Quyết định số 34/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
42
lượt xem
2
download

Quyết định số 34/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 34/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về thủ tục và trình tự giải quyết công việc theo cơ chế một cửa tại Sở Tài chính do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 34/2008/QĐ-UBND

 1. U BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH NG THÁP c l p - T do – H nh phúc ------- --------- S : 34/2008/Q -UBND Thành ph Cao Lãnh, ngày 15 tháng 9 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH V TH T C VÀ TRÌNH T GI I QUY T CÔNG VI C THEO CƠ CH M T C A T I S TÀI CHÍNH Y BAN NHÂN DÂN T NH NG THÁP Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Quy t nh s 93/2007/Q -TTg ngày 22/6/2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch th c hi n cơ ch m t c a, cơ ch m t c a liên thông t i các cơ quan hành chính nhà nư c a phương; Xét ngh c a Giám c S Tài chính t i văn b n s 1485/STC-VP ngày 01/9/2008; Theo ngh c a Giám c S N i v , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v th t c và trình t gi i quy t công vi c theo cơ ch m t c a t i S Tài chính. i u 2. Giám c S Tài chính có trách nhi m tri n khai, t p hu n cho cán b , công ch c c a ngành, ph bi n cho cán b , công ch c, viên ch c và nhân dân trong t nh bi t, th c hi n úng th t c, trình t gi i quy t công vi c theo cơ ch m t c a t i S Tài chính. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký. i u 4. Th trư ng các s , ban, ngành t nh và Ch t ch y ban nhân dân các huy n, th xã, thành ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH CH TNCH Nơi nh n: - Như i u 4; - Văn phòng Chính ph (I,II); - B Tài chính; - C c Ki m tra văn b n - B Tư pháp; - TT.TU; TT.H ND t nh; - oàn i bi u Qu c h i t nh; - Ch t ch và Phó Ch t ch UBND t nh; Trương Ng c Hân - Các cơ quan, ban ng c a t nh; - M t tr n và các oàn th t nh; - VP oàn BQH và H ND t nh; - Công báo t nh;
 2. - Lưu VT, SNV, STC, NC QUY NNH V TH T C VÀ TRÌNH T GI I QUY T CÔNG VI C THEO CƠ CH M T C A T I S TÀI CHÍNH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 34/2008/Q -UBND ngày 15/9/2008 c a y ban nhân dân t nh ng Tháp) Chương I QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy nh này quy nh th t c và trình t gi i quy t công vi c theo cơ ch m t c a t i S Tài chính i v i: th t c mua s m và thanh lý tài s n b ng kinh phí ngân sách nhà nư c và th t c t m ng và thanh toán kinh phí ào t o c a t nh. i u 2. i tư ng áp d ng Cá nhân, t ch c có liên quan th c hi n các công vi c thu c lĩnh v c tài chính theo quy nh t i i u 3 c a Quy nh này. Chương II TH T C HÀNH CHÍNH VÀ TH I H N TH C HI N i u 3. T ch c u th u mua s m tài s n Th c hi n theo quy nh c a các văn b n sau: - Lu t u th u s 61/2005/QH ngày 25 tháng 11 năm 2005. - Ngh nh s 58/2008/N -CP ngày 05/5/2008 c a Chính ph v vi c hư ng d n thi hành Lu t u th u và l a ch n nhà th u xây d ng theo Lu t Xây d ng. - Quy t nh s 521/Q -BKH ngày 22/5/2007 c a B K ho ch và u tư v vi c ban hành m u h sơ m i th u mua s m hàng hoá. - Quy t nh s 1102/2007/Q -BKH ngày 18/9/2007 c a B K ho ch và u tư v vi c ban hành M u báo cáo ánh giá h sơ d th u i v i gói th u mua s m hàng hoá, xây l p. 1. ThNm nh giá d toán và trình y ban nhân dân t nh phê duy t k ho ch u th u: a) H sơ g m có (02 b ):
 3. - Công văn ngh phê duy t k ho ch h sơ t ch c u th u (m u 01-STC). - Công văn ch p thu n ch trương cho mua s m tài s n b ng ngu n kinh phí ư c giao trong d toán u năm. - D toán danh m c tài s n, thi t b c n mua s m có t ng giá tr d toán (kèm theo t i thi u 03 báo giá c a 03 nhà cung c p do ơn v kh o sát giá). - H sơ m i th u: óng thành t p (M u h sơ m i th u theo Quy t nh s 521/Q - BKH ngày 22/5/2007 c a B K ho ch và u tư v vi c ban hành m u h sơ m i th u mua s m hàng hoá). b) Trình t th c hi n: H sơ n p t i B ph n Ti p nh n và Tr k t qu S Tài chính. c) Th i h n gi i quy t: - i v i tài s n, thi t b có c u hình ơn gi n, hàng hoá ph bi n trên th trư ng thì th i h n thNm nh giá d toán và trình k ho ch u th u là 20 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l , g m: + S Tài chính: 10 ngày. + y ban nhân dân t nh: 10 ngày. - i v i tài s n, thi t b có c u hình ph c t p, hàng hoá nh p khNu, không ph bi n trên th trư ng thì th i h n thNm nh giá d toán và trình k ho ch u th u là 25 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l , g m: + S Tài chính: 15 ngày. + y ban nhân dân t nh: 10 ngày. Khi k ho ch u th u ã ư c y ban nhân dân t nh ch p thu n, ơn v t ch c u th u theo úng quy nh hi n hành c a nhà nư c. 2. Phê duy t k t qu u th u: Sau khi có k t qu xét th u ơn v làm ngh phê duy t k t qu u th u g i S Tài chính, trình y ban nhân dân t nh phê duy t ơn v th c hi n ký h p ng mua s m theo quy nh. a) H sơ g m có (02 b ): - Công văn ngh phê duy t k t qu xét th u (m u 02-STC), kèm theo: + Quy t nh thành l p T chuyên gia m và xét th u. + Biên b n m th u.
 4. + Báo cáo ánh giá h sơ d th u (M u theo Quy t nh s 1102/2007/Q -BKH ngày 18/9/2007 c a B K ho ch và u tư v vi c ban hành m u báo cáo ánh giá h sơ d th u i v i gói th u mua s m hàng hoá, xây l p). - H sơ d th u c a nhà th u (b n sao). b) Trình t th c hi n: H sơ n p t i B ph n Ti p nh n và Tr k t qu S Tài chính. c) Th i h n gi i quy t: 15 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l , g m: + S Tài chính: 05 ngày. + y ban nhân dân t nh: 10 ngày. 3. Mua s m dư i hình th c ch nh th u: a) H sơ và trình t th c hi n: như phê duy t k ho ch u th u. b) Th i h n gi i quy t: 20 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l , g m: + S Tài chính: 10 ngày. + y ban nhân dân t nh: 10 ngày. i u 4. T ch c chào hàng c nh tranh có giá gói th u dư i 2 t ng Th c hi n theo quy nh c a các văn b n sau: - Lu t u th u s 61/2005/QH ngày 25 tháng 11 năm 2005. - Ngh nh s 58/2008/N -CP ngày 05/5/2008 c a Chính ph v vi c hư ng d n thi hành Lu t u th u và l a ch n nhà th u xây d ng theo Lu t Xây d ng. - Quy t nh s 521/Q -BKH ngày 22/5/2007 c a B K ho ch và u tư v vi c ban hành m u h sơ m i th u mua s m hàng hoá. - Quy t nh s 1102/2007/Q -BKH ngày 18/9/2007 c a B K ho ch và u tư v vi c ban hành M u báo cáo ánh giá h sơ d th u i v i gói th u mua s m hàng hoá, xây l p. 1. Phê duy t k ho ch chào hàng c nh tranh: a) H sơ g m có (02 b ): - Công văn ngh phê duy t h sơ t ch c chào hàng c nh tranh (m u 01-STC). - Công văn ch p thu n ch trương cho mua s m tài s n b ng ngu n kinh phí ư c giao trong d toán u năm.
 5. - D toán danh m c tài s n, thi t b c n mua s m có t ng giá tr d toán (kèm theo t i thi u 03 báo giá c a 03 nhà cung c p do ơn v kh o sát giá). - H sơ yêu c u báo giá chào hàng c nh tranh: óng thành t p (M u h sơ m i th u theo Quy t nh s 521/Q -BKH ngày 22/5/2007 c a B K ho ch và u tư). b) Trình t th c hi n: H sơ n p t i B ph n Ti p nh n và Tr k t qu S Tài chính. c) Th i h n gi i quy t: - i v i tài s n, thi t b có c u hình ơn gi n, hàng hoá ph bi n trên th trư ng thì th i h n thNm nh giá d toán và trình k ho ch chào hàng là 20 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l , g m: + S Tài chính: 10 ngày. + y ban nhân dân t nh: 10 ngày. - i v i tài s n, thi t b có c u hình ph c t p, hàng hoá nh p khNu, không ph bi n trên th trư ng thì th i h n thNm nh giá d toán và trình k ho ch chào hàng c nh tranh là 25 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l , g m: + S Tài chính: 15 ngày. + y ban nhân dân t nh: 10 ngày. Khi k ho ch chào hàng c nh tranh ã ư c y ban nhân dân t nh ch p thu n, ơn v t ch c chào hàng c nh tranh theo úng quy nh hi n hành c a nhà nư c. 2. Phê duy t k t qu chào hàng c nh tranh: Sau khi có k t qu xét chào hàng c nh tranh, trình t th c hi n như sau: 2.1 i v i gói th u có giá gói th u dư i 01 t ng: Ch u tư (Th trư ng ơn v ) phê duy t k t qu chào hàng c nh tranh. 2.2 i v i gói th u có giá gói th u t 01 t ng tr lên: ơn v th c hi n ngh phê duy t k t qu chào hàng c nh tranh g i S Tài chính. a) H sơ g m có (02 b ): - Công văn ngh phê duy t k t qu chào hàng c nh tranh (m u 02-STC). - Báo cáo ánh giá h sơ d th u (chào giá): (M u theo Quy t nh s 1102/2007/Q - BKH ngày 18/9/2007 c a B K ho ch và u tư). - Kèm theo h sơ d chào giá c a các nhà th u (b n sao).
 6. b) Trình t th c hi n: H sơ n p t i B ph n Ti p nh n và Tr k t qu S Tài chính. c) Th i h n gi i quy t: 15 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l , g m: + S Tài chính: 05 ngày. + y ban nhân dân t nh: 10 ngày. i u 5. Thanh lý tài s n Th c hi n theo Quy t nh s 67/2007/Q -UBND ngày 28/12/2007 c a y ban nhân dân t nh ng Tháp v vi c ban hành Quy nh v phân c p thNm quy n, trách nhi m qu n lý nhà nư c t i cơ quan hành chính, ơn v s nghi p công l p, tài s n ư c xác l p quy n s h u nhà nư c. Thanh lý tài s n c a cơ quan hành chính và ơn v s nghi p, bao g m: Nhà, t, các công trình ki n trúc xây d ng g n li n v i t, xe ôtô các lo i và tài s n có giá tr trên 100 tri u ng. 1. i v i tài s n là tr s làm vi c ho c công trình xây d ng g n li n v i t: a) H sơ g m có (02 b ): - Công văn ngh thanh lý c a ơn v , trong ó nêu rõ: v trí t a l c c a tr s ho c công trình; di n tích t, di n tích nhà; năm ưa vào s d ng, nguyên giá theo s k toán và giá tr còn l i. - Gi y ch ng nh n Quy n s d ng tr s làm vi c ho c công trình xây d ng g n li n v i t. - B ng v hi n tr ng nhà t ho c công trình xây d ng g n li n v i t. - Quy ho ch ư c c p thNm quy n phê duy t. b) Trình t th c hi n: H sơ n p t i B ph n Ti p nh n và Tr k t qu S Tài chính. c) Th i h n gi i quy t: 25 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l , g m: + S Tài chính: 15 ngày. + y ban nhân dân t nh: 10 ngày. 2. i v i tài s n là xe ôtô các lo i: a) H sơ g m có (02 b ):
 7. - Công văn ngh thanh lý c a ơn v , trong ó, ghi rõ nhãn hi u, s máy, s khung, năm ưa vào s d ng, nguyên giá theo s k toán và giá tr còn l i. - Gi y ăng ký xe ôtô (b n sao không c n ch ng th c). - Xác nh n c a Ban ăng ki m giao thông (n u có). b) Trình t th c hi n: H sơ n p t i B ph n Ti p nh n và Tr k t qu S Tài chính. c) Th i h n gi i quy t: 15 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l , g m: + S Tài chính: 05 ngày. + y ban nhân dân T nh: 10 ngày. 3. i v i tài s n có nguyên giá theo s k toán t 100 tri u ng tr lên/01 ơn v tài s n (tr tài s n nhà nư c thu c thNm quy n bán, chuy n i hình th c s h u, thanh lý tài s n nhà nư c c a y ban nhân dân t nh). a) H sơ g m có (01 b ): - Công văn ngh thanh lý tài s n. - B ng t ng h p danh m c tài s n thanh lý, ghi rõ: tên tài s n, ơn v tính, s lư ng, năm ưa vào s d ng, nguyên giá theo s k toán, giá tr còn l i. b) Trình t th c hi n: H sơ n p t i B ph n Ti p nh n và Tr k t qu S Tài chính. c) Th i h n gi i quy t: 05 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l . i u 6. T m ng và thanh toán kinh phí ào t o c a t nh. Th c hi n theo Quy t nh s 41/2006/Q -UBND ngày 22/8/2006 c a y ban nhân dân t nh ng Tháp. 1. T m ng: a) H sơ g m có: - Văn b n ngh c a cơ quan, ơn v , t ch c tr c ti p qu n lý và s d ng cán b , công ch c, viên ch c ư c c i h c (m u 03-STC). - B n sao Quy t nh c i h c c a cơ quan có thNm quy n quy nh t i i u 8, 9, 10 c a Quy t nh s 41/2006/Q -UBND. - B n sao thông báo chiêu sinh, thông báo nh p h c ho c k ho ch ào t o.
 8. * i v i h c viên các l p chính tr t m ng kinh phí i th c t (n u có) ngoài các lo i h sơ nêu trên (tr b n sao thông báo chiêu sinh, thông báo nh p h c ho c k ho ch ào t o), b sung thêm b n sao c a các gi y t sau: - Gi y báo nh p h c. - Quy t nh c i th c t , kèm danh sách h c viên c a Trư ng. - K ho ch (ho c Chương trình) i th c t c a Trư ng. b) Trình t th c hi n: H sơ n p t i B ph n Ti p nh n và Tr k t qu S Tài chính. c) Th i h n gi i quy t: Gi i quy t ngay trong ngày làm vi c, sau khi nh n h sơ và ch ng t h p l . 2. Thanh toán ti n h c phí, ăn, , tài li u, tr c p n : a) H sơ g m có: - Văn b n ngh c a cơ quan, ơn v , t ch c tr c ti p qu n lý và s d ng cán b , công ch c, viên ch c ư c c i h c (m u 04-STC). - B n chính Quy t nh c i h c c a cơ quan có thNm quy n quy nh t i i u 8, 9, 10 c a Quy t nh s 41/2006/Q -UBND. - B n chính c a m t trong các văn b n sau: gi y báo trúng tuy n, thông báo chiêu sinh, thông báo nh p h c, k ho ch ào t o; gi y ch ng nh n th i gian t p trung h c t p ( i v i h c viên t p trung h c t p theo k ho ch ào t o). - Biên lai thu ti n h c phí (b n chính) kèm theo thông báo óng h c phí. - Các phi u thu h p l c a Trư ng v các kho n b t bu c ph i n p theo thông báo chiêu sinh như: Ti n tài li u, ti n ăn, ti n thuê ch ,... (B n chính). - B n sao các văn b ng, ch ng ch v ngo i ng , tin h c (n u có). b) Trình t th c hi n: H sơ n p t i B ph n Ti p nh n và Tr k t qu S Tài chính. c) Th i h n gi i quy t: Gi i quy t ngay trong ngày làm vi c, sau khi nh n h sơ và ch ng t h p l . 3. Thanh toán kinh phí i th c t c a h c viên h c các l p chính tr : a) H sơ g m có:
 9. - Văn b n ngh c a cơ quan, ơn v , t ch c tr c ti p qu n lý và s d ng cán b , công ch c, viên ch c ư c c i h c (m u 05-STC). - B n sao Quy t nh c i h c c a cơ quan có thNm quy n quy nh t i i u 8, 9, 10 c a Quy t nh s 41/2006/Q -UBND. - B n sao Gi y báo nh p h c. - B n chính Quy t nh c i th c t kèm danh sách h c viên c a Trư ng. - B n chính K ho ch (ho c Chương trình) i th c t c a Trư ng. -H p ng, thanh lý h p ng kèm theo ch ng t thu kinh phí i th c t . b) Trình t th c hi n: H sơ n p t i B ph n Ti p nh n và Tr k t qu S Tài chính. c) Th i h n gi i quy t: Gi i quy t ngay trong ngày làm vi c, sau khi nh n h sơ và ch ng t h p l . 4. Thanh toán ti n h tr làm lu n văn h c sau i h c: a) H sơ g m có: - Văn b n ngh c a cơ quan, ơn v , t ch c tr c ti p qu n lý và s d ng cán b , công ch c, viên ch c ư c c i h c (m u 06-STC). - B n chính c a m t trong các văn b n sau: Quy t nh giao tài ho c Gi y ch ng nh n t t nghi p t m th i. b) Trình t th c hi n: H sơ n p t i B ph n Ti p nh n và Tr k t qu S Tài chính. c) Th i h n gi i quy t: Gi i quy t ngay trong ngày làm vi c, sau khi nh n h sơ và ch ng t h p l . 5. Thanh toán khen thư ng t t nghi p l p sau i h c: a) H sơ g m có: - Văn b n ngh c a cơ quan, ơn v , t ch c tr c ti p qu n lý và s d ng cán b , công ch c, viên ch c ư c c i h c (m u 07-STC). - B n chính Gi y ch ng nh n k t qu t t nghi p c a nhà Trư ng. b) Trình t th c hi n:
 10. H sơ n p t i B ph n Ti p nh n và Tr k t qu S Tài chính. c) Th i h n gi i quy t: Gi i quy t ngay trong ngày làm vi c, sau khi nh n h sơ và ch ng t h p l . Chương III T CH C TH C HI N i u 7. Các th t c hành chính nêu trên ư c niêm y t công khai t i B ph n Ti p nh n và Tr k t qu thu c S Tài chính t ch c, công dân bi t và th c hi n. Trong quá trình th c hi n n u có khó khăn, vư ng m c, các ngành, các c p ph n nh v S Tài chính gi i quy t ho c t ng h p trình y ban nhân dân t nh s a i, b sung cho phù h p./. M u 01-STC TÊN CƠ QUAN, ƠN VN (*) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : /........ ..............., ngày....... tháng ...... năm 200..... V/v phê duy t k ho ch và h sơ…. (**) Kính g i: S Tài chính ng Tháp. Căn c Lu t u th u s 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Căn c Ngh nh s 58/2008/N -CP ngày 05/5/2008 c a Chính ph v vi c hư ng d n thi hành Lu t u th u và l a ch n nhà th u xây d ng theo Lu t Xây d ng; Căn c công văn s : /UBND-LTPP ngày ....................... có cơ s t ch c th c hi n mua s m (tên tài s n, thi t b .....) ngh S Tài chính xem xét trình y ban nhân dân t nh phê duy t k ho ch và h sơ (H sơ yêu c u báo giá u th u ho c chào hàng c nh tranh) gói th u: .................. v i n i dung ch y u sau : I. Thông qua k ho ch u th u: 1. Tên gói th u. 2. Giá tr gói th u và ngu n tài chính.
 11. 3. Hình th c l a ch n nhà th u và hình th c h p ng. 4. Th i gian t ch c u th u (chào hàng c nh tranh). 5. Th i gian th c hi n h p ng. II. Thông qua n i dung h sơ yêu c u: (có h sơ yêu c u kèm theo) III. Thông qua i u ki n d th u và tiêu chu n ánh giá h sơ báo giá: 1. i u ki n d th u. 2. Tiêu chuNn ánh giá h sơ báo giá. 3. ánh giá v giá chào. Kính ngh S Tài chính xem xét trình UBND t nh phê duy t./. Nơi nh n: TH TRƯ NG ƠN VN (*) -Như trên; -Lưu. Ghi chú: (*) Ghi theo Thông tư liên t ch s 55/2005/TTLT-BNV-VPCP. (**) Ghi các hình th c: t ch c u th u, ch nh th u, chào hàng c nh tranh. M u 02-STC TÊN CƠ QUAN, ƠN VN (*) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : /........ ..............., ngày....... tháng ...... năm 200..... V/v phê duy t k t qu xét th u Kính g i: S Tài chính ng Tháp. Căn c Lu t u th u s 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
 12. Căn c Ngh nh s 58/2008/N -CP ngày 05/5/2008 c a Chính ph v vi c hư ng d n thi hành Lu t u th u và l a ch n nhà th u xây d ng theo Lu t Xây d ng; Căn c Quy t nh s : /Q -UBND-HC, ngày....................; Căn c h sơ yêu c u báo giá................ Căn c h sơ báo giá c a các nhà th u tham d ........... Căn c biên b n ánh giá h sơ báo giá ngày.............. ngh S Tài chính xem xét trình y ban nhân dân t nh phê duy t k t qu u th u gói th u: ......................... v i n i dung ch y u sau : 1. Tên gói th u: 2. ơn v trúng th u: - Tên : - a ch : - Giá trúng th u: - Th i gian th c hi n h p ng: Kính ngh S Tài chính xem xét trình UBND t nh phê duy t./. Nơi nh n: TH TRƯ NG ƠN VN (*) -Như trên; -Lưu. Ghi chú: (*) Ghi theo Thông tư liên t ch s 55/2005/TTLT-BNV-VPCP. M u 03-STC TÊN CƠ QUAN, ƠN VN (*) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : /........ ..............., ngày....... tháng ...... năm 200..... V/v ngh t m ng kinh phí ào t o
 13. Kính g i: S Tài chính ng Tháp. Căn c Quy t nh s : 41/2006/Q .UBND ngày 22/8/2006 c a y ban Nhân dân t nh ng Tháp v vi c Quy nh ch , chính sách ào t o, b i dư ng i v i cán b , công ch c, viên ch c. Căn c Quy t nh c i h c c a .......... (cơ quan có thNm quy n c cán b , công ch c, viên ch c i ào t o, b i dư ng). Căn c thông báo óng h c phí c a Trư ng .............. Căn c Thông báo chiêu sinh, Gi y báo trúng tuy n, Thông báo nh p h c, Gi y báo tri u t p ho c k ho ch ào t o, th i gian t p trung h c t p t ngày...../...../2008 n ngày ...../...../2008. ơn v .......... ngh S Tài chính xem xét gi i quy t t m ng kinh phí cho ................ (cán b ư c c i h c) h c l p .......; v i các kho n t m ng như sau: - Ti n h c phí: ........................ - Ti n : ........................ - Ti n ăn: ........................ T ng c ng: ........................ S ti n b ng ch : (...................................... ng) (B n photo ch p thu n c i h c, thông báo óng phí và gi y báo t p trung) Kính ngh S Tài chính xem xét gi i quy t./. Nơi nh n: TH TRƯ NG ƠN VN (*) -Như trên; -Lưu. Ghi chú: (*) Ghi theo Thông tư liên t ch s 55/2005/TTLT-BNV-VPCP. M u 04-STC TÊN CƠ QUAN, ƠN VN (*) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc
 14. --------- S : /........ ..............., ngày....... tháng ...... năm 200..... V/v ngh thanh toán kinh phí ào t o Kính g i: S Tài chính ng Tháp. Căn c Quy t nh s : 41/2006/Q .UBND ngày 22/8/2006 c a y ban Nhân dân t nh ng Tháp v vi c Quy nh ch , chính sách ào t o, b i dư ng i v i cán b , công ch c, viên ch c. Căn c Quy t nh c i h c c a .......... (cơ quan có thNm quy n c cán b , công ch c, viên ch c i ào t o, b i dư ng). Căn c thông báo óng h c phí c a Trư ng .............. Căn c Thông báo chiêu sinh, Gi y báo trúng tuy n, Thông báo nh p h c, Gi y báo tri u t p ho c k ho ch ào t o, th i gian t p trung h c t p t ngày...../...../200.... n ngày ...../...../200..... ơn v ......... ngh S Tài chính xem xét quy t toán kinh phí cho (cán b ư cc i h c) h c l p ..........; v i các kho n thanh toán như sau: - Ti n h c phí: ............. - Ti n h c phí ôn và l phí thi: ............. - Ti n : ............. - Ti n ăn: ............. - Ti n tài li u: ............. - Ti n tr c p n : ............. - ................ T ng c ng: ............. S ti n b ng ch : (..................................... ng) (Kèm theo ch ng t g c và ch p thu n c i h c, các thông báo liên quan) Kính ngh S Tài chính xem xét quy t toán kinh phí./.
 15. Nơi nh n: TH TRƯ NG ƠN VN (*) -Như trên; -Lưu. Ghi chú: (*) Ghi theo Thông tư liên t ch s 55/2005/TTLT-BNV-VPCP. M u 05-STC TÊN CƠ QUAN, ƠN VN (*) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : /........ ..............., ngày....... tháng ...... năm 200..... V/v ngh thanh toán kinh phí i th c t Kính g i: S Tài chính ng Tháp. Căn c Quy t nh s : 41/2006/Q .UBND ngày 22/8/2006 c a y ban Nhân dân t nh ng Tháp v vi c Quy nh ch , chính sách ào t o, b i dư ng i v i cán b , công ch c, viên ch c. Căn c Quy t nh c i h c c a .......... (cơ quan có thNm quy n c cán b , công ch c, viên ch c i ào t o, b i dư ng). Căn c Gi y báo nh p h c c a ..................... Căn c Quy t nh c i th c t c a Trư ng ............ Căn c K ho ch (ho c Chương trình) i th c t c a trư ng. ơn v ....... ngh S Tài chính xem xét gi i quy t kinh phí i th c t cho .............. (cán b ư c c i h c) h c l p ..........., v i s ti n như sau: - S ti n i th c t : ........................ T ng c ng: ........................ S ti n b ng ch : (...................................... ng) (Kèm theo b n chính ch ng t và các gi y t liên quan) Kính ngh S Tài chính xem xét gi i quy t./.
 16. Nơi nh n: TH TRƯ NG ƠN VN (*) -Như trên; -Lưu. Ghi chú: (*) Ghi theo Thông tư liên t ch s 55/2005/TTLT-BNV-VPCP. M u 06-STC TÊN CƠ QUAN, ƠN VN (*) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : /........ ..............., ngày....... tháng ...... năm 200..... V/v ngh h tr kinh phí vi t Lu n văn Nghiên c u sinh (Cao h c) Kính g i: S Tài chính ng Tháp. Căn c Quy t nh s : 41/2006/Q .UBND ngày 22/8/2006 c a y ban Nhân dân t nh ng Tháp v vi c Quy nh ch , chính sách ào t o, b i dư ng i v i cán b , công ch c, viên ch c. Căn c Quy t nh c i h c c a .......... (cơ quan có thNm quy n c cán b , công ch c, viên ch c i ào t o, b i dư ng). Căn c Gi y báo trúng tuy n ............... Căn c Quy t nh giao tài ..................... ơn v ...... ngh S Tài chính xem xét quy t toán h tr kinh phí vi t lu n văn Nghiên c u sinh ho c Cao h c cho...........(cán b ư c c i h c) h c l p Nghiên c u sinh ho c Cao h c chuyên ngành............, v i s ti n như sau: - Ti n vi t lu n văn: ............. T ng c ng: ............. S ti n b ng ch : ( .................................... ng) (Kèm b n chính Quy t nh giao tài)
 17. Kính ngh S Tài chính xem xét quy t toán kinh phí./. Nơi nh n: TH TRƯ NG ƠN VN (*) -Như trên; -Lưu. Ghi chú: (*) Ghi theo Thông tư liên t ch s 55/2005/TTLT-BNV-VPCP. M u 07-STC TÊN CƠ QUAN, ƠN VN (*) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : /........ ..............., ngày....... tháng ...... năm 200..... V/v ngh thanh toán ti n khen thư ng Kính g i: S Tài chính ng Tháp. Căn c Quy t nh s : 41/2006/Q .UBND ngày 22/8/2006 c a y ban Nhân dân t nh ng Tháp v vi c Quy nh ch , chính sách ào t o, b i dư ng i v i cán b , công ch c, viên ch c. Căn c Quy t nh c i h c c a .......... (cơ quan có thNm quy n c cán b , công ch c, viên ch c i ào t o, b i dư ng). Căn c Gi y báo trúng tuy n ............... Căn c Gi y xác nh n c a nhà trư ng............................ ơn v ...... ngh S Tài chính xem xét quy t toán ti n khen thư ng Nghiên c u sinh ho c Cao h c cho .......... (cán b ư c c i h c) h c l p Nghiên c u sinh ho c Cao h c chuyên ngành............., v i s ti n như sau: - Ti n khen thư ng: ............. T ng c ng: ............. S ti n b ng ch : ( .................................... ng)
 18. (Kèm b n photo công ch ng: Gi y ch ng nh n t t nghi p t m th i ho c B ng t t nghi p; B n chính Gi y xác nh n x p lo i c a nhà trư ng) Kính ngh S Tài chính xem xét gi i quy t./. Nơi nh n: TH TRƯ NG ƠN VN (*) -Như trên; -Lưu. Ghi chú: (*) Ghi theo Thông tư liên t ch s 55/2005/TTLT-BNV-VPCP.
Đồng bộ tài khoản