Quyết định số 3446/QĐ-UBND

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
40
lượt xem
2
download

Quyết định số 3446/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3446/QĐ-UBND về bổ sung thay thế nhân sự tổ công tác thực hiện đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010 của thành phố do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3446/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH c l p - T do - H nh phúc ------ ------------- S : 3446/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 17 tháng 07 năm 2009 QUY T NNH V B SUNG THAY TH NHÂN S T CÔNG TÁC TH C HI N ÁN ƠN GI N HÓA TH T C HÀNH CHÍNH TRÊN CÁC LĨNH V C QU N LÝ NHÀ NƯ C GIAI O N 2007 - 2010 C A THÀNH PH CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Quy t nh s 30/Q -TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v phê duy t án ơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý Nhà nư c giai o n 2007 - 2010 (sau ây g i t t là án 30); Quy t nh s 07/Q -TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph phê duy t K ho ch th c hi n án ơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý Nhà nư c giai o n 2007 - 2010; Căn c Quy t nh s 2478/Q -UBND ngày 06 tháng 6 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph v phê duy t k ho ch tri n khai th c hi n án ơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý Nhà nư c giai o n 2007 - 2010 c a thành ph ; Căn c Quy t nh s 4358/Q -UBND ngày 14 tháng 10 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph v ki n toàn T công tác th c hi n án ơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai o n 2007 - 2010 c a thành ph . Xét ngh c a Giám c S N i v t i T trình s 953/TTr-SNV ngày 09 tháng 7 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. Nay c ông Lê Hoài Trung, Phó Giám c S N i v gi nhi m v T phó T công tác th c hi n án 30 c a thành ph thay Bà Nguy n Th Thanh, Phó Giám c S N i v . i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký, gi nguyên các n i dung khác c a Quy t nh s 4358/Q -UBND ngày 14 tháng 10 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph . i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i v , Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n và các Ông, Bà có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nơi nh n: - Như i u 3; - Văn phòng Chính ph ; - T công tác chuyên trách c a Th tư ng Chính ph ; - TTUB : CT, các PCT; - S N i v (2b); - VPUB: Các PVP; Nguy n Thành Tài - Các phòng CV, T Công tác th c hi n án 30; - Lưu: VT, (VX, Nh) L.
Đồng bộ tài khoản