Quyết định số 348/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
42
lượt xem
1
download

Quyết định số 348/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 348/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống đại dịch cúm ở người do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 348/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 348/2006/Q -TTg Hà N i, ngày 21 tháng 02 năm 2006 QUY T NNH V VI C THÀNH L P BAN CH O QU C GIA PHÒNG, CH NG I DNCH CÚM NGƯ I TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B Y t , QUY T NNH: i u 1. Thành l p Ban Ch o qu c gia phòng, ch ng i d ch cúm ngư i, bao g m các thành viên sau ây: 1. Trư ng Ban Ch o: B trư ng B Y t Tr n Th Trung Chi n. 2. Phó Trư ng ban thư ng tr c: Th trư ng B Y t Tr nh Quân Hu n. 3. Phó Trư ng ban: Vi n trư ng Vi n V sinh d ch t Trung ương. 4. Các thành viên: 1- Th trư ng B Ngo i giao 2- Th trư ng B Qu c phòng 3- Th trư ng B Công an 4- Th trư ng B K ho ch và u tư 5- Th trư ng B Tài chính 6-Th trư ng B Khoa h c và Công ngh 7- Th trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn 8- Th trư ng B Giao thông v n t i 9- Th trư ng B Văn hóa – Thông tin
  2. 10- Th trư ng B Lao ng – Thương binh và Xã h i 11- Th trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng 12- T ng c c trư ng T ng c c Du l ch 13- i di n Văn phòng Chính ph 14- i di n Trung ương H i Ch th p Vi t Nam 15- C c trư ng C c Y t d phòng Vi t Nam - B Y t 16- V trư ng V i u tr - B Y t 17- V trư ng V K ho ch, Tài chính - B Y t 18- Chánh Văn phòng B Y t . i u 2. Ban Ch o qu c gia phòng, ch ng i d ch cúm ngư i có các Ti u ban tr c thu c như sau: - Ti u ban Giám sát phòng, ch ng d ch. - Ti u ban i u tr . - Ti u ban Tuyên truy n. - Ti u ban H u c n. Thành ph n và nhi m v c a t ng Ti u ban do Trư ng Ban Ch o Quy t nh. i u 3. Ban Ch o qu c gia phòng, ch ng i d ch cúm ngư i có các nhi m v sau: 1. Xây d ng k ho ch ph i h p ho t ng c a các B , ngành trong vi c phòng, ch ng i d ch cúm ngư i. 2. T ch c th c hi n và ôn c, ki m tra các B , ngành, a phương th c hi n k ho ch phòng, ch ng i d ch cúm ngư i. i u 4. Ch làm vi c 1. Ban Ch o làm vi c theo ch kiêm nhi m và có b ph n thư ng tr c tt iB Yt . 2. Trư ng Ban Ch o quy nh ch làm vi c và nhi m v c th c a các thành viên trong Ban Ch o.
  3. i u 5. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký ban hành. Quy t nh này thay th các Quy t nh s 297/Q -TTg ngày 19 tháng 3 năm 2003, Quy t nh s 922/Q -TTg ngày 07 tháng 9 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph . i u 6. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch ñy ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Ban Ch o qu c gia phòng, ch ng i d ch cúm ngư i ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này ./. KT. TH TƯ NG Nơi nh n: PHÓ TH TƯ NG - Như i u 1; - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; Ph m Gia Khiêm - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - H c vi n Hành chính qu c gia; - VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC, Ban i u hành 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , Các V , C c, ơn v tr c thu c, Website Chính ph , Công báo; - Lưu: Văn thư, VX (8b). Hoà (335 b n).
Đồng bộ tài khoản