Quyết định số 3498/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
30
lượt xem
4
download

Quyết định số 3498/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3498/QĐ-UBND về duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu nhà máy Z756 tại phường 12, quận 10 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3498/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM -------- c l p - T do - H nh phúc ---------------- S : 3498/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 14 tháng 8 năm 2008 QUY T ÐNNH V DUY T NHI M V QUY HO CH CHI TI T XÂY D NG T L 1/500 KHU NHÀ MÁY Z756 T I PHƯ NG 12, QU N 10 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 c a Chính ph v quy ho ch xây d ng; Căn c quy chu n, tiêu chu n xây d ng Vi t Nam; Căn c Thông báo s 16/TB-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2008 v K t lu n cu c h p ngày 26 tháng 6 năm 2008 c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph Lê Hoàng Quân và Thư ng tư ng Nguy n Văn ư c, Th trư ng B Qu c phòng v di d i và quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/500 Nhà máy Z756, qu n 10; Xét ngh c a Giám c S Quy ho ch - Ki n trúc t i T trình s 847/TTr-SQHKT ngày 15 tháng 3 năm 2008 v ý ki n th m nh nhi m v quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/500 khu Nhà máy Z756 t i phư ng 12, qu n 10, QUY T NNH: i u 1. Duy t nhi m v i u ch nh quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/500 khu Nhà máy Z756 t i phư ng 12, qu n 10 v i các n i dung ch y u sau: 1. V trí, quy mô và gi i h n ph m vi quy ho ch: - V trí: t i phư ng 12, qu n 10, quy mô 73.404m2 xác nh theo B n t l 1/500, do S Tài nguyên và Môi trư ng l p ngày 20 tháng 10 năm 2005; - Khu v c quy ho ch g m 2 khu, ư c gi i h n như sau: - Khu 1: + Phía B c giáp khu dân cư hi n h u. + Phía ông giáp d án Viettel. + Phía Nam giáp ư ng 3 Tháng 2.
  2. + Phía Tây giáp ư ng Cao Th ng n i dài. - Khu 2: + Phía Tây giáp h m xi măng. + Phía B c và ông B c giáp ư ng Cao Th ng n i dài. + Phía Nam giáp H c vi n Hành chính Qu c gia. 2. Lý do và s c n thi t ph i l p nhi m v quy ho ch: Th c hi n ch trương c a Th tư ng Chính ph v vi c di d i các nhà máy thu c quân i như Z751, Z755, Z756 và Nhà máy Ba Son… thu c a bàn thành ph H Chí Minh. Ngày 31 tháng 8 năm 2005, y ban nhân dân thành ph có Thông báo s 48/TB-UBND v ý ki n k t lu n c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph Lê Thanh H i và Th trư ng B Qu c phòng Thư ng tư ng Nguy n Văn Rinh v quy ho ch m t s khu t qu c phòng chuy n m c ích s d ng t i thành ph , thông báo cho các ban ngành v vi c ti n hành di d i và giao cho Vi n Quy ho ch Xây d ng thành ph là ơn v th c hi n l p quy ho ch các khu t trên. Xu t phát t lý do trên, nh hư ng cho vi c phát tri n ng b và lâu dài c a khu v c Z756 (là 1 trong 4 khu v c c n di d i) trong nh hư ng phát tri n chung c a qu n 10 và c a phư ng 12 nói riêng c n ti n hành l p nhi m v quy ho ch nh m v a m b o giá tr tài chính cho khu t v a phù h p xu hư ng phát tri n c a a phương. 3. M c tiêu c a nhi m v quy ho ch: - Xác nh tính ch t, ch c năng, các ch tiêu kinh t k thu t m b o s phát tri n ng b v i các khu v c k c n, khai thác có hi u qu giá tr s d ng t. - Xác nh cơ c u phân khu ch c năng s d ng t h p lý trong t ng giai o n phát tri n và dành qu t cho u tư các công trình h t ng xã h i, h t ng k thu t. - Khai thác ư c giá tr tài chính cao nh t c a khu quy ho ch, m b o s phát tri n kinh t xã h i b n v ng, phù h p xu hư ng phát tri n chính c a qu n là thương m i d ch v - ti u th công nghi p. - Là cơ s pháp lý qu n lý t ai, qu n lý xây d ng và là ti n l p các d án u tư xây d ng trong tương lai. 4. Cơ c u s d ng t: • t dân d ng : 7,3404ha. - t khu văn phòng - d ch v : 4 - 4,2ha; chi m 54 - 57%. - t khu : 1,3 - 1,4ha; chi m 18 - 20%. - t giáo d c : 0,50 - 0,63ha; chi m 7 - 9%.
  3. - t giao thông : 0,90 - 1,40ha, chi m 12 - 19% - t cây xanh xen cài : 1,35 - 1,60ha, chi m 18 - 22%. Di n tích cây xanh xen cài ư c phân b trong các khu t như sau: + Khu văn phòng d ch v : 0,80 - 0,90ha (chi m 20 - 22% t khu văn phòng - d ch v ). + Khu : 0,40 - 0,50ha (chi m 30 - 35% t khu ). + Khu trư ng h c : 0,15ha - 0,2 ha (chi m 28 - 30% t giáo d c). 5. Các ch tiêu quy ho ch - ki n trúc: 5.1. Ch tiêu ki n trúc - quy ho ch: • Dân s d ki n : 1.500 - 2.000 ngư i • t dân d ng : 35 - 48 m2/ngư i + t : 7 - 9 m2/ngư i. + t cây xanh khu : 2 - 3 m2/ngư i. + t giáo d c : 3 - 4 m2/ngư i. + t giao thông : 5 - 8 m2/ngư i. •M t xây d ng chung : 25% - 30%. • H s s d ng t chung : 7 - 7,5. • T ng cao t i a : 30 t ng. • T ng cao t i thi u : 4 t ng. • Ch tiêu h t ng k thu t: + C p i n : 2.500 - 3.000 kWh/ngư i/năm. + C p nư c : 220 lít/ngư i/ngày êm. + Thoát nư c : 345 lít/ngư i/ngày êm. (Trong ó nư c th i sinh ho t: 220 lít/ngư i/ngày êm). + Rác th i : 1,2 kg/ngư i/ngày êm. 5.2. nh hư ng phát tri n h t ng k thu t:
  4. • Giao thông: + Ngoài các tuy n ư ng chính như ư ng 3 Tháng 2: l gi i 30m, ư ng Cao Th ng n i dài: l gi i 20m. + D ki n xây d ng m i m t s tuy n ư ng n i b : l gi i 20m. + B trí các bãi u xe ng m t i các khu giao d ch, văn phòng. • San n n: + San i t i ch và hoàn thi n m t ph . + S d ng h th ng c ng ng m thoát nư c + Hư ng thoát nư c: ra c ng h p B Tư l nh (kích thư c: 2.000 x 1.600) phía B c khu t. • C p i n: + Ngu n i n: nh n i n t tuy n trung th hi n h u d c ư ng 3 Tháng 2 và Cách M ng Tháng Tám. + M ng i n phân ph i trung h th xây m i dùng cáp b c cách i n i ng m. • C p nư c: + S d ng ngu n nư c máy thành ph l y t tuy n ng c p nư c hi n tr ng trên ư ng Cao Th ng - Cách M ng Tháng 8. • Thoát nư c bNn và v sinh môi trư ng: + S d ng h th ng thoát nư c chung cho khu quy ho ch, nư c th i ư c tách ra t gi ng tách dòng t c nh mương x và ư c thoát vào tuy n ng bao chính n m dư i r ch Nhiêu L c - Th Nghè có ư ng kính 3m, sau ó ư c bơm ra sông Sài Gòn giai o n u. giai o n dài h n nư c th i ư c ưa n nhà máy x lý c a khu v c Nhiêu L c - Th Nghè. • V sinh ô th : + Rác ư c thu gom và v n chuy n n khu x lý rác c a thành ph t i xã Phư c Hi p, huy n C Chi. 6. Các i m lưu ý khi tri n khai án quy ho ch chi ti t t l 1/500: 6.1. V giáo d c: c n phù h p v i quy ho ch m ng lư i giáo d c trên a bàn qu n 10 ã ư c l p. - Ưu tiên vi c xây d ng trư ng trung h c cơ s .
  5. - Nghiên c u b trí nhà tr ho c nhóm tr ph c v cho các chung cư trong khu v c. 6.2. Theo Công văn s 3803/BQP ngày 28 tháng 7 năm 2006 c a B Qu c phòng v vi c qu n lý các công trình xây d ng m b o tĩnh không cho ho t ng bay, qu n lý, b o v vùng tr i (m c 1) c n ph i có ý ki n th a thu n cao c a B Qu c phòng. Do v y, ngh Ban Qu n lý d án 45 liên h v i B Qu c phòng có ý ki n v t ng cao xây d ng nêu trên. 6.3. Thành ph n h sơ nhi m v quy ho ch chi ti t xây d ng th c hi n theo Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 c a Chính ph v quy ho ch xây d ng và Thông tư s 15/2005/TT-BXD ngày 19 tháng 8 năm 2005 c a B Xây d ng hư ng d n, thNm nh, phê duy t quy ho ch xây d ng. i u 2. - Căn c n i dung phê duy t nhi m v quy ho ch chi ti t khu Nhà máy Z756 t i phư ng 12, qu n 10 nêu trên, giao S Quy ho ch - Ki n trúc, y ban nhân dân qu n 10 hư ng d n Ban Qu n lý d án 45 (B Qu c phòng) l p án quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/500 trình cơ quan có thNm quy n phê duy t theo quy nh hi n hành. - S Tài nguyên và Môi trư ng ph i h p y ban nhân dân qu n 10 và Ban Qu n lý d án 45 (B Qu c phòng) xác l p ranh t quy ho ch và hư ng d n th t c giao, thuê t theo quy nh hi n hành. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Giám c S Quy ho ch - Ki n trúc, Giám c S Giao thông v n t i, Giám c S Tài chính, Giám c S Xây d ng, Ban Qu n lý d án 45 (B Qu c phòng), Ch t ch y ban nhân dân qu n 10 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản