Quyết định số 348/TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
75
lượt xem
2
download

Quyết định số 348/TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 348/TTg về chức năng, nhiệm vụ của Cục Thú y trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 348/TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 348/TTg Hà N i, ngày 28 tháng 5 năm 1996 QUY T NNH V CH C NĂNG, NHI M V C A C C THÚ Y TR C THU C B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Pháp l nh Thú y ngày 4 tháng 2 năm 1993; Căn c Ngh nh s 73/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Ngh nh s 93/CP ngày 27 tháng 11 năm 1993 c a Chính ph v hư ng d n thi hành Pháp l nh Thú y; Theo ngh c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B trư ng, Trư ng ban T ch c - Cán b Chính ph , QUY T NNH: i u 1. C c Thú y là cơ quan c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, giúp B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v công tác phòng ch ng d ch b nh cho ng v t, ki m d ch và ki m soát gi t m ng v t và thu c thú y trong ph m vi c nư c. C c Thú y có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, kinh phí ho t ng do ngân sách Nhà nư c c p, ư c m tài kho n riêng. Tr s c a C c t t i thành ph Hà n i. i u 2. Căn c vào ch c năng qu n lý Nhà nư c v công tác thú y và nhi m v , quy n h n ch y u c a C c Thú y quy nh t i Ngh nh s 93/CP ngày 27 tháng 11 năm 1993 c a Chính ph v hư ng d n thi hành Pháp l nh Thú y, B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn quy nh c th nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a C c Thú y. i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký ban hành. Nh ng quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này u bãi b . B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
  2. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản