Quyết định số 347/QĐ-BTP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
52
lượt xem
2
download

Quyết định số 347/QĐ-BTP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 347/QĐ-BTP về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Vụ Pháp luật dân sự, kinh tế do Bộ Tư pháp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 347/QĐ-BTP

  1. BÔ TƯ PHÁP C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 347/Q -BTP Hà N i, ngày 16 tháng 06 năm 2004 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A V PHÁP LU T DÂN S , KINH T B TRƯ NG B TƯ PHÁP -Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; -Căn c Ngh nh s 62/2003/N -CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tư pháp; Xét ngh c a V trư ng V T ch c cán b và V trư ng V Pháp lu t dân s , kinh t B Tư pháp, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch T ch c và ho t ng c a V Pháp lu t dân s , kinh t . i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c cán b , V trư ng V Pháp lu t dân s , kinh t và Th trư ng các ơn v thu c B Tư pháp ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG B TƯ PHÁP Nơi nh n : - Lãnh o B ; - Như i u 3; - Lưu VP, V TCCB, V PLDSKT. Uông Chu Lưu QUY CH
  2. T CH C VÀ HO T NG C A V PHÁP LU T DÂN S , KINH T (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 347 /Q - BTP ngày 16 tháng 6 năm 2004 c a B trư ng B Tư pháp ) Chương I CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N, T CH C VÀ BIÊN CH i u 1. Ch c năng V Pháp lu t dân s , kinh t là ơn v thu c B Tư pháp có ch c năng giúp B trư ng B Tư pháp trong công tác xây d ng, tham gia xây d ng pháp lu t trong lĩnh v c dân s , kinh t , qu n lý nhà nư c i v i ho t ng pháp ch b , ngành, câu l c b pháp ch doanh nghi p theo thNm quy n. i u 2. Nhi m v và quy n h n V Pháp lu t dân s , kinh t có nhi m v và quy n h n sau ây: 1. T ng h p và d ki n chương trình xây d ng lu t, pháp l nh dài h n và hàng năm c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph B trư ng trình Chính ph ; giúp B trư ng theo dõi và ph i h p v i các B , ngành th c hi n chương trình ó sau khi ã ư c quy t nh; 2. Ch trì xây d ng ho c tham gia xây d ng các d án, d th o văn b n quy ph m pháp lu t v dân s , kinh t và các văn b n khác do B trư ng giao; 3. ThNm nh, tham gia thNm nh, tham gia góp ý các D án, D th o văn b n quy ph m pháp lu t v dân s , kinh t và các văn b n khác do B trư ng giao; 4. Hư ng d n, theo dõi vi c thi hành pháp lu t, xu t các bi n pháp, gi i pháp có liên quan n vi c hoàn thi n pháp lu t thu c lĩnh v c ph trách; 5. Ch trì, ph i h p v i các ơn v thu c B hư ng d n, ch o, b i dư ng nghi p v , ki m tra công tác pháp ch B , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan chuyên môn thu c U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương và doanh nghi p nhà nư c theo quy nh; 6. Rà soát, h th ng hoá văn b n quy ph m pháp lu t liên quan n lĩnh v c dân s , kinh t ; 7. Hư ng d n, theo dõi, ki m tra t ch c, ho t ng c a Câu l c b pháp ch doanh nghi p; 8. Qu n lý i ngũ công ch c và tài s n thu c V theo phân c p; 9. Th c hi n các nhi m v khác do B trư ng giao. i u 3. Cơ c u t ch c, biên ch
  3. 1. V Pháp lu t dân s , kinh t g m có V trư ng, các Phó V trư ng và các công ch c chuyên môn. 2. Biên ch c a V Pháp lu t dân s , kinh t thu c biên ch hành chính c a B Tư pháp, do B trư ng B Tư pháp quy t nh theo ngh c a V trư ng V Pháp lu t dân s , kinh t và V trư ng V T ch c cán b . Chương II NHI M V , QUY N H N C A CÔNG CH C THU C V i u 4. Nhi m v và quy n h n c a công ch c Công ch c thu c V Pháp lu t dân s , kinh t ư c hư ng quy n l i và th c hi n nghĩa v theo quy nh c a pháp lu t v cán b , công ch c và theo quy nh t i Quy ch này và N i quy c a V . i u 5. Nhi m v và quy n h n c a V trư ng V trư ng V Pháp lu t dân s , kinh t là công ch c lãnh o, ng u V , ch u trách nhi m trư c B trư ng B Tư pháp v t ch c, ch o th c hi n các nhi m v quy nh t i i u 2 c a Quy ch này, có nhi m v và quy n h n sau ây: 1. Xây d ng và ch o th c hi n k ho ch công tác c a V ; 2. Phân công nhi m v c th cho các Phó V trư ng và các công ch c c a V ; 3. Ki m tra, ôn c và ánh giá k t qu th c hi n nhi m v c a các Phó V trư ng và các công ch c c a V ; 4. Thông tin n các Phó V trư ng và các công ch c c a V nh ng v n v chuyên môn có liên quan n ho t ng c a V , các ch , chính sách i v i công ch c; 5. i di n cho V trong quan h v i các cơ quan, t ch c, cá nhân khi gi i quy t các v n trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a V ; 6. Th a l nh B trư ng ký các văn b n theo quy nh; 7. Qu n lý lao ng, ánh giá công ch c thu c biên ch c a V theo quy nh c a pháp lu t; 8. m b o quy n l i c a công ch c thu c V theo quy nh c a pháp lu t; 9. Ban hành n i quy, l l i làm vi c c a V ; 10. m b o th c hi n Quy ch dân ch trong t ch c và ho t ng c a V theo quy nh c a pháp lu t; 11. Th c hi n các nhi m v khác do B trư ng giao.
  4. i u 6. Nhi m v và quy n h n c a Phó V trư ng Phó V trư ng là công ch c lãnh o, giúp V trư ng th c hi n m t s lĩnh v c công tác ư c V trư ng phân công và ch u trách nhi m trư c V trư ng v lĩnh v c ư c phân công, có nhi m v và quy n h n sau ây: 1. Xây d ng k ho ch công tác thu c lĩnh v c ư c phân công ph trách trình V trư ng quy t nh; 2. T ch c th c hi n các n i dung công vi c trong lĩnh v c ư c phân công ph trách; ph i h p v i các Phó V trư ng khác trong V gi i quy t các công vi c có liên quan; báo cáo V trư ng k t qu th c hi n các nhi m v ư c giao; 3. Phân công công vi c, ôn c, ki m tra, ánh giá k t qu th c hi n công vi c c a công ch c chuyên môn trong ph m vi ư c phân công ph trách; 4. Thông tin n các công ch c thu c V v các v n chuyên môn có liên quan n lĩnh v c công vi c ư c giao; 5. Nhân danh V trư ng quan h v i các cơ quan, t ch c, cá nhân khi ư c V trư ng u quy n; 6. Th c hi n các nhi m v khác do V trư ng giao. i u 7. Nhi m v và quy n h n c a công ch c chuyên môn 1. Công ch c chuyên môn, nghi p v c a V có nhi m v và quy n h n sau ây: a. Ch ng th c hi n các nhi m v ư c phân công úng th t c, trình t , th i h n và b o m ch t lư ng; ch u trách nhi m trư c V trư ng v k t qu th c hi n nhi m v ư c giao; n u có v n vư ng m c ho c phát sinh trong quá trình gi i quy t công vi c thì ph i báo cáo và xu t bi n pháp gi i quy t v i V trư ng ho c Phó V trư ng tr c ti p ph trách; b. Ch ng ph i h p v i công ch c chuyên môn, nghi p v c a V , các ơn v thu c B , các ơn v có liên quan c a các B , ngành và a phương m b o th c hi n chương trình và ti n công vi c ư c giao; c. Ch ng nghiên c u chuyên môn, nghi p v trên cơ s k ho ch công tác ã ư c phân công; d. Tr c ti p so n th o, biên t p, ch nh lý văn b n quy ph m pháp lu t, công văn tham gia ý ki n, công văn thNm nh c a B Tư pháp i v i D án, D th o văn b n quy ph m pháp lu t c a các B , ngành mà Lãnh o V giao chuNn b ; so n th o các văn b n hư ng d n nghi p v liên quan n lĩnh v c ph trách c a V và văn b n khác ư c giao; . Rà soát, h th ng hoá văn b n quy ph m pháp lu t thu c ph m vi ư c phân công;
  5. e. L p, b o qu n, lưu gi h sơ và các tài li u theo quy nh c a pháp lu t v lưu tr ; trư ng h p thay i công tác ho c v ng m t, thì ph i bàn giao y tài li u, h sơ cho ngư i làm thay công vi c c a mình; h. ư c cung c p thông tin v ho t ng c a V , B , ngành và các thông tin, tài li u liên quan n vi c th c hi n nhi m v ư c giao; i. ư c t o i u ki n i th c t a phương theo k ho ch, nhi m v ã ư c giao n m tình hình th c t ; g. Ch p hành k lu t lao ng, ch báo cáo công tác theo quy nh. 2. Công ch c ư c giao nhi m v làm công tác văn thư, lưu tr có trách nhi m làm công tác văn thư, ánh máy và lưu tr tài li u, báo chí c a V ph c v công tác qu n lý và nghiên c u. Chương III CH LÀM VI C i u 8. Nguyên t c làm vi c V Pháp lu t dân s , kinh t làm vi c theo ch th trư ng, m b o nguyên t c t p trung dân ch , phát huy tính ch ng, sáng t o và ch u trách nhi m cá nhân c a công ch c. i u 9. Quan h làm vi c c a công ch c thu c V 1. Khi V trư ng v ng m t, V trư ng u quy n cho m t Phó V trư ng lãnh o công tác c a V và gi i quy t các công vi c thu c lĩnh v c V trư ng ph trách; 2. Công ch c thu c V ch u trách nhi m trư c V trư ng v vi c th c hi n nhi m v chuyên môn c a mình. Trong khi th c hi n nhi m v chuyên môn, nghi p v , công ch c có trách nhi m báo cáo và xin ý ki n ch o c a V trư ng ho c Phó V trư ng tr c ti p ph trách. Trư ng h p V trư ng i v ng, thì chuyên viên có th báo cáo v i Phó V trư ng ư c V trư ng u quy n; n u Phó V trư ng ư c u quy n cũng v ng m t, thì báo cáo v i Phó V trư ng ang có m t xin ý ki n gi i quy t. Trong trư ng h p ý ki n c a Phó V trư ng tr c ti p ph trách và công ch c không th ng nh t, thì v n ph i ch p hành ý ki n c a ngư i ph trách và có trách nhi m báo cáo V trư ng xem xét, quy t nh. 3. Công ch c ư c phân công ch trì th c hi n công vi c có trách nhi m ph i h p v i các công ch c có liên quan n công vi c trong V gi i quy t các công vi c ư c giao. Trư ng h p có ý ki n không th ng nh t thì ph i báo cáo V trư ng ho c Phó V trư ng ph trách. i u 10. L p và th c hi n k ho ch công tác 1. Căn c Chương trình công tác c a B và quy t nh phân công công tác c a B trư ng, V trư ng xây d ng k ho ch công tác năm c a V trình B trư ng phê
  6. duy t. Sau khi k ho ch công tác năm c a V ư c phê duy t, V trư ng xây d ng k ho ch công tác hàng quý, hàng tháng và t ch c th c hi n. 2. Căn c k ho ch công tác năm c a V , t ng công ch c thu c V ph i xây d ng k ho ch công tác quý và hàng tháng c a mình báo cáo V trư ng quy t nh. Công ch c ch ng th c hi n k ho ch công tác và có trách nhi m thư ng xuyên báo cáo V trư ng v ti n và k t qu th c hi n. i u 11. Ch h ih p 1. Lãnh o V h i ý vào ngày làm vi c u tiên c a m i tu n ánh giá tình hình th c hi n k ho ch công tác tu n trư c và tri n khai k ho ch công tác trong tu n. 2. T ch c h p toàn th công ch c m i tháng m t l n ánh giá tình hình th c hi n k ho ch công tác trong tháng và tri n khai k ho ch công tác tháng ti p theo c a V . Trong trư ng h p c n thi t, V trư ng có th tri u t p h p V t xu t tri n khai th c hi n công vi c. i u 12. Ch thông tin, báo cáo 1. V trư ng ph bi n k ho ch công tác c a V ; truy n t các thông tin, ý ki n ch o c a Lãnh o B i v i ho t ng c a B , V t i công ch c thu c V ; báo cáo Lãnh o B ý ki n xu t, ph n ánh c a công ch c liên quan n vi c th c hi n nhi m v c a B . 2. Lãnh o V b o m vi c cung c p thư ng xuyên các thông tin, duy trì sinh ho t khoa h c trong V , ít nh t ba tháng m t l n t ch c sinh ho t khoa h c giúp các chuyên viên n m b t ư c nh ng thông tin c n thi t ph c v công tác chuyên môn. 3. Ngư i ti p nh n các thông tin có liên quan n lĩnh v c công vi c c a V c n ph n ánh k p th i v i Lãnh o V có bi n pháp x lý; công ch c không ư c t ý công b nh ng thông tin, n i dung và v n mà Lãnh o B chưa có ý ki n chính th c ho c ý ki n ch o; Công ch c có trách nhi m tuân th nghiêm ng t các quy nh v b o m t theo quy nh c a pháp lu t. 4. Sau khi ư c tham gia nghiên c u, kh o sát, h c t p, h i ngh , h i th o ho c ư c c tham gia các ho t ng chuyên môn c a B , cơ quan khác t ch c, công ch c ph i báo cáo V trư ng b ng văn b n. Trư ng h p c n thi t V trư ng có th yêu c u báo cáo tr c ti p t i sinh ho t khoa h c c a V . i u 13. Ch ký duy t văn b n 1. Vi c xây d ng văn b n ph i ư c th c hi n úng trình t , th t c, th i gian và ch t lư ng theo quy nh c a pháp lu t. 2. Nh ng d th o g i l y ý ki n c a các ơn v thu c B , các cơ quan Trung ương và a phương, công ch c ư c giao trách nhi m chính so n th o văn b n ph i theo dõi, ti p thu và xu t v i lãnh o V cho ý ki n ch nh lý d th o.
  7. 3. Trư c khi trình Lãnh o B ký, duy t văn b n, V trư ng ho c Phó V trư ng ư c V trư ng u quy n ph i ki m tra d th o và ký t t vào văn b n theo quy nh. 4. Sau khi văn b n ư c ban hành, công ch c ư c giao trách nhi m chính d th o văn b n ph i theo dõi vi c thi hành và báo cáo k t qu th c hi n v i Lãnh o V . i u 14. Công tác văn thư, lưu tr 1. Công ch c thu c V Pháp lu t dân s , kinh t có trách nhi m th c hi n quy nh c a pháp lu t v văn thư, lưu tr , theo quy nh t i Quy ch này và N i quy c a V . 2. Văn b n, tài li u ư c g i n V , công ch c làm công tác văn thư ph i vào s theo dõi và chuy n ngay n V trư ng x lý; trư ng h p V trư ng v ng m t thì chuy n n Phó V trư ng x lý. Sau khi V trư ng x lý văn b n, tài li u, công ch c làm công tác văn thư, lưu tr ph i k p th i chuy n b n chính ho c b n sao n công ch c chuyên môn ư c V trư ng phân công gi i quy t. 3. Văn b n, tài li u g i i ph i ư c ghi vào s theo dõi và lưu m t b n t i V . 4. Công ch c có trách nhi m qu n lý các văn b n, tài li u liên quan n công vi c ư c giao theo quy nh. i u 15. Ch qu n lý lao ng 1. Vi c qu n lý lao ng i v i công ch c c a V tuân theo các quy nh c a Pháp l nh cán b , công ch c và các quy nh khác c a pháp lu t. 2. Vi c ngh phép năm, ngh vi c riêng c a công ch c ph i báo cáo V trư ng xem xét, gi i quy t theo quy nh trên cơ s b o m quy n, l i ích c a công ch c, nhưng không nh hư ng n vi c th c hi n k ho ch công tác chung c a V . Công ch c v ng m t t xu t trong ngày làm vi c ph i báo Lãnh o V tr c ti p ph trách bi t. 3. Công ch c ư c tham gia gi ng d y, nghiên c u khoa h c sau khi ã báo cáo V trư ng xem xét và quy t nh, nhưng v n ph i hoàn thành nhi m v , chuyên môn ư c giao. Chương IV QUAN H CÔNG TÁC i u 16. Th c hi n s lãnh o, ch o c a Lãnh oB 1. V Pháp lu t dân s , kinh t ch u s lãnh o, ch o tr c ti p c a Lãnh o B . Quan h công tác gi a V Pháp lu t dân s , kinh t v i Lãnh o B ư c th c hi n theo các quy nh hi n hành. 2. V trư ng V Pháp lu t dân s , kinh t báo cáo, ph n ánh k p th i v i Lãnh o B ngh c a cơ quan, t ch c và cá nhân liên quan n lĩnh v c thu c thNm quy n gi i quy t c a B Tư pháp do V ph trách và xu t các bi n pháp, gi i pháp và t ch c th c hi n khi ư c giao.
  8. i u 17. Quan h công tác v i các ơn v khác V Pháp lu t dân s , kinh t ch ng ph i h p v i các ơn v thu c B th c hi n t t các nhi m v ư c giao; t ch c, ph i h p ch t ch v i các ơn v thu c B trong vi c th c hi n ch c năng, nhi m v chung c a B . Trong công tác chuyên môn c a V , n u c n xin ý ki n ho c tr l i ngh c a các ơn v có liên quan thì ph i thông qua hình th c văn b n do i di n Lãnh o V ký. i u 18. Quan h công tác v i các t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i 1. V Pháp lu t dân s , kinh t ph i h p v i các t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i trong Cơ quan B th c hi n ch c năng, nhi m v ư c giao cũng như th c hi n ch , chính sách và công tác khác có liên quan i v i cán b , công ch c theo quy nh c a pháp lu t nh m b o m công b ng, dân ch và công khai. 2. V Pháp lu t dân s , kinh t th c hi n ch ph i h p v i các t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i trong V như sau: a. V trư ng có trách nhi m t o i u ki n các t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i trong V ho t ng có hi u qu . b. V trư ng ph i thư ng xuyên ph i h p v i Chi u , Công oàn V trong vi c xây d ng k ho ch công tác và các bi n pháp tri n khai th c hi n nh m hoàn thành t t các nhi m v chính tr c a V ; xây d ng quy ho ch, nh n xét, ánh giá, phân lo i, nâng ng ch, nâng b c lương, khen thư ng, k lu t và chăm lo i s ng i v i công ch c c aV . i u 19. Quan h công tác v i t ch c pháp ch B , ngành V Pháp lu t dân s , kinh t ch trì, ph i h p v i các ơn v có liên quan thu c B giúp B trư ng ch o, ki m tra, sơ k t, t ng k t công tác pháp ch , t ch c sinh ho t pháp ch B , ngành theo nh kỳ, b i dư ng và hư ng d n nghi p v cho công ch c, cán b làm công tác pháp ch . i u 20. Quan h công tác v i Câu l c b pháp ch doanh nghi p V Pháp lu t dân s , kinh t giúp B trư ng B Tư pháp hư ng d n, ki m tra t ch c và ho t ng c a Câu l c B pháp ch doanh nghi p; t o i u ki n cho Câu l c b pháp ch doanh nghi p tham gia các ho t ng c a ngành theo quy nh c a pháp lu t; theo dõi, ôn c, ánh giá k t qu ho t ng c a Câu l c b pháp ch doanh nghi p; k p th i báo cáo B trư ng các v n liên quan n t ch c, ho t ng c a Câu l c b pháp ch doanh nghi p và xu t c a Câu l c b pháp ch doanh nghi p liên quan n vi c s a i, b sung hoàn thi n pháp lu t./.
Đồng bộ tài khoản