Quyết định số 341-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
39
lượt xem
1
download

Quyết định số 341-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 341-TTg về việc phê duyệt Chương trình Quốc gia về thể thao do Thủ tướng chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 341-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 341-TTg Hà N i, ngày 21 tháng 5 năm 1997 QUY T NNH V PHÊ DUY T CHƯƠNG TRÌNH QU C GIA V TH THAO TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Quy t nh s 531/TTg ngày 08 tháng 8 năm 1996 c a Th tư ng Chính ph v qu n lý các Chương trình Qu c gia; Xét ngh c a T ng c c trư ng T ng c c Th d c th thao t i t trình s 225/KHTC ngày 17 tháng 12 năm1996 và c a B trư ng B K ho ch và u tư t i công văn s 104/BKH-VPT ngày 06 tháng 01 năm 1997, QUY T NNH: i u 1.- Phê duy t Chương chình Qu c gia v th thao v i nh ng n i dung chính như sau: 1. Tên Chương trình: "Chương trình Qu c gia ào t o v n ng viên thành tích cao và xây d ng các Trung tâm Th d c th thao tr ng i m" g i t t là "Chương trình Qu c gia v th thao". 2. Cơ quan qu n lý Chương trình: T ng c c Th d c th thao. 3. M c tiêu Chương trình: ào t o, hu n luy n v n ông viên thành tích cao g m xây d ng, hoàn ch nh h th ng ào t o v n ng viên các môn th thao hi n có và các môn th thao m i; t p hu n i tuy n qu c gia tham gia có k t qu các môn th thao t i SEAGAMES năm 2003. 4. N i dung Chương trình: a) ào t o, hu n luy n v n ông viên thành tích cao, g m các n i dung: - Tuy n ch n, ào t o các tài năng th thao tr ; - ào t o, b i dư ng hu n luy n viên, v n ng viên thành tích cao trong nư c và nư c ngoài; m i chuyên gia nư c ngoài vào hu n luy n t i Vi t Nam;
  2. - T ch c cho các v n ng viên tr và v n ng viên thành tích cao tham gia thi u trong nư c và qu c t . b) Xây d ng các Trung tâm Th d c th thao tr ng i m: - Quy ho ch và xây d ng khu liên h p th thao qu c gia t i Hà N i. - Hoàn thi n xây d ng và u tư trang thi t b cho các Trung tâm hu n luy n th thao Qu c gia I, II, III, Trư ng i h c Th d c th thao I. - u tư xây dưng m i, c i t o và nâng c p các công trình th thao 9 Trung tâm Th th c th thao tr ng i m theo th t ưu tiên: Nhóm 1: Hà N i, thành ph H Chí Minh. Nhóm 2: H i Phòng, à N ng, Ngh An, C n Thơ. Nhóm 3: Thái Nguyên, Khánh Hoà, c L c. - u tư xây d ng, nâng c p, c i t o công trình th thao và trang thi t b cho các Trung tâm Th d c th thao c a các ngành quân i, công an, giáo d c ào t o và m t s a phương có kh năng ào t o v n ng viên thành tích cao. 5. M c kinh phí c a Chương trình ư c tính 2.300 t ng s ư c xem xét t ng d án c th và b trí theo k ho ch Ngân sách hàng năm. Ngu n v n huy ng: - V n Ngân sách Nhà nư c; - V n vay tín d ng; - V n h tr phát tri n chính th c (ODA) và v n liên doanh, liên k t trong và ngoài nư c. 6. Th i gian th c hi n: 1997-2003, chia làm hai giai o n: - Giai o n I: 1997-2000. - Giai o n II: 2001-2003. 7. Trên cơ s Chương trình ư c Th tư ng Chính ph phê duy t, ti n hành xây d ng và duy t các d án thành ph n theo cơ ch qu n lý các Chương trình Qu c gia quy nh t i Quy t nh s 531/TTg ngày 08 tháng 8 năm 1996 c a Th tư ng Chính ph và i u l Qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 42/CP ngày 16 tháng 7 năm 1996 c a Chính ph . Vi c xây d ng, duy t và t ch c th c hi n các d án thành ph n c a Chương trình qu c gia v th thao ph i k t h p ch t ch v i các Chương trình Qu c gia liên quan.
  3. i u 2.- T ng c c Th d c th thao là cơ quan qu n lý Chương trình Qu c gia v th thao. T ng c c trư ng T ng c c Th d c th thao quy t nh thành ph n và quy ch ho t ng c a Ban Ch nhi m Chương trình, t ch c th c hi n Chương trình theo các quy inh trong Quy t nh 531/TTg ngày 08 tháng 8 năm 1996 c a Th tư ng Chính ph v qu n lý các Chương trình qu c gia. i u 3.- Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 4.- Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngành B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n Khánh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản