Quyết định số 341/QĐ-UBDT về thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm của Ủy ban Dân tộc do Ủy ban Dân tộc ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
49
lượt xem
5
download

Quyết định số 341/QĐ-UBDT về thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm của Ủy ban Dân tộc do Ủy ban Dân tộc ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 341/qđ-ubdt về thành lập ban chỉ đạo phòng, chống aids và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm của ủy ban dân tộc do ủy ban dân tộc ban hành', văn bản luật, văn hóa xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 341/QĐ-UBDT về thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm của Ủy ban Dân tộc do Ủy ban Dân tộc ban hành

  1. UỶ BAN DÂN TỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 341/QĐ-UBDT Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG AIDS VÀ PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MA TÚY, MẠI DÂM CỦA ỦY BAN DÂN TỘC BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC Căn cứ Nghị định số 60/2008/NĐ-CP ngày 09/05/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc; Căn cứ Quyết định số 50/2007/QĐ-TTg ngày 12/04/2007 của Thủ tướng Chính phủ về kiện toàn Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; Căn cứ Thông tư số 60/2008/TT-BTC ngày 04/07/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm hoạt động của Ủy ban quốc gia và Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm ở các cấp; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm của Ủy ban Dân tộc (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) gồm các ông, bà có tên sau đây: 1. Ông Đinh Quế Hải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc - Trưởng ban; 2. Ông Vũ Bá Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền - Phó trưởng ban; 3. Bà Hoàng Phương Hoa, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Ủy viên; 4. Ông Nguyễn Văn Thảo, Tổng biên tập Tạp chí Dân tộc - Ủy viên; 5. Bà Vy Xuân Hoa, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách dân tộc - Ủy viên; 6. Ông Nguyễn Trí Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Ủy viên; 7. Ông Nguyễn Văn Trọng, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính - Ủy viên; 8. Bà Ma Vân Uyên, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế - Ủy viên;
  2. 9. Ông Bùi Văn Lịch, Phó Chánh văn phòng Ủy ban Dân tộc - Ủy viên; 10. Ông Hoàng Xuân Định, Phó Tổng biên tập Báo Dân tộc và Phát triển - Ủy viên; 11. Ông Vũ Hữu Hoạt, chuyên viên chính Vụ Tuyên truyền - Ủy viên, thư ký Ban Chỉ đạo. Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ: 1. Chỉ đạo các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc có liên quan xây dựng, trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phê duyệt chương trình phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Quốc phòng chỉ đạo việc chuyển đổi sản xuất thay thế cây có chứa chất ma túy; chương trình phối hợp với Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng chỉ đạo công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm ở miền núi và vùng dân tộc; 2. Căn cứ các chương trình phối hợp đã ký kết, chỉ đạo các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc lập kế hoạch, dự toán kinh phí bảo đảm và phương án tổ chức thực hiện kế hoạch trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phê duyệt; 3. Chỉ đạo theo dõi, nắm tình hình tổ chức thực hiện các chương trình phối hợp đã ký kết về công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm ở miền núi và vùng dân tộc, báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm theo quy định; 4. Xây dựng kế hoạch kinh phí bảo đảm cho hoạt động của Ban Chỉ đạo căn cứ theo quy định của Thông tư số 60/2008/TT-BTC ngày 04/07/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm hoạt động của Ủy ban quốc gia và Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm ở các cấp. Trưởng Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc xem xét, quyết định. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 113/QĐ- UBDT ngày 12/05/2008 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm thuộc Ủy ban Dân tộc. Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban Dân tộc, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
  3. Giàng Seo Phử

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản