Quyết định số 3408/2003/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
35
lượt xem
1
download

Quyết định số 3408/2003/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3408/2003/QĐ-BGTVT về việc hủy bỏ Quyết định số 1068/2002/QĐ-BGTVT ngày 12/4/2002 ban hành quy định tạm thời về một số nội dung trong thiết kế công trình cầu đường quốc lộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3408/2003/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 3408/2003/Q -BGTVT Hà N i, ngày 14 tháng 11 năm 2003 QUY T NNH V VI C H Y B QUY T NNH S 1068/2002/Q -BGTVT NGÀY 12/4/2002 “BAN HÀNH QUY NNH T M TH I V M T S N I DUNG TRONG THI T K CÔNG TRÌNH C U Ư NG QU C L ” B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh nh s 34/2003/N -CP ngày 04/4/2003 c a Chính ph Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Xét ngh c a ông V trư ng V Khoa h c và Công ngh , QUY T Đ NH: i u 1.H y b quy t nh s 1068/2002/Q /BGTVT ngày 12/4/2002 c a B trư ng B GTVT v vi c Ban hành quy nh t m th i v m t s n i dung trong thi t k công trình c u ư ng qu c l . i u 2 Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3. Các ông(bà) Chánh văn phòng B , C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, C c trư ng C c G và QLCLCT GT, V trư ng V KH T, V trư ng V KHCN, Th trư ng các ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N Nơi nh n: T I - Như i u 3 - Lưu VP, KHCN ào ình Bình
Đồng bộ tài khoản