Quyết định số 34/2008/QĐ-BGDĐT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
80
lượt xem
3
download

Quyết định số 34/2008/QĐ-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 34/2008/QĐ-BGDĐT về việc ban hành mẫu chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 34/2008/QĐ-BGDĐT

  1. B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- Đ c l p - T do - H nh phúc ------- S : 34/2008/QĐ-BGDĐT Hà N i, ngày 10 tháng 7 năm 2008 QUY T Đ NH BAN HÀNH M U CH NG CH C A H TH NG GIÁO D C QU C DÂN B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Căn c Ngh đ nh s 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a b , cơ quan ngang b ; Căn c Ngh đ nh s 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giáo d c và Đào t o; Căn c Ngh đ nh s 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 c a Chính ph quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s đi u c a Lu t giáo d c; Căn c Quy t đ nh s 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 6 năm 2007 c a B trư ng B Giáo d c và Đào t o ban hành Quy ch văn b ng, ch ng ch c a h th ng giáo d c qu c dân; Theo đ ngh c a V trư ng V Pháp ch , QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này M u ch ng ch c a h th ng giáo d c qu c dân, bao g m: 1. M u ch ng ch quy đ nh t Ph l c I đ n Ph l c IX dùng cho Chương trình đào t o giáo viên d y ti ng dân t c thi u s ; Chương trình ti ng dân t c thi u s ; Chương trình ng d ng công ngh thông tin - truy n thông (ph n ki n th c cơ s ); Chương trình ng d ng công ngh thông tin - truy n thông (ph n ki n th c chuyên ngành); Chương trình b i dư ng ki n th c pháp lu t và k năng công tác pháp ch ngành giáo d c; Chương trình đào t o giáo viên giáo d c qu c phòng; Chương trình giáo d c qu c phòng - an ninh; Chương trình ngo i ng trình đ A, B, C; Chương trình tin h c ng d ng trình đ A, B, C. 2. M u ch ng ch quy đ nh t i Ph l c X dùng cho các chương trình đào t o ho c b i dư ng có quy đ nh c p ch ng ch , ngoài các m u ch ng ch quy đ nh t i Kho n 1 Đi u này. Đi u 2. M u ch ng ch c a h th ng giáo d c qu c dân có kích thư c 13 cm x 19 cm g m hai (02) m t: 1. M t ngoài có màu đ đ m, có hình Qu c huy, các ch in màu vàng. M t trong có n n màu tr ng, hình tr ng đ ng chính gi a và hoa văn vi n màu vàng, tên ch ng ch có màu đ , các ch khác có màu đen. 2. N i dung m u ch ng ch c a h th ng giáo d c qu c dân in trên m t ngoài và m t trong, theo quy đ nh t Ph l c I đ n Ph l c X; cách ghi ch ng ch th c hi n theo hư ng d n t i Ph l c XI kèm theo Quy t đ nh này. Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Các quy đ nh trư c đây trái v i Quy t đ nh này đ u bãi b . 1. Các M u ch ng ch quy đ nh t Ph l c I đ n Ph l c V và M u ch ng ch quy đ nh t i Ph l c X đư c áp d ng t ngày Quy t đ nh này có hi u l c thi hành. 2. Các M u ch ng ch quy đ nh t Ph l c VI đ n Ph l c IX đư c áp d ng t ngày 01 tháng 02 năm 2009. Đi u 4. Chánh Văn phòng, V trư ng V Pháp ch , Th trư ng các đơn v có liên quan thu c B Giáo d c và Đào t o, Giám đ c s giáo d c và đào t o, Th trư ng cơ s giáo d c có th m quy n c p ch ng ch c a h th ng giáo d c qu c dân ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này.
  2. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Văn phòng Chính ph ; - UBVHGDTNTN&NĐ c a QH; - Các s giáo d c và đào t o; - Như Đi u 4; - C c ki m tra văn b n QPPL (B Tư pháp); - Công báo; Ph m Vũ Lu n - Ki m toán nhà nư c; - Website Chính ph ; - Website B ; - Lưu VT, V PC. FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Mau chung chi
Đồng bộ tài khoản