng HIV/AIDS ban hành kèm theo Quy t đ nh s 26/2006/QĐ-BYT ngày 06/9/2006 c a B trư ng B Y t . 2. B sung thêm m t s ch s có liên quan đ n ho t đ ng CTGTH vào bi u m u báo cáo đ theo dõi và đánh giá hi u qu ho t đ ng CTGTH. 3. Xây d ng cơ ch trao đ i thông tin nh m cung c p, c p nh t và trao đ i thông tin v các ho t đ ng CTGTH trong ph m vi t nh cũng như c nư c. 4. T p hu n cho các cán b làm công tác theo dõi, giám sát chương trình v s d ng các ch s , thu th p, t ng h p và phân tích s li u. II. TĂNG CƯ NG CÔNG TÁC KI M TRA, GIÁM SÁT HO T Đ NG C A CHƯƠNG TRÌNH CAN THI P GI M TÁC H I 1. T ch c h p, giao ban đ nh kỳ đ đánh giá hi u qu c a chương trình CTGTH, gi i quy t k p th i khó khăn trong quá trình th c hi n chương trình. 2. T ch c các đ t đi u tra đánh giá đ nh kỳ, đ t xu t. 2.1. Đánh giá gi a kỳ (giai đo n 2007 - 2008); 2.2. Đánh giá k t qu ho t đ ng giai đo n 2007 - 2010. 3. Th c hi n các nghiên c u chuyên sâu, nghiên c u tác nghi p đ đánh giá hi u qu chương trình cũng như th c hi n các đi u ch nh c n thi t. 3.1. Nghiên c u đánh giá ho t đ ng ti p c n c ng đ ng. 3.2. Nghiên c u đánh giá mô hình can thi p toàn di n cho các nhóm đ i tư ng có nguy cơ cao (NCMT, NBD...), hi u qu phương pháp đi u tr nghi n các CDTP b ng thu c thay th . III. ĐÁNH GIÁ VI C TRI N KHAI CHƯƠNG TRÌNH 13
 15. 1. M c đích: 1.1. Đánh giá hi u qu chương trình can thi p trong d phòng lây nhi m HIV v đ bao ph , t l ti p c n đư c v i nhóm đ i tư ng đích... 1.2. Đánh giá vi c cung c p các d ch v CTGTH và ch t lư ng các d ch v ; 1.3. Đánh giá m c đ đáp ng c a các B , ngành, đoàn th trong công tác CTGTH, công tác ph i h p liên ngành; 1.4. Đánh giá m c đ đáp ng c a các t nh, trong công tác tri n khai các ho t đ ng CTGTH; 1.5. Đánh giá cam k t ngu n nhân l c t Trung ương đ n tuy n cơ s . 2. Các ch s c n đánh giá: 2.1. Đánh giá theo b ch s đánh giá Qu c gia quy đ nh t i Quy t đ nh s 04/2007/QĐ-BYT ngày 15/01/2007 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành Danh m c các ch s theo dõi, đánh giá Chương trình phòng, ch ng HIV/AIDS Qu c gia. 2.2. B sung thêm m t s ch s liên quan đ n ho t đ ng CTGTH ph c v cho vi c đánh giá hi u qu chương trình can thi p trong d phòng lây nhi m HIV v đ bao ph , t l ti p c n đư c v i nhóm đ i tư ng đích... Ph n 4: NHU C U NGÂN SÁCH I. CĂN C Đ XÂY D NG KINH PHÍ 1. Nhu c u nhân l c cho vi c th c hi n chương trình CTGTH. 2. Quy đ nh m c chi c a Chính ph Vi t Nam và nhu c u th c t áp d ng t m t s d án h p tác qu c t : 2.1. M c ư c tính th p: D a trên đ nh m c đư c quy đ nh t i Thông tư liên t ch s 51/2002/TTLT- BTC-BYT ngày 03 tháng 6 năm 2002 c a B Tài chính và B Y t hư ng d n n i dung và m c chi Chương trình m c tiêu qu c gia phòng ch ng m t s b nh xã h i, b nh d ch nguy hi m và HIV/AIDS; 2.2. M c ư c tính cao: Đ nh m c d a trên tình hình nhu c u th c t , áp d ng t m t s d án h p tác qu c t . II. NHU C U KINH PHÍ 1. Nhu c u kinh phí giai đo n 2007 - 2010 1.1. M c ư c tính th p: 771.368 Tri u đ ng 1.2. M c ư c tính cao: 1.352.286 Tri u đ ng 2. Kinh phí chi ti t cho các ho t đ ng t i Ph l c II 14
 16. U C TÍNH KINH PHÍ TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH "CAN THI P GI M TÁC H I TRONG D PHÒNG LÂY NHI M HIV/AIDS GIAI ĐO N 2007 - 2010 Đơn v tính: tri u đ ng VN Ư c tính kinh phí ST 2007 2008 2009 2010 T ng c ng N i dung T M c M c M c M c M c M c M c M c M c M c th p cao th p cao th p cao th p cao th p cao 1 Qu n lý, ch đ o 200 320 100 160 150 160 100 160 550 800 Đào t o, t p hu n, h i 10.06 18.24 15.40 27.40 11.00 13.60 11.00 13.60 2 47.462 72.840 ngh , h i th o 2 0 0 0 0 0 0 0 91.48 159.3 91.48 159.8 198.5 303.4 198.5 303.4 579.96 926.04 3 Các ho t đ ng can thi p 0 20 0 07 00 60 00 60 0 6 138.00 4 Ch đ lương, ph c p 5.064 21.96 5.064 21.96 12.13 47.04 12.13 47.04 34.396 0 0 0 4 0 4 0 100.00 5 Trang thi t b 6.000 12.00 18.00 36.00 14.00 26.00 14.00 26.00 52.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Chi phí h tr xã h i 6 (đào t o ngh và h tr 3.400 6.800 3.400 6.800 3.400 6.800 3.400 6.800 27.200 13.600 v n) Theo dõi, giám sát và 14.00 13.00 27.00 14.00 30.00 7 7.000 14.00 7.000 85.000 đánh giá 0 0 0 0 0 41.000 0 8 Kinh phí phát sinh 600 600 600 600 600 600 600 600 2.400 2.400 123.8 233.2 141.0 266.7 252.7 424.6 253.7 427.6 771.36 1.352. T ng c ng 06 40 44 27 84 60 34 60 8 286 T ng kinh phí trong 4 năm (2007 - 2010) M c ư c tính th p: 771 t 368 tri u đ ng M c ư c tính cao: 1.352 t 286 tri u đ ng Ghi chú: Chương trình đi u tr thay th b ng Methadone ch tính năm 2007 và 2008 15
 17. Ph n 5: L TRÌNH TH C HI N I. GIAI ĐO N 2007 - 2008 1. Hoàn thi n h th ng văn b n quy ph m pháp lu t làm cơ s pháp lý cho vi c t ch c và tri n khai các ho t đ ng CTGTH. 2. Xây d ng các hư ng d n chuyên môn và tài li u truy n thông v các ho t đ ng CTGTH. 2.1. Xây d ng và c ng c đ i ngũ cán b chuyên trách v CTGTH các c p, t ch c t p hu n, đào t o v n i dung CTGTH; 2.2. Tri n khai chương trình CTGTH t i 30 t nh có s ngư i nhi m cao nh t nư c v i các ho t đ ng: truy n thông t o môi trư ng thu n l i cho vi c tri n khai các ho t đ ng CTGTH; ho t đ ng TCCĐ; ho t đ ng cung c p và hư ng d n s d ng BCS, BKT s ch. 2.3. Tri n khai đi u tr thay th b ng Methadone t i 02 t nh. 2.4. Ti n hành các nghiên c u sâu, nghiên c u tác nghi p đ làm n n t ng cho vi c l p k ho ch cho giai đo n ti p theo: Đánh giá các ho t đ ng can thi p gi m tác h i t i Vi t Nam giai đo n 2001 - 2006 ti n hành trong năm 2007, đánh giá gi a kỳ (giai đo n 2007 - 2008) ti n hành trong năm 2009. II. GIAI ĐO N 2009 - 2010 1. Ti p t c duy trì và đ y m nh các ho t đ ng đã th c hi n trong giai đo n 2007 - 2008. 2. Tri n khai chương trình CTGTH t i 34 t nh còn l i. 3. Tri n khai đi u tr thay th b ng Methadone m r ng thêm t i 08 t nh. 4. T ng k t đánh giá hi u qu chương trình CTGTH giai đo n 2007 - 2010 và xây d ng k ho ch hành đ ng cho giai đo n 2010 - 2020. Ph n 6: T CH C TH C HI N I. TRÁCH NHI M C A B YT : 1. Ch trì ph i h p v i các cơ quan liên quan và y ban nhân dân t nh xây d ng và t ch c th c hi n k ho ch dài h n, hàng năm v th c hi n Chương trình CTGTH. 2. Xây d ng đ ban hành theo th m quy n ho c trình c p có th m quy n ban hành các hư ng d n th c hi n Chương trình CTGTH, đ c bi t chú tr ng xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t v phương th c ph i h p và ch đ , chính sách liên quan đ n vi c th c hi n các bi n pháp can thi p gi m tác h i trong d phòng lây nhi m HIV. 3. Ph i h p v i B Tư pháp trong vi c rà soát các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan đ n Chương trình CTGTH đ ti n hành s a đ i, b sung ho c ki n ngh c p có th m quy n s a đ i, b sung các văn b n quy ph m pháp lu t cho phù h p v i th c t . 4. Thành l p Nhóm h tr k thu t cho chương trình CTGTH g m các chuyên gia trong lĩnh v c phòng ch ng HIV/AIDS c a các B , ngành, đoàn th như B Y t , B Công an, B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i, B Tư pháp, B Tài chính và m t s B , ban, ngành, đoàn th có liên quan. 5. Ch trì, ph i h p v i các cơ quan có liên quan ti n hành vi c ki m tra, giám sát và t ng h p tình hình th c hi n chương trình. 6. T ch c sơ k t hàng năm, t ng k t sau m i giai đo n, báo cáo Chính ph và các cơ quan có liên quan; đánh giá hi u qu c a chương trình vào năm 2010, trên cơ s đó xây d ng k ho ch cho giai đo n 2011 - 2020. 7. B trí và huy đ ng ngu n l c đ th c hi n các m c tiêu c a chương trình. II. TRÁCH NHI M C A B CÔNG AN: 1. Ch trì, ph i h p v i B Y t và các cơ quan có liên quan trong vi c xây d ng, t ch c th c hi n k ho ch dài h n, hàng năm v th c hi n Chương trình CTGTH trong ph m vi ch c năng, nhi m v đư c giao và b trí ngu n l c thích h p đ th c hi n các m c tiêu c a chương trình. 2. Ch đ o cơ quan công an các c p ph i h p v i cơ quan y t và các B , ngành, đoàn th có liên quan cùng c p trong vi c t ch c tri n khai th c hi n Chương trình CTGTH. 3. T ch c tri n khai các bi n pháp can thi p gi m tác h i trong d phòng lây nhi m HIV trong ph m vi ch c năng, nhi m v đư c giao. III. TRÁCH NHI M C A B LAO Đ NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I 0
 18. 1. Ch trì, ph i h p v i B Y t và các cơ quan có liên quan trong vi c xây d ng, t ch c th c hi n k ho ch dài h n, hàng năm v th c hi n Chương trình CTGTH trong ph m vi ch c năng, nhi m v đư c giao và b trí ngu n l c thích h p đ th c hi n các m c tiêu c a chương trình. 2. Ch đ o cơ quan Lao đ ng - Thương binh và Xã h i các c p ph i h p v i cơ quan y t và các B , ngành, đoàn th có liên quan cùng c p trong vi c t ch c tri n khai th c hi n Chương trình CTGTH. 3. T ch c tri n khai chương trình CTGTH trong d phòng lây nhi m HIV trong ph m vi ch c năng, nhi m v đư c giao. IV. TRÁCH NHI M CÁC B NGÀNH KHÁC LÀ THÀNH VIÊN Y BAN QU C GIA PHÒNG CH NG AIDS VÀ PHÒNG, CH NG T N N MA TÚY, M I DÂM 1. Ch trì, ph i h p v i B Y t và các cơ quan có liên quan trong vi c xây d ng, t ch c th c hi n k ho ch dài h n, hàng năm v th c hi n Chương trình CTGTH trong ph m vi ch c năng, nhi m v đư c giao và b trí ngu n l c thích h p đ th c hi n các m c tiêu c a chương trình. 2. Ch đ o các đơn v thu c ph m vi qu n lý ph i h p v i cơ quan y t và các B , ngành, đoàn th có liên quan cùng c p trong vi c t ch c tri n khai th c hi n Chương trình CTGTH. V. TRÁCH NHI M C A Y BAN NHÂN DÂN CÁC T NH, THÀNH PH TR C THU C TRUNG ƯƠNG 1. Ch đ o vi c xây d ng và t ch c tri n khai k ho ch dài h n, k ho ch hàng năm v CTGTH trong ph m vi đ a phương mình và b trí ngu n l c thích h p đ th c hi n các m c tiêu c a chương trình. 2. V n đ ng toàn dân ng h , tham gia các ho t đ ng CTGTH trong d phòng lây nhi m HIV. 3. Ch đ o tri n khai, ki m tra vi c th c hi n, t ng h p và báo cáo đ nh kỳ hàng năm v B Y t và các cơ quan có liên quan. VI. TRÁCH NHI M C A S Y T CÁC T NH, THÀNH PH TR C THU C TRUNG ƯƠNG: 1. Tham mưu cho y ban nhân dân t nh trong vi c xây d ng k ho ch hành đ ng dài h n và hàng năm v CTGTH. 2. Ph i h p v i các S , ban, ngành có liên quan hư ng d n các đơn v tri n khai ho t đ ng CTGTH cũng như giám sát, ki m tra và đánh giá vi c tri n khai chương trình CTGTH t i đ a phương. 3. Ch đ o các cơ quan chuyên môn thu c quy n qu n lý t ch c tri n khai th c hi n Chương trình CTGTH. VII. TRÁCH NHI M C A CƠ QUAN Đ U M I V PHÒNG CH NG HIV/AIDS CÁC T NH, THÀNH PH TR C THU C TRUNG ƯƠNG 1. Xây d ng k ho ch dài h n và ng n h n v tri n khai Chương trình CTGTH t i đ a phương. 2. Là đ u m i ph i h p v i các ban, ngành, đoàn th có liên quan trên đ a bàn t nh ch đ o và t ch c th c hi n các ho t đ ng CTGTH trong d phòng lây nhi m HIV bao g m các ho t đ ng sau: 2.1. Tri n khai các ho t đ ng CTGTH; 2.2. T ch c các cu c v n đ ng, h i ngh , h i th o nh m huy đ ng s ng h c a các c p chính quy n, các ban, ngành, đoàn th , c ng đ ng, t ch c, cá nhân tham gia vào các ho t đ ng CTGTH; 2.3. Tham gia t ch c đào t o và t p hu n chuyên môn. 3. Ph i h p v i các cơ quan liên quan t ch c ki m tra, đánh giá vi c th c hi n chương trình trên đ a bàn t nh./. PH L C 1 B NG T NG H P K HO CH HO T Đ NG Cơ quan th c hi n Đ a đi m, th i gian TT N i dung ho t đ ng ho c ph i h p 2007 - 2008 2009 - 2010 I M C TIÊU 1: Xây d ng m ng lư i cán b , CTV, TTVĐĐ th c hi n chương trình CTGTH 1 Xây d ng đ i ngũ cán b chuyên trách, cán - B Y t 64 t nh, 64 t nh, b ph trách công tác gi m tác h i, phòng thành ph thành ph - B Công an ch ng t i ph m ma túy và phòng ch ng t n n xã h i - B LĐTBXH 1
 19. - UBND t nh - S Y t , Công an t nh, S LĐTBXH 2 Thi t l p m ng lư i CTV t Trung ương đ n - Các B , ngành, 64 t nh, 64 t nh, cơ s thu c các B , ban, ngành tham gia đoàn th liên quan. thành ph thành ph chương trình CTGTH đ c bi t là chương - UBND t nh trình TCCĐ, khuy n khích s tham gia c a các cán b xã h i 3 Xây d ng m ng lư i TTVĐĐ tham gia các -B Y t 64 t nh, 64 t nh, ho t đ ng CTGTH thành ph thành ph - B Công an - B LĐTBXH - UBND t nh. - S Y t , Công an t nh, S LĐTBXH 4 Đào t o -B Y t 64 t nh, 64 t nh, thành ph thành ph - B Công an - B LĐTBXH - UBND t nh. - S Y t , Công an t nh, S LĐTBXH - Các t ch c qu c t , các t ch c phi chính ph - Xây d ng chương trình, n i dung đào t o -B Y t - B Công an - B LĐTBXH - T ch c đào t o và đào t o l i -B Y t 64 t nh, 64 t nh, thành ph thành ph - B Công an - B LĐTBXH - UBND t nh. - S Y t , Công an t nh, S LĐTBXH - Các t ch c qu c t , các t ch c phi chính ph II M C TIÊU 2: Tăng t l s d ng BCS trong nhóm NBD lên 90% và tăng t l NBD đư c khám và đi u tr STIs theo đúng quy đ nh lên 80%. 2
 20. 1 Truy n thông thay đ i hành vi nh m nâng -B Y t 64 t nh, 64 t nh, cao ki n th c và v n đ ng th c hi n các thành ph thành ph - B Công an hành vi an toàn phòng lây nhi m HIV và STIs trong nhóm có nguy cơ cao - B LĐTBXH - B Văn hóa-Truy n thông và Du l ch - UBND t nh - S Y t , Công an t nh, S LĐTBXH - Các t ch c qu c t , các t ch c phi chính ph 2 Cung c p, hư ng d n s d ng BCS -B Y t 30 t nh, 64 t nh, thành ph thành ph - B Công an - B LĐTBXH - UBND t nh - S Y t , Công an t nh, s LĐTBXH - Các t ch c qu c t , các t ch c phi chính ph 3 Tăng cư ng s s n có c a d ch v khám và -B Y t 30 t nh, 64 t nh, đi u tr các b nh LTQĐTD, t o đi u ki n cho thành ph thành ph - B Công an NBD ti p c n v i d ch v - B LĐTBXH - UBND t nh - S Y t , s Công an, s LĐTBXH - Các t ch c qu c t , các t ch c phi chính ph III M C TIÊU 3: Tăng t l s d ng BKT s ch trong nhóm NCMT lên 90%, gi m t l dùng chung BKT trong nhóm NCMT xu ng dư i 10% và trong nhóm NCMT nhi m HIV là 5%, t l BKT đã s d ng đư c thu gom đ t 90% s BKT đư c phân phát 1 Truy n thông thay đ i hành vi v chương -B Y t 64 t nh, 64 t nh, trình BKT thành ph thành ph - B Công an - B LĐTBXH - B Văn hóa - Truy n thông và Du l ch - UBND t nh - S Y t , s Công an, s LĐTBXH - Các t ch c qu c t , các t ch c phi chính ph 2 Cung c p, hư ng d n s d ng BKT s ch -B Y t 30 t nh, 64 t nh, thành ph thành ph - B Công an - B LĐTBXH 3
Đồng bộ tài khoản