Quyết định số 3401/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
38
lượt xem
2
download

Quyết định số 3401/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3401/QĐ-UB về việc điều chỉnh nhân sự Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp Công ty phát triển công nghiệp Tân Thuận do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3401/QĐ-UB

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** MINH ****** Số: 3401/QĐ-UB TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 07 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH NHÂN SỰ BAN ĐỔI MỚI QUẢN LÝ TẠI DOANH NGHIỆP CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TÂN THUẬN (CỔ PHẦN HOÁ BỘ PHẬN KHU CÔNG NGHIỆP HIỆP PHƯỚC). CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn cứ Quyết định số 1272/QĐ-UB ngày 03 tháng 4 năm 2003 của ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp Công ty Phát triển công nghiệp Tân Thuận (cổ phần hoá bộ phận Khu công nghiệp Hiệp Phước) ; Xét văn bản số 233/IPC.04 ngày 31 tháng 5 năm 2004 của Công ty Phát triển công nghiệp Tân Thuận về việc thay đổi nhân sự Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp ; Xét đề nghị của Thường trực Ban Đổi mới Quản lý doanh nghiệp thành phố ; QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Nay điều chỉnh và thành lập lại Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp Công ty Phát triển công nghiệp Tân Thuận (cổ phần hoá bộ phận Khu công nghiệp Hiệp Phước theo Điều 1 của Quyết định số 1272/QĐ-UB ngày 03 tháng 4 năm 2003 của ủy ban nhân dân thành phố, gồm các Ông-Bà sau đây : 1. Trưởng Ban : Ông Phan Hồng Quân, Giám đốc Công ty. 2. ủy viên Thường trực : Ông Bành Chí Quang, Kế toán Trưởng. 3. Các ủy viên khác : - Ông Mai Văn Đường, Phó Giám đốc ; - Ông Lê Thanh Đạo, Trưởng phòng QTTH kiêm Bí thư chi bộ ; - Ông Phạm Cao Tài, Phó chủ tịch Công đoàn ; - Ông Nguyễn Văn Lộc, Phó Ban Điều hành dự án Khu Công nghiệp Hiệp Phước ;
  2. Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các điều khoản khác của Quyết định số 1272/QĐ-UB ngày 03 tháng 4 năm 2003 của ủy ban nhân dân thành phố vẫn có hiệu lực thi hành. Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Đổi mới Quản lý doanh nghiệp thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Chi cục trưởng Chi Cục Tài chính doanh nghiệp thành phố, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Thương mại, Giám đốc Công ty Phát triển công nghiệp Tân Thuận, Trưởng Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp và các Ông-Bà nói tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ Nơi nhận : - Như điều 3 PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC - Văn phòng Chính phủ - BCĐ Đổi mới và PTDN.TW - TT/TU, TT/HĐND. TP - Thường trực UBND/TP - Ban Tổ chức Thành ủy - Liên đoàn Lao động.TP - Thường trực BĐM-QLDN/TP Nguyễn Thiện Nhân - Kho bạc Nhà nước thành phố - Cục Thuế thành phố - VPHĐ-UB : PVP/KT - Tổ CNN - Lưu (CNN-K)
Đồng bộ tài khoản