Quyết định số 344/QĐ-UBDT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
45
lượt xem
2
download

Quyết định số 344/QĐ-UBDT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 344/QĐ-UBDT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tuyên truyền do Ủy ban Dân tộc ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 344/QĐ-UBDT

  1. UỶ BAN DÂN TỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 344/QĐ-UBDT Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VỤ TUYÊN TRUYỀN BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 60/2008/NĐ-CP ngày 09/5/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Vị trí, chức năng Vụ Tuyên truyền là đơn vị của Ủy ban Dân tộc, có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (sau đây gọi tắt là Bộ trưởng, Chủ nhiệm) thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động tuyên truyền trong lĩnh vực công tác dân tộc theo quy định của pháp luật. Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn 1. Nghiên cứu, đề xuất và xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động tuyên truyền hằng năm trong lĩnh vực công tác dân tộc trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm phê duyệt và tổ chức thực hiện. 2. Nghiên cứu, đề xuất việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy định về cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động tuyên truyền trong lĩnh vực công tác dân tộc trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm phê duyệt và tổ chức thực hiện. 3. Thu thập thông tin, điểm báo và tổng hợp tình hình dư luận xã hội vùng dân tộc để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc. 4. Giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm:
  2. a) Định hướng hoạt động tuyên truyền trong lĩnh vực công tác dân tộc đối với các cơ quan, đơn vị và các phương tiện thông tin đại chúng ở Trung ương, địa phương thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc; b) Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước đối với đồng bào các dân tộc thiểu số cả nước; c) Chuẩn bị các nội dung, hướng dẫn kế hoạch tổ chức Hội nghị, Đại hội đại biểu xuất sắc các dân tộc thiểu số các cấp và toàn quốc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; d) Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các báo, tạp chí, trang tin điện tử của Ủy ban Dân tộc theo quy định của pháp luật; quản lý và tổ chức thực hiện hiện Quyết dịnh số 975/QĐ-TTg ngày 20/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về cấp một số loại báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn; đ) Tổ chức hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các đại biểu dân tộc thiểu số trên các vùng miền của cả nước nhằm tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam; e) Chỉ đạo biên soạn các tài liệu tuyên truyền đối với đồng bào dân tộc thiểu số. 5. Tham mưu xây dựng các chương trình, nội dung phối hợp giữa Ủy ban Dân tộc với các Bộ, ngành, cơ quan thông tấn báo chí Trung ương để tăng cường công tác tuyên truyền đối với vùng đồng bào dân tộc trình Lãnh đạo Ủy ban phê duyệt và tổ chức thực hiện. 6. Hướng dẫn, kiểm tra tình hình thực hiện công tác tuyên truyền trong lĩnh vực công tác dân tộc thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban Dân tộc. 7. Nghiên cứu, đề xuất việc sưu tầm tư liệu, hiện vật phục vụ xây dựng Phòng truyền thống của Cơ quan công tác dân tộc trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm xem xét, quyết định và tổ chức thực hiện. 8. Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm của Ủy ban Dân tộc và một số chương trình công tác phối hợp của Ủy ban Dân tộc với một số Bộ, ngành liên quan theo phân công của Bộ trưởng, Chủ nhiệm. 9. Tham gia nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế trong hoạt động tuyên truyền theo phân công của Bộ trưởng, Chủ nhiệm. 10. Quản lý, phân công, nhận xét, đánh giá, theo dõi việc chấp hành nội quy và hiệu quả công tác của cán bộ, công chức thuộc Vụ; quản lý tài sản được Ủy ban giao cho đơn vị. Đề xuất việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức thuộc biên chế của Vụ trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm quyết định. 11.Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao.
  3. Điều 3. Cơ cấu tổ chức 1. Vụ Tuyên truyền có Vụ trưởng, các Phó Vụ trưởng các chuyên viên, làm việc trực tuyến theo quy chế làm việc của Vụ. 2. Vụ trưởng do Bộ trưởng, Chủ nhiệm bổ nhiệm và miễn nhiệm, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, Chủ nhiệm về toàn bộ hoạt động của Vụ. Các Phó Vụ trưởng do Bộ trưởng, Chủ nhiệm bổ nhiệm và miễn nhiệm theo đề nghị của Vụ trưởng. Phó Vụ trưởng giúp Vụ trưởng phụ trách một số mặt công tác của Vụ và chịu trách nhiêm trước Vụ trưởng về nhiệm vụ được phân công. 3. Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền có trách nhiệm xây dựng Quy chế làm việc của Vụ, trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm phê duyệt. Điều 4. Hiệu lực thi hành Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 258/2003/QĐ-UBDT ngày 17/11/2003 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Vụ tuyên truyền. Điều 5. Trách nhiệm thi hành Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Ủy ban Dân tộc và Thủ trưởng các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM Giàng Seo Phử
Đồng bộ tài khoản