Quyết định số 34/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
29
lượt xem
2
download

Quyết định số 34/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 34/2009/QĐ-UBND về việc thu phí chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 34/2009/QĐ-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 34/2009/Q -UBND Hà N i, ngày 09 tháng 01 năm 2009 QUY T NNH V VI C THU PHÍ CH TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Pháp l nh Phí, L phí s 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001; Căn c Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Căn c Ngh nh s 106/2003/N -CP ngày 23/09/2003 c a Chính ph quy nh v vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c phí, l phí; Căn c Ngh nh s 24/2006/N -CP ngày 06/3/2006 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Căn c Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v phí và l phí; Căn c Thông tư s 06/2004/TT-BTC ngày 04/02/2004 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 106/2003/N -CP ngày 23/9/2003 c a Chính ph quy nh v vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c phí, l phí; Căn c Thông tư s 45/2006/TT-BTC ngày 25/05/2006 c a B Tài chính s a i, b sung Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v phí và l phí; Căn c Thông tư s 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 c a B Tài chính hư ng d n v phí và l phí thu c th m quy n quy t nh c a H i ng nhân dân t nh, Thành ph tr c thu c Trung ương; Căn c Ngh quy t s 23/2008/NQ-H ND ngày 12/12/2008 c a H i ng nhân dân Thành ph Hà N i Khoá XIII Kỳ h p th 17; Xét ngh c a c c thu thành ph Hà N i t i công văn s 17473/CT-THNVDT ngày 21/11/2008 và Báo cáo th m nh s 56/STP-VBPQ ngày 08/01/2009 c a S Tư pháp Thành ph Hà N i, QUY T NNH i u 1. i tư ng n p phí Các t ch c, cá nhân (không thu c i tư ng thuê di n tích ch ) s d ng di n tích bán hàng, làm d ch v (g i chung là kinh doanh) ho c ch hàng hoá ra, vào ch kinh doanh b ng xe ô tô, xe lam. i u 2. M c thu phí
  2. N i dung ơn v tính M c thu I. Phí s d ng di n tích ch ng i KD (theo tháng) 1. Ch lo i 1 /m2/tháng 30.000-200.000 2. Ch lo i 2 /m2/tháng 15.000-150.000 3. Ch lo i 3. /m2/tháng 5.000-100.000 4. Ch nông thôn, ch ngoài trung 3.000-15.000 /m2/tháng tâm thu c các huy n II. Phí ch i v i ô tô, xe lam vào ch (theo ngày) - Xe có t i tr ng dư i 0,5 t n /lư t/xe 5.000 - Xe có t i tr ng t 0,5 t n n 1 t n. /lư t/xe 10.000 - Xe có t i tr ng trên 1 t n n2t n /lư t/xe 20.000 - Xe có t i tr ng trên 2 t n n5t n /lư t/xe 40.000 - Xe có t i tr ng trên 5 t n n7t n /lư t/xe 60.000 - Xe có t i tr ng trên 7 t n n 10 t n /lư t/xe 80.000 - Xe có t i tr ng trên 10 t n /lư t/xe 100.000 III. Vé vào ch (theo ngày) /lư t 1.000-5.000 1. i v i m c thu quy nh t i M c I và M c III: UBND Thành ph u quy n cho UBND các qu n, huy n và c p tương ương căn c vào tình hình c th c a t ng ch trên a bàn và khung m c thu ã ư c quy nh xây d ng m c thu c th báo cáo S Tài chính thNm nh trư c khi ban hành quy nh m c thu 2. Riêng i v i ch ư c u tư b ng ngu n v n ngoài ngân sách, có th áp d ng m c thu cao hơn, nhưng không quá hai l n m c qui nh trên. 3. M c thu phí trên ã bao g m c thu GTGT i vơi lo i phí ngoài ngân sách. i u 3. ơn v thu phí i v i nh ng ch thành l p Ban qu n lý ch thì do Ban qu n lý ch thu; i v i ch do các doanh nghi p và các t ch c kinh t khác ư c giao nhi m v qu n lý ch thì doanh nghi p, t ch c kinh t ư c t ch c thu phí; i v i nh ng ch do xã, phư ng, th tr n qu n lý do UBND xã, phư ng, th tr n thu. ơn v thu phí có trách nhi m niêm y t ho c thông báo công khai t i a i m thu phí v tên phí, m c thu phí, phương th c thu và cơ quan quy nh thu. i u 4. Qu n lý, s d ng ti n phí thu ư c i v i các ch do Ban qu n lý ch tr c ti p thu n p vào Ngân sách nhà nư c 10%; l i 90% trên t ng s thu ph c v công tác thu.
  3. - UBND xã, phư ng, th tr n (g i t t là xã) thu: N p vào ngân sách nhà nư c 90%; l i 10% t ng s thu ph c v công tác thu. ơn v thu ph i qu n lý, s d ng, quy t toán s ti n phí thu ư c theo úng hư ng d n t i Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/07/2002 và Thông tư s 45/2006/TT- BTC ngày 25/05/2006 c a B Tài chính. - i v i các ch do các doanh nghi p, t ch c u tư thì ti n phí ch thu ư c là doanh thu c a doanh nghi p, t ch c do v y ơn v có nghĩa v kê khai n p thu theo quy nh c a Pháp lu t. i u 5. Ch ng t thu phí Hoá ơn GTGT ho c Biên lai thu phí, vé in s n m nh giá do cơ quan thu phát hành. i u 6. X lý vi ph m Các trư ng h p vi ph m s b x lý theo Ngh nh s 106/2003/N -CP ngày 23/09/2003 c a Chính ph và Thông tư s 06/2004/TT-BTC ngày 04/02/2004 c a B Tài chính. i u 7. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký và thay th Quy t nh s 567/2002/Q -UB ngày 22/01/2002, Quy t nh s 46/2004/Q -UB ngày 15/3/2004 c a UBND Thành ph Hà N i (cũ) V vi c thu phí ch trên a bàn thành ph Hà N i; Quy t nh s : 2262/2006/Q -UBND ngày 19/12/2006, Quy t nh s 2403/2007/Q -UBND ngày 11/12/2007 c a UBND t nh Hà Tây (cũ); v vi c quy nh m c thu, ch thu, n p, qu n lý và s d ng các lo i phí và l phí trên a bàn t nh Hà Tây. i u 8. T ch c th c hi n Chánh Văn phòng U ban nhân dân Thành ph ; Giám c s Tài chính; Kho b c Nhà nư c Hà N i; C c Thu thành ph Hà N i; Ch t ch UBND các qu n, huy n và c p tương ương; Các t ch c và cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. U BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Hoàng M nh Hi n
Đồng bộ tài khoản