Quyết định số 35/1999/QĐ-BXD

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:49

0
90
lượt xem
7
download

Quyết định số 35/1999/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 35/1999/QĐ-BXD về việc ban hành Quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 35/1999/QĐ-BXD

 1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 35/1999/Q -BXD Hà N i, ngày 12 tháng 11 năm 1999 QUY T NNH C A B TRƯ NG B XÂY D NG S 35/1999/Q -BXD NGÀY 12 THÁNG 11 NĂM 1999 V VI C BAN HÀNH QUY NNH QU N LÝ CH T LƯ NG CÔNG TRÌNH XÂY D NG B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 04/3/1994 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Căn c Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph ban hành Quy ch qu n lý u tư và xây d ng; Theo ngh c a C c trư ng C c Giám nh Nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng. QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo quy t nh này b n Quy nh qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng, thay th cho: - Quy ch l p thNm nh và xét duy t thi t k công trình xây d ng ban hành kèm theo Quy t nh s 497/BXD-G ngày 18/9/1996 c a B trư ng B Xây d ng và Quy t nh s 541/1997/Q -BXD ngày 22/11/1997 s a i và b sung Quy t nh s 497/BXD-G ; - i u l qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng ban hành kèm theo Quy t nh s 498/BXD-G ngày 18/9/1996 c a B trư ng B Xây d ng. - Quy ch b o hành xây l p công trình ban hành kèm theo Quy t nh s 499/BXD- G ngày 18/9/1996 c a B trư ng B Xây d ng và Quy t nh s 540/1997/Q - BXD ngày 22/1/1997 s a i và b sung Quy t nh s 499/BXD-G . i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký và áp d ng iv it t c các công trình xây d ng trong c nư c. i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph Ch t ch U ban Nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, cơ quan Trung ương c a oàn th , H i ng qu n tr T ng công ty Nhà nư c và các t ch c có liên quan ch u trách nhi m t ch c th c hi n Quy t nh này. Nguy n M nh Ki m
 2. ( ã ký) QUY NNH QU N LÝ CH T LƯ NG CÔNG TRÌNH XÂY D NG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 35/1999/Q -BXD ngày 12 tháng 11 năm 1999 c a B trư ng B Xây d ng) Chương 1 QUY NNH CHUNG i u 1. i tư ng và ph m vi i u ch nh Văn b n này quy nh n i dung qu n lý ch t lư ng trong công tác kh o sát, thi t k , xây l p, nghi m thu bàn giao công trình, b o hành xây l p, b o trì các công trình thu c các d án xây d ng m i, c i t o, s a ch a nâng c p không phân bi t ngu n v n, hình th c s h u i v i các ơn v tư v n, nhà th u, ch u tư, và các cơ quan qu n lý Nhà nư c có liên quan. i u 2. Gi i thích t ng Trong Quy nh này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1- Ch t lư ng công trình xây d ng là nh ng yêu c u t ng h p i v i c tính an toàn b n v ng, m quan, kinh t c a công trình phù h p v i Quy chuNn xây d ng, tiêu chuNn k thu t, phù h p v i h p ng kinh t và pháp lu t hi n hành c a Nhà nư c. 2- Qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng là t p h p nh ng ho t ng c a cơ quan có ch c năng qu n lý chung thông qua các bi n pháp như l p k ho ch ch t lư ng, ki m tra ch t lư ng, m b o ch t lư ng và c i ti n ch t lư ng s n phNm. 3- m b o ch t lư ng công trình xây d ng là toàn b các ho t ng có k ho ch và có h th ng ư c ti n hành trong c 3 giai o n chuNn b u tư, th c hi n u tư và k t thúc xây d ng ưa d án vào khai thác, s d ng. 4- L p k ho ch ch t lư ng công trình xây d ng là vi c thi p l p m c tiêu ch t lư ng c a d án, các bi n pháp t ch c và ti n t ch c th c hi n qu n lý ch t lư ng. 5- Thi t k t sơ b là các tài li u th hi n trên thuy t minh và b n v v quy ho ch, ki n trúc, k t c u và công ngh , c th hoá các y u t ã nêu trong n i d ng ch y u c a báo cáo nghiên c u kh thi. Thi t k sơ b ư c phê duy t là căn c l p, thNm nh và xét duy t thi t k k thu t ho c thi t k k thu t - thi công. 6- Thi t k k thu t (thi t k tri n khai) là các tài li u th hi n trên thuy t minh và b n v ư c phát tri n trên cơ s thi t k sơ b nêu trong báo cáo nghiên c u kh thi ư c
 3. phê duy t. H sơ thi t k k thu t ph i b o m i u ki n l p t ng d toán, h sơ m i th u và tri n khai ư c vi c l p b n v thi công. 7- Thi t k b n v thi công (thi t k chi ti t) là các tài li u th hi n trên b n v ư c trên cơ s thi t k k thu t ã ư c duy t n u thi t k theo trình t thi t k sơ b - thi t k k thu t - thi t k b n v thi công. H sơ thi t k b n v thi công ph i th hi n ư c chi ti t ki n trúc, chi ti t k t c u, h th ng k thu t: cơ i n, c p thoát nư c, c p i n, c p hơi... nhà th u xây l p có th thi công ư c. 8- Thi t k k thu t - thi công là các tài li u th hi n trên thuy t minh và b n v ư c phát tri n trên cơ s thi t k sơ b nêu trong báo cáo nghiên c u kh thi ã ư c duy t nhà th u xây l p có th thi công ư c n u thi t k theo trình t thi t k sơ b - thi t k k thu t thi công. 9- Th m nh thi t k là công vi c c a cơ quan có thNm quy n ki m tra tư cách pháp lý c a t ch c, cá nhân thi t k , tính pháp lý c a h sơ thi t k , ki m tra s phù h p gi a các n i dung c a h sơ thi t k v i n i dung ã ư c phê duy t trong quy t nh u tư, s h p lý c a gi i pháp thi t k và t ng d toán làm cơ s cho c p có thNm quy n phê duy t thi t k k thu t và t ng d toán. 10- Giám sát tác gi là công vi c c a ơn v thi t k t i hi n trư ng nh m ki m tra, b o v quy n tác gi thi t k , gi i thích ho c x lý nh ng v n phát sinh t i hi n trư ng mà thi t k chưa lư ng h t b o m ch t lư ng thi t k . 11- Giám sát thi công là ho t ng thư ng xuyên và liên t c t i hi n trư ng c a ch u tư qu n lý kh i lư ng và ch t lư ng các công tác xây l p c a nhà th u theo h p ng kinh t , thi t k ư c duy t c a c p có thNm quy n quy t nh u tư, quy chuNn xây d ng, tiêu chuNn k thu t hi n hành c a ngành, Nhà nư c. 12- Ki m nh ch t lư ng xây l p là nh ng ho t ng c a ơn v tư v n xây d ng, s d ng phương ti n k thu t ki m tra, th nghi m, nh lư ng m t hay nhi u tính ch t c a s n phNm ho c công trình xây d ng và so sánh k t qu v i yêu c u c a thi t k , v i tiêu chuNn k thu t hi n hành. 13- Giám nh ch t lư ng công trình là nh ng ho t ng c a cơ quan qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng, công trình xây d ng, trên cơ s tiêu chuNn k thu t, văn b n quy ph m pháp lu t và k t qu ki m nh ch t lư ng ánh giá, k t lu n v ch t lư ng c a s n phNm, công trình xây d ng. 14- B n v hoàn công là b n v do nhà th u xây l p trên cơ s các k t qu o ki m các công tác xây l p ã th c hi n trên hi n trư ng và ư c ch u tư ho c ngư i i di n h p pháp c a ch u tư xác nh n. Trong trư ng h p thi công tho mãn yêu c u c a thi t k b n v thi công và tiêu chuNn k thu t ư c áp d ng thì b n v thi công là b n v hoàn công. 15- B o hành xây l p công trình là s m b o b t bu c theo lu t pháp i v i nhà th u xây l p v ch t lư ng trong th i gian nh t nh c a s n phNm ã hoàn ch nh ưa vào s d ng. Nhà th u xây d ng có nghĩa v th c hi n s a ch a các hư h ng do mình gây nên trong th i h n b o hành.
 4. 16- B o trì công trình là s m b o b t bu c theo lu t pháp v ch t lư ng nh m duy trì kh năng ch u l c, m quan, duy trì s s d ng ho c v n hành c a b ph n, h ng m c, công trình ã ho t ng theo m t chu kỳ th i gian do ơn v thi t k và nhà ch t o quy nh c n ph i s a ch a, thay th , ph c h i ch c năng, b o m tu i th và an toàn v n hành. Ch qu n lý s d ng công trình có trách nhi m và nghĩa v b o trì công trình theo quy nh c a ơn v thi t k ghi trong thuy t minh thi t k k thu t và quy trình b o trì c a nhà ch t o ã ư c c p có thNm quy n phê duy t. 17- B có xây d ng chuyên ngành là các B sau: - B Xây d ng; - B Giao thông V n t i; - B Công nghi p; - B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn; - T ng c c Bưu i n. - B Qu c phòng. 18- B qu n lý chuyên ngành k thu t là B , cơ quan ngang B có ch c năng qu n lý Nhà nư c v chuyên ngành k thu t như phòng ch ng cháy, n ; an toàn môi trư ng; an toàn lao ng; an toàn công nghi p; an toàn ê i u; an toàn giao thông; bưu i n; an ninh; qu c phòng... i u 3. Phân c p qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng 1 - B Xây d ng: a) Th ng nh t qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng trong ph m vi c nư c, có trách nhi m: - Ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t v qu n lý ch t lư ng, tho thu n các B có xây d ng chuyên ngành, B qu n lý chuyên ngành k thu t ban hành các quy nh qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng chuyên ngành; - Hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng. Ki m tra công tác m b o ch t lư ng công trình xây d ng c a ch u tư và nhà th u xây l p. Ki n ngh x lý các vi ph m v ch t lư ng công trình xây d ng. Tr c ti p ki m tra ch t lư ng công trình khi Th tư ng Chính ph yêu c u. b) Giám nh s c công trình xây d ng theo phân c p. c) T ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph nh kỳ 6 tháng, 1 năm v ch t lư ng công trình xây d ng theo quy nh.
 5. C c Giám nh Nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng thu c B xây d ng giúp B Xây d ng th c hi n trách nhi m trên. Trư ng h p Th tư ng Chính ph quy t nh thành l p H i ng nghi m thu Nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng i v i các công trình quan tr ng c p Qu c gia thì C c Giám nh Nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng là cơ quan thư ng tr c c a H i ng. 2- U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (g i t t là U ban nhân dân t nh): a) S Xây d ng là cơ quan c a U ban nhân dân t nh, th ng nh t qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng các công trình xây d ng trên a bàn t nh, thành ph , có trách nhi m: - Hư ng d n và ki m tra vi c th c hi n t i a phương các văn b n quy ph m pháp lu t v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng. - T ch c ki m tra nh kỳ ho c t xu t công tác m b o ch t lư ng công trình xây d ng c a ch u tư, nhà th u xây l p và tr c ti p ki m tra ch t lư ng các công trình xây d ng trên a bàn, c bi t là các công trình thu c d án nhóm B, C do a phương qu n lý khi xét th y c n thi t và ki n ngh x lý các vi ph m v ch t lư ng công trình xây d ng. Th c hi n công tác báo cáo nh kỳ 6 tháng v i B Xây d ng v ch t lư ng công trình xây d ng (theo ph l c 12 c a Quy nh này) B Xây d ng t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph . b) i v i các S có xây d ng chuyên ngành ư c U ban nhân dân t nh giao qu n lý ch t lư ng các công trình xây d ng chuyên ngành, có trách nhi m ph i h p v i S Xây d ng theo dõi ki m tra ch t lư ng các công trình xây d ng chuyên ngành, báo cáo nh kỳ 6 tháng v ch t lư ng công trình xây d ng chuyên ngành g i S Xây d ng t ng h p báo cáo B Xây d ng. c) U ban nhân dân t nh căn c vào năng l c qu n lý u tư và xây d ng c a U ban nhân dân qu n, huy n phân c p qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng thu c các d án do U ban nhân dân c p huy n, c p xã quy t nh u tư. d) Các S , U ban nhân dân qu n, huy n, U ban nhân dân phư ng, xã ư c U ban nhân dân t nh giao làm ch u tư ph i ch u trách nhi m qu n lý ch t lư ng công trình v i tư cách là ch u tư theo các n i dung t i Quy nh này. 3- Các B có xây d ng chuyên ngành: a) Ban hành các quy nh v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng chuyên ngành th c hi n Quy nh này sau khi có tho thu n v i B Xây d ng. b) Hư ng d n và ki m tra vi c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t v qu n lý ch t lư ng i v i các công trình xây d ng chuyên ngành do B qu n lý trên ph m vi c nư c. c) T ch c ki m tra nh kỳ ho c t xu t công tác m b o ch t lư ng công trình xây d ng chuyên ngành c a ch u tư, nhà th u xây l p và tr c ti p ki m tra ch t lư ng công trình xây d ng chuyên ngành. Ki n ngh x lý các sai ph m v ch t lư ng công
 6. trình xây d ng chuyên ngành. Riêng i v i công trình xây d ng chuyên ngành nhóm A c n có s ph i h p v i B Xây d ng th c hi n các công vi c trên. d) Báo cáo nh kỳ 6 tháng v ch t lư ng công trình xây d ng chuyên ngành g i B Xây d ng (theo ph l c 13 c a Quy nh này) B Xây d ng t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph . 4- B qu n lý chuyên ngành k thu t: a) Ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t v qu n lý ch t lư ng chuyên ngành k thu t trong các công trình xây d ng sau khi có tho thu n v i B xây d ng. b) Hư ng d n và ki m tra vi c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t v qu n lý ch t lư ng chuyên ngành k thu t. c) Tham gia v i cơ quan qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng (theo phân c p) ki m tra ch t lư ng trong lĩnh v c chuyên ngành k thu t như phòng ch ng cháy, n ; an toàn môi trư ng; an toàn lao ng; an toàn công nghi p; an toàn ê i u; an toàn giao thông... i v i t ng lo i công trình có yêu c u. 5- Các B , ngành ư c giao v n qu n lý u tư xây d ng công trình (g i là B có d án): - Có trách nhi m t ch c qu n lý ch t lư ng các công trình thông qua cơ quan chuyên trách c a B , ho c t ch c qu n lý i u hành d án có năng l c theo quy nh c a pháp lu t; - Cơ quan chuyên trách c a B ph i h p, t o i u ki n cơ quan qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng công trình th c thi vi c ki m tra ch t lư ng các công trình; tr c ti p theo dõi, t ch c ki m tra, phát hi n và x lý các vi ph m v ch t lư ng công trình; ki m tra ch u tư, nhà th u xây l p trong công tác m b o ch t lư ng công trình c a B qu n lý ng th i thông báo S Xây d ng trên a bàn bi t ph i h p; - B có d án báo cáo nh kỳ 6 tháng v ch t lư ng công trình xây d ng g i B Xây d ng (theo ph l c 13 c a Quy nh này) B Xây d ng t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph . i u 4. Trách nhi m v ch t lư ng công trình c a ch u tư và các nhà th u Các t ch c kh o sát, thi t k , xây l p u ph i t ch u trách nhi m v ch t lư ng và k t qu công vi c trong quá trình xây d ng, b o hành, b o trì công trình. Nhà nư c khuy n khích áp d ng phương pháp qu n lý khoa h c theo mô hình qu n lý ch t lư ng d a trên tiêu chuNn ISO - 9000. 1- Trách nhi m c a ch u tư v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng: a) Th c hi n theo quy nh t i i u 46 kho n 1 c a Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph và theo quy nh t i các i u 7, 8, 9, 14, 17, 19 c a Quy nh này.
 7. b) Trong trư ng h p ch u tư thuê tư v n giám sát thi công thì ơn v tư v n giám sát ph i th c hi n theo n i dung t i các i u 14, 17 c a Quy nh này và ch u trách nhi m v ch t lư ng công vi c ã ghi trong h p ng giao nh n th u. c) Báo cáo nh kỳ 6 tháng v ch t lư ng công trình (theo ph l c 11 c a quy nh này) g i cơ quan qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng (theo phân c p t i i u 3 c a Quy nh này). 2- Trách nhi m c a ơn v kh o sát, thi t k v ch t lư ng s n phNm: ơn v kh o sát, thi t k ph i th c hi n theo quy nh t i i u 46 kho n 2 c a Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph ng th i ch u trách nhi m trư c ch u tư và pháp lu t v ch t lư ng s n phNm theo h p ng. 3- Trách nhi m c a nhà th u xây d ng v ch t lư ng công trình xây d ng: Th c hi n theo quy nh t i i u 46 kho n 3 c a Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph và n i dung t i i u 16 c a Quy nh này. Nhà th u xây d ng ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v m i liên quan n an toàn c a các công trình lân c n và công trình ang xây d ng. Chương 2 KH O SÁT, THI T K , TH M NNH VÀ PHÊ DUY T THI T K K THU T, T NG D TOÁN i u 5. Kh o sát xây d ng ph c v thi t k . 1- Kh o sát xây d ng ph i th c hi n theo yêu c u c a thi t k . Phương án k thu t kh o sát ph i phù h p theo t ng giai o n thi t k (thi t k cơ b , thi t k k thu t ho c thi t k k thu t - thi công), c i m công trình (Ph n ánh trong nhi m v k thu t kh o sát xây d ng) và phù h p v i i u ki n t nhiên c a vùng d ki n xây d ng. H sơ kh o sát xây d ng ư c xác nh úng t i v trí xây d ng công trình, ph n ánh úng hi n tr ng m t b ng xây d ng hi n có, a hình t nhiên, a ch t công trình và i u ki n khí tư ng thu văn, môi trư ng; phù h p v i Quy chuNn xây d ng, tiêu chuNn kĩ thu t, quy trình kh o sát. K t qu kh o sát xây d ng ph i ư c ch u tư ánh giá nghi m thu. 2- ơn v kh o sát xây d ng có trách nhi m ph i h p v i ch u tư gi i quy t các công vi c phát sinh trong quá trình kh o sát xây d ng m b o ch t lư ng h sơ kh o sát xây d ng, chính xác và tin c y c a các s li u cho công tác thi t k . i u 6. Thi t k xây d ng công trình. 1- ơn v thi t k ph i ch u trách nhi m v ch t lư ng s n phNm thi t k . S n phNm thi t k ph i phù h p v i Quy chuNn xây d ng, tiêu chuNn k thu t c a Nhà nư c, ngành hi n hành, nhi m v thi t k và h p ng giao nh n th u thi t k . S n phNm thi t k ph i phù h p v i n i dung theo trình t thi t k , có thuy t minh và ch d n k
 8. thu t thi công i v i b ph n ch u l c quan tr ng c a công trình trư ng h p thi công ph c t p, có thuy t minh v s d ng và b o trì công trình, có ghi rõ quy cách, ch ng lo i, tính năng yêu c u c n thi t c a v t li u, thi t b s d ng vào công trình. 2- M i s n phNm thi t k ( án thi t k ) ph i có ngư i ch trì thi t k ; án thi t k l n (nhóm A, B) ph i có ch nhi m án; ngư i ch trì thi t k ho c ch nhi m án ph i ch u trách nhi m cá nhân v ch t lư ng và tính úng n c a án thi t k , gi i pháp k thu t nêu ra và tiên lư ng thi t k . N i dung thi t k sơ b , thi t k k thu t, thi t k b n v thi công, thi t k k thu t - thi công c a s n phNm theo ph l c 1 c a Quy nh này. 3- ơn v thi t k ph i có h th ng qu n lý ch t lư ng s n phNm thi t k ánh giá ch t lư ng s n phNm thi t k . S n phNm thi t k ph i ư c ch u tư nghi m thu, l p thành biên b n. 4- ơn v thi t k ph i th c hi n công tác giám sát tác gi trong quá trình thi công xây l p, hoàn thi n và nghi m thu công trình ưa vào khai thác, s d ng, ph i h p v i ch u tư x lý các v n phát sinh và b sung, i u ch nh thi t k , d toán trong quá trình thi công. N i dung c th công tác giám sát tác gi theo i u 18 c a Quy nh này. 5- i v i thi t k xây d ng chuyên ngành, còn ph i tuân th quy nh v n i dung các giai o n thi t k xây d ng chuyên ngành. 6- ơn v thi t k có th ký h p ng giao th u l i m t ph n công vi c thi t k mà công vi c này không là ph n chính c a n i dung h p ng ã ký v i ch u tư nhưng v n ph i ch u trách nhi m trư c ch u tư và pháp lu t v ph n vi c do ơn v thi t k nh n th u l i th c hi n. i u 7. Nghi m thu s n phNm thi t k 1- Vi c nghi m thu s n phNm thi t k th c hi n trên nguyên t c ơn v thi t k ph i t ki m tra và ch u trách nhi m toàn b v ch t lư ng s n phNm thi t k , tuân th úng các yêu c u v ch t lư ng s n phNm thi t k ã ghi trong h p ng giao nh n th u thi t k . Vi c nghi m thu th c hi n trên cơ s : a) H p ng giao nh n th u thi t k . b) H sơ thi t k có s lư ng theo ph l c 1 c a Quy nh này. c) Các biên b n nghi m thu các giai o n thi t k gi a ch u tư và ơn v tư v n thi t k . 2- K t thúc vi c nghi m thu s n phNm thi t k ph i l p biên b n nêu rõ nh ng sai sót c a thi t k và yêu c u ch nhi m án thi t k ph i s a, ng th i k t lu n v i u ki n s d ng thi t k . Biên b n nghi m thu s n phNm thi t k là căn c thanh quy t toán cho ơn v thi t k . H sơ thi t k xu t xư ng chuy n giao cho ch u tư ph i tuân th các quy nh v h th ng tài li u thi t k , b n v theo tiêu chuNn hi n hành.
 9. i u 8. H sơ trình thNm nh, phê duy t thi t k k thu t và t ng d toán ho c thi t k k thu t - thi công và t ng d toán. H sơ thi t k k thu t và t ng d toán do ch u tư trình cho cơ quan có thNm quy n phê duy t thi t k k thu t và t ng d toán, ng th i g i t i cơ quan thNm nh thi t k k thu t và t ng d toán bao g m: 1- T trình thNm nh, phê duy t thi t k theo ph l c 2 c a Quy nh này; 2- B n sao quy t nh phê duy t d án u tư; 3- H sơ kh o sát; h sơ thi t k theo ph l c 1 c a Quy nh này; 4- Biên b n nghi m thu s n phNm kh o sát, thi t k ; 5- Các văn b n ch p thu n thi t k c a các cơ quan qu n lý Nhà nư c có thNm quy n v : an toàn môi trư ng, an toàn phòng ch ng cháy, n , an toàn ê i u và các yêu c u có liên quan. i u 9. Yêu c u v ch t lư ng h sơ thi t k trình thNm nh, phê duy t. 1- Thi t k phù h p v i n i dung c a thi t k sơ b , tiêu chuNn k thu t và c p công trình ã ư c ngư i có thNm quy n quy t nh u tư phê duy t trong báo cáo nghiên c u kh thi ho c báo cáo u tư. 2- N i dung thi t k theo các bư c ph i tuân th Quy chuNn xây d ng, tiêu chuNn k thu t hi n hành. Trư ng h p áp d ng tiêu chuNn k thu t c a nư c ngoài thì ph i ư c B Xây d ng ch p thu n trư c khi l p báo cáo nghiên c u kh thi. 3- T ng d toán công trình ư c l p trên cơ s nh m c, ơn giá, ch , chính sách hi n hành liên quan t i chi phí u tư xây d ng và không ư c vư t t ng m c u tư ã ghi trong quy t nh u tư. i u 10. ThNm nh thi t k k thu t và t ng d toán. 1- N i dung thNm nh: a) S phù h p c a thi t k k thu t v i n i dung ã ư c phê duy t trong quy t nh u tư v quy mô, công ngh , công su t, các ch tiêu kinh t k thu t, quy ho ch, ki n trúc, Quy chuNn xây d ng, tiêu chuNn k thu t ư c áp d ng, c th là: - Ki m tra s tuân th các n i dung ư c duy t v quy mô xây d ng, công ngh , công su t thi t k , c p công trình, các ch tiêu kinh t k thu t trong báo cáo nghiên c u kh thi: - Ki m tra s tuân th thi t k sơ b trong báo cáo nghiên c u kh thi ư c duy t v quy ho ch, ki n trúc ( c bi t là ch gi i xây d ng, cao xây d ng và m t xây d ng);
 10. - Ki m tra s phù h p c a thi t k k thu t v i Quy chuNn xây d ng, tiêu chuNn thi t k ã ư c ch p thu n s d ng trong Quy t nh u tư. b) K thu t b o v môi trư ng, phòng ch ng cháy, n , an toàn lao ng, an toàn ê i u, an toàn giao thông. c) S h p lý c a gi i pháp thi t k k thu t: n n, móng, k t c u, h th ng k thu t (c p nư c, thoát nư c, cơ i n...) trên cơ s ánh giá nguyên lý làm vi c, các c i m và thông s k thu t chính m b o s làm vi c bình thư ng, h p lý, kh thi c a các i tư ng thi t k . d) Tư cách pháp lý c a ơn v , cá nhân thi t k . e) Ki m tra tính úng n c a vi c áp d ng các nh m c, ơn giá, ch , chính sách c a Nhà nư c có liên quan n các chi phí tính trong t ng d toán. g) S phù h p gi a kh i lư ng công tác xây l p tính t thi t k k thu t v i kh i lư ng công tác xây l p tính trong t ng d toán. h) Xác nh giá tr t ng d toán k c thi t b so sánh v i t ng m c u tư ã ư c duy t. 2- Có th t ch c thNm nh thi t k k thu t và d toán h ng m c c a công trình theo gói th u ã ư c phân chia trong quy t nh u tư c a d án. 3- K t thúc vi c thNm nh, cơ quan thNm nh ph i l p văn b n thNm nh thi t k k thu t và t ng d toán trình ngư i có thNm quy n phê dy t theo các n i dung thNm nh nêu trên, nêu rõ nh ng sai sót c a thi t k và k t lu n v vi c s d ng thi t k theo ph l c 3 c a Quy nh này. 4- i v i các công trình xây d ng thu c các d án u tư s n xu t kinh doanh c a tư nhân và các t ch c kinh t không thu c các doanh nghi p Nhà nư c, cơ quan c p gi y phép xây d ng s th c hi n thNm nh thi t k theo các n i dung nêu t i kho n 1 (a, b, c, d) c a i u này. i u 11. Cơ quan thNm nh thi t k k thu t và t ng d toán. 1- D án nhóm A: i v i các công trình thu c d án u tư s d ng v n ngân sách nhà nư c, v n tín d ng u tư c a Nhà nư c, v n tín d ng do Nhà nư c b o lãnh, v n u tư phát tri n c a doanh nghi p Nhà nư c, v n do doanh nghi p Nhà nư c t huy ng và v n tín d ng thương m i không do Nhà nư c b o lãnh: B Xây d ng ch trì cùng B qu n lý chuyên ngành k thu t t ch c thNm nh thi t k k thu t và t ng d toán. Căn c tính ch t, quy mô c a công trình xây d ng, B Xây d ng th ng nh t v i B có xây d ng chuyên ngành cùng t ch c thNm nh thi t k k thu t và t ng d toán. 2- D án nhóm B và C: a) i v i công trình thu c d án s d ng v n ngân sách Nhà nư c:
 11. B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan qu n lý tài chính c a Trung ương ng, cơ quan Trung ương c a các t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i ( ư c xác nh trong Lu t Ngân sách Nhà nư c) và U ban nhân dân t nh giao cho cơ quan có ch c năng qu n lý xây d ng c a mình thNm nh thi t k k thu t và t ng d toán công trình thu c quy n qu n lý. b) i v i công trình thu c d án s d ng v n tín d ng do Nhà nư c b o lãnh, v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c: - B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân t nh và H i ng qu n tr T ng công ty Nhà nư c do Th tư ng Chính ph tr c ti p qu n lý giao cho cơ quan có ch c năng qu n lý xây d ng c a mình thNm nh thi t k k thu t và t ng d toán công trình. - H i ng qu n tr T ng công ty Nhà nư c thu c các B , ngành và a phương qu n lý t t ch c thNm nh thi t k k thu t và t ng d toán công trình thu c d án u tư nhóm C thu c quy n quy t nh u tư c a H i ng qu n tr T ng công ty. c) i v i công trình thu c d án s d ng v n u tư phát tri n c a doanh nghi p nhà nư c, v n do doanh nghi p t huy ng và v n tín d ng thương m i không do Nhà nư c b o lãnh thu c B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân t nh, H i ng qu n tr các T ng công ty Nhà nư c, các doanh nghi p Nhà nư c thì ngư i có thNm quy n quy t nh u tư d án t t ch c thNm nh thi t k k thu t và t ng d toán công trình. d) i v i các công trình thu c d án u tư s n xu t kinh doanh c a tư nhân và các t ch c kinh t không thu c các doanh nghi p Nhà nư c: ch u tư t t ch c thNm nh thi t k k thu t; cơ quan c p gi y phép xây d ng th c hi n ki m tra theo các n i dung kho n 4, i u 10 c a Quy nh này trư c khi c p gi y phép xây d ng công trình. 3) i v i các d án do a phương qu n lý: - Ch t ch U ban nhân dân t nh giao cho S Xây d ng thNm quy n thiét k k thu t và t ng d toán. Căn c tính ch t c a d án, Ch t ch U ban nhân dân t nh giao cho S có xây d ng chuyên ngành thNm nh thi t k k thu t và t ng d toán. Cơ quan chuyên môn c a U ban nhân dân c p huy n t ch c thNm nh thi t k k thu t và t ng d toán i v i các công trình thu c các d án ư c U ban nhân dân c p huy n, xã quy t nh u tư theo phân c p c a H i ng nhân dân t nh. 4- Ngoài vi c s d ng l phí thNm nh theo kho n 5 i u 37 Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph , khi c n thi t cơ quan thNm nh thi t k k thu t và t ng d toán th ng nh t v i c p xét duy t thi t k k thu t và t ng d toán thuê chuyên gia, các t ch c tư v n chuyên ngành cùng tham gia thNm nh (t ch c tư v n thi t k không ư c tham gia thNm nh s n phNm c a mình). i u 12. Phê duy t thi t k k thu t và t ng d toán.
 12. 1- D án nhóm A: i v i các công trình thu c d án u tư s d ng v n ngân sách Nhà nư c, v n tín d ng u tư c a Nhà nư c, v n tín d ng do Nhà nư c b o lãnh, v n u tư phát tri n c a doanh nghi p Nhà nư c, v n do doanh nghi p t huy ng và v n tín d ng thương m i không do Nhà nư c b o lãnh: B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , H i ng qu n tr T ng công ty Nhà nư c do Th tư ng Chính ph tr c ti p qu n lý và Ch t ch U ban nhân dân t nh phê duy t thi t k k thu t và t ng d toán công trình c a d án u tư thu c quy n qu n lý. 2- D án nhóm B và C: a) i v i công trình thu c d án s d ng v n ngân sách Nhà nư c: B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan qu n lý tài chính c a Trung ương ng, cơ quan Trung ương c a các t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i ( ư c xác nh trong Lu t Ngân sách Nhà nư c) và Ch t ch U ban nhân dân t nh phê duy t thi t k k thu t và t ng d toán công trình thu c quy n qu n lý. b) i v i công trình thu c d án s d ng v n tín d ng do Nhà nư c b o lãnh, v n tín d ng u phát tri n c a Nhà nư c: - B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh và H i ng qu n tr T ng công ty Nhà nư c do Th tư ng Chính ph tr c ti p qu n lý phê duy t thi t k k thu t và t ng d toán công trình thu c quy n qu n lý. - H i ng qu n tr T ng công ty Nhà nư c các B , ngành và a phương qu n lý phê duy t thi t k k thu t và t ng d toán công trình c a d án u tư nhóm C do mình qu n lý. c) i v i công trình do các doanh nghi p Nhà nư c thu c các b , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân t nh, H i ng qu n tr các T ng công ty Nhà nư c u tư và xây d ng b ng ngu n v n t u tư phát tri n c a T ng công ty Nhà nư c u tư và xây d ng b ng ngu n v n t u tư phát tri n c a doanh nghi p, v n do doanh nghi p t huy ng và v n tín d ng thương m i không do Nhà nư c b o lãnh, ngư i có thNm quy n quy t nh u tư d án phê duy t thi t k k thu t và t ng d toán công trình. d) i v i các công trình thu c d án u tư s n xu t kinh doanh c a tư nhân và các t ch c kinh t không thu c các doanh nghi p Nhà nư c: ch u tư t ký duy t thi t k k thu t và t ng d toán. 3- i v i các d án do a phương qu n lý: - Ch t ch U ban nhân dân t nh phê duy t thi t k k thu t và t ng d toán công trình thu c d án nhóm B, C;
 13. - Giám c S Xây d ng và Giám c các S có xây d ng chuyên ngành phê duy t thi t k k thu t và t ng d toán các công trình thu c d án nhóm C theo u quy n c a Ch t ch U ban nhân dân t nh. - Ch t ch U ban nhân dân c p huy n phê duy t thi t k k thu t và t ng d toán i v i các công trình do U ban nhân dân c p huy n, xã quy t nh u tư theo phân c p c a U ban nhân dân t nh. 4- N i dung quy t nh phê duy t thi t k k thu t và t ng d toán h c thi t k k thu t thi công và t ng d toán ư c quy nh theo i u 38 kho n 1 và kho n 2 c a Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N - CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph . M u Quy t nh phê duy t thi t k k thu t và t ng d toán theo ph c l c 4 c a Quy nh này. i u 13. Trách nhi m c a cơ quan th c hi n thNm nh, phê duy t thi t k k thu t và t ng d toán. Cơ quan có thNm quy n thNm nh, phê duy t thi t k k thu t và t ng d toán ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v các n i dung thNm nh, phê duy t quy nh t i các i u 37 và i u 38 c a Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph . Chương 3 GIÁM SÁT THI CÔNG VÀ NGHI M THU CÔNG TRÌNH XÂY D NG i u 14. Yêu c u c a công tác giám sát thi công. 1- Công tác giám sát thi công trong quá trình xây l p công trình ph i ư c th c hi n thư ng xuyên, liên t c, có h th ng ngăn ng a các sai ph m k thu t m b o vi c nghi m thu kh i lư ng và ch t lư ng các công tác xây l p c a nhà th u thi công theo thi t k ư c duy t, Quy chuNn xây d ng, tiêu chuNn k thu t ư c áp d ng, các quy nh v an toàn lao ng và phù h p v i h p ng giao nh n th u. 2- T ch c giám sát ngư i th c hi n giám sát thi công ph i có năng l c chuyên môn và nghi p v phù h p v i công vi c m nh n. i u 15. Các công tác giám sát trong quá trình thi công Ch u tư (ho c ơn v giám sát thi công xây d ng ư c ch u tư thuê), ơn v thi t k , nhà th u xây d ng ph i có các b ph n chuyên trách m b o duy trì ho t ng ki m tra toàn b quá trình thi công tư khi kh i công xây d ng công trình n khi hoàn thành t ng nghi m thu bàn giao công trình v i các công vi c cho t ng lo i giám sát theo Quy nh này. i u 16. Công tác t ki m tra ch t lư ng c a nhà th u xây d ng. 1- Yêu c u i v i công tác t ki m tra ch t lư ng: ch p hành úng yêu c u c a thi t k và các cam k t trong h p ng giao nh n th u. Th c hi n úng trình t nghi m thu t i Quy nh này và Quy nh qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng chuyên ngành.
 14. 2- Nhà th u xây d ng ph i báo cáo y quy trình, phương án t ki m tra ch t lư ng s n phNm v i ch u tư ch u tư ki m tra và giám sát th c hi n. 3- Nhà th u xây d ng ch ngh ch u tư t ch c nghi m thu các công tác xây l p ã hoàn thành sau khi b ph n chuyên trách ki m tra ch t lư ng c a nhà th u ã ki m tra và xác nh n. i u 17. Giám sát thi công c a ch u tư. 1- Yêu c u i v i các công tác giám sát thi công: ch p hành úng quy nh c a thi t k công trình ã ư c c p có thNm quy n phê duy t, tiêu chuNn k thu t, các cam k t v ch t lư ng theo h p ng giao nh n th u. 2- Trách nhi m v giám sát thi công ư c quy nh theo các giai o n trong quá trình thi công: a) Giai o n chuNn b thi công: ki m tra v t li u hi n trư ng, không cho phép ưa v t li u không phù h p tiêu chuNn v ch t lư ng và quy cách vào s d ng t i công trình, ki m tra thi t b , không cho phép s d ng thi t b không phù h p v i công ngh và chưa qua ki m nh. Trư ng h p c n thi t ph i l y m u thí nghi m các tính ch t c a v t li u, c u ki n, ch phNm xây d ng. b) Giai o n th c hi n xây, l p: - Theo dõi, giám sát thư ng xuyên công tác thi công xây d ng và l p t thi t b . Ki m tra h th ng m b o ch t lư ng, k ho ch ch t lư ng c a nhà th u xây d ng nh m b o m vi c thi công xây l p theo h sơ thi t k ư c duy t. Ki m tra bi n pháp thi công, ti n , bi n pháp an toàn lao ng mà nhà th u xây d ng xu t; - Ki m tra xác nh n v kh i lư ng, ch t lư ng, ti n các công vi c; - L p báo cáo tình hình ch t lư ng và ti n ph c v giao ban thư ng kỳ c a ch u tư; - Ph i h p v i các bên liên quan gi i quy t nh ng phát sinh trong thi công; - Th c hi n nghi m thu các công tác xây l p. Biên b n nghi m thu trong giai o n xây l p theo các ph c l c 5, 6, 7 c a Quy nh này. - i v i nh ng b ph n, h ng m c công trình ho c công trình trong quá trình thi công xây l p có các hi n tư ng gi m ch t lư ng, có lún vư t quá d báo c a thi t k ho c các quy nh c a các tiêu chuNn k thu t xây d ng hi n hành, trư c khi nghi m thu ph i có văn b n ánh giá s tác ng x u do lún n công trình c a ơn v thi t k , cơ quan chuyên môn có thNm quy n. c) Giai o n hoàn thành xây d ng công trình: - T ch c giám sát các ch u tư ph i ki m tra, t p h p toàn b h sơ pháp lý và tài li u v qu n lý ch t lư ng. L p danh m c h sơ, tài li u hoàn thành công trình xây d ng theo ph l c 10 c a Quy nh này.
 15. - Sau khi ki m tra, n u các h ng m c công trình ã hoàn thành có ch t lư ng t yêu c u thi t k ư c duy t, phù h p v i tiêu chuNn v nghi m thu công trình, ch u tư t ch c nghi m thu l p thành biên b n theo ph l c 8 c a Quy nh này. Biên b n nghi m thu hoàn thành xây d ng h ng m c ho c công trình là căn c pháp lý ch u tư làm th t c bàn giao ưa công trình vào khai thác s d ng, là cơ s quy t toán công trình. i u 18. Giám sát tác gi c a ơn v thi t k . 1- Căn c giám sát. a) H sơ thi t k ã ư c c p có thNm quy n phê duy t; b) Ti n thi công t ng th và thông báo c a ch u tư v l ch yêu c u giám sát tác gi ã ư c các bên th ng nh t; c) Bi n pháp và thuy t minh thi công t ng th , bi n pháp thi công chi ti t c a các h ng m c công trình c bi t quan tr ng. 2- N i dung giám sát: a) Gi i thích tài li u thi t k công trình cho ch u tư, nhà th u xây d ng qu n lý và thi công theo úng yêu c u thi t k ; b) Theo dõi, ph i h p gi i quy t các vư ng m c, thay i phát sinh thi t k trong quá trình thi công; c) Ki m tra và tham gia nghi m thu các bư c chuy n ti p giai o n thi công, các k t c u h ng m c công trình quan tr ng; d) Giám sát thư ng xuyên i v i vi c thi công các b ph n h ng m c có thi t k theo công ngh tiên ti n. e) Tham gia nghi m thu t ng giai o n xây l p trong quá trình thi công. 3- Ch giám sát: Không thư ng xuyên. i u 19. T ch c nghi m thu 1- Công tác nghi m thu công trình ph i ư c ti n hành t ng t ngay sau khi làm xong nh ng kh i lư ng công trình khu t, nh ng k t c u ch u l c, nh ng b ph n hay h ng m c công trình và toàn b công trình ng th i b o m giá tr kh i lư ng các công vi c ã hoàn thành ư c nghi m thu theo kỳ thanh toán c a h p ng ã ký k t. 2- Vi c nghi m thu t ng ph n và toàn b công trình xây d ng do ch u tư t ch c th c hi n v i s tham gia c a các ơn v tư v n, thi t k , xây l p, cung ng thi t b (n u có). Cơ quan giám nh ch t lư ng (cơ quan qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng theo phân c p) tham d ki m tra công tác nghi m thu c a ch u tư. Các biên b n nghi m thu công tác xây l p, hoàn thành giai o n xây l p, nghi m thu thi t b ch y
 16. th t ng h p, nghi m thu h ng m c ho c công trình ư c l p theo các ph l c 5, 6, 7, 8 c a Quy nh này. Biên b n t ng nghi m thu bàn giao công trình là văn b n pháp lý ch u tư ưa công trình vào khai thác s d ng và quy t toán v n u tư. i v i nh ng b ph n, h ng m c ho c công trình có các yêu c u phòng ch ng cháy n ho c khi khai thác, s d ng có tác ng x u n môi trư ng và an toàn khi nghi m thu ưa vào s d ng ph i có văn b n ch p thu n c a cơ quan qu n lý chuy n ngành k thu t c a Nhà nư c v các yêu c u nêu trên. 3- i v i công trình quan tr ng ho c có yêu c u k thu t và công ngh ph c t p thì Th tư ng Chính ph quy t nh thành l p H i ng nghi m thu Nhà nư c theo ngh c a B trư ng B Xây d ng ho c B trư ng các B có d án ki m tra, xem xét công tác nghi m thu c a ch u tư. a) Trách nhi m và quy n h n c a H i ng nghi m thu Nhà nư c ư c ghi trong quy t nh c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p H i ng. b) H i ng nghi m thu Nhà nư c c a công trình ph i h p v i c p trên tr c ti p c a ch u tư so n th o và ban hành quy ch ho t ng c a H i ng. c) Ch t ch H i ng nghi m thu Nhà nư c c a công trình căn c vào tính ch t c i m, công năng c a công trình thành l p các Ti u ban chuyên môn làm tư v n cho H i ng. d) Ch u tư thành l p H i ng nghi m thu cơ s làm tư v n cho ch u trong công tác nghi m thu và có trách nhi m giúp H i ng nghi p thu Nhà nư c t ch c th c hi n công tác nghi m thu theo quy nh. e) H i ng nghi m thu cơ s không ư c cho phép bàn giao, ưa công trình vào khai thác v n hành, s d ng khi H i ng nghi m thu Nhà nư c chưa xem xét k t lu n ho c chưa l p biên b n nghi m thu c p Nhà nư c. H i ng nghi m thu cơ s có trách nhi m nghi m thu công tác xây l p ã hoàn thành, nghi m thu chuy n bư c thi công, nghi m thu h ng m c công trình, công trình ã hoàn thành ch u tư chính th c ngh H i ng nghi m thu nhà nư c ki m tra và t ch c nghi m thu. Biên b n nghi m thu công trình ã hoàn thành c a H i ng nghi m thu Nhà nư c ư c l p theo ph l c 9 c a Quy nh này. g) Kinh phí ho t ng c a H i ng nghi m thu Nhà nư c (k c c a H i ng nghi m thu cơ s ) ư c ghi trong t ng d toán công trình. i u 20. Trư ng h p có các nhà th u nư c ngoài tham gia tư v n, ki m nh, giám sát, ăng ki m ch t lư ng. 1- Các nhà th u nư c ngoài tham gia, ki m nh, giám sát, ăng ki m ch t lư ng ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và các cam k t trong h p ng giao nh n th u v ch t lư ng c a các k t qu cung c p, ng th i ch u s ki m soát c a cơ quan qu n lý Nhà nư c v các lĩnh v c k thu t chuyên ngành.
 17. Các k t qu này là căn c ch u tư xem xét ánh giá ph c v vi c nghi m thu công trình theo Quy nh này. 2- Các cơ quan qu n lý Nhà nư c v các lĩnh v c k thu t chuyên ngành có trách nhi m theo dõi, ki m soát quá trình th c hi n c a các nhà th u nư c ngoài; khi c n thi t có th t ch c ki m tra k t qu công vi c do các nhà th u nư c ngoài th c hi n. Chương 4 B N HÀNH XÂY L P CÔNG TRÌNH VÀ B O TRÌ CÔNG TRÌNH i u 21. B o hành xây l p công trình 1- B o hành xây l p công trình là s m b o b t bu c theo lu t pháp i v i nhà th u xây d ng v ch t lư ng trong th i h n t i thi u b o hành công trình ã quy nh t i i u 54 Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph . Nhà th u xây d ng có nghĩa v th c hi n s a ch a các hư h ng do mình gây nên trong th i h n b o hành. 2- Nhà th u không ch u trách nhi m b o hành xây l p công trình trong các trư ng h p sau: a) Khi các hư h ng công trình xây d ng trong th i h n b o hành không ph i do l i c a nhà th u gây nên. b) Trư ng h p trong th i h n b o hành xây l p công trình, mà b ph n, h ng m c công trình, công trình do ch u tư vi ph m pháp lu t v xây d ng, b cơ quan Nhà nư c có thNm quy n bu c tháo d thì nhà th u xây d ng không có trách nhi m b o hành, m c dù trong ó có sai sót v k thu t xây d ng. i u 22. B o trì công trình. 1- B o trì công trình là s m b o b t bu c theo lu t pháp v ch t lư ng nh m duy trì kh năng ch u l c, m quan; duy trì s s d ng ho c v n hành c a b ph n, h ng m c, công trình ã ho t ng theo m t chu kỳ th i gian do ơn v thi t k và nhà ch t o quy nh c n ph i s a ch a, thay th , ph c h i, b o m tu i th và an toàn v n hành. Ch qu n lý s d ng công trình có trách nhi m và nghĩa v b o trì công trình theo quy nh c a ơn v thi t k ư c ghi trong thuy t minh thi t k k thu t và quy trình b o trì c a nhà ch t o ã ư c c p có thNm quy n phê duy t. 2- Th i h n b o trì công trình: a) i v i công trình dân d ng và công nghi p: th i h n b o trì các công trình ư c tính t ngày nghi m thu và ưa công trình vào s d ng cho n khi niên h n s d ng theo quy nh v c p công trình.
 18. Trư ng h p công trình vư t quá niên h n s d ng, ph i có văn b n c a ơn v tư v n, ki m nh công trình ánh giá hi n tr ng làm cơ s cho cơ quan qu n lý c p trên xem xét, quy t nh. b) i v i các công trình chuyên ngành: còn ph i tuân th các quy nh c a B có xây d ng chuyên ngành v th i h n b o trì công trình. 3- C p b o trì: a) C p b o trì ư c quy nh có 04 c p như sau: - Duy tu, b o dư ng. - S a ch a nh . - S a ch a v a. - S a ch a l n. b) i v i c p duy tu, b o dư ng và s a ch a nh , ch qu n lý s d ng ph i l p k ho ch b o trì theo nh kỳ hàng năm. c) i v i c p s a ch a v a, s a ch a l n có liên quan n an toàn trong v n hành khai thác, s d ng công trình, căn c vào quy mô c a công vi c thì ch qu n lý s d ng công trình ph i l p báo cáo u tư ho c d án u tư theo quy nh c a Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph . 4- Trách nhi m v b o trì công trình: a) i v i công trình ư c Nhà nư c giao quy n qu n lý s d ng, ch qu n lý s d ng công trình ph i: - Tuân th các ch d n k thu t trong quy trình b o trì c a ơn v thi t k công trình khi v n hành khai thác, s d ng; - Ch u trách nhi m trư c pháp lu t v vi c ch t lư ng công trình b xu ng c p, không duy trì ư c kh năng ch u l c c a k t c u, b ph n công trình, h ng m c công trình và v n hành không an toàn do không th c hi n b o trì công trình theo quy nh. b) Trư ng h p thông qua h p ng thuê s d ng công trình, ngư i cho thuê s d ng công trình ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v vi c không th c hi n b o trì công trình theo quy nh. Chương 5 S C CÔNG TRÌNH XÂY D NG i u 23. Trình t gi i quy t s c công trình.
 19. 1- T t c các công trình xây d ng thu c các lo i ngu n v n u tư, hinh th c s h u, ang thi công, ã xây d ng song ho c s d ng khi x y ra s c ph i ư c gi i quy t theo trình t sau: a) KhNn c p c u ngư i b n n (n u có); b) Có bi n pháp ngăn ch n k p th i tránh nguy hi m có th ti p t c xNy ra; c) B o v hi n trư ng x y ra s c ; d) Báo ngay v i các cơ quan có thNm quy n gi i quy t. 2- Trong th i h n 24 gi sau khi x y ra s c , nhà th u xây d ng, ngư i s d ng ho c ch u tư (tuỳ thu c tình hình thi công ho c s d ng công trình) ph i báo cáo cho cơ quan qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng (theo phân c p t i i u 3 c a Quy nh này) và các cơ quan, t ch c, cá nhân có trách nhi m khác theo m u t i ph l c 14 c a Quy nh này i u tra và x lý s c . 3- L p h sơ s c công trình xây d ng: a) Khi x y ra s c công trình xây d ng, nhà th u xây d ng, ngư i s d ng ho c ch u tư căn c vào m c hư h ng do s c gây ra l p h sơ s c ho c l p báo cáo s c . Trư ng h p ph i l p h sơ s c có th thuê m t ơn v tư v n xây d ng (có t cách pháp nhân, có ăng ký ho t ng xây dưng) th c hi n. b) Nh ng công vi c ph i th c hi n khi l p h sơ c a s c công trình: - Biên b n ki m tra hi n trư ng khi s c ã x y ra; - K t qu o, v (k c quay phim, ch p nh) hi n tr ng s c , trong ó c n lưu ý các b ph n, chi ti t k t c u ch u l c quan tr ng, các v t n t, gãy, các hi n tư ng lún, s t và các chi ti t khác c n thi t cho vi c nghiên c u; k t qu thí nghi m các v t m u xác nh ch t lư ng v t li u, k t c u c a công trình b s c phân tích xác nh nguyên nhân c a s c ; - Các tài li u khác v công trình như: nh ng thay i, b sung thi t k ; nh ng sai l ch trong thi công so v i thi t k ư c duy t; các hi n tư ng ch t t i ho c s d ng công trình không úng quy nh c a thi t k , quy trình v n hành s d ng và b o trì; - Mô t di n bi n c a s c và phân tích xác nh nguyên nhân c a s c . c) Thu d n và xoá b hi n trư ng s c : - Sau khi có y h sơ áp ng cho vi c nghiên c u, phân tích và xác nh nguyên nhân gây nên s c công trình xây d ng, cơ quan ch trì gi i quy t s c cho phép nhà th u xây d ng, ngư i s d ng ho c ch u tư ti n hành thu d n, xoá b hi n trư ng. - Trư ng h p ph i c u ngư i b n n, ng c u ê, p, c u c ng, thông c u, thông ư ng ho c ngăn ng a s c ti p theo òi h i ph i nhanh chóng tháo d ho c thu d n
 20. hi n trư ng x y ra s c thì trư c khi tháo d ho c thu d n, nhà th u xây d ng ngư i s d ng ho c ch u tư cũng ph i ti n hành ch p nh, quay phim và thu th p, ghi chép n m c t i a các yêu c u quy nh t i i u này. d) Kh c ph c s c : - Vi c s a ch a ho c xây d ng l i công trình b s c ph i m b o kh c ph c tri t các nguyên nhân gây nên s c ã xác nh t i biên b n gi i quy t s c . - Chi phí cho công vi c kh c ph c s c do ơn v ho c cá nhân gây nên s c ch u. - Trư ng h p s c do nguyên nhân b t kh kháng thì ch u tư ch u chi phí cho vi c kh c ph c s c ho c cơ quan b o hi m ch u chi phí ( i v i công trình có mua b o hi m). - Trư ng h p s c gây ra h u qu nghiêm tr ng (gây tai n n ch t ngư i ho c gây thi t h i l n v tài s n Nhà nư c), ngư i có l i có th còn b truy c u trách nhi m theo pháp lu t. i u 24. Phân c p v i u tra, gi i quy t s c và ti p nh n thông báo s c công trình. 1- i v i công trình xây d ng thu c d án u tư nhóm A: B Xây d ng ch trì gi i quy t, có s tham gia c a S Xây d ng a phương nơi t công trình, B qu n lý ngành ho c B có xây d ng chuyên ngành (n u là công trình xây d ng chuyên ngành) và các cơ quan ch c năng qu n lý Nhà nư c khác có liên quan. 2- i v i công trình xây d ng thu c d án u tư nhóm B, C: S Xây d ng ch trì gi i quy t, có s tham gia c a S qu n lý ngành ho c S có xây d ng chuyên ngành (n u là công trình xây d ng chuyên ngành) và các cơ quan ch c năng qu n lý Nhà nư c khác có liên quan t i a phương. 3- i v i công trình nhà c a dân: cơ quan ch c năng qu n lý xây d ng (phòng xây d ng) c a U ban nhân dân c p huy n ch trì gi i quy t. Trư ng h p c n thi t, cơ quan ch trì gi i quy t s c công trình có th m i i di n S Xây d ng và các chuyên gia khoa h c, k thu t tư v n. Chương 6 KI M TRA VÀ X LÝ VI PH M TRONG QU N LÝ CH T LƯ NG CÔNG TRÌNH XÂY D NG i u 25. Công tác ki m tra ch t lư ng công trình xây d ng. Công tác ki m tra c a các cơ quan qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng, cơ quan qu n lý tr c ti p c a ch u tư nh m m b o ch t lư ng công trình xây d ng, k p th i ra các bi n pháp phòng ng a, kh c ph c, lo i tr các hành vi vi ph m v ch t lư ng công trình xây d ng. Công tác ki m tra ph i ư c ti n hành nh kỳ ho c t xu t trong su t quá trình th c hi n xây d ng và s d ng công trình.
Đồng bộ tài khoản