Quyết định số 347/QĐ-CTN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
66
lượt xem
2
download

Quyết định số 347/QĐ-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 347/QĐ-CTN về cho nhập quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 347/QĐ-CTN

  1. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc --------------- S : 347/Q -CTN Hà N i, ngày 02 tháng 04 năm 2008 QUY T NNH V VI C CHO NH P QU C TNCH VI T NAM CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c i u 103 và i u 106 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i khóa X, kỳ h p th 10; Căn c Lu t qu c t ch Vi t Nam năm 1998; Xét ngh c a Chính ph t i T trình s 19/TTr-CP ngày 20/03/2008, QUY T NNH: i u 1. Cho nh p qu c t ch Vi t Nam i v i 15 trư ng h p có tên trong danh sách kèm theo. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Th tư ng Chính ph , B trư ng B Tư pháp, Ch nhi m Văn phòng Ch t ch nư c và các trư ng h p có tên trong danh sách t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Nguy n Minh Tri t DANH SÁCH CÔNG DÂN NƯ C NGOÀI HI N ANG CƯ TRÚ T I VI T NAM Ư C NH P QU C TNCH VI T NAM
  2. (kèm theo Quy t nh s 347/Q -CTN ngày 02 tháng 04 năm 2008 c a Ch t ch nư c) 1. Pech Sokhal, sinh ngày 18/11/1962 t i Campuchia Có tên g i Vi t Nam là: Lâm Ki n Quang Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 146/5 p Tân L p, xã Tân Thông H i, huy n C Chi, thành ph H Chí Minh. 2. Ngô Văn Xeng, sinh ngày 07/5/1962 t i Campuchia Có tên g i Vi t Nam là: Ngô Văn Xeng Gi i tính: Nam Hi n trú t i: s 33 Lưu Xuân Tín, phư ng 10, qu n 5, thành ph H Chí Minh. 3. Chan Tr n Vinh Thu n, sinh ngày 15/4/1966 t i Campuchia Có tên g i Vi t Nam là: Chan Tr n Vinh Thu n Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 214 lô E chung cư Hùng Vương, ư ng T n à, phư ng 11, qu n 5, thành ph H Chí Minh. 4. Ch c Ti u Bình, sinh ngày 09/8/1970 t i Campuchia Có tên g i Vi t Nam là: Ch c Ti u Bình Gi i tính: N Hi n trú t i: 83/10 lô C, 979A xã Minh Tân, huy n D u Ti ng, t nh Bình Dương. 5. Thái Ng c Nhi, sinh ngày 16/3/1979 t i Campuchia Có tên g i Vi t Nam là: Thái Ng c Nhi Gi i tính: N Hi n trú t i: 83/10 lô C, 979A xã Minh Tân, huy n D u Ti ng, t nh Bình Dương. 6. Thái Ng c Linh, sinh ngày 30/01/1983 t i Campuchia Có tên g i Vi t Nam là: Thái Ng c Linh Gi i tính: N
  3. Hi n trú t i: 83/10 lô C, 979A xã Minh Tân, huy n D u Ti ng, t nh Bình Dương. 7. Lý A Liên, sinh ngày 23/5/1948 t i Campuchia Có tên g i Vi t Nam là: Lý A Liên Gi i tính: N Hi n trú t i: 83/10 lô C, 979A xã Minh Tân, huy n D u Ti ng, t nh Bình Dương. DANH SÁCH NGƯ I KHÔNG QU C TNCH HI N ANG CƯ TRÚ T I VI T NAM Ư C NH P QU C TNCH VI T NAM (kèm theo Quy t nh s 347/Q -CTN ngày 02 tháng 04 năm 2008 c a Ch t ch nư c) 1. Lâm Kim Vy, sinh ngày 15/4/2001 t i TP H Chí Minh Có tên g i Vi t Nam là: Lâm Kim Vy Gi i tính: N Hi n trú t i: s 47/1, p 1A, xã An Phú, huy n Thu n An, t nh Bình Dương. 2. T Ch n Vũ, sinh ngày 19/11/2002 t i Bình Dương Có tên g i Vi t Nam là: T Ch n Vũ Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 44/1 t 3, khu ph Th nh Bình, th tr n An Th nh, huy n Thu n An, t nh Bình Dương. 3. L c Tô Hà, sinh ngày 17/5/1949 t i Campuchia Có tên g i Vi t Nam là: Lưu Vinh Thành Gi i tính: Nam Hi n trú t i: s 12/1J Nguy n Ch Nghĩa, phư ng 13, qu n 8, thành ph H Chí Minh. 4. Tô Thu n Y, sinh ngày 06/10/1952 t i Campuchia Có tên g i Vi t Nam là: Tô Thu n Y Gi i tính: N
  4. Hi n trú t i: 204 Lô G chung cư Nguy n Trãi, ư ng Phư c Hưng, phư ng 8, qu n 5, thành ph H Chí Minh. 5. Kao Siêu L c, sinh ngày 28/02/1963 t i Campuchia Có tên g i Vi t Nam là: Kao Siêu L c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 138/37B ư ng M nh T , phư ng 6, qu n 11, thành ph H Chí Minh 6. Vương Châu Văn, sinh năm 1946 t i Trung Qu c Có tên g i Vi t Nam là: Vương Châu Văn Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 28A/13 Dương Bá Tr c, phư ng 2, qu n 8, thành ph H Chí Minh. 7. Dương H nh, sinh ngày 30/4/1975 t i Bà R a – Vũng Tàu Có tên g i Vi t Nam là: Dương H nh Gi i tính: N Hi n trú t i: 57 Lý Thư ng Ki t, phư ng 1, thành ph Vũng Tàu, t nh Bà R a – Vũng Tàu. 8. Huỳnh Ng c Ky, sinh ngày 26/5/1970 t i Campuchia Có tên g i Vi t Nam là: Huỳnh Ng c Ky Gi i tính: N Hi n trú t i: 209/38 Lê Văn S , phư ng 13, qu n 13, thành ph H Chí Minh.
Đồng bộ tài khoản