Quyết định số 3405/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
29
lượt xem
1
download

Quyết định số 3405/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3405/QĐ-BGTVT về việc xử lý tài sản thu hồi từ dự án kết thúc do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3405/QĐ-BGTVT

  1. BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------ NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số: 3405/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC XỬ LÝ TÀI SẢN THU HỒI TỪ DỰ ÁN KẾT THÚC BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ về việc qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải; Căn cứ Văn bản số 12919/BTC-QLCS ngày 30/10/2008 của Bộ Tài chính về việc xử lý tài sản thu hồi của dự án Cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14; Xét đề nghị của Cục Đường bộ Việt Nam tại văn bản 3703/CĐBVN-TC ngày 09/09/2008; đề nghị của Ban quản lý dự án 7 tại văn bản số 242/TCHC ngày 03/09/2008; Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Tài chính, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Điều chuyển xe ô tô biển kiểm soát 51A-3630 là tài sản thu hồi từ dự án Cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14 đã kết thúc cho Ban quản lý dự án 7 quản lý và sử dụng. Điều 2. Việc điều chuyển xe ô tô tại Điều 1 Quyết định này thay thế phần bán đấu giá xe này tại Quyết định số 1729/QĐ-BGTVT ngày 12/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Ban quản lý dự án 7 có trách nhiệm tiếp nhận chuyển giao tài sản nêu tại Điều 1 của Quyết định này theo quy định tại Thông tư số 43TC/QLCS ngày 31/7/1996 và Thông tư 122/2007/TT-BTC ngày 18/10/2007 của Bộ Tài chính và có trách nhiệm hạch toán tăng tài sản cố định, nguồn hình thành tài sản cố định và quản lý, sử dụng tài sản được điều chuyển theo đúng quy định của nhà nước. Đối với số thiết bị văn phòng thu hồi từ dự án Cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14, Ban quản lý dự án 7 khẩn trương tổ chức bán đấu giá và nộp tiền bán đấu giá vào ngân sách nhà nước theo chế độ quy định hiện hành và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Giao thông vận tải trước ngày 15/12/2008. Điều 3. Các ông Vụ trưởng vụ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, Tổng giám đốc Ban quản lý dự án 7 và Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./.
  2. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như điều 3; - Bộ trưởng (để b/c); - Bộ Tài chính; - Ban QLDA 7; - Lưu: VT, Vụ TC; Nguyễn Hồng Trường
Đồng bộ tài khoản