Quyết định số 341/QĐ-UBDT

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
38
lượt xem
2
download

Quyết định số 341/QĐ-UBDT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 341/QĐ-UBDT về thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm của Ủy ban Dân tộc do Ủy ban Dân tộc ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 341/QĐ-UBDT

  1. U BAN DÂN T C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc --------- S : 341/Q -UBDT Hà N i, ngày 07 tháng 11 năm 2008 QUY T NNH V THÀNH L P BAN CH O PHÒNG, CH NG AIDS VÀ PHÒNG, CH NG T N N MA TÚY, M I DÂM C A Y BAN DÂN T C B TRƯ NG, CH NHI M Y BAN DÂN T C Căn c Ngh nh s 60/2008/N -CP ngày 09/05/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a y ban Dân t c; Căn c Quy t nh s 50/2007/Q -TTg ngày 12/04/2007 c a Th tư ng Chính ph v ki n toàn y ban Qu c gia phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma túy, m i dâm; Căn c Thông tư s 60/2008/TT-BTC ngày 04/07/2008 c a B Tài chính hư ng d n l p d toán, qu n lý và s d ng kinh phí b o m ho t ng c a y ban qu c gia và Ban Ch o phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma túy, m i dâm các c p; Xét ngh c a V trư ng V t ch c cán b , V trư ng V Tuyên truy n. QUY T NNH: i u 1. Thành l p Ban Ch o phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma túy, m i dâm c a y ban Dân t c (sau ây g i t t là Ban Ch o) g m các ông, bà có tên sau ây: 1. Ông inh Qu H i, Phó Ch nhi m y ban Dân t c - Trư ng ban; 2. Ông Vũ Bá Cư ng, Phó V trư ng V Tuyên truy n - Phó trư ng ban; 3. Bà Hoàng Phương Hoa, V trư ng V Pháp ch - y viên; 4. Ông Nguy n Văn Th o, T ng biên t p T p chí Dân t c - y viên; 5. Bà Vy Xuân Hoa, Phó V trư ng V Chính sách dân t c - y viên; 6. Ông Nguy n Trí Dũng, Phó V trư ng V T ch c cán b - y viên; 7. Ông Nguy n Văn Tr ng, Phó V trư ng V K ho ch - Tài chính - y viên; 8. Bà Ma Vân Uyên, Phó V trư ng V H p tác qu c t - y viên; 9. Ông Bùi Văn L ch, Phó Chánh văn phòng y ban Dân t c - y viên;
  2. 10. Ông Hoàng Xuân nh, Phó T ng biên t p Báo Dân t c và Phát tri n - y viên; 11. Ông Vũ H u Ho t, chuyên viên chính V Tuyên truy n - y viên, thư ký Ban Ch o. i u 2. Ban Ch o có nhi m v : 1. Ch o các V , ơn v tr c thu c y ban Dân t c có liên quan xây d ng, trình B trư ng, Ch nhi m y ban Dân t c phê duy t chương trình ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Qu c phòng ch o vi c chuy n i s n xu t thay th cây có ch a ch t ma túy; chương trình ph i h p v i B Công an, B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B Qu c phòng ch o công tác phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma túy, m i dâm mi n núi và vùng dân t c; 2. Căn c các chương trình ph i h p ã ký k t, ch o các V , ơn v tr c thu c y ban Dân t c l p k ho ch, d toán kinh phí b o m và phương án t ch c th c hi n k ho ch trình B trư ng, Ch nhi m y ban Dân t c phê duy t; 3. Ch o theo dõi, n m tình hình t ch c th c hi n các chương trình ph i h p ã ký k t v công tác phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma túy, m i dâm mi n núi và vùng dân t c, báo cáo k t qu th c hi n cho B trư ng, Ch nhi m y ban Dân t c và y ban Qu c gia phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma túy, m i dâm theo quy nh; 4. Xây d ng k ho ch kinh phí b o m cho ho t ng c a Ban Ch o căn c theo quy nh c a Thông tư s 60/2008/TT-BTC ngày 04/07/2008 c a B Tài chính hư ng d n l p d toán, qu n lý và s d ng kinh phí b o m ho t ng c a y ban qu c gia và Ban ch o phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma túy, m i dâm các c p. Trư ng Ban Ch o có nhi m v xây d ng Quy ch ho t ng c a Ban Ch o trình B trư ng, Ch nhi m y ban Dân t c xem xét, quy t nh. i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký và thay th Quy t nh s 113/Q - UBDT ngày 12/05/2008 c a B trư ng, Ch nhi m y ban Dân t c v vi c ki n toàn Ban Ch o phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma túy, m i dâm thu c y ban Dân t c. i u 4. Chánh Văn phòng y ban Dân t c, V trư ng V T ch c cán b , V trư ng V Tuyên truy n, Th trư ng các V , ơn v tr c thu c y ban và các ông, bà có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành quy t nh này ./. B TRƯ NG, CH NHI M Giàng Seo Ph
Đồng bộ tài khoản