Quyết định số 3421/2005/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
39
lượt xem
2
download

Quyết định số 3421/2005/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3421/2005/QĐ-BYT về việc công bố 6 Công ty nước ngoài được phép kinh doanh vắc xin, sinh phẩm y tế tại Việt Nam do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3421/2005/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 3421/2005/Q -BYT Hà N i, ngày 19 tháng 09 năm 2005 QUY T NNH V VI C CÔNG B 6 CÔNG TY NƯ C NGOÀI Ư C PHÉP KINH DOANH V C XIN, SINH PH M Y T T I VI T NAM B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph qui nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Thông tư s 10/2003/TT-BYT ngày 16/12/2003 hư ng d n các Công ty nư c ngoài ăng ký ho t ng v v c xin, sinh ph m y t v i Vi t Nam Xét ngh c a H i ng xét duy t các doanh nghi p kinh doanh v c xin, sinh ph m y t ngày 10/12/2004 và ngày 31/8/2005; Theo ngh c a Ông C c trư ng C c Y t d phòng Vi t Nam – B Y t , QUY T Đ NH: i u 1. Công b 6 Công ty nư c ngoài ư c phép ăng ký kinh doanh v c xin, sinh phNm y t t i Vi t Nam (Có danh sách Công ty kèm theo Quy t nh này). i u 2. Các Công ty nư c ngoài ư c phép kinh doanh v c xin, sinh phNm y t t i Vi t Nam ph i ch p hành úng các qui nh v kinh doanh v c xin, sinh phNm y t và các qui nh có liên quan c a pháp lu t Vi t Nam. i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký, ban hành. i u 4. Các Ông: Chánh Văn phòng, C c trư ng C c Y t d phòng Vi t Nam – B Y t , Giám c S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Giám c các Công ty có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Tr nh Quân Hu n DANH S CH
  2. CÕNG TY ĐƯ C PHÉP KINH DOANH VÁC XIN,SINH PH M Y T (Ban hành theo Quy t đ nh s : 3421/QĐ-BYT ngày 19 tháng 9 năm 2005 c a B trư ng B Y t ) TT Tên Công ty Qu c t ch a ch S ăng ký 398 Tianmushan Road, Gudang lndustrial Park, ACON BIOTECH Trung VXSF-074- 1 Hangzhou, Zhejiang (Hangzhou) Co., Ltd Qu c 0405 Province, P.R.China 310023 500, 5-Ga, Namdaemun- VXSF-075- 2 CJ CORP. Hàn Qu c No, Chung-Ku, Seoul, 0905 Korea Serene Chambers lII SHANTHA Floor, Road No.7, VXSF-076- 3 BIOTECHNlCs Pvt n Banjara Hills, 0905 Ltd. Hyderabad 500 034 ZUELLIG PHARMA 19 Loyang Way # VXSF-077- 4 Pte. Singapore 08-20, Singapore 0905 Ltd. 508724 227-3 Kugal-Ri, GREENCROSS Kiheung-Eup VXSF-078- 5 VACCINE Hàn Qu c Yongin 449-903, 0905 CORPORATlON Korea Grenzacherstrasse F.HOFFMANN-LA VXSF-079- 6 Th y S 124, 4070 Basel, ROCHE Ltd. 0905 Switzerland
Đồng bộ tài khoản