Quyết định số 35/2001/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
40
lượt xem
6
download

Quyết định số 35/2001/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 35/2001/QĐ-BTC về việc quy định tỷ lệ thu chênh lệch đối với một số mặt hàng nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 35/2001/QĐ-BTC

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 35/2001/QĐ-BTC Hà N i, ngày 18 tháng 4 năm 2001 QUY T Đ NH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 35/2001/QĐ/BTC NGÀY 18 THÁNG 04 NĂM 2001 V VI C QUI Đ NH T L THU CHÊNH L CH GIÁ Đ I V I M T S M T HÀNG NH P KH U B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Quy t đ nh s 46/2001/QĐ-TTg ngày 04/04/2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c qu n lý xu t kh u, nh p kh u hàng hóa th i kỳ 2001 - 2005; Sau khi tham kh o ý ki n c a các B có liên quan và theo đ ngh c a T ng c c trư ng T ng c c thu ; QUY T Đ NH Đi u 1: Qui đ nh t l thu chênh l ch giá đ i v i m t s m t hàng nh p kh u quy đ nh t i Ph l c I và Ph l c II kèm theo Quy t đ nh này. T l thu chênh l ch giá các m t hàng nh p kh u qui đ nh t i Đi u 1 Quy t đ nh này đư c tính trên giá nh p kh u. Giá nh p kh u đ làm căn c thu chênh l ch giá đư c xác đ nh theo các qui đ nh hi n hành v giá tính thu nh p kh u qui đ nh t i Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u và các văn b n qui đ nh chi ti t vi c th c hi n Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u. Th i đi m tính và th i h n n p chênh l ch giá hàng nh p kh u th c hi n theo qui đ nh v th i đi m tính và th i h n n p thu nh p kh u. Đi u 2: Mã s hàng hóa theo Danh m c Bi u thu nh p kh u áp d ng cho các m t hàng thu chênh l ch giá qui đ nh t i Ph l c I, Ph l c II ban hành kèm theo Quy t đ nh này không áp d ng cho t t c các m t hàng thu c nhóm, mã s đó mà ch áp d ng cho các m t hàng đư c ghi rõ tên nêu t i Ph l c I, Ph l c II ban hành kèm theo Quy t đ nh này. Đi u 3: S ti n chênh l ch giá hàng nh p kh u đ i v i các m t hàng nêu t i Ph l c I, Ph l c II ban hành kèm theo Quy t đ nh này đư c n p vào Qu h tr xu t kh u theo qui đ nh t i Quy t đ nh s 195/1999/QĐ-TTg ngày 27/09/1999 c a Th tư ng Chính ph v vi c l p và s d ng Qu h tr xu t kh u. Đi u 4: M c thu chênh l ch giá qui đ nh t i Ph l c I Quy t đ nh này có hi u l c thi hành và áp d ng cho các T khai hàng nh p kh u đã n p cho cơ quan H i quan b t đ u t ngày 01/05 /2001. M c thu chênh l ch giá qui đ nh t i Ph l c II Quy t đ nh này có hi u l c thi hành và áp d ng cho các T khai hàng nh p kh u đã n p cho cơ quan H i quan b t đ u t ngày 01/01/2002.
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Lê Th Băng Tâm (Đã ký) PH L C I DANH M C CÁC M T HÀNG TH C HI N THU CHÊNH L CH GIÁ T 01/05/2001 (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 35/2001/QĐ/BTC ngày 18 tháng 04 năm 2001 c a B trư ng B Tài chính) STT M t hàng Thu c nhóm, mã s T l thu theo Danh m c Bi u chênh l ch thu nh p kh u giá (%) 1 - Gi y in, gi y vi t không tráng ph n 4802.51.10 10 4802.52.10 10 4802.60.10 10 4823.51.10 10 4823.59.10 10 2 - G ch p, lát Ceramic và Granit có 6810.11.00 10 kích thư c t 400 mm x 400 mm tr xu ng và lo i có 1 trong 2 c nh t 6810.19.10 10 400 mm tr xu ng 6810.19.90 10 6904.10.00 10 6904.90.00 10 6907.10.00 10 6907.90.00 10 6908.10.00 10 6908.90.00 10 PH L C II
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. DANH M C CÁC M T HÀNG TH C HI N THU CHÊNH L CH GIÁ T 01/01/2002 (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 35/2001/QĐ/BTC ngày 18 tháng 04 năm 2001 c a B trư ng B Tài chính) STT M t hàng Thu c nhóm, mã s T l thu theo danh m c Bi u chênh l ch thu nh p kh u giá (%) 1 - Kính màu trà đ dày t 5mm đ n 7003.12.90 10 12mm; Kính màu xanh đen đ dày t 3mm đ n 6mm; Kính tr ng trong su t, 7003.19.90 10 ph ng, có đ dày t 1,5 mm đ n 12 mm (không bao g m kính hoa, kính 7004.20.90 10 nhi u l p, kính an toàn, kính c t thép, kính ph n quang) 7004.90.90 10 7016.90.00 10 2 - Thép xây d ng tròn gai (đ t, v n, 7213.10.10 10 gân, xo n) t F 10 mm đ n F 40 mm 7214.20.20 10 - Thép xây d ng tròn trơn t F 6 mm 7214.10.20 10 đ n F 40 mm 7214.99.00 10 7215.50.90 10 7215.90.90 10 - Thép góc đ u V cao t 20 mm đ n 7216.50.10 10 125 mm; thép hình ch C cao t 160 mm tr xu ng 7216.50.90 10 - Thép góc l ch L cao t 20 mm đ n 7216.21.00 10 125 mm 7216.40.10 10 - Các lo i thép hình ch U cao t 160 7216.10.00 10 mm tr xu ng 7216.31.10 10 7216.31.90 10 - Các lo i thép hình ch I cao t 160 7216.10.00 10 mm tr xu ng 7216.32.10 10 7216.32.90 10 - Các lo i thép hình ch H cao t 160 7216.10.00 10 mm tr xu ng
  4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 7216.33.10 10 7216.33.90 10 - Thép lá m k m ph ng, dày t 0,25 7210.41.10 10 mm đ n 0,55 mm, chi u dài đ n 3500 mm, thép lá m k m d ng múi, thép lá 7210.49.10 10 m màu d ng múi 7210.61.10 10 7210.69.10 10 7210.70.40 10 7210.70.50 10 7210.70.90 10 7210.90.40 10 7210.90.50 10
Đồng bộ tài khoản