Quyết định số 35/2000/QĐ-UB

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
39
lượt xem
2
download

Quyết định số 35/2000/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 35/2000/QĐ-UB về việc ban hành quy định khoán quản lý và sửa chữa thường xuyên cầu, đường bộ do Sở Giao thông công chánh quản lý trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 35/2000/QĐ-UB

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 35/2000/Q -UB- T TP.H Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2000 QUY T NNH C A UBND THÀNH PH V VI C BAN HÀNH QUY NNH KHOÁN QU N LÝ VÀ S A CH A THƯ NG XUYÊN C U, Ư NG B DO S GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH QU N LÝ TRÊN NA BÀN THÀNH PH . Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Thông tư s 08/1999/TT-BXD ngày 16/11/1999 và công văn s 224/BXD-VKT ngày 24/02/2000 c a B Xây d ng ; Căn c Quy t nh s 289/1999/Q -C BVN ngày 25/02/1999 c a C c ư ng b Vi t Nam ; Ti p theo Quy t nh s 4232/Q -UB-QL T ngày 27/7/1999 c a y ban nhân dân thành ph ; Xét ngh c a Giám c S Giao thông công chánh (t trình s 77/TTr-GT-TCCB- L ngày 14/3/2000 và công văn s 159/CV-GT-TCCB-L ngày 09/5/2000 ; ý ki n c a Ban T ch c Chính quy n thành ph (các t trình s 37/TCCQ ngày 22/3/2000 và s 62/TCCQ ngày 28/4/2000) ; QUY T NNH i u 1.- Nay ban hành “Quy nh v khoán qu n lý và s a ch a thư ng xuyên c u, ư ng b do S Giao thông công chánh qu n lý trên a bàn thành ph ” theo như ph l c ính kèm quy t nh này. i u 2.- Giám c S Giao thông công chánh và các cơ quan ch c năng liên quan c a thành ph có trách nhi m ph i h p t ch c tri n khai, ki m tra và giám sát vi c th c hi n các i u kho n trong b n quy nh nói t i i u 1 trên cơ s n i dung các văn b n hi n hành có liên quan c a Nhà nư c. i u 3.- Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 01/6/2000 (phương án khoán t m th i ã ư c ban hành theo quy t nh s 2219/Q -UB-QL T ngày 02/5/1996 ư c áp d ng n h t ngày 31/5/2000) ; i u 4.- Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Xây d ng, Giám c S Tài chánh-V t giá, Giám c S Giao thông công chánh, Giám c Ngân hàng Nhà nư c thành ph , Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n, Giám c Ban Qu n lý d án khu v c công trình t v n s nghi p giao thông công chánh, Giám c Công ty Qu n lý giao thông Sàigòn, Giám
 2. c Công ty Qu n lý công trình c u phà thành ph và các ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH - Như i u 4 - TTUB : CT, PCT/ T PH - VPUB : PVP/ T KT. CH TNCH -T T - Lưu PHÓ CH TNCH Vũ Hùng Vi t Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** TP.H Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2000 QUY NNH V KHOÁN QU N LÝ VÀ S A CH A THƯ NG XUYÊN C U, Ư NG B DO S GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH QU N LÝ TRÊN NA BÀN THÀNH PH (Ban hành kèm theo quy t nh s /2000/Q -UB- Tngày tháng năm 2000 c a y ban nhân dân thành ph ) i u 1.- M c ích yêu c u : Khoán qu n lý và s a ch a thư ng xuyên c u, ư ng b (sau ây g i t t là khoán) nh m duy trì tu i th , nâng cao hi u qu u tư trong quá trình qu n lý và s d ng công trình, m b o an toàn giao thông ư ng b ng th i g n trách nhi m c a t ng ơn v và cá nhân ngư i qu n lý trên t ng mét c u, km ư ng. Công tác khoán là nh ng lo i công vi c c th , có qui mô không ph c t p và có kh i lư ng không l n nhưng r t c n thi t và yêu c u ph i ư c làm thư ng xuyên nh m s a ch a k p th i nh ng hư h ng c a c u, ư ng do tác ng t bên ngoài (ho t ng c a con ngư i, tác ng c a thiên nhiên và chuy n bi n c a b n thân c u, ư ng theo th i gian ...) công trình ư c khai thác bình thư ng, h n ch phát sinh hư h ng thêm. i u 2.- Nguyên t c khoán : Các ơn v tr c ti p th c hi n công tác khoán và các ơn v qu n lý Nhà nư c liên quan có trách nhi m tuân th các qui nh v khoán. Do c thù c a công vi c nên
 3. công tác khoán c n ư c giao th u phù h p v i v trí óng quân và giúp t o công ăn vi c làm cho công nhân. Công tác khoán ư c th c hi n thông qua h p ng ký k t gi a cơ quan ch u tư (bên giao khoán) là S Giao thông công chánh mà i di n là Ban Qu n lý d án khu v c công trình t v n s nghi p giao thông công chánh và các ơn v nh n khoán là Công ty Qu n lý công trình giao thông Sài Gòn và Công ty Qu n lý công trình c u phà thành ph . H p ng giao nh n khoán ư c ký k t trên cơ s d toán công tác ư c y ban nhân dân thành ph xét duy t hàng năm và làm căn c cho vi c nghi m thu, thanh quy t toán. Nh ng s c v ch t lư ng th c hi n công tác khoán làm gi m tu i th c a công trình, nh hư ng n quá trình s d ng và an toàn giao thông u ph i ư c ánh giá, qui trách nhi m c th i v i t ng c p, t ng ơn v th c hi n theo úng qui nh hi n hành. Th c hi n công tác khoán ph i tuân th ch qu n lý kinh t chung c a Nhà nư c, ph i ư c làm v i ch t lư ng t t, m b o cho ngư i công nhân ngày càng nâng cao trách nhi m và i s ng, ngày càng g n bó v i o n ư ng, cây c u do mình qu n lý. i u 3.- Phương pháp khoán : Khoán là khoán theo các kho n m c chi phí trong k t c u giá thành d toán (chi phí nhân công, xe máy, v t tư, chi phí qu n lý ...). M c ích cu i cùng là nh m cho các ơn v nh n khoán ch ng và t ch u trách nhi m y . Tuy nhiên, trong i u ki n hi n nay ch cho phép th c hi n khoán i v i các kho n m c chi phí nhân công và qu n lý phí, còn chi phí tiêu hao v v t tư xe máy ư c thanh toán theo kh i lư ng th c t nhưng không ư c vư t nh m c d toán và nh ng ch s a ch a theo qui nh hi n hành c a Nhà nư c. i u 4.- K ho ch và d toán khoán : Hàng năm, S Giao thông công chánh t ch c ki m tra tình hình, ánh giá ch t lư ng k thu t và d trù kh i lư ng hư h ng c a h th ng c u, ư ng b c n ư c ưa vào s a ch a trong năm sau. Trên sơ s ó mà các ơn v nh n khoán l p k ho ch và d toán kinh phí cho công tác khoán, thông qua S Giao thông công chánh trình y ban nhân dân thành ph xét duy t trư c ngày 30 tháng 11. Các căn c l p d toán công tác khoán hàng năm là : - Thông tư s 08/1999/TT-BXD ngày 16/11/1999 c a B Xây d ng v vi c l p và qu n lý chi phí xây d ng công trình thu c các d án u tư ; - Công văn s 224/BXD-VKT7 ngày 24/02/2000 c a B Xây d ng v vi c th a thu n d toán chi phí công tác khoán qu n lý s a ch a thư ng xuyên c u ư ng b c a thành ph H Chí Minh ;
 4. - nh m c t m th i v qu n lý và s a ch a thư ng xuyên ư ng b ban hành theo quy t nh s 289/1999/Q -C BVN ngày 25/02/1999 c a C c ư ng b Vi t Nam ; - B ơn giá nh m c xây d ng cơ b n ban hành theo quy t nh s 4232/Q -UB- QL T ngày 27/7/1999 c a y ban nhân dân thành ph ; - Thông báo s 27/TB-UB-QL T ngày 16/8/1999 c a y ban nhân dân thành ph ; Căn c th c t hư h ng c a t ng ư ng, t ng c u và nh m c 289/1999/Q - C BVN, các bên có liên quan cùng nhau xem xét nh ng công vi c c n ưa vào k ho ch và d toán khoán, có tính toán tăng, gi m kh i lư ng i v i t ng lo i công tác c th . N u h ng m c nào không c n thi t ho c không phù h p v i th c ti n c u, ư ng ang qu n lý thì lo i tr ; n u có h ng m c nào mà th c t yêu c u nhưng không có trong ơn giá nh m c thì cho phép t xây d ng ơn giá nh m c b sung và trình c p có thNm quy n phê duy t trư c khi áp d ng. M t khi phát sinh công trình m i ư c s a ch a l n thì các bên ph i l p b sung d toán và th c hi n công tác khoán qu n lý (không có v t tư) ngay sau khi công trình ó ã ư c nghi m thu ưa vào s d ng. Vi c l p d toán b sung và th c hi n khoán s a ch a thư ng xuyên i v i công trình này ch ư c ti n hành sau khi h t th i gian b o hành c a h p ng s a ch a l n. i u 5.- Ki m tra và x ph t : Các ơn v nh n khoán c n phân b d toán và giao khoán cho t ng nhóm ngư i lao ng tr c ti p th c hi n. Cơ quan ch u tư có trách nhi m theo dõi, ki m tra và ôn c vi c th c hi n công tác khoán c a các ơn v . Cơ s thanh toán ti n lương khoán là ch t lư ng công trình t t hay x u, t hay không t so v i yêu c u c a n i dung công tác khoán ư c nêu t i i u 7 Quy nh này. Khi ki m tra th y ơn v nh n khoán thi u trách nhi m ho c chưa hoàn thành công tác thì Ch u tư c n có bi n pháp u n n n k p th i, ôn c s a ch a và x ph t theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng. Hàng năm, thành l p T ki m tra liên ngành do i di n S Giao thông công chánh làm T trư ng và i di n các S Xây d ng, K ho ch và u tư, Tài chánh-V t giá, i di n Ban Qu n lý d án Khu v c công trình t v n s nghi p giao thông công chánh và i di n các ơn v nh n khoán. T ki m tra liên ngành có nhi m v ki m tra m i năm 2 l n (vào cu i quý II và quý IV) v tình hình th c hi n quy nh khoán, ánh giá k t qu làm ư c và nh ng m t còn thi u sót, ra bi n pháp kh c ph c, xu t nh ng thay i ho c i u ch nh b sung quy nh n u xét th y c n thi t và ki n ngh khen thư ng, k lu t i v i nh ng ơn v tham gia công tác khoán. i u 6.- i tư ng khoán : Khoán qu n lý i v i toàn b h th ng c u, ư ng b do S Giao thông công chánh qu n lý trên a bàn thành ph , bao g m: V ư ng :
 5. + ư ng bê tông nh a 524,06 km; + ư ng tr i nh a thư ng 490,01 km; + ư ng tr i á xanh 7,37 km; + ư ng tr i c p ph i 168,64 km. V c u: + C u bê tông c t thép các lo i 102 c u/6.847,38 m; + C u bê tông liên h p 29 c u/1.426,20 m; + C u s t sàn g 39 c u/2.575,50 m; (S Giao thông công chánh có trách nhi m c p nh t hàng năm i v i kh i lư ng c u, ư ng do mình qu n lý). Khoán s a ch a thư ng xuyên (các h ng m c có s d ng v t tư) i v i kh i lư ng c u, ư ng do S Giao thông công chánh qu n lý ang ư c khai thác s d ng và chưa n kỳ i tu. i u 7.- N i dung khoán : Bên nh n khoán ch u trách nhi m th c hi n nh ng n i dung công vi c c th sau ây: a) Khoán qu n lý s a ch a thư ng xuyên ư ng b : a.1- Khoán qu n lý (h ng m c không có v t tư) a.1.1- Tu n tra, ki m tra h th ng ư ng: Tu n tra, ki m tra phát hi n và báo cáo k p th i cho bên giao khoán v nh ng trư ng h p sau ây : - Nh ng s c , hư h ng m t ư ng và có bi n pháp x lý k p th i (hư h ng gà, h s p nguy hi m, các v trí nh i lún, s p l ta luy, l n phui công trình ng m b lún, l i, h m ga cao ho c th p so v i m t ư ng ...); - Nh ng s c , hư h ng c a các h th ng công trình sau ây : + èn tín hi u giao thông không ho t ng (không sáng) ho c ho t ng không bình thư ng, gây xáo tr n i u khi n giao thông ; + èn chi u sáng công c ng không ho t ng ho c ho t ng không bình thư ng (sáng ban ngày, t t ban êm) ; + C ng thoát nư c công c ng (c ng hư s p, khuôn n p h m ga b b , xu t hi n nư c tràn trên m t ư ng ...);
 6. + C c tiêu, bi n báo giao thông (không có, m t ho c thi u, ngã ,l p t sai qui nh, b lu m ho c b che khu t ...); + Tuy n ng c p nư c (b hư b , b xì ...); - Nh ng o n ư ng thư ng b ách t c giao thông; - Nh ng công trình ang thi công trên o n ư ng, v a hè trên a bàn do mình qu n lý; - Nh ng v trí phát sinh chư ng ng i v t, nh ng v trí b chi m d ng lòng l ư ng h p ch , ch a ch t v t tư ... như tr i n, ng c ng, xà b n, cây xanh ho c tr i n gãy , v t tư v t li u, xe v n chuy n v t tư làm rơi vãi trên ư ng, cây c i và các ki n trúc làm c n tr t m nhìn giao thông. - Nh ng v trí phát sinh c , b i r m trên v a hè gây c n tr cho ngư i i b . - Nh ng v trí b ng p trên ư ng trong mùa mưa ho c các o n ư ng thư ng xuyên b ng p nư c do tri u cư ng; a.1.2- Tr c gác b o m an toàn giao thông: - T ch c b ph n tr c gác b ng i n tho i và cung c p nh ng phương ti n c n thi t liên h tr c ti p v i ngư i tr c, x lý k p th i nh ng thông tin, ph n nh c a nhân dân. - Tr c gác, hư ng d n giao thông t i nh ng v trí phát sinh s c gây nh hư ng n an toàn giao thông. a.1.3- B o m an toàn giao thông theo Ngh nh 36/CP : -B o m an toàn cho ngư i và phương ti n giao thông trên ư ng. - Thi t l p ngay bi n báo hi u nguy hi m t i ch khi phát hi n b t kỳ s c ho c phát sinh hư h ng nào có nguy cơ e d a n an toàn giao thông; ng th i thông báo ngay cho bên giao khoán có bi n pháp x lý k p th i. D m vá ngay nh ng gà, h s p trong vòng 24 gi (kh i lư ng s ư c tính trong k ho ch duy tu n u là ư ng khoán không có v t tư ). a.1.4- Tr c gác ch ng lũ bão, b o m an toàn giao thông : - N i dung gi ng như m c (A.1.2) và (A.1.3). Ph i phát hi n và báo cáo k p th i các s c gây ng p, xoáy l ư ng sá, nh ng hi n tư ng ngã , gãy t tr , dây i n, cây xanh trong mùa mưa bão. - Ph i h p thư ng xuyên v i các ơn v liên quan kh c ph c m i s c , tình hu ng nh hư ng n an toàn giao thông ho c làm hư h ng công trình giao thông. a.1.5- T ch c m xe phân lu ng :
 7. - Phân lu ng là công tác ph i làm thư ng xuyên khi phát sinh tình tr ng ùn t c giao thông. m xe là công tác ư c th c hi n 2 l n/năm và ph i tuân th úng theo n i dung qui nh t i Thông tư s 1480/GT ngày 09/12/1996 c a C c ư ng b Vi t Nam. a.1.6- Vét tl , t ti u o và t d i phân cách : t l là toàn b nh ng v t li u t, cát, xà b n, b c lên xu ng, b i c trên ư ng và trên v a hè, trư c mi ng c ng, lư i ch n rác và nh ng chư ng ng i v t khác. Sau khi vét, t l ph i ư c xúc chuy n ra kh i công trư ng trong vòng 24 gi i v i các o n ư ng có tri n l và 72 gi i v i ư ng không có tri n l (kh i lư ng p phá b c lên xu ng, dãy c các o n ư ng có tri n l , xúc và chuy n t i ư c tính trong k ho ch duy tu). Ph i phát hi n và d n d p nh ng v trí b ngư i dân l n chi m t, cát, xà b n, do xe v n chuy n làm rơi vãi ho c nh ng nơi v a hè b chi m d ng ch a v t tư (c t i n, ng nư c, g ch á ...); ng th i thông báo ngay cho bên giao khoán bi t l p h sơ thanh toán chi phí v t tư, xe máy c n thi t và ư c tính vào trong k ho ch duy tu. a.1.7- Phát quang c t c : Phát quang các lo i cây c m c trong ph m vi l ư ng và nh ng cành cây, tán lá che khu t t m nhìn c a ngư i i u khi n phương ti n giao thông và ngư i i b . a.1.8- Vét rãnh, s a mái taluy: Phát quang cây c , khơi thông rãnh d c hai bên ư ng, gi i t a m i chư ng ng i v t, n o vét t cát t o thông thoáng dòng ch y; s a mái taluy b s p l . a.1.9- ào rãnh d c, rãnh ngang : ào rãnh d c, rãnh ngang thoát nư c t i nh ng v trí c n thi t, b o m không ng nư c trên m t ư ng. a.1.10- Khơi thông rãnh khi tr i mưa : Khơi thông rãnh thoát nư c ra kh i m t ư ng và l ư ng khi tr i mưa. a.1.11- Ban s a m t ư ng : Ban s a m t ư ng c p ph i t o êm thu n, không g gh , l i lõm.; không ư c ban t t o thành ng dài hai bên l ho c l p xu ng mương rãnh; t ban g t n u không s d ng l i ư c thì ph i v n chuy n ngay n các nơi thích h p và kh i lư ng v n chuy n ư c tính vào k ho ch duy tu. a.1.12- C p nh t s li u qu n lý ư ng trên máy tính : Hàng tháng, c p nh t v các s li u duy tu s a ch a cũng như m i di n bi n phát sinh trên t ng ư ng như vi c ào ư ng l p t công trình ng m, k c các v trí l n phui
 8. b lún (ngày bàn giao m t b ng, ti n thi công, ngày nghi m thu, ngày nh n l i m t b ng) ... b ng máy tính (ph n m m h sơ qu n lý ư ng) và cung c p cho bên giao khoán khi t ch c nghi m thu ho c khi có yêu c u. a.2- Khoán duy tu s a ch a (h ng m c có v t tư) : a.2.1- D m vá m t ư ng b ng á xanh. a.2.2- D m vá m t ư ng b ng bê tông nh a nóng. a.2.3- ào t, x lý h cao su, h s p. a.2.4- X lý h cao su, h s p b ng v t li u á 0x4. a.2.5- p t l b ng v t li u s i . Yêu c u c a công tác duy tu s a ch a là thi công m b o ch t lư ng k thu t theo qui nh hi n hành. b) Khoán qu n lý s a ch a thư ng xuyên c u : b.1- Công tác khoán qu n lý : b.1.1- i u ti t phân lu ng xe vào gi cao i m : Công tác này ư c th c hi n i v i các c u có lưu lư ng hơn 50.000 xe/ngày êm (2.000 xe/gi ), t i các c u thư ng xuyên b ách t c giao thông và t i các c u y u. - Ph i b trí công nhân i u ti t phân lu ng t i hai u c u vào gi cao i m, mb o không ùn t c giao thông trên c u. - Phát hi n và ngăn ch n k p th i các lo i xe lưu thông qua c u vư t t i tr ng cho phép. - Ph i h p thư ng xuyên v i các ơn v liên quan kh c ph c m i s c , tình hu ng nh hư ng n an toàn giao thông ho c làm hư h ng công trình giao thông. b.1.2- Tu n tra, ki m tra nón m tr và dàn dư i : Tu n tra, ki m tra phát hi n và báo cáo k p th i cho bên giao khoán v nh ng trư ng h p sau ây : - Các s c , hư h ng nón m tr , áy b n m t c u, d m d c, d m ngang, tiran, gi ng gió, tr ch ng va ... (n u có). - Các hi n tư ng hư h ng (cong, vênh, g sét, hư m c k t c u thép m h ). - Nh ng s c , hư h ng, m t mát v èn chi u sáng g m c u (n u có).
 9. - Cây c i m c làm che khu t và gây hư h ng nón m , tr c u, m c che khu t t m nhìn c a ngư i i u khi n phương ti n giao thông ư ng th y. - Nh ng s c , hư h ng v m , tr c u như hi n tư ng n t, lún s p ... - Nh ng s c , hư h ng, m t mát v nh ng công trình ư c l p t dư i d c u như h th ng c p i n, cáp bưu i n, ng c p nư c ... - Nh ng hành vi chi m d ng trái phép m , d c u v t tư ho c trú ng . - Nh ng chư ng ng i v t b trôi d t vào m , tr c u, gây c n tr dòng ch y ho c e d a n an toàn k t c u c a m , tr c u (xà lan, thuy n bè b trôi d t ho c neo u). b.1.3- Bôi m g i c u : Bôi m nh kỳ i v i các v t li u s t, thép c a g i c u. b.1.4- Tu n tra, ki m tra m t c u và hành lang c u : Tu n tra, ki m tra phát hi n và báo cáo k p th i cho bên giao khoán v nh ng trư ng h p sau ây : - Nh ng s c , hư h ng trên m t, sàn, lan can c u và l b hành. - Các hi n tư ng hư h ng, m t mát ho c thi t l p không úng qui nh c a h th ng c c tiêu bi n báo trên c u và ư ng vào c u (bi n t i tr ng c u, bi n tên c u, bi n báo c m t t p, bi n báo thông thuy n ...). - Nh ng s c , hư h ng ho c m t mát èn chi u sáng công c ng trên c u. - Cây c i m c u c u làm che khu t t m nhìn c a ngư i i u khi n phương ti n giao thông. - Nh ng s c , hư h ng ho c m t mát v các công trình l p t trên c u như h th ng c p i n, cáp bưu i n, c p nư c ... - Nh ng hành vi chi m d ng m t c u, hành lang c u v t tư ho c trú ng . - Nh ng c u thư ng xuyên có xe lưu thông vư t quá t i tr ng cho phép ho c thư ng xuyên b ùn t c giao thông (vào gi nào? th i gian bao lâu?). b.1.5- Tu n tra, ki m tra h dàn trên (m thư ng) : - Tu n tra, ki m tra phát hi n và báo cáo k p th i cho bên giao khoán v nh ng hư h ng c a h dàn trên (cong, vênh, g sét, hư m c k t c u thép m thư ng). b.1.6- Thanh th i lòng sông, r ch : Thanh th i c , rác, cây c i và m i chư ng ng i v t làm c n tr dòng ch y ho c gây hư h i n các k t c u c a c u.
 10. b.1.7- V sinh m t c u : Thu d n t cát, c , rác trên m t c u, l b hành và khơi thông l thoát nư c. b.1.8- V sinh m , g i tr c u : Phát quang cây c và thu d n v sinh xung quanh m và g i tr c u. b.1.9- X p l i ván sàn và óng l i inh c u : Ki m tra m t c u g , s p x p l i ván c u, óng inh không m t c u b xóc, ván không c u b l ch. b.1.10- B t xi t buloong (s t v i s t) : Ki m tra, phát hi n và b t xi t l i các buloong b l ng. b.1.11- Kh u hao thi t b ki m tra c u : b.1.12- ăng ký h sơ qu n lý c u : B sung, thi t l p các tài li u qu n lý c u. b.1.13- Ki m tra nh kỳ hàng tháng : o v , c p nh t tài li u b ng máy nh và ng nhòm. b.1.14- Ki m tra nh kỳ hàng năm : Ki m tra t m các b ph n theo tài li u ODA. b.1.15- Tr c gác c u y u : T ch c hư ng d n giao thông, thư ng xuyên theo dõi và báo cáo quá trình di n bi n c a c u, thi t l p các bi n pháp b o m an toàn giao thông như bi n báo, rào ch n, thông báo trên phương ti n thông tin i chúng. b.1.16- C p nh t s li u qu n lý v c u trên máy tính : Hàng tháng, c p nh t v các s li u duy tu s a ch a cũng như m i di n bi n phát sinh trên t ng c u b ng máy tính (ph n m m h sơ qu n lý c u) và cung c p cho ơn v giao khoán khi t ch c nghi m thu ho c khi có yêu c u. b.2- Khoán duy tu s a ch a (h ng m c có v t tư) : b.2.1- S a ch a 1/4 nón m c u. b.2.2- S a ch a lan can c u. b.2.3- D m vá bê tông nh a nóng m t c u.
 11. b.2.4- S a ch a ư ng vào c u. Yêu c u c a công tác duy tu s a ch a là thi công m b o ch t lư ng k thu t theo qui nh hi n hành. i u 8.- Nghi m thu và thanh toán : a) i v i khoán qu n lý : a.1- N u bên nh n khoán th c hi n t yêu c u thì ư c nghi m thu thanh toán 100% chi phí khoán. a.2- N u trên m t công trình ( o n ư ng hay c u) nh n khoán nào ó, có m t h ng m c công tác làm không t thì bên nh n khoán không ư c nghi m thu và ph i làm l i h ng m c ó trong vòng 7 ngày; n u t m i ư c nghi m thu và ch u ph t không ư c thanh toán chi phí nhân công c a h ng m c ph i làm l i. Quá 7 ngày trên, bên nh n khoán v n chưa làm l i thì s không ư c nghi m thu, ch u ph t không ư c thanh toán chi phí nhân công c a t t c các h ng m c công tác trên công trình và ph i làm hoàn ch nh h ng m c chưa t theo yêu c u. a.3- N u có h ng m c công tác mà bên giao khoán xét th y không c n thi t ho c bên nh n khoán không th th c hi n ư c do khách quan thì hai bên th ng nh t b ng văn b n trư c 30 ngày, trình S Giao thông công chánh xét duy t cho lo i b kh i công tác khoán. Trong trư ng h p có h ng m c nào ó trên m t công trình ( o n ư ng hay c u) ã ư c khoán nhưng không ư c th c hi n mà không có văn b n th a thu n c a bên giao khoán thì bên nh n khoán ph i làm bù trong vòng 7 ngày; n u t thì ư c nghi m thu và ch u ph t không ư c thanh toán chi phí nhân công c a h ng m c làm bù này tính trên toàn b công trình. Quá 7 ngày trên mà bên nh n khoán v n chưa làm bù ho c làm không t thì s không ư c nghi m thu và ch u ph t không ư c thanh toán chi phí nhân công c a t t c các h ng m c công tác không v t tư trên toàn b công trình ó, ng th i ph i làm hoàn ch nh l i h ng m c chưa t theo yêu c u. Sau 7 ngày ti p theo, n u bên nh n khoán v n chưa hoàn ch nh h ng m c ó thì s ch u ph t thêm 100% chi phí nhân công c a t t c các h ng m c trên công trình. b) Khoán s a ch a thư ng xuyên : b.1- N u bên nh n khoán th c hi n t yêu c u thì ư c nghi m thu thanh toán 100% chi phí nhân công khoán. Riêng chi phí v t tư và xe máy ư c thanh toán theo kh i lư ng th c t và theo ơn giá d toán nhưng không ư c vư t nh m c, nh ng ch theo qui nh hi n hành c a Nhà nư c. b.2- N u trên m t công trình ( o n ư ng hay c u) nh n khoán nào ó, có m t h ng m c công tác làm không t thì bên nh n khoán không ư c nghi m thu và ph i làm l i h ng m c ó trong vòng 7 ngày; n u t m i ư c nghi m thu và ch u ph t không ư c thanh toán chi phí nhân công c a h ng m c ph i làm l i tính trên toàn b công trình. Sau 7 ngày trên, bên nh n khoán v n chưa làm l i ho c làm không t thì s ch u ph t không ư c thanh toán chi phí nhân công c a t t c các h ng m c công tác có v t tư trên toàn b công trình, ng th i ph i làm l i h ng m c chưa t ( ư c
 12. thanh toán chi phí v t tư và xe máy i v i nh ng h ng m c th c t t ch t lư ng k thu t). b.3- N u có h ng m c công tác nào mà bên giao khoán xét th y không c n thi t ho c bên nh n khoán không th th c hi n ư c do khách quan thì hai bên xem xét, th ng nh t b ng văn b n, trình S Giao thông công chánh xét duy t cho lo i b kh i công tác khoán. c) i v i các h ng m c phát sinh : M i h ng m c công tác phát sinh th c t , không có trong d toán khoán ho c vư t nh ng ch s a ch a cho phép thì c n có xác nh n c a bên giao khoán ư c th c hi n theo k ho ch duy tu s a ch a thư ng xuyên. d) Trư ng h p hư h ng t xu t : N u có s c hư h ng t xu t trên công trình ( o n ư ng hay c u) nào ó do bên giao khoán phát hi n mà bên nh n khoán không bi t thì bên nh n khoán ph i s a ch a trong vòng 48 gi , k t ngày nh n ư c phi u báo. Quá th i h n trên, qua ki m tra mà bên nh n khoán chưa làm ho c làm ch m thì s ch u ph t không ư c thanh toán chi phí nhân công c a t t c các h ng m c công tác (không v t tư và có v t tư) trên công trình ó; ng th i ph i làm l i h ng m c này ( ư c thanh toán chi phí v t tư và xe máy i v i h ng m c th c t t ch t lư ng k thu t). i u 9.- Công tác nghi m thu : Hàng ngày, bên nh n khoán có trách nhi m b trí cán b tu n tra, ki m tra, giám sát k thu t thi công, theo dõi hi n tr ng và c p nh t m i di n bi n c th c a t ng công trình ( o n ư ng hay c u). Cu i m i tháng báo cáo k t qu tình hình th c hi n công tác khoán làm cơ s cho vi c ki m tra, nghi m thu. - Ki m tra t 1 t ngày 21 n 25 m i tháng. - Ki m tra t 2 t ngày 28 n 04 c a tháng sau. - Nghi m thu m i tháng t ngày 05 n 07 tháng sau. Thành ph n nghi m thu bao g m : - i di n bên giao khoán: Giám c Ban Qu n lý d án Khu v c công trình t v n s nghi p giao thông công chánh ho c ngư i i di n có thNm quy n. - i di n bên nh n khoán: Giám c ơn v ho c ngư i i di n có thNm quy n. - i di n ơn v cơ s tr c ti p nh n khoán i v i kh i lư ng khoán ư c ki m tra, nghi m thu. Cơ s ki m tra, nghi m thu là : Biên b n nghi m thu, ánh giá ch t lư ng k thu t, d toán khoán ã ư c duy t c a t ng o n ư ng, t ng c u; h p ng giao nh n khoán và các qui nh c a Nhà nư c v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng.
 13. i u 10.- Phương th c nghi m thu thanh toán : Phương th c nghi m thu thanh toán công tác khoán ư c áp d ng theo úng Thông tư hư ng d n c a B Tài chính (s 135/TT/BTC ngày 19/11/1999). i u 11.- i u kho n thi hành : Quy nh khoán qu n lý và s a ch a thư ng xuyên c u, ư ng b này ư c áp d ng cho t t c c u, ư ng vào c u và ư ng b do S Giao thông công chánh qu n lý trên a bàn thành ph . Ch u tư (bên giao khoán), các ơn v nh n khoán và các cơ quan qu n lý Nhà nư c liên quan có trách nhi m t ch c th c hi n t t b n qui nh này theo k ho ch v n ư c xét duy t hàng năm. M i thay i, b sung b n quy nh ph i ư c xu t, xem xét, thông qua S Giao thông công chánh trình y ban nhân dân thành ph quy t nh trư c khi th c hi n. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản